Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitory HP S1931a, S2031, S2031a, S2321a, S2331 i S2331a LCD -- Używanie i regulacja monitora

W tym dokumencie opisano procedurę używania i regulacji monitorów S1931, S2031, S2031a, S2321a, S2331 i S2331a LCD.
Rys. : Monitor S2031 LCD
Monitor S2031 LCD
Zainstaluj sterowniki
Zainstaluj oprogramowanie z płyty CD lub pobierz je z Internetu w następujący sposób:
Instalowanie sterowników z płyty CD
Aby zainstalować sterownik monitora z płyty CD:
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
  Pojawi się menu płyty CD.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik monitora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Sprawdź, czy w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania wyświetlana jest prawidłowa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.
Instalowanie sterowników z Internetu
Aby pobrać najnowsze wersje sterowników i oprogramowania ze strony wsparcia technicznego firmy HP:
 1. Wejdź na stronę Wsparcia technicznego HP.
 2. Wybierz kraj/region.
 3. Wybierz opcję Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 4. Wpisz numer modelu monitora, np. S2231a.
  Strony z oprogramowaniem dla monitora do pobrania.
 5. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe.
 6. Pobierz i zainstaluj sterowniki i oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przyciski sterujące monitora
Przyciski sterujące monitora znajdują się na przednim panelu.
Rys. : Przyciski sterujące monitora
Przyciski sterujące monitora.
Koperta 3/4 nr
Ikona
Opis
1
Menu
Umożliwia otwieranie menu ekranowego lub wybieranie jego pozycji.
2
-
Przycisk Minus umożliwia nawigację do przodu po funkcjach menu ekranowego i zmniejszanie poziomu skali regulacyjnej.
Jeśli menu ekranowe jest nieaktywne, umożliwia otwarcie menu ekranowego Volume level adjustment (Regulacja poziomu głośności).
3
+
Przycisk Plus umożliwia nawigację wstecz po funkcjach menu ekranowego i zwiększanie poziomu skali regulacyjnej.
Jeśli menu ekranowe jest nieaktywne, umożliwia otwarcie menu ekranowego Volume level adjustment (Regulacja poziomu głośności).
4
OK
Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybraną funkcję.
5
Przycisk zasilania z diodą LED Wyłącz i włącz komputer. Przycisk zasilania znajduje się w dolnej, środkowej części monitora.
Lampka zasilania. Po włączeniu monitora i w normalnym jego trybie pracy kontrolka zasilania świeci się na niebiesko.
Kiedy świeci się na bursztynowo, monitor znajduje się w trybie uśpienia.
Automatyczna regulacja (tylko wejście VGA).
Umożliwia zoptymalizowanie działania ekranu dla wejścia VGA za pomocą funkcji automatycznej regulacji w oprogramowaniu lub pobranie programu narzędziowego z wzorcem automatycznej regulacji HP, dostępnego na witrynie HP.
To oprogramowanie umożliwia poprawienie następujących sytuacji:
 • mała ostrość lub nieczytelny obraz;
 • efekty zjawy, prążkowania lub cieniowania;
 • blade paski pionowe;
 • cienkie, poziome, przesuwające się linie;
 • niewyśrodkowany obraz.
Aby skorzystać z funkcji automatycznej regulacji:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Naciśnij przycisk Menu i w menu ekranowym wybierz opcję Image Control (Sterowanie obrazem) i Auto-Adjustment (Automatyczna regulacja).
  Jeśli rezultaty nie są zadowalające, należy kontynuować wykonywanie procedury.
 3. Pobierz i uruchom oprogramowanie HP Adjustment Pattern Utility z witryny internetowej HP:
  1. Wejdź na stronę Wsparcia technicznego HP.
  2. Wybierz kraj/region.
  3. Wybierz opcję Download Drivers and Software (Pobierz sterowniki i oprogramowanie), wpisz numer modelu monitora, np. S2031a, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij Dalej.
