Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Płaskie monitory LCD HP 2229h, w2448h, w2448hc i w2558hc -- Używanie i regulacja monitora

W tym dokumencie opisano zasady używania i regulacji płaskich monitorów HP 2229h, w2448h, w2448hc i w2558hc.
Elementy panelu przedniego
Przyciski sterujące monitora
Przyciski sterujące monitora znajdują się na przednim panelu.
Rys. : Przyciski sterujące monitora
Przyciski sterujące
Ikona
Opis
1
Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora oraz informuje o stanie gotowości lub uśpienia.
2
Menu
Umożliwia otwieranie i zamykanie menu ekranowego lub wybieranie jego pozycji.
3
Umożliwia regulację głośności.
Umożliwia nawigację wstecz po funkcjach menu ekranowego i zmniejszanie poziomu skali regulacyjnej.
4
Umożliwia otwarcie menu Szybki podgląd (Quick View) w celu szybkiego dostosowania ustawień dla gier, wideo, zdjęć i tekstu.
+
Umożliwia nawigację do przodu po funkcjach menu ekranowego i zwiększanie poziomu skali regulacyjnej.
5
Auto
Automatyczna regulacja ekranu do optymalnych ustawień. Regulację ustawień monitora należy zawsze rozpoczynać od tej opcji.
Select
Umożliwia przejście do wybranej opcji.
Regulacja automatyczna
Umożliwia zoptymalizowanie działania ekranu dla wejścia VGA za pomocą przycisku Auto/Select na monitorze i programu narzędziowego z wzorcem automatycznej regulacji, znajdującego się na dołączonej do monitora płycie CD.
  Uwaga:
Z procedury tej należy korzystać tylko dla wejścia VGA. Nie należy jej stosować w przypadku korzystania z wejścia DVI lub HDMI.
Oprogramowanie to umożliwia poprawę jakości obrazu w następujących sytuacjach:
 • nieostry lub nieczytelny obraz
 • efekt zjawy, prążkowania lub cieniowania
 • blade pionowe pasy
 • cienkie, poziome, przesuwające się linie
 • niewyśrodkowany obraz
  Przestroga:
Na monitorach wyświetlających ten sam statyczny obraz przez długi czas (niezmienny obraz przez kolejne 12 godzin) mogą wystąpić uszkodzenia wynikające z wypalenia pikseli. Aby uniknąć takiego uszkodzenia, należy zawsze włączać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Zatrzymanie obrazu to zjawisko, które może wystąpić na każdym monitorze LCD.
Aby skorzystać z funkcji regulacji automatycznej:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Naciśnij przycisk Auto/Select na przednim panelu monitora.
  Podczas regulacji obraz na ekranie będzie się przesuwał lub falował.
  Inny sposób:
 3. Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania monitora, a następnie z menu ekranowego wybierz pozycję Regulacja obrazu (Image Control) i Regulacja automatyczna (Auto Adjustment).
  Jeśli rezultaty nie są zadowalające, należy kontynuować wykonywanie poniższych czynności.
 4. Włóż płytę CD do napędu CD komputera.
  Zostanie wyświetlone menu dysku.
 5. Wybierz język.
 6. Wybierz opcję Otwórz oprogramowanie do regulacji automatycznej (Open Auto-Adjustment Software).
  Zostanie wyświetlony wzór konfiguracji testowej.
  Rys. : Obraz testowy konfiguracji
  Obraz testowy
 7. Naciśnij przycisk Auto/Select na panelu monitora, aby uzyskać stabilny i wyśrodkowany obraz.
Oprogramowanie My Display
Oprogramowanie My Display można również wykorzystać do skonfigurowania optymalnych ustawień wyświetlania monitora. Wybierz ustawienia dla gier, filmów, edycji zdjęć lub dokumentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Oprogramowanie My Display zapewnia również prosty sposób regulacji ustawień, jak jasność, kolor i kontrast. Aby zainstalować oprogramowanie My Display:
 1. Włóż płytę CD do napędu CD komputera.
  Zostanie wyświetlone menu.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij polecenie Zainstaluj oprogramowanie My Display,
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Korzystanie z menu ekranowego
Wykonaj poniższe czynności, aby wyregulować ustawienia monitora za pomocą menu ekranowego.
