Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitory LCD z serii HP 1910, 2010, 2210, 2310, 2510 i 2710 -- Używanie i regulacja monitora

W tym dokumencie opisano procedurę używania i regulacji płaskich monitorów HP 1910, 2010, 2210, 2310, 2510 i 2710 LCD.
Rys. : Monitor HP 2310i
Monitor HP (pokazany: 2310i).

Zainstaluj sterowniki

Skopiuj pliki INF i ICM sterownika monitora z płyty CD lub pobierz je z Internetu w następujący sposób:

Instalowanie sterowników z płyty CD

Aby zainstalować sterownik monitora z płyty CD:
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
  Zostanie wyświetlone menu dysku.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik monitora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Sprawdź, czy w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania wyświetlana jest prawidłowa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.

Instalowanie sterowników z Internetu

Aby pobrać najnowsze wersje sterowników i oprogramowania ze strony wsparcia technicznego firmy HP:
 1. Wejdź na stronę Wsparcia technicznego HP.
 2. Wybierz kraj/region.
 3. Wybierz opcję Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 4. Wpisz numer modelu monitora, np. 2159m.
  Strony z oprogramowaniem dla monitora do pobrania.
 5. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe.
 6. Pobierz i zainstaluj sterowniki i oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Elementy panelu przedniego

Przyciski sterujące monitora znajdują się w prawej dolnej części panelu przedniego.
Rys. : Przyciski sterujące monitora
Zdjęcie przedstawiające przyciski sterujące monitora.
Numer
Ikona
Opis
1
Menu
Umożliwia otwieranie i zamykanie menu ekranowego lub wybieranie jego pozycji.
2
Umożliwia regulację głośności.
Umożliwia nawigację wstecz po funkcjach menu ekranowego i zmniejszanie poziomu skali regulacyjnej.
3
Source (źródło)
Umożliwia wybór źródła wejścia wideo z komputera.
+
Umożliwia nawigację do przodu po funkcjach menu ekranowego i zwiększanie poziomu skali regulacyjnej.
4
Auto (Automatycznie)
Automatyczna regulacja ekranu do idealnych ustawień. Regulację ustawień monitora należy zawsze rozpoczynać od tej opcji.
OK
Umożliwia przejście do wybranej opcji.
5
Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora i wskazuje stan oczekiwania lub uśpienia.

Auto-Adjustment (Automatyczna regulacja)

Umożliwia zoptymalizowanie działania ekranu dla wejścia VGA za pomocą przycisku Auto/OK na monitorze i programu narzędziowego z wzorcem automatycznej regulacji, dostępnego na dołączonym dysku CD. To oprogramowanie umożliwia poprawienie następujących sytuacji:
 • mała ostrość lub nieczytelny obraz;
 • efekty zjawy, prążkowania lub cieniowania;
 • blade paski pionowe;
 • cienkie, poziome, przesuwające się linie;
 • niewyśrodkowany obraz.
Aby skorzystać z funkcji automatycznej regulacji:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Naciśnij przycisk Auto/OK na przednim panelu monitora.
  Alternatywnie:
  Naciśnij przycisk Menu na panelu monitora i w menu ekranowym wybierz opcję Image Control (Sterowanie obrazem) i Auto Adjustment (Automatyczna regulacja).
  Jeśli rezultaty nie są zadowalające, należy kontynuować wykonywanie procedury.
 3. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
  Zostanie wyświetlone menu dysku.
 4. Wybierz język.
 5. Wybierz opcję Open Auto-Adjustment Software (Otwórz oprogramowanie do automatycznej regulacji).
  Zostanie wyświetlony obraz testowy do skonfigurowania.
  Rys. : Obraz testowy do skonfigurowania
  Zdjęcie przedstawiające obraz testowy do skonfigurowania.
 6. Naciśnij przycisk Auto/OK na panelu monitora, aby uzyskać stabilny i wyśrodkowany obraz.