  5. Kliknij pozycję Utility - Tools (Program - Narzędzia), a następnie kliknij pozycję HP Adjustment Pattern Utility. Na stronie pobierania kliknij Download (Pobierz).
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić narzędzie.
   Rys. : Obraz testowy do skonfigurowania
   Zdjęcie przedstawiające obraz testowy do skonfigurowania.
  7. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść wzorca testu.
Korzystanie z menu ekranowego
Wykonaj poniższe kroki, aby wyregulować ustawienia monitora za pomocą menu ekranowego.
 1. Włącz komputer i monitor.
 2. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.
  Zostanie otwarte główne menu ekranowe.
 3. W celu nawigacji w obrębie głównego menu ekranowego lub jego podmenu naciskaj przycisk + (plus) na panelu przednim monitora, aby przewijać pozycje w górę, lub przycisk - (minus), aby przewijać pozycje w dół.
 4. Aby wybrać element z menu ekranowego, użyj przycisków + (plus) lub - (minus) w celu przewinięcia i wskazania wyboru. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać wskazany element.
 5. Po wybraniu elementu menu i wyświetleniu odpowiadającego mu menu użyj przycisku + lub - do ustawienia skali elementu.
 6. Naciśnij klawisz Save (Zapisz), aby zapisać ustawienie Cancel (Anuluj), aby porzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij przycisk Menu, aby zamknąć menu ekranowe.
    Uwaga:
  Jeśli po wyświetleniu menu przyciski pozostaną niedotknięte przez 10 sekund, regulacje i ustawienia zostaną zapisane i menu zostanie zamknięte.
Opcje menu głównego
Opcje podmenu
Opis
Wybór wejścia
Umożliwia wybór źródła wejściowego dla VGA i DVI. (wybrane modele)
Brightness (Jasność)
Umożliwia regulowanie poziomu jasności ekranu.
Contrast (Kontrast)
Umożliwia regulowanie poziomu kontrastu ekranu.
Image Control (Sterowanie obrazem)
Umożliwia regulowanie obrazu na ekranie. Czujnik oświetlenia otoczenia może również zostać włączony lub wyłączony (dotyczy tylko wybranych modeli)
Auto Adjustment (Automatyczna regulacja)
Umożliwia automatyczną optymalizację obrazu do idealnych ustawień.
Horizontal position (Położenie w poziomie)
Umożliwia regulowanie położenia poziomego obrazu.
Vertical position (Położenie w pionie)
Umożliwia regulowanie położenia pionowego obrazu.
Clock (Zegar)
Umożliwia minimalizowanie wszelkich pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu. Zmiana ustawienia Clock (Zegar) powoduje również zmodyfikowanie obrazu w poziomie. Tylko wejście VGA.
Clock Phase (Faza zegara)
Umożliwia regulacje fazy zegara ekranu. To powoduje eliminację wszystkich poziomych zakłóceń w celu zapewnienia wyraźniejszych i bardziej żywych obrazów i znaków. Tylko wejście VGA.
Kolor
Umożliwia wybranie koloru wyświetlanego na ekranie. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 6500 K lub Custom Color (Kolor niestandardowy), zależnie od modelu monitora.
Custom Color (Kolor niestandardowy)
Aby wybrać i wyregulować zakres kolorów:
R — aby ustawić poziom koloru czerwonego
G — aby ustawić poziom koloru zielonego
B — aby ustawić poziom koloru niebieskiego
sRGB
Aby ustawić kolor ekranu w celu dopasowania ich do standardów kolorów używanych w branży technologii obrazu.
Język
Umożliwia wybranie języka, w którym będzie wyświetlane menu ekranowe. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest język angielski.
Zarządzanie
Umożliwia wybranie ustawień zarządzania menu ekranowym i innymi ustawieniami monitora.
Volume
Reguluje głośność.
