Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Konfiguracja i zarządzanie modułem komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w

Skorzystaj z poniższych informacji, aby zsynchronizować lokalne hasło administratora, skonfigurować komunikację bliskiego pola (NFC) i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego drukarki HP, zaktualizować NFC i HP Wireless Direct oraz zaktualizować lub usunąć oprogramowanie HP ePrint.
Uwaga:
funkcja drukowania bezpośredniego zapewnia tylko bezpośrednie bezprzewodowe połączenie sieciowe z drukarką HP. Nie zapewnia ona dostępu do Internetu ani do żadnej innej sieci, z którą połączona jest drukarka.

Zsynchronizuj lokalne hasło administratora drukarki hosta

Jeśli lokalne hasło administratora wbudowanego serwera internetowego było ustawione na drukarkę HP, która jest hostem, po zainstalowaniu modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w, należy zsynchronizować hasło dla tych dwóch urządzeń. W tym celu należy najpierw usunąć hasło lokalnego administratora w drukarce HP hosta i wprowadzić je ponownie.
Uwaga:
jeśli hasło lokalnego administratora wbudowanego serwera internetowego (EWS) nie zostało ustawione podczas instalacji w drukarce HP hosta, zmiany nie są wymagane i tę część można pominąć.
W przypadku nieprawidłowej synchronizacji modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w z hasłem lokalnego administratora, podczas drukowania mogą wystąpić problemy.
Aby zsynchronizować hasła należy wykonać następujące kroki:
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki HP hosta, dotknij przycisku sieciowego , aby wyświetlić adres LAN IP drukarki lub nazwę hosta.
 2. Otwórz przeglądarkę i w wierszu adresu wpisz adres IP drukarki lub nazwę hosta dokładnie w takiej formie, w jakiej są one wyświetlane na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.
 3. Wybierz kartę Bezpieczeństwo, a następnie spośród opcji znajdujących się po lewej stronie wybierz Bezpieczeństwo.
 4. Przewiń listę do części Ustaw lokalne hasło administratora.
 5. Aby usunąć bieżące hasło, w polu tekstowym Stare hasło wpisz hasło administratora wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki HP hosta. (Nie należy nic wpisywać w polach Nowe hasło i Sprawdź hasło. Te pola muszą pozostać puste.).
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Upewnij się, że pole tekstowe Stare hasło wyświetla komunikat Hasło nie zostało ustawione.
  Jeśli pole tekstowe Stare hasło nie wyświetla komunikatu Hasło nie zostało ustawione, powtórz wymienione kroki i usuń bieżące hasło.
 8. Aby zsynchronizować hasło dla dwóch urządzeń, wpisz hasło administratora wbudowanego serwera internetowego HP w polu tekstowym Nowe hasło i potwierdź hasło ponownie wpisując je w polu Sprawdź hasło.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj.

Konfiguracja parametrów NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP

Skorzystaj z poniższych informacji, aby skonfigurować zabezpieczenia i inne pozycje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP.
Aby sprawdzić, czy funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone w posiadanej drukarce, należy wydrukować stronę konfiguracji za pomocą panelu sterowania. Jeśli wydruk zawiera stronę zatytułowaną Wireless (Bezprzewodowa), to oznacza, że funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone.
Uwaga:
funkcje NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone domyślnie po pierwszym zainstalowaniu modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w.

Korzystanie z panelu sterowania

 1. Dotknij opcji Administration (Administracja), a następnie dotknij menu Network Settings (Ustawienia sieciowe).
 2. Dotknij menu WIRELESS MENU (MENU BEZPRZEWODOWE), a następnie dotknij menu WIRELESS DIRECT (WIRELESS DIRECT). Ustaw następujące pozycje:
  1. Dotknij MODE (TRYB), a następnie dotknij OFF (WYŁ.), ON (no security) (WŁ. (bez zabezpieczeń)) (ustawienie domyślne), lub ON (with security) (WŁ. (z zabezpieczeniami)).
  2. Dotknij przycisku SSID. Identyfikator SSID to nazwa drukarki obsługującej bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
   Uwaga:
   w środowiskach, gdzie zainstalowano wiele modeli tej samej drukarki, możesz ustanowić unikalny identyfikator SSID dla każdej drukarki, aby ułatwić identyfikację. Aby zmienić identyfikator SSID drukarki, dotknij obszaru nazwy SSID, użyj klawiatury do zmiany nazwy, a następnie dotknij OK.
   Identyfikator SSID jest także dostępny na stronie How to Connect (Podłączanie). Dotknij ikony łączności bezprzewodowej na panelu sterowania. (Jeśli zainstalowałeś moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w, to zarówno adres LAN IP drukarki i bezprzewodowy adres IP modułu HP Jetdirect 2800w są wyświetlane.)
  3. Dotknij BROADCAST OF SSID (ROZGŁASZANIE SSID), a następnie dotknij Allowed (Dozwolone) (opcja domyślna) lub Not Allowed (Niedozwolone).
  4. Dotknij CHANNEL (KANAŁ) i wybierz od 1. do 11. (domyślne ustawienie to 6.).
  5. Jeśli dla MODE (TRYB) wybrano ON (with security) (WŁ. (z zabezpieczeniami)), dotknij PASS-PHRASE (HASŁO) i dotnij WPA2 PASS-PHRASE (HASŁO WPA2) I ustaw wybrane hasło.