Korzystanie z menu ekranowego

Wykonaj poniższe kroki, aby wyregulować ustawienia monitora za pomocą menu ekranowego.
 1. Włącz komputer i monitor.
 2. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.
  Zostanie otwarte główne menu ekranowe.
 3. W celu nawigacji w obrębie głównego menu ekranowego lub jego podmenu naciskaj przycisk + (plus) na panelu przednim monitora, aby przewijać pozycje w górę, lub przycisk - (minus), aby przewijać pozycje w przeciwnym kierunku.
  Uwaga:
  Menu przesuwa się w górę po przewinięciu dolnych elementów. Menu przesuwa się w dół po przewinięciu górnych elementów.
 4. Naciśnij przycisk Auto/OK, aby zatwierdzić wskazany element.
 5. Po wybraniu elementu menu i wyświetleniu odpowiadającego mu menu użyj przycisku + lub - do ustawienia skali elementu.
 6. Wybierz opcję Save and Return (Zapisz i powróć), aby zapisać regulację lub Cancel (Anuluj) bądź Exit (Wyjdź), jeśli nie chcesz zapisywać regulacji.
 7. Naciśnij przycisk Menu, aby zamknąć menu ekranowe.
  Uwaga:
  Jeśli po wyświetleniu menu przyciski pozostaną niedotknięte przez 30 sekund, regulacje i ustawienia zostaną zapisane i menu zamknie się automatycznie.
W poniższej tabeli znajduje się lista funkcji menu ekranowego:
 • Naciśnij Cancel (Anuluj) — aby powrócić do menu poprzedniego poziomu.
 • Naciśnij Save and Return (Zapisz i wróć) — aby zapisać wszystkie zmiany i powrócić do głównego menu ekranowego. (Opcja ta jest aktywna tylko po zmianie pozycji menu).
 • Naciśnij Reset (Resetuj) — aby powrócić do poprzedniego ustawienia.
Opcje menu głównego
Opcje podmenu
Opis
Brightness (Jasność)
Umożliwia regulowanie poziomu jasności ekranu.
Control
Umożliwia regulację poziomu kontrastu na ekranie między ciemnym a jasnym.
Kolor
Umożliwia wybranie koloru ekranu. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 6500 K lub Custom Color (Kolor niestandardowy), zależnie od modelu.
9300 K
Powoduje zmianę koloru białego na lekko niebieskawy.
6500 K
Powoduje zmianę koloru białego na lekko czerwonawy.
sRGB
Powoduje ustawienie kolorów ekranu w celu dopasowania ich do standardów kolorów używanych w branży technologii obrazu.
Quick View (Szybki podgląd)
Służy do zapisywania ustawień, gdy użytkownik zmieni ustawienie jasności, kontrastu lub koloru w jednej z opcji szybkiego podglądu.
 • Movie (Film)
 • Fotograficzny
 • Gaming (Gry)
 • Tekst
 • Niestandardowa
Custom Color (Kolor niestandardowy)
Umożliwia wybieranie i dopasowywanie własnych skal kolorów:
 • R — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru czerwonego.
 • G — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru zielonego.
 • B — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru niebieskiego.
Image Control (Sterowanie obrazem)
Umożliwia regulowanie obrazu na ekranie. Umożliwia również włączanie lub wyłączanie czujnika oświetlenia (wybrane modele).
Auto Adjustment (Automatyczna regulacja)
Umożliwia automatyczną regulację obrazu na ekranie (używane tylko z wejściem VGA).
Horizontal Position (Położenie w poziomie)
Zmiana ustawienia położenia obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Vertical Position (Położenie w pionie)
Zmiana ustawienia położenia obrazu w pionie (tylko wejście VGA).
Clock (Zegar)
Umożliwia minimalizowanie wszelkich pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu. Zmiana ustawienia zegara powoduje również zmodyfikowanie obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Clock Phase (Faza zegara)
Umożliwia regulację ostrości. Dzięki tej funkcji można usuwać wszystkie zakłócenia mające postać poziomych pasków lub prążków, a także czyścić lub wyostrzać obraz znaków (tylko wejście VGA).
Custom Scaling (Skalowanie niestandardowe)
Umożliwia wybranie metody formatowania informacji wyświetlanych na ekranie monitora. Zaznacz:
 • Fill to Screen (Wypełnienie ekranu) — obraz wypełnia cały ekran, ale może zostać zniekształcony z powodu nieproporcjonalnego skalowania wysokości i szerokości.
 • Fill to Aspect Ratio (Wypełnienie z zachowaniem proporcji) — rozmiar obrazu jest dopasowywany do rozmiaru ekranu, jednak z zachowaniem proporcji.
Sharpness (Ostrość)
Umożliwia regulowanie ostrości obrazu (tak aby był on wyraźny lub rozmyty). (Tylko komputery VGA)
Video OverDrive
Redukuje efekt rozmazania obrazu podczas filmów i szybkich gier. Służy do włączania i wyłączania funkcji przesterowania Ustawieniem domyślnym jest Off (Wyłącz) (wybrane modele)
Dynamic Contrast Ratio (Współczynnik kontrastu dynamicznego)
Wyświetla stan ustawienia dynamicznej zmiany kontrastu (DCR). DCR automatycznie reguluje balans między bielą i czernią, zapewniając optymalny obraz. Wybierz:
 • Świeci się
 • Wyłączona