 1. Włącz komputer i monitor.
 2. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.
  Zostanie otwarte główne menu ekranowe.
  Rys. : Główne menu ekranowe (w języku angielskim)
  Menu ekranowe
 3. Aby poruszać się w obrębie głównego menu ekranowego lub menu podrzędnych, naciskaj przycisk + (plus) na panelu przednim monitora, aby przejść w górę lub przycisk - (minus), aby przejść w przeciwnym kierunku.
 4. Naciśnij przycisk Select, aby wybrać podświetlony element.
 5. Po wybraniu elementu menu i wyświetleniu odpowiedniego okna, naciskaj przycisk+ lub -, aby ustawić skalę regulacji wybranego elementu.
 6. Wybierz opcję Zapisz i powróć (Save and Return), aby zapisać ustawiony poziom regulacji lub Anuluj (Cancel) bądź Wyjdź (Exit), jeśli nie chcesz jej zapisywać.
 7. Naciśnij przycisk Menu, aby zamknąć menu ekranowe.
    Uwaga:
  Jeśli po wyświetleniu menu przyciski pozostaną niedotknięte przez 30 sekund, regulacje i ustawienia zostaną zapisane i menu zamknie się automatycznie.
W poniższej tabeli znajduje się lista funkcji menu ekranowego:
 • Naciśnij Anuluj (Cancel), aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
 • Naciśnij polecenie Zapisz i wróć (Save and Return), aby zapisać wszystkie zmiany i powrócić do głównego menu ekranowego. (Opcja aktywuje się wyłącznie po zmianie pozycji menu).
 • Naciśnij polecenie Reset, aby przywrócić poprzednie ustawienie.
Opcje menu głównego
Opcje menu podrzędnego
Opis
Przełącz wejście wideo (Switch Video Input)
Przełącza źródło sygnału wejścia wideo, jeśli monitor jest podłączony do dwóch aktywnych, prawidłowych źródeł sygnału wideo.
Jasność (Brightness)
Reguluje poziom jasności ekranu.
Regulacja
Reguluje poziom kontrastu na ekranie między ciemnym a jasnym.
Regulacja obrazu (Image Control)
Reguluje obraz na ekranie.
Regulacja automatyczna (Auto Adjustment)
Przeprowadza automatyczną regulację obrazu na ekranie (do wykorzystania tylko w przypadku wejścia VGA).
Położenie w poziomie
Zmiana ustawienia położenia obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Położenie w pionie
Zmiana ustawienia położenia obrazu w pionie (tylko wejście VGA).
Zegar
Minimalizuje wszelkie pionowe paski lub prążki widoczne w tle ekranu. Zmiana ustawienia zegara powoduje również zmodyfikowanie obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Faza zegara
Reguluje ostrość. Funkcja ta umożliwia usuwanie zakłóceń w postaci poziomych pasków lub prążków, a także poprawę wyrazistości i ostrości znaków i obrazów (tylko wejście VGA).
Skalowanie niestandardowe (Custom Scaling)
Wybór metody formatowania informacji wyświetlanych na ekranie monitora. Wybierz:
 • Wypełnienie ekranu (Fill to Screen) — obraz wypełnia cały ekran, ale może zostać zniekształcony lub wydłużony z powodu nieproporcjonalnego skalowania wysokości i szerokości.
 • Wypełnienie z zachowaniem proporcji (Fill to Aspect Ratio) — rozmiar obrazu jest dopasowywany do rozmiaru ekranu, jednak z zachowaniem proporcji.
Przesterowanie odświeżania (Refresh Overdrive)
Zapewnia dostęp do funkcji przesterowania panelu szary do szarego. Dostępne tylko dla natywnej rozdzielczości panelu. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.
