Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro M701/M706 - Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

PRODUKT HP
OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
HP LaserJet Pro M701a, M701n, M706n
1 rok gwarancji
Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.
Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.
Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.
Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub zostały sporadycznie wykorzystane.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.
W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.
Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodności z normami.
W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.
WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.
Wielka Brytania, Irlandia i Malta
The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:
United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN
Eire: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V. Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA
You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.
Austria, Belgia, Niemcy i Luksemburg
Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewährt.
Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen
Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien
Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Belgien: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Brüssel
Deutschland und Österreich
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
Luxemburg
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls gesetzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden. Insbesondere werden für Verbraucher folgende gesetzliche Bestimmungen von der Herstellergarantie nicht berührt: Gesetz vom 21. April 2004 bezüglich der Vertragsmässigkeit von Verbrauchsgütern und gesetzliche Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bezüglich der Garantie. Die gesetzliche Garantie nach dem Gesetz vom 21. April 2004 ist auf zwei Jahren ab der Lieferung des Verbrauchgutes befristet.
Belgien
Sie haben gegebenenfalls zusätzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese HP Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
Belgia, Francja i Luksemburg
Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.
France:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Code de la consommation:
« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
« Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Code civil:
« Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Code civil Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard France SAS, 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS
Belgique:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Belgique
Luxembourg:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP. En particulier, si vous êtes un consommateur la présente garantie fabricant HP ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie. La durée de la garantie légale en vertu de la loi du 21 avril 2004 est de deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Włochy
In allegato il cliente troverà i nomi e gli indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.
Italia: Hewlett-Packard Italiana S.r.L., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio
Oltre alla Garanzia del Produttore, e in modo indipendente dalla stessa, il Consumatore potrà far valere i propri diritti di legge nei confronti del venditore tra cui il diritto di chiedere, nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto, la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) laddove ne ricorrano le condizioni.
Hiszpania
Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que ofrecen la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país.
España Hewlett-Packard Española S.L.U. C/Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid
La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada de HP) no afecta a los derechos que usted, como consumidor, pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa. Dichos derechos son independientes y compatibles con la garantía comercial adicional de HP y no quedan afectados por ésta.
De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos años desde la entrega del producto aparece alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba que demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó.
Únicamente cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad con el contrato podrá reclamar directamente al fabricante con el fin de obtener la sustitución o reparación.
Dania
Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.
Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450, Allerød
Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.
Norwegia
Vedlagt finner du navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for fabrikkgarantien i Norge.
Norge: Hewlett-Packard Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO, Norge
Utover dette kan du ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av ditt HP-produkt dersom du er en forbruker etter norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt. Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden.
Szwecja
Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.
Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm
Ni kan utöver denna fabriksgaranti även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal med säljaren av produkten. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.
Portugalia
Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.
Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras
Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.
A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.
Grecja i Cypt
Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της ΗΡ που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της ΗΡ (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.
Ελλάδα /Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76,151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Węgry
Ön az alábbiakban megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt Korlátozott Jótállást.
Hungary: - Hewlett-Packard Magyarország Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
- Hewlett-Packard Informatikai Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
A HP Korlátozott Jótállásán túlmenően Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályok által biztosított szavatossági és jótállási jogok. Az Önre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályban biztosított jogait a HP Korlátozott Jótállási nyilatkozata nem korlátozza.
Czechy
V příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.
Česká republika: Hewlett Packard s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.
Słowacja
V prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.
Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.
Polska
W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej gwarancji HP w Państwa kraju.
Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000016370, E0001100WZ, kapitał zakładowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28
HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Bułgaria
Долу ще намерите името и адреса на дружеството във Вашата страна, отговорно за предоставянето на Гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената Гаранция предоставяна от Хюлет-Пакард /HP.
Хюлет-Пакард България ЕООД, с ЕИК 121909024, със седалище и адрес на управление: София 1766, р-н Младост, ул. Околовръстен път № 258
Вие имате допълнителни законови права пред продавача на продукта в съответствие с договора Ви за покупко-продажба. Тези права по-никакъв начин не се ограничават от Ограничената Гаранция предоставяна от HP.
При необходимост, моля да се обърнете към продавача на продукта.
Rumunia
Mai jos am inclus numele si adresa entitatii HP care este responsabila cu indeplinirea obligatiilor aferente Garantiei Producatorului HP in tara dvs.
Romănia: Hewlett-Packard Romănia SRL, Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House Business Center, Et 3, Sector 1, Bucureşti
Aveti drepturi legale suplimentare impotriva vanzatorului pe baza contractului de achizitie. Aceste drepturi nu sunt afectate de Garantia Producatorului HP. Va rugam sa contactati vanzatorul.
Belgia i Holandia
Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.
Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: Hewlett-Packard, BVBA/SPRL, P.O.
Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving ten opzichte van uw verkoper rechten ontlenen aan de verkoopovereenkomst. De HP-fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving ongemoeid.
Finlandia
Oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne.
Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
Teillä voi olla oikeus esittää takuun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin perustuvia oikeuksianne.
Słowenia
V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).
Slovenija: Hewlett - Packard d.o.o.,Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.
Chorwacja
Naziv i adresa HP–ovog subjekta koji je odgovoran za ispunjenje HP-ovog Ograničenog jamstva u Vašoj zemlji su:
Hewlett-Packard d.o.o.
Radnička cesta 41
10000 Zagreb
01/60 60 200
Na temelju svog kupoprodajnog ugovora, možete imati dodatna zakonska prava u odnosu na prodavatelja. Ovo HP-ovo Ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe na ta dodatna prava.
Łotwa
Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.
Latvija: Hewlett-Packard SIA, Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija
Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.
Litwa
Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.
Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Pagal taikytinus vartojimo prekių pardavimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.
Estonia
Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.
Eesti: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn
Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...