OSD Control (Sterowanie menu ekranowym)
Umożliwia regulowanie położenia menu ekranowego wyświetlanego na ekranie.
OSD horizontal position (Położenie menu ekranowego w poziomie) — umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w lewą lub prawą stronę. Fabryczną wartością domyślną poziomą jest 50.
OSD vertical position (Położenie menu ekranowego w pionie) — umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w górę lub w dół. Fabryczną wartością domyślną pionową jest 50.
OSD Transparency (Przezroczystość menu ekranowego) — umożliwia regulowanie stopnia widoczności informacji na ekranie przez menu ekranowe.
OSD Display Time (Czas wyświetlania menu ekranowego) — umożliwia ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku (w sekundach). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 30 sekund.
Oszczędzanie energii
Umożliwia włączenie funkcji oszczędzania energii. Możliwe ustawienia to On (Wł.) lub Off (Wył.). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Mode Display (Wyświetlanie trybu)
Informacje o rozdzielczości oraz częstotliwości i szybkości odświeżania przy każdorazowym otwarciu głównego menu ekranowego. Możliwe ustawienia to On (Włącz) lub Off (Wyłącz).
Monitor Status (Stan monitora)
Stan operacyjny monitora jest wyświetlany po jego włączeniu. Wybierz położenie wyświetlania informacji o stanie: góra, środek, dół lub wyłączone.
Obsługa DDC/CI
Kontroluje niektóre funkcje menu ekranowego, takie jak jasność, kontrast i temperatura kolorów na komputerze, jeśli jest to możliwe. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.
Wskaźnik zasilania znajdujący się na przednim panelu.
Dioda LED zasilania na przycisku zasilania. Jeśli ten wskaźnik jest wyłączony, pozostanie wyłączony przez cały czas.
Sleep Timer (Czasomierz stanu wstrzymania)
Udostępnia następujące opcje menu regulacji czasomierza:
Set Current Time (Ustaw bieżący czas) — umożliwia ustawienie bieżącego czasu w postaci godzin i minut.
Ustaw czas wstrzymania na żądaną godzinę , kiedy monitor działa w trybie wstrzymania.
Ustaw czas otwarcia na żądaną godzinę , kiedy monitor zostaje wybudzony z trybu wstrzymania.
Timer (Czasomierz) — ustaw na On (wł.) lub Off (wył.) dla czasomierza wstrzymania. Ustawieniem domyślnym jest Off (Wyłącz).
Sleep at once (Wstrzymaj natychmiast) — powoduje natychmiastowe wprowadzenie monitora do trybu wstrzymania.
Default Video Input (Domyślne wejście wideo)
Kiedy monitor jest podłączony do dwóch aktywnych źródeł wideo, wybierz jedno z nich jako domyślne wejście wideo.
Domyślnym źródłem wejściem sygnału jest DVI.
Zmiany zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu komputera.
Informacja
Umożliwia wybranie i wyświetlenie ważnych informacji o monitorze.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Powoduje przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych wszystkich ustawień menu ekranowego.
Dopasowywanie jakości wyświetlanego obrazu
Funkcja automatycznej regulacji dostosowuje jakość obrazu dla wyświetlania rozmiaru, położenia, zegara i fazy po każdorazowym wyświetleniu nowego trybu wideo. Aby umożliwić sobie bardziej precyzyjną regulację wejścia VGA , uruchom oprogramowanie do automatycznej regulacji z witryny HP.
Aby zapewnić dodatkowe polepszenie jakości obrazu, użyj funkcji zegara i fazy zegara monitora, aby wyregulować obraz. Opcji tych należy używać tylko w przypadku, gdy po użyciu funkcji automatycznej regulacji wygląd obrazu nie jest zadowalający.
  Uwaga:
Ustawienia Clock (Zegar) można zmieniać tylko w przypadku korzystania z wejścia analogowego. Nie można ich zmieniać w przypadku wejść cyfrowych.