Sharpness (Ostrość)
Umożliwia regulowanie ostrości obrazu w skali od 1 do 5, tak aby uzyskać obraz ostrzejszy lub łagodniejszy.
  Uwaga:
W przypadku wyboru menu skalowania jeden do jednego funkcje Skalowanie i Ostrość są wyłączone.
Kolor (Color)
Wybór koloru ekranu. Fabrycznym ustawieniem domyślnym zależnie od modelu jest 6500 K lub Kolor niestandardowy (Custom Color).
9300 K
Powoduje zmianę koloru białego na lekko niebieskawy.
6500 K
Powoduje zmianę koloru białego na lekko czerwonawy.
Kolor niestandardowy
Umożliwia wybór i regulację własnych skal kolorów:
 • R — Ustawianie własnych poziomów koloru czerwonego.
 • G — Ustawianie własnych poziomów koloru zielonego.
 • B — Ustawianie własnych poziomów koloru niebieskiego.
sRGB
Ustawienie kolorów ekranu w celu dopasowania ich do standardów kolorów używanych w branży technologii obrazu.
Szybki podgląd (Quick View)
Wybór trybu wyświetlania.
Film (Movie)
Wybór trybu filmu.
Fotograficzny
Wybór trybu fotograficznego.
Gry (Gaming)
Wybór trybu gry.
Tekst (Text)
Wybór trybu tekstu.
Niestandardowy
Ustawienia są zapisywane w przypadku zmiany poziomu regulacji jasności, kontrastu lub koloru w jednej z opcji szybkiego podglądu.
Język
Wybór języka wyświetlania menu ekranowego. Obsługiwane są następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, hiszpański, japoński i uproszczony chiński. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest język angielski.
Zarządzanie (Management)
Wybór funkcji zarządzania energią monitora.
Głośność (Volume)
Regulacja poziomu głośności.
Sterowanie menu ekranowym
Regulacja położenia menu ekranowego na ekranie.
 • Położenie menu ekranowego w poziomie (Horizontal OSD Position) — Przesuwanie menu ekranowego w lewo lub w prawo. Fabryczne ustawienie domyślne wynosi 50.
 • Położenie menu ekranowego w pionie (Vertical OSD Position) — Przesuwanie menu ekranowego w górę lub w dół. Wartość domyślna wynosi 50.
 • Przezroczystość menu ekranowego (OSD Transparency) — Regulacja stopnia widoczności informacji na ekranie przez menu ekranowe.
 • Czas wyświetlania menu ekranowego (OSD Timeout) — Ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku (w sekundach). Fabryczne ustawienie domyślne wynosi 30 sekund.
Program oszczędzania energii
Włącza funkcję oszczędzania energii. Program można włączać (On) lub wyłączać (Off). Domyślnie program jest włączony.
Wyświetlanie trybu
Wyświetla informacje o rozdzielczości oraz częstotliwości i tempie odświeżania za każdym razem, gdy wyświetlane jest główne menu ekranowe. Funkcję można włączać (On) lub wyłączać (Off).
Wyświetlanie informacji o włączonym zasilaniu
Wyświetla informację o gotowości monitora do pracy za każdym razem, gdy jest on włączany. Wybierz pozycję wyświetlania stanu: Góra (Top), Środek (Middle), Dół (Bottom) lub wyłącz wyświetlanie (Off).
Obsługa DDC/CI
Umożliwia regulowanie przez komputer niektórych funkcji menu ekranowego, jak jasność, kontrast i temperatura kolorów.
Dioda LED zasilania
Włącza i wyłącza diodę LED przycisku zasilania. Po wyłączeniu kontrolka pozostanie wyłączona przez cały czas.
Czasomierz stanu wstrzymania
Dostępne są następujące opcje menu regulacji czasomierza:
 • Ustaw bieżący czas (Set Current Time) — Ustawienie bieżącego czasu w formacie godzin i minut.
 • Ustaw czas wstrzymania (Set Sleep Time) — Ustawienie czasu przełączenia się monitora w stan wstrzymania.