OSD Control (Sterowanie menu ekranowym)
Umożliwia regulowanie położenia menu ekranowego na ekranie.
Horizontal OSD Position (Położenie menu ekranowego w poziomie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w lewą lub prawą stronę.
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 50.
Vertical OSD Position (Położenie menu ekranowego w pionie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w górę lub dół. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 50.
OSD Transparency (Przezroczystość menu ekranowego)
Umożliwia regulowanie stopnia widoczności informacji na ekranie poprzez menu ekranowe.
OSD Timeout (Limit czasu menu ekranowego)
Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku (w sekundach). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 30 sekund.
Rotate OSD (Obróć menu ekranowe)
Umożliwia położenie w poziomie lub pionie. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest położenie poziome. (wybrane modele)
Zarządzanie
Program oszczędzania energii
Umożliwia włączanie funkcji oszczędzania energii. Możliwe ustawienia to On (Włącz) lub Off (Wyłącz). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Power On Recall (Przywołanie przy włączeniu zasilania)
Umożliwia przywracanie zasilania monitora po nieoczekiwanym odłączeniu zasilania. Wybierz: On (Wł.) Off (Wył.) Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Wł.).
Mode Display (Wyświetlanie trybu)
Powoduje wyświetlanie na ekranie informacji o rozdzielczości oraz częstotliwości i szybkości odświeżania przy każdorazowym otwarciu głównego menu ekranowego. Możliwe ustawienia to On (Włącz) lub Off (Wyłącz).
Monitor Status (Stan monitora)
Powoduje wyświetlanie stanu działania monitora każdorazowo po jego włączeniu. Wybierz miejsce wyświetlania stanu:
 • Górny
 • Middle (Środek)
 • Dolny
 • Wyłączona
DDC/CI Support (Obsługa SMART)
Umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami menu ekranowego, np. jasnością, kontrastem i temperaturą kolorów, przez komputer. Zaznacz:
 • Świeci się
 • Wyłączona
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Bezel Power LED (Dioda LED zasilania)
Włącza i wyłącza diodę LED przycisku zasilania. Po wyłączeniu kontrolka pozostanie wyłączona przez cały czas.
Volume
Umożliwia regulację głośności.
Autotest głośników (tylko HDMI)
Umożliwia włączenie autotestu dla głośników.
Sleep Timer (Czasomierz stanu wstrzymania)
Udostępnia następujące opcje menu regulacji czasomierza:
 • Set Current Time (Ustaw bieżący czas) — umożliwia ustawienie bieżącego czasu w postaci godzin i minut.
 • Set Sleep Time (Ustaw czas wstrzymania) — umożliwia ustawienie czasu wprowadzenia monitora do trybu wstrzymania.
 • Set On Time (Ustaw czas włączenia) — umożliwia ustawienie czasu wyprowadzenia monitora ze stanu wstrzymania.
 • Timer (Czasomierz) — umożliwia ustawienie funkcji Sleep Timer (Czasomierz stanu wstrzymania) na opcję On (Włączony) lub Off (Wyłączony).
 • Sleep Now (Wstrzymaj teraz) — powoduje natychmiastowe wprowadzenie monitora do trybu wstrzymania.
Język
Umożliwia wybranie języka, w którym będzie wyświetlane menu ekranowe. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest język angielski.
Informacja
Umożliwia wybranie i wyświetlenie ważnych informacji o monitorze.
Current Settings (Bieżące ustawienia)
Przedstawia bieżący tryb wejścia wideo.
Recommended Settings (Zalecane ustawienia)
Pokazuje zalecaną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.
Numer seryjny
Pokazuje numer seryjny monitora (w przypadku kontaktu z pomocą techniczną HP).
Wersja
Podaje numer wersji oprogramowania układowego monitora.
Backlight Hours (Liczba godzin podświetlenia)
Przedstawia całkowitą liczbę godzin podświetlenia.
Service Support (Pomoc techniczna)
Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do pomocy technicznej HP.
Factory Reset (Przywróć ustawienia fabryczne)
Przywrócenie ustawieniom wartości domyślnych.
Source Control (Sterowanie źródłem)
Umożliwia wybór sygnału wejścia wideo. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest VGA.
DVI
Wybór wejścia DVI jako sygnału wejścia wideo.
HDMI
Wybór wejścia HDMI jako sygnału wejścia wideo. (Wybrane modele)
VGA
Wybór wejścia VGA jako sygnału wejścia wideo.
Default Source (Źródło domyślne)
Umożliwia wybranie domyślnego lub podstawowego sygnału wejścia wideo, jeśli monitor został podłączony do dwóch aktywnych, prawidłowych źródeł sygnału wideo. Format wideo dla monitora jest określany automatycznie.
Auto-Switch Source (Automatycznie przełącz źródło)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego wybierania wejścia sygnału wideo.
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).