Ustawienia opcji Clock Phase (Faza zegara) są zależne od ustawienia opcji Clock (Zegar), dlatego opcję Clock (Zegar) należy ustawić jako pierwszą.
 • Clock (Zegar) — Zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu.
 • Clock Phase (Faza zegara) — zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania zakłóceń lub zniekształceń obrazu.
Opcji tych należy używać tylko w przypadku, gdy po użyciu funkcji automatycznej regulacji wygląd obrazu w trybie analogowym nie jest zadowalający. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pobierz i użyj oprogramowania do regulacji wzoru z witryny HP:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Uruchom aplikację do regulacji wzorca na dysku CD.
 3. Przejdź do menu ekranowego, a następnie wybierz opcję Image Control (Sterowanie obrazem).
 4. Ustaw najpierw opcję Clock (Zegar), ponieważ ustawienia Clock Phase (Faza zegara) są zależne od ustawienia tej opcji.
  Jeśli obraz staje się zniekształcony podczas regulowania opcji Clock (Zegar) i Clock Phase (Faza zegara), należy kontynuować regulację do momentu zniknięcia zniekształceń.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włącz menu ekranowe, wybierz opcję Restore factory settings (Przywróć ustawienia fabryczne), a następnie wybierz OK.
Identyfikowanie stanów monitora
W określonych sytuacjach na ekranie monitora wyświetlane są specjalne komunikaty:
 • Input Signal Out of Range: Oznacza, że monitor nie obsługuje sygnału wejściowego, ponieważ ustawienia rozdzielczości i/lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor.
  Zmień ustawienia karty graficznej na niższą rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania. Aby nowe ustawienia zostały zastosowane, należy uruchomić ponownie komputer.
  Maksymalne częstotliwości odświeżania wynoszą:
  • Dla monitora S1931a: 1366 x 768 przy 60 Hz
  • Dla monitorów S2031 i S2031a: 1600 x 900 przy 60 Hz
  • Dla monitora S2321a: 1920 x 1080 przy 60 Hz
  • Dla monitora S2331: 1920 x 1080 przy 60 Hz
 • Monitor Going to Sleep (Monitor przechodzi w stan uśpienia): Oznacza, że monitor przechodzi do trybu wstrzymania. W trybie wstrzymania głośniki (w wybranych modelach) są wyłączone.
 • Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo): Oznacza, że kabel wideo nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub monitora.
 • No input signal (Brak sygnału wejściowego wideo): Oznacza, że monitor nie odbiera sygnału wideo z komputera przez złącze wejścia wideo monitora. Należy sprawdzić, czy komputer lub źródło sygnału wejściowego zostało włączone i nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
 • Auto Adjustment in Progress: Wskazuje, że funkcja automatycznej regulacji jest aktywna i używana.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci się.
Zasilanie nie jest włączone.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka i do monitora, oraz że przycisk zasilania monitora jest włączony.
Ekran jest pusty.
Kabel zasilający jest odłączony.
Podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie.
Wyłącznik zasilania na panelu przednim monitora jest wyłączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim.
  Uwaga:
Jeżeli przycisk zasilania nie działa, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK i naciśnij przycisk zasilania.
Kabel wideo jest nieprawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy kabel wideo został podłączony prawidłowo.
Aktywny jest wygaszacz ekranu.
Naciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby wyłączyć wygaszasz ekranu.
Wyświetlany na ekranie obraz jest zniekształcony; tekst jest nieostry lub zamazany; jakość obrazu jest obniżona.
Ustawiona rozdzielczość karty graficznej komputera jest niższa lub wyższa niż rozdzielczość natywna monitora.
Ustaw rozdzielczość obrazu na taki sam tryb jak zalecana natywna rozdzielczość monitora, aby uzyskać najlepszą jakość.
Obraz jest rozmyty, niewyraźny lub zbyt ciemny.
Jasność i kontrast zostały ustawione na zbyt niskie wartości.