 • Ustaw czas włączenia (Set On Time) — Ustawienie czasu wyprowadzenia monitora ze stanu wstrzymania.
 • Czasomierz (Timer) — Włączanie (On) i wyłączanie (Off) funkcji czasomierza stanu wstrzymania.
 • Wstrzymaj teraz (Sleep Now) — Natychmiastowe wprowadzenie monitora w stan wstrzymania.
Domyślne wejście wideo (Default Video Input)
Wybór domyślnego sygnału wejścia wideo w przypadku, gdy monitor jest podłączony do dwóch aktywnych, prawidłowych źródeł sygnału wideo. Domyślne ustawienie to DVI. Aby nowe ustawienia zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje
Wybór i wyświetlanie ważnych informacji o monitorze.
Aktualne ustawienia
Wyświetla bieżący tryb wejścia wideo.
Zalecane ustawienia
Wyświetla zalecaną rozdzielczość i tempo odświeżania.
Numer seryjny
Wyświetla numer seryjny monitora (w przypadku konieczności kontaktu ze wsparciem technicznym HP).
Wersja
Wyświetla numer wersji oprogramowania sprzętowego monitora.
Liczba godzin podświetlenia
Wyświetla całkowitą liczbę godzin podświetlenia.
Wsparcie techniczne (Service Support)
Aby uzyskać pomoc, przejdź do strony wsparcia technicznego HP.
Przywróć ustawienia fabryczne (Factory Reset)
Przywraca wartości domyślne ustawień.
Blokada menu ekranowego (OSD Lockout)
Funkcja ta uniemożliwia dokonywanie zmian w ustawieniach monitora za pomocą przycisków na przednim panelu. Jeżeli menu jest zablokowane, naciśnięcie przycisku na panelu przednim monitora spowoduje wyświetlenie przez 10 sekund komunikatu Blokada menu ekranowego (OSD Lock-out). Aby szybko usunąć komunikat o blokadzie, należy nacisnąć ponownie przycisk na panelu przednim.
Aby odblokować menu ekranowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez ok. 10 sekund, do momentu wyświetlenia głównego menu.
Aby zablokować menu ekranowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez ok. 10 sekund, do momentu wyświetlenia komunikatu o blokadzie.
Komunikaty wyświetlane na ekranie
W określonych sytuacjach na ekranie monitora wyświetlane są specjalne komunikaty:
 • Sygnał wejściowy poza zakresem (Input Signal Out of Range): Komunikat oznacza, że monitor nie obsługuje sygnału wejściowego, ponieważ ustawienia rozdzielczości i/lub tempa odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor. Zalecane wartości tempa odświeżania:
  • Monitor 2229h: 1680 x 1050 przy 60 Hz
  • Monitory w2448h i w2448hc: 1920 x 1200 przy 60 Hz
  • Monitor w2558hc: 1920 x 1200 przy 60 Hz
 • Monitor przechodzi w stan wstrzymania (Monitor Going to Sleep): Komunikat oznacza, że monitor przechodzi w stan uśpienia.
 • Sprawdź kabel wideo (Check Video Cable): Komunikat oznacza, że kabel wejścia wideo jest nieprawidłowo podłączony do komputera lub monitora.
 • Blokada menu ekranowego (OSD Lock-out): Obsługa menu ekranowego jest zablokowana w celu uniemożliwienia dokonywania zmian. Informacje o wyłączaniu blokady znajdują się w sekcji Blokada menu ekranowego.
 • Brak sygnału wejściowego (No Input Signal): Komunikat oznacza, że monitor nie odbiera sygnału wideo z komputera przez złącze wejścia wideo monitora. Sprawdzić, czy komputer lub źródło sygnału wejściowego zostało włączone i nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
 • Trwa regulacja automatyczna (Auto Adjustment in Progress): Komunikat oznacza, że funkcja regulacji automatycznej jest aktywna i uruchomiona.