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP

Otwórz wbudowany serwer internetowy HP:
 1. Na ekranie Home [Główny] panelu sterowania produktu dotknij przycisku sieciowego , aby wyświetlić adres LAN IP drukarki lub nazwę hosta.
 2. Otwórz przeglądarkę i w wierszu adresu wpisz adres IP drukarki lub nazwę hosta dokładnie w takiej formie, w jakiej są one wyświetlane na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.
 3. Aby włączyć zabezpieczenia (za pomocą hasła WPA2):
  1. Wybierz kartę Security (Zabezpieczenia).
  2. Wybierz opcję General Security (Bezpieczeństwo) z lewego panelu menu, a następnie przewiń w dół do opcji Near Field Communication (NFC) (Komunikacja bliskiego pola (NFC)).
  3. Wybierz opcję Enable Near Field Communication (NFC) (Włącz komunikację bliskiego pola (NFC)), aby włączyć HP NFC i bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
  4. Aby unikać monitów dotyczących hasła WPA2 przed drukowaniem, zaznacz pole wyboru Show WPA2 passphrase in the NFC tag (Pokaż hasło WPA2 w znaczniku NFC).
 4. Abu skonfigurować ustawienia HP NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP:
  Uwaga:
  adres IP modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w jest następujący: 192.168.223.1
  Rozłącz wszystkie inne istniejące połączenia bezprzewodowe (WLAN lub Internet). Połączenia z urządzeniami przenośnymi są zazwyczaj wymienione w menu Settings (Ustawienia).
  1. Korzystając z komputera bezprzewodowego lub urządzenia bezprzewodowego, podłącz się z modułem komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w korzystając z adresu sieciowego (SSID).
  2. Otwórz przeglądarkę internetową.
  3. W wierszu adresu lub w polu Go to (Przejdź do), wpisz adres IP modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w (http://192.168.223.1).
  4. Po otwarciu strony wbudowanego serwera internetowego HP kliknij kartę Networking (Praca w sieci).
  5. Wybierz opcję Wireless Direct (Wireless Direct) z pozycji menu Configuration (Konfiguracja).
  6. Dla ustawienia Wireless Direct Printing (Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe) wybierz opcję Off (Wył.) On (No Security) (Wł. (bez zabezpieczeń)) lub On (With Security) (Wł. (z zabezpieczeniami)). Domyślną opcją jest On (No Security) (Wł. (bez zabezpieczeń)).
  7. Ustaw Network Name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)). Identyfikator SSID to nazwa drukarki obsługującej bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
  8. Aby umożliwić rozgłaszanie nazwy identyfikatora SSID, zaznacz pole wyboru Allow Broadcast of Name (SSID) (Zezwól na rozgłaszanie nazwy (SSID)).
  9. Aby ustawić Channel (Kanał) wybierz od 1 do 11 (domyślne ustawienie to 6).
 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia, lub Cancel (Anuluj), aby je zignorować. Aby przywrócić domyślne wartości fabryczne, kliknij opcję Restore Defaults (Przywróć domyślne).

