Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet T120 and T520 ePrinter Series - Konfigurowanie ustawień sieci

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu przednim.
 • Z poziomu wbudowanego serwera internetowego: Kliknij kartę Setup (Instalacja), a następnie przycisk Networking (Sieć).
 • W programie HP Utility: Z programu HP Utility można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.
 • Na panelu przednim: naciśnij ikonę , a następnie opcję Connectivity (Połączenia).
Dostępne są następujące opcje:
 • Wł./Wył. kom. bezprz. — włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.
 • Kreator komunikacji bezprzewodowej zapewnia łatwy sposób na połączenie z siecią bezprzewodową.
 • Wi-Fi Protected Setup — opcja umożliwiająca skonfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu szyfrowania WPS (za pomocą przycisku lub kodu PIN).
 • Network summary (Informacje o sieci) — zestawienie informacji o sieci przewodowej lub bezprzewodowej
 • Print wireless network test (Drukuj test sieci bezprzewodowej) — przeprowadzenie testów diagnostycznych łączności z siecią bezprzewodową
 • Print network configuration (Drukuj konfigurację sieci)
 • Konfiguracja zaawansowana
  • Select I/O timeout (Wybierz limit czasu interfejsu we/wy) — ustawienie czasu, przez który drukarka będzie czekała, aż sterownik wyśle do niej zadanie, od momentu otwarcia połączenia. Dozwolony zakres wartości wynosi od pół minuty do pół godziny.
  • Prędkość połączenia — ustawienie prędkości, z jaką dane są przekazywane w sieci. Domyślnym ustawieniem jest Automat.
  • Ustawienia IP — opcja umożliwiająca obejrzenie lub zmianę adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy i adresu DNS.
  • Nazwa hosta — pozwala na zmianę nazwy hosta.
 • Przywracanie ustawień domyślnych sieci
Konfigurowanie ustawień zapory
Funkcje zapory zapewniają zabezpieczenie warstwy sieciowej w sieciach IPv4 i IPv6. Zapora umożliwia proste kontrolowanie adresów IP, z których jest dozwolony dostęp.
  Uwaga:
Oprócz zapory w warstwie sieciowej drukarka obsługuje także protokół SSL w warstwie przesyłania używany przez aplikacje bezpiecznej komunikacji klient-serwer, jak uwierzytelnienie klient-serwer oraz przeglądanie stron internetowych HTTPS.
Aby zapora działała w drukarce, zasada zapory musi być skonfigurowana tak, aby była stosowana do określonego ruchu IP. Dostęp do zasad zapory można uzyskać przez wbudowany serwer internetowy i są one wyświetlane w przeglądarce internetowej. Gdy zasada zostanie skonfigurowana, nie będzie aktywna, dopóki nie klikniesz przycisku Apply (Zastosuj) we wbudowanym serwerze internetowym.
Tworzenie reguł zapory i posługiwanie się nimi
Reguły zapory umożliwiają kontrolę nad ruchem IP. Przy użyciu reguł zapory można przepuszczać lub zatrzymywać ruch IP zależnie od adresów IP i usług.
Możesz wprowadzić maksymalnie dziesięć reguł, określając w każdej z nich adresy hosta, usługi i działanie, jakie ma być podejmowane, dla tych adresów i usług.
Tworzenie reguły zapory
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Rules (Reguły zapory).
 3. Kliknij przycisk New (Nowy), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga:
Gdy klikniesz przycisk Apply (Zastosuj), połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.
Zmiana priorytetu reguł zapory
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Rules Priority (Priorytety reguł zapory).
 3. Wybierz priorytet z listy Rule Precedence (Pierwszeństwo reguł), gdzie 10 to najwyższy priorytet, a 1 najniższy.
 4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
Zmiana opcji zapory
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia), a następnie Firewall Options (Opcje zapory).
 3. Zmień wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
  Uwaga:
Gdy klikniesz przycisk Apply (Zastosuj), połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.
Resetowanie ustawień zapory
Aby zresetować ustawienia zapory do ustawień fabrycznych, przywróć ustawienia sieciowe drukarki.
Ograniczenia dotyczące reguł, szablonów i usług
Podczas tworzenia reguł obowiązują następujące ograniczenia dotyczące reguł, szablonów i usług.
Element
Ograniczenie
Maksymalna liczba reguł
10 (jedna domyślna reguła)
Maksymalna liczba szablonów adresu
12
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika szablonów adresu
5
Maksymalna liczba usług, które można dodać do szablonu usług zdefiniowanego przez użytkownika
  Uwaga:
Ograniczenie to nie dotyczy wstępnie zdefiniowanego szablonu All Services (Wszystkie usługi), który zawiera wszystkie usługi obsługiwane przez serwer wydruków.
40
Maksymalna liczba usług, które można dodać do zasad
  Uwaga:
Do danej reguły można dodać tylko jeden szablon adresu i jeden szablon usług.
40
Maksymalna liczba szablonów usług w zasadach
10
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika niestandardowych szablonów usług
5
Resetowanie ustawień sieci
Aby zresetować hasło administratora i ustawienia sieci, na panelu przednim naciśnij ikonę , a następnie opcje Connectivity (Połączenia) > Domyślne ustawienia sieci.
  Uwaga:
Wydrukuj stronę konfiguracji sieci i sprawdź, czy ustawienia sieciowe zostały zresetowane.
  Uwaga:
Zresetowanie ustawień sieci powoduje także zresetowanie ustawień zapory w drukarce.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...