Optymalizacja obrazu analogowego
W monitor wbudowano zaawansowane obwody, dzięki którym może on pełnić rolę standardowego monitora analogowego. Menu ekranowe zawiera dwie opcje, za pomocą których można regulować jakość obrazu analogowego:
 • Zegar (Clock): Zwiększanie lub zmniejszanie wartości powoduje minimalizowanie pionowych pasów lub prążków widocznych w tle ekranu.
 • Faza zegara (Clock Phase): Zwiększanie lub zmniejszanie wartości powoduje minimalizowanie zniekształceń lub drgania obrazu.
Z funkcji tych należy korzystać jedynie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu regulacji automatycznej jakość obrazu w trybie analogowym nie jest zadowalająca.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Uruchom aplikację do regulacji wzorca, która znajduje się na płycie CD.
 3. Przejdź do menu ekranowego, a następnie wybierz opcję Regulacja obrazu (Image Control).
 4. Ustaw najpierw opcję Zegar (Clock), ponieważ zależą od niej ustawienia opcji Faza zegara (Clock Phase ).
  Jeśli podczas ustawiania opcji Zegar (Clock) i Faza zegara (Clock Phase) obraz ulega zniekształceniu, należy kontynuować regulację do momentu zniknięcia zniekształceń.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włącz menu ekranowe, wybierz opcję Przywróć ustawienia fabryczne (Factory Reset), a następnie wybierz opcję Tak (Yes).
Funkcja oszczędzania energii
W normalnym trybie pracy monitora kontrolka zasilania świeci się na błękitno.
Monitor obsługuje również stan obniżonego zużycia energii, który włącza się w przypadku wykrycia braku sygnału synchronizacji pionowej i/lub poziomej. Po wykryciu braku tych sygnałów ekran monitora jest wygaszany, podświetlenie jest wyłączane, a dioda zasilania zaczyna świecić na pomarańczowo.
Kamera internetowa (wybrane modele)
Zainstaluj oprogramowanie CyberLink YouCam i sterownik znajdujące się na płycie CD dołączonej do monitora.
  Uwaga:
Działanie kamery internetowej wymaga połączenia USB między monitorem a komputerem.
Kamera internetowa umożliwia:
 • tworzenie wideo z plików na komputerze.
 • tworzenie migawek w celu przeglądania, organizowania, edytowania, wysyłania i drukowania.
 • tworzenie notatek wideo i udostępnianie ich w rozbudowanym kalendarzu wizualnym.
 • inicjowanie czatów wideo za pomocą Windows Live Messenger lub innego zgodnego oprogramowania.
 • importowanie wideo na żywo do programu do tworzenia filmów w celu jego zapisania, wysłania, przesłania strumieniowego w Internecie lub nagrania na dysku.
Rys. : Elementy kamery internetowej
Kamera internetowa
Przechwytywanie obrazu z kamery oraz migawek
Aby uruchomić program CyberLink YouCam po zainstalowaniu z płyty CD:
 1. Kliknij Start .
 2. Kliknij Wszystkie programy, CyberLink YouCam, a następnie kliknij ponownie CyberLink YouCam.
 3. Kliknij przycisk Samouczki (Tutorials), aby wyświetlić przewodnik z instrukcjami.
Nawiązywanie rozmów wideo lub połączeń konferencyjnych
Aby nawiązać rozmowę wideo, należy połączyć się z Internetem i dostawcą usług internetowych, a także zainstalować oprogramowanie umożliwiające nawiązywanie połączeń wideo przez Internet. Podobnie jak w przypadku czatów lub komunikatorów tekstowych, oprogramowanie tego rodzaju może służyć do prowadzenia rozmowy z jedną lub wieloma osobami naraz. Oprogramowanie to może wymagać opłacania oddzielnego abonamentu.
Optymalna odległość od mikrofonów stereo podczas rozmowy wynosi około pół metra.
Przed nawiązaniem połączenia wideo:
 1. Pobierz komunikator internetowy lub program do obsługi połączeń wideo. Upewnij się, że osoba, do której dzwonisz, ma zgodne oprogramowanie do połączeń wideo.