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin

Możesz użyć oprogramowania HP Web Jetadmin do:
 • Włączania lub wyłączania bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP.
 • Włączania lub wyłączania drukowania HP NGC (pojedyncze urządzenie lub tryb wsadowy).
 • Pokazywania lub ukrywania hasła WPA2 (pojedyncze urządzenie lub tryb wsadowy).
Zabezpieczenia:
 • Komunikacja bliskiego pola (NFC)
  • Włączanie komunikacji bliskiego pola
  • Wyświetlanie hasła WPA2 w znaczniku NFC
 • Włączanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego
  • Włączanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP

Wyświetlanie liczby klientów funkcji NFC lub bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP

Obecna technologia ogranicza liczbę aktywnie połączonych klientów bezprzewodowych do pięciu.
Informacje dotyczące zamknięcia połączeń bezprzewodowych podczas używania systemów iOS lub Android, patrz Rozwiązywanie problemów z modułem komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w.
Uwaga:
oprogramowanie HP ePrint używane w systemie Windows 8 rozłącza się automatycznie z siecią bezprzewodową na zakończenie zlecenia drukowania.
Wykonaj następujące czynności, aby określić, czy ten limit został osiągnięty:
 • Wyświetl ikonę łączności bezprzewodowej na panelu sterowania drukarki. Jeśli ikona ma kolor czerwony (zamiast normalnego niebieskiego), limit został osiągnięty.
 • Wyświetl połączenia wymienione na stronie konfiguracji drukarki. Bieżące połączenie bezprzewodowe dla każdego urządzenia jest wymienione według MAC Address (Adres MAC) i IP Address (Adres IP).
 • Wyświetl komunikaty dziennika zdarzeń.

Aktualizacja modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w lub aktualizacja i usuwanie oprogramowania HP ePrint

Użyj poniższych informacji do zaktualizowania modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w i aktualizacji lub usuwania oprogramowania HP ePrint.

Aktualizacja modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w

Aby zaktualizować moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w musisz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki hosta HP LaserJet.
Uwaga:
aby używać modułu HP Jetdirect 2800w z niektórymi drukarkami / urządzeniami wielofunkcyjnymi (patrz Drukarki obsługujące moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w), ustaw poziom HP FutureSmart na 3. Wykonaj to za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS):
 1. Na ekranie Home [Główny] panelu sterowania produktu dotknij przycisku sieciowego , aby wyświetlić adres LAN IP drukarki lub nazwę hosta.
 2. Otwórz przeglądarkę i w wierszu adresu wpisz adres IP drukarki lub nazwę hosta dokładnie w takiej formie, w jakiej są one wyświetlane na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.
 3. Wybierz kartę General (Ogólne), a następnie wybierz Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) z lewego panelu menu.
 4. W sekcji Change HP FutureSmart Level (Zmień poziom HP FutureSmart), wybierz opcję HP FutureSmart 3 (HP FutureSmart 3) z rozwijanej listy, a następnie wybierz Change (Zmień). Spowoduje to ponowne uruchomienie drukarki.
Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany ustawienia HP FutureSmart za pomocą najnowszej wersji oprogramowania HP Web Jetadmin, przejdź do http://www.hp.com/go/wja i kliknij kartę Self Help and Documentation (Samodzielne rozwiązywanie problemów i dokumentacja).

Aktualizacja lub usuwanie oprogramowania HP ePrint

Użyj poniższych informacji, aby zaktualizować oprogramowanie HP ePrint w systemie Microsoft Windows lub Apple Mac lub usunąć oprogramowanie HP ePrint lub sterownik drukarki z systemu Windows.

Usuwanie drukarki HP ePrint z systemu Windows

Uwaga:
jeśli zainstalowano poprzednią wersję oprogramowania HP ePrint dla systemu Windows, to należy ją usunąć przed zainstalowaniem nowej wersji.
 1. Otwórz Control Panel (Panel sterowania), a następnie Devices and Printer (Urządzenia i drukarki).
  W przypadku systemu Windows 8, naciśnij Alt+X, a następnie wybierz Control Panel (Panel sterowania) z listy. Kliknij kategorię Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie kliknij View Devices and Printers (Wyświetl urządzenia i drukarki).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy HP ePrint, a następnie wybierz Remove Device (Usuń urządzenie).
  W przypadku tabletów z systemem Windows 8, naciśnij i przytrzymaj ikonę HP ePrint do ukazania się pola, a następnie wybierz Remove Device (Usuń urządzenie) z opcji.