Ustawienia blokowania menu ekranowego

Po zablokowaniu menu ekranowego ustawień nie można zmieniać w obrębie menu.
Menu ekranowe można włączać i wyłączać, naciskając przycisk Menu na panelu przednim i przytrzymując go przez przynajmniej 10 sekund. Po wyłączeniu menu ekranowego na ekranie przez 10 sekund jest wyświetlany komunikat OSD Lock-out. Po zablokowaniu menu ekranowego i naciśnięciu przycisku na ekranie przez dodatkowe 10 sekund zostanie wyświetlony komunikat OSD Lock-out (Blokada menu ekranowego). Aby odblokować zablokowane menu ekranowe, należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez 10 sekund.

Wybieranie złączy wejścia wideo

Złącza wejściowe to:
 • Złącze VGA (analogowe)
 • Złącze DVI-D (cyfrowe) (wybrane modele)
 • Złącze HDMI (wybrane modele)
Monitor automatycznie określa, które wejścia otrzymują sygnały wideo i wyświetla obraz. Można podłączyć kabel VGA, DVI lub oba. Jeżeli zainstalowane są oba kable, wejściem domyślnym jest DVI. Do zmiany źródła wejścia użyj polecenia Source Control (Kontrola źródła) w menu ekranowym. Zmiana wejścia z VGA do HDMI może potrwać kilka sekund.

Regulacja jakości obrazu (tylko wejście VGA).

Funkcja automatycznej regulacji dostosowuje jakość obrazu dla wyświetlania rozmiaru, położenia, zegara i fazy po każdorazowym wyświetleniu nowego trybu wideo. Aby umożliwić sobie bardziej precyzyjną regulację wejścia VGA , uruchom oprogramowanie do automatycznej regulacji na płycie CD.
Aby zapewnić dodatkowe polepszenie jakości obrazu, użyj funkcji zegara i fazy zegara monitora, aby wyregulować obraz.
 • Clock (Zegar) — Zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu.
 • Clock Phase (Faza zegara) — zwiększanie lub zmniejszanie wartości w celu zminimalizowania zakłóceń lub zniekształceń obrazu.
Opcji tych należy używać tylko w przypadku, gdy po użyciu funkcji automatycznej regulacji wygląd obrazu w trybie analogowym nie jest zadowalający. Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Uruchom aplikację do regulacji wzorca na dysku CD.
 3. Przejdź do menu ekranowego, a następnie wybierz opcję Image Control (Sterowanie obrazem).
 4. Ustaw najpierw opcję Clock (Zegar), ponieważ ustawienia Clock Phase (Faza zegara) są zależne od ustawienia tej opcji.
  Jeśli obraz staje się zniekształcony podczas regulowania opcji Clock (Zegar) i Clock Phase (Faza zegara), należy kontynuować regulację do momentu zniknięcia zniekształceń.
  Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włącz menu ekranowe, wybierz opcję Factory Reset (Przywróć ustawienia fabryczne), a następnie wybierz Yes (Tak).