 2. Włącz kamerę internetową jako domyślne źródło sygnału wideo. W tym celu należy zazwyczaj przejść do konfiguracji wideo w menu Narzędzia używanego oprogramowania.
 3. Wyślij połączenie wideo, postępując zgodnie z instrukcjami programu do obsługi połączeń wideo:
Aby rozpocząć rozmowę wideo w programie CyberLink YouCam:
 1. Kliknij Start .
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Kliknij program CyberLink YouCam, ponownie kliknij element CyberLink YouCam, a następnie wybierz polecenie Rozpocznij rozmowę wideo (Start a Video Call).
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)
Monitor obsługuje standard HDCP i może odbierać sygnał w jakości HD. Sygnał w jakości HD może pochodzić z wielu źródeł, jak urządzenia HD-DVD, Blu-ray Disc czy naziemne lub kablowe emisje HDTV. W przypadku próby odtworzenia treści chronionych w rozdzielczości HD na monitorze, który nie obsługuje standardu HDCP, obraz na ekranie nie będzie w ogóle wyświetlany lub będzie wyświetlany w niższej rozdzielczości. Aby móc odtwarzać treści chronione, zarówno karta graficzna komputera, jak i monitor muszą obsługiwać standard HDCP.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.
Problem
Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci się.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka i do urządzenia.
Funkcja Plug and Play nie działa.
Aby funkcja Plug and Play monitora mogła działać, potrzebny jest komputer i karta graficzna zgodna ze standardem Plug and Play. Skontaktuj się z producentem komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Sprawdź, czy sterowniki monitora HP zostały zainstalowane.
Nieostry obraz, z występującymi efektami zjawy lub cieniowania.
Wyreguluj kontrast i jasność.
Upewnij się, że nie korzystasz z przedłużacza lub przełącznika. Zaleca się podłączanie monitora bezpośrednio do złącza wyjścia karty graficznej znajdującego się z tyłu komputera.
W przypadku wejścia VGA użyj funkcji regulacji automatycznej, aby rozwiązać ten problem.
Obraz odbija się i miga lub widać na nim wzór fali.
Odsuń jak najdalej od monitora urządzenia elektryczne, które mogą wywoływać zakłócenia elektryczne.
Ustaw maksymalną możliwą wartość tempa odświeżania dla wybranej rozdzielczości.
Monitor jest zablokowany w trybie „Active Off”.
Sprawdź komputer:
 • Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji włączonej.
 • Karta graficzna komputera powinna być poprawnie zamontowana w gnieździe.
 • Upewnij się, że komputer działa, naciskając klawisz Caps Lock na klawiaturze i obserwując diodę LED Caps Lock. Dioda LED powinna odpowiednio świecić i gasnąć.
Sprawdź, czy kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Na ekranie monitora wyświetlany jest komunikat „Wartość poza zakresem. Ustaw monitor na („Out of range. Set monitor to”) [optymalna rozdzielczość monitora]”.
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Ustaw zalecaną rozdzielczość. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały wprowadzone.
Brak jednego z podstawowych kolorów (czerwonego, zielonego lub niebieskiego).
Sprawdź, czy kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub nie ma właściwego rozmiaru.
Wyreguluj położenie obrazu w poziomie i pionie.
W przypadku wejścia VGA użyj funkcji regulacji automatycznej, aby rozwiązać ten problem.
Na obrazie występują defekty kolorów (np. biały nie wygląda jak biały).
Wyreguluj kolor RGB lub wybierz temperaturę kolorów.
Nie można ustawić optymalnej rozdzielczości monitora.
Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje optymalną rozdzielczość (1920 x 1200).
Sprawdź, czy sterowniki monitora HP zostały zainstalowane.
Wskazówki i zalecenia
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej szmatki. Jeżeli ekran monitora wymaga dodatkowego czyszczenia, należy użyć antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z podanymi instrukcjami operacyjnymi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora, zgodnie ze wskazówkami na etykiecie/tabliczce na monitorze.
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, stanowczo za nią chwytając.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć średni okres eksploatacji monitora.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...