Usuwanie sterownika HP ePrint z systemu Windows

 1. Otwórz Control Panel (Panel sterowania), a następnie Devices and Printer (Urządzenia i drukarki).
  W przypadku systemu Windows 8, naciśnij Alt+X, a następnie wybierz Control Panel (Panel sterowania) z listy. Kliknij kategorię Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie kliknij View Devices and Printers (Wyświetl urządzenia i drukarki).
 2. Wybierz jakiekolwiek z wymienionych urządzeń drukujących. (Służy to tylko do uzyskania dostępu do właściwości serwera, w celu usunięcia sterownika. Samo urządzenie drukujące nie jest usuwane.)
 3. Wybierz Print Server Properties (Właściwości serwera druku) u góry okna.
  W przypadku Windows 8, kliknij Change Driver Settings (Zmień ustawienia sterownika).
 4. Wybierz kartę Drivers (Sterowniki).
  W przypadku Windows 8, kliknij Change Driver Settings (Zmień ustawienia sterownika).
 5. Wybierz pozycję HP ePrint z listy.
 6. Kliknij przycisk Remove (Usuń).
 7. Kliknij opcję Remove driver and driver package (Usuń sterownik i pakiet sterowników), a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Delete (Usuń).
  jako potwierdzenie, ukaże się komunikat Driver package deleted (Pakiet sterowników usunięty).
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Close (Zamknij).
  Uwaga:
  aby zatrzymać wszystkie usługi stowarzyszone z HP ePrint, firma HP zaleca ponowne uruchomienie komputera.

Pobieranie i instalowanie oprogramowania HP ePrint dla systemu Windows

Uwaga:
w przypadku systemów operacyjnych Windows, pobierz oprogramowanie HP ePrint w wersji 4.5 lub nowszej. Jeśli zainstalowano poprzednią wersję oprogramowania HP ePrint dla systemu Windows, to należy ją usunąć przed zainstalowaniem bieżącej wersji.
 1. Kliknij Download software (Pobierz oprogramowanie).
 2. Wybierz używany system operacyjny.
 3. W tabeli Software - ePrint (Oprogramowanie - ePrint), wybierz najnowszą wersję oprogramowania HP ePrint, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).
  Uwaga:
  w przypadku systemów operacyjnych Windows, pobierz oprogramowanie HP ePrint w wersji 4.5 lub nowszej.
  jeśli zainstalowano poprzednią wersję oprogramowania HP ePrint dla systemu Windows, to należy ją usunąć przed zainstalowaniem bieżącej wersji.
 4. Po ukazaniu się okna dialogowego Open (Otwórz) wybierz Run (Uruchom).
  Uwaga:
  wbudowana zapora systemu Windows może wyświetlić alarm bezpieczeństwa. Aby zainstalować oprogramowanie HP ePrint, kliknij Allow access (Zezwalaj na dostęp).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie HP ePrint, a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.
  Zaznaczenie pola wyboru, ustawiające HP ePrint jako drukarkę domyślną jest wybierane automatycznie.
 6. Kliknij przycisk OK, aby wyjść z instalacji.

Pobieranie i instalowanie oprogramowania HP ePrint dla systemu Mac

Uwaga:
po aktualizacji z oprogramowania HP ePrint mobile v1.0 do v2.0, publiczni dostawcy usług drukowania nie są wyświetlani. Musisz usunąć poprzednią rejestrację i zarejestrować się ponownie.
 1. Kliknij Download software (Pobierz oprogramowanie).
 2. Wybierz wersję używanego systemu Mac OS X.
 3. W tabeli Software - ePrint (Oprogramowanie - ePrint), wybierz najnowszą wersję oprogramowania HP ePrint, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).
 4. Aby otworzyć okno instalatora, dwukrotnie kliknij plik HP-ePrintv2.0.0.dmg, a następnie uruchom instalatora dwukrotnie klikając HP ePrint Installer (Instalator HP ePrint).
  Uwaga:
  aby pobrać element cyklu roboczego PDF podczas instalacji, zaznacz pole wyboru PDF Workflow Item (Pozycja cyklu roboczego PDF). W przeciwnym wypadku możesz ją pobrać później po uruchomieniu oprogramowania HP ePrint.
 5. Otwórz program Finder, a następnie otwórz Applications (Aplikacje).
 6. Z folderu Hewlett-Packard, uruchom oprogramowanie HP ePrint.
 7. Jeśli element cyklu roboczego nie został zainstalowany podczas instalacji, kliknij Install (Zainstaluj), aby pobrać PDF Workflow Item (Pozycja cyklu roboczego PDF).
 8. Kliknij OK, aby uruchomić aplikację HP ePrint.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP, przejdź do: Centrum drukowania bezprzewodowego - Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania HP ePrint w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przejdź do: www.hp.com/go/eprintsoftware. Kliknij przycisk Documentation (Dokumentacja), aby pobrać instrukcję obsługi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfiguracji i sposobów rozwiązywania problemów, przejdź do: www.hp.com/go/jd2800wSupport lub zeskanuj powyższy kod QR za pomocą urządzenia przenośnego.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...