Identyfikowanie stanów monitora

W określonych sytuacjach na ekranie monitora wyświetlane są specjalne komunikaty:
 • Input Signal Out of Range: Oznacza, że monitor nie obsługuje sygnału wejściowego, ponieważ ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor. Zmień ustawienia karty graficznej na niższą rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania. Aby nowe ustawienia zostały zastosowane, należy uruchomić ponownie komputer.
  Zalecane są następujące wartości odświeżania:
  • Dla monitora 1910m: 1366 x 768 przy 60 Hz
  • Dla monitorów 2010f, 2010i i 2010m: 1600 x 900 przy 60 Hz
  • Dla monitorów 2210i i 2210m: 1920 x 1080 przy 60 Hz
  • Dla monitorów 2310i i 2310m: 1920 x 1080 przy 60 Hz
  • Dla monitora 2510m: 1920 x 1080 przy 60 Hz
  • Dla monitora 2710m: 1920 x 1080 przy 60 Hz
 • Monitor Going to Sleep (Monitor przechodzi w stan uśpienia): Oznacza, że monitor przechodzi do trybu wstrzymania.
 • Power Button Lockout (Blokada przycisku zasilania): Oznacza zablokowanie przycisku zasilania. Jeśli przycisk zasilania został zablokowany, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy Power Button Lockout.
  • Aby odblokować zablokowany przycisk zasilania, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund.
  • Aby zablokować odblokowany przycisk zasilania, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund.
 • Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo): Oznacza, że kabel wideo nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub monitora.
 • OSD Lock-out (Blokada menu ekranowego): Jeżeli menu ekranowe jest zablokowane, na ekranie przez dziesięć sekund jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy OSD Lock (Blokada menu ekranowego).
  • Aby odblokować zablokowane menu ekranowe, należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez 10 sekund.
  • Aby zablokować odblokowane menu ekranowe, należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez 10 sekund.
 • Dynamic Contrast Ratio ON (Funkcja dynamicznej zmiany kontrastu włączona) — wskazuje, że została zastosowana funkcja dynamicznej zmiany kontrastu po wybraniu trybu filmu w opcjach szybkiego podglądu.
 • Dynamic Contrast Ratio OFF (Funkcja dynamicznej zmiany kontrastu wyłączona) — wskazuje, że nie została zastosowana funkcja dynamicznej zmiany kontrastu po wybraniu innego trybu oglądania.
 • No input signal (Brak sygnału wejściowego wideo): Oznacza, że monitor nie odbiera sygnału wideo z komputera przez złącze wejścia wideo monitora. Należy sprawdzić, czy komputer lub źródło sygnału wejściowego zostało włączone i nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
 • Auto Adjustment in Progress: Wskazuje, że funkcja automatycznej regulacji jest aktywna i używana.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.
Problem
Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci się.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka i do urządzenia.
Wybierz menu Management (Zarządzanie), a następnie wybierz opcję Bezel Power LED (Dioda LED zasilania). Sprawdź, czy opcja Bezel Power LED (Dioda LED zasilania) została ustawiona na Off (Wył.), jeśli tak jest, ustaw ją na On (Wł.).
Ekran jest pusty.
Podłącz przewód zasilający. Włączanie zasilania.
Podłącz kabel wideo w prawidłowy sposób.
Naciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby wyłączyć wygaszasz ekranu.
Obraz jest rozmyty, niewyraźny lub zbyt ciemny.
Naciśnij przycisk Auto/OK na przednim panelu monitora. Jeśli nie spowoduje to poprawienia obrazu, naciśnij przycisk Menu w celu otwarcia menu ekranowego, a następnie wyreguluj odpowiednio skale jasności i kontrastu.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub nie ma właściwego rozmiaru.
Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe. Wybierz opcję Image Control (Sterowanie obrazem), a następnie wybierz Horizontal Position (Położenie w poziomie) lub Vertical Position (Położenie w pionie), aby ustawić położenie obrazu.
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo).
Podłącz kabel VGA lub DVI-D monitora do złącza VGA lub DVI-D komputera. Podczas podłączania kabla wideo komputer musi być wyłączony.
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Input Signal Out of Range (Zakres sygnału wejściowego poza zakresem).
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Zmień ustawienia na wartości obsługiwane przez monitor. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały zastosowane.
Obraz jest nieostry i ma problemy z efektem zjawy lub cieniowania.
Zmień ustawienia kontrastu i jasności.
Upewnij się, że nie korzystasz z przedłużacza lub przełącznika. Firma HP zaleca podłączanie monitora bezpośrednio do karty graficznej w tylnej części komputera.
W przypadku wejścia VGA użyj funkcji automatycznej regulacji, aby rozwiązać ten problem.
Brak obsługi Plug and Play.
Aby funkcja Plug and Play monitora mogła działać, potrzebny jest komputer i karta graficzna zgodna ze standardem Plug and Play. Skontaktuj się z producentem komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Sprawdź, czy sterowniki HP zostały zainstalowane.
Obraz odbija się i miga lub widać na nim wzór fali.
Odsuń jak najdalej od monitora urządzenia elektryczne, które mogą wywoływać zakłócenia elektryczne.
Użyj maksymalnego odświeżania, jakie można ustawić dla wybranej rozdzielczości.
Monitor jest zawsze w trybie uśpienia (bursztynowa dioda LED).
Sprawdź komputer:
 • Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji włączonej.
 • Karta graficzna komputera powinna być poprawnie zamontowana w gnieździe.
 • Upewnij się, że komputer działa, naciskając klawisz Caps Lock na klawiaturze i obserwując diodę LED Caps Lock. Dioda LED powinna się włączyć i wyłączyć.
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Brak jednego z podstawowych kolorów (czerwonego, zielonego lub niebieskiego).
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Nie można ustawić optymalnej rozdzielczości monitora.
Upewnij się, że karta graficzna obsługuje optymalną rozdzielczość.
Sprawdź, czy sterowniki HP zostały zainstalowane.
Ekran jest czarny lub obraz jest wyświetlany w niższej rozdzielczości w przypadku treści ow jakości HD.
Sprawdź, czy monitor i komputer obsługują standard HDCP (High-Content Digital Bandwidth Protection).

Funkcja oszczędzania energii

W normalnym trybie pracy monitora kontrolka zasilania świeci się na zielono.
Kiedy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, jego ekran jest czarny, podświetlenie jest wyłączone, dioda LED zasilania świeci się na bursztynowo . Monitor zużywa minimalną ilość energii.
Po „wybudzeniu” monitora przed powrotem monitora do normalnego trybu pracy zachodzi krótki okres rozgrzewania. Stan oszczędzania energii jest uruchamiany, kiedy monitor nie wykrywa sygnału synchronizacji poziomej lub pionowej. Funkcja oszczędzania energii musi zostać włączona na komputerze, aby było to możliwe. Instrukcje ustawiania funkcji oszczędzania energii zawiera dokumentacja komputera. (Funkcje takie są określane mianem opcji oszczędzania energii).
Uwaga:
Funkcja oszczędzania energii działa tylko po podłączeniu monitora do komputera z funkcją oszczędzania energii.

Wskazówki i zalecenia

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Wyczyść plastikowe elementy monitora za pomocą czystej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Wyczyść ekran monitora za pomocą antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora (zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze).
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć jego okres eksploatacji.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...