Naciśnij przycisk OK na panelu przednim. Jeśli nie spowoduje to poprawienia obrazu, naciśnij przycisk Menu w celu otwarcia menu ekranowego, a następnie wyreguluj odpowiednio skale jasności i kontrastu.
Obraz odbija się i miga lub widać na nim wzór fali.
Interferencja ze strony innego urządzenia elektrycznego.
Odsuń jak najdalej od monitora urządzenia elektryczne, które mogą wywoływać zakłócenia elektryczne.
Obraz nie jest wyśrodkowany.
Konieczne może być wyregulowanie położenia.
Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe. Wybierz menu Image Control/Horizontal Position (Sterowanie obrazem/Położenie w poziomie) lub Vertical Position (Położenie w pionie), aby wyregulować poziome lub pionowe położenie obrazu.
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Input Signal Out of Range. Na ekranie jest wyświetlany komunikat - Change resolution setting (Zmień ustawienie rozdzielczości).
Ustawienia rozdzielczości wideo i/lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor.
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Zmień ustawienia na wartości obsługiwane przez monitor. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały zastosowane.
Ekran jest czarny lub obraz jest wyświetlany w niższej rozdzielczości w przypadku treści w jakości HD (wybrane modele).
Sprawdź, czy monitor i komputer obsługują standard HDCP.
Nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników (tylko wybrane modele).
Głośność jest wyciszona lub zbyt niska.
Wykonaj następujące czynności:
 • Upewnij się, że źródło sygnału jest prawidłowe, używając u źródła słuchawek.
 • Aby dostosować głośność, naciśnij przycisk + lub - znajdujący się z przodu monitora.
 • Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe. Wybierz opcję Management (Zarządzanie) oraz Volume (Głośność), aby ustawić głośność.
 • Upewnij się, że głośność nie jest wyciszona lub zbyt niska. Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, a następnie Sprzęt i dźwięk. W obszarze Urządzenia audio i dźwięk kliknij pozycję Adjust system volume (Dostosuj głośność systemu). W opcji Main Volume (Główna głośność) przesuń suwak w górę.
Monitor jest zawsze w trybie uśpienia (bursztynowa dioda LED).
Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji włączonej.
Karta graficzna komputera powinna być poprawnie zamontowana w gnieździe.
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Sprawdź, czy komputer działa: naciśnij klawisz Caps Lock na klawiaturze i obserwuj diodę LED Caps Lock. Dioda LED powinna się zapalić lub zgasnąć po naciśnięciu klawisza Caps Lock.
Brak obsługi Plug and Play.
Aby funkcja Plug and Play monitora mogła działać, potrzebny jest komputer i karta graficzna zgodna ze standardem Plug and Play. Skontaktuj się z producentem komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Upewnij się, że zainstalowane zostały sterowniki monitora. Sterowniki monitora są również dostępne na stronie: http:// www.hp.com/support
Funkcja oszczędzania energii
W normalnym trybie pracy monitora kontrolka zasilania świeci się na niebiesko.
Monitor obsługuje również stan obniżonego zużycia energii, który jest uruchamiany, gdy monitor wykryje brak sygnału synchronizacji pionowej i/lub sygnału synchronizacji poziomej. Po wykryciu braku tych sygnałów ekran monitora jest wygaszany, podświetlenie jest wyłączane, a dioda zasilania zaczyna świecić w kolorze pomarańczowym.
  Uwaga:
Funkcja oszczędzania energii musi zostać włączona na komputerze, aby było to możliwe. Instrukcje ustawiania funkcji oszczędzania energii zawiera dokumentacja komputera. (Funkcje takie są określane mianem opcji oszczędzania energii).
Wskazówki i zalecenia
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Wyczyść plastikowe elementy monitora za pomocą czystej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Wyczyść ekran monitora za pomocą antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora (zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze).
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć jego okres eksploatacji.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...