Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitory HP 2011x, 2211x, 2311x, 2511x i 2711x LED -- Używanie monitora

W tym dokumencie opisano procedurę używania i regulacji monitorów HP 2011x, 2211x, 2311x, 2511x i 2711x LED.
Zainstaluj sterowniki
W przypadku stwierdzenia, że konieczna jest aktualizacja sterowników, można zainstalować sterownik monitora INF i pliki ICM z dysku CD lub po pobraniu z Internetu.
Instalacja sterownika monitora z płyty CD
Aby zainstalować sterownik monitora z płyty CD:
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik monitora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Sprawdź, czy w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania wyświetlana jest prawidłowa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym Windows®.
    Uwaga:
  W przypadku błędu instalacji konieczne może być ręczne zainstalowanie cyfrowo podpisanych sterowników monitora (pliki INF i ICM) monitora z dysku CD. Instrukcje zawiera plik „Driver Software Readme” na dysku CD (tylko w języku angielskim).
Pobieranie zaktualizowanych sterowników z Internetu
Aby pobrać najnowsze wersje sterowników i oprogramowania ze strony wsparcia technicznego firmy HP:
 1. Wejdź na stronę Wsparcia technicznego HP.
 2. Wybierz kraj/region.
 3. Wybierz opcję Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 4. Wpisz numer modelu monitora, np. 2011x. Strony z oprogramowaniem dla monitora do pobrania.
 5. Pobierz i zainstaluj sterowniki i oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga:
Upewnij się, że system komputerowy spełnia wymagania.
Przyciski na panelu przednim
Przyciski sterujące, reprezentowane przez ikony, znajdują się w prawej dolnej części monitora.
Ikona
Ikona
Opis
Quick View (Szybki podgląd)
Umożlwiia otwarcie menu ekranowego, w którym można wybrać tryb oglądania, który uzupełnia lub optymalizuje oglądaną treść.
Minus
Umożliwia nawigację w dół po funkcjach menu ekranowego i zmniejszanie poziomu skali regulacyjnej.
Source (źródło)
Umożliwia wybór źródła wejścia wideo z komputera.
Plus
Umożliwia nawigację do góry po funkcjach menu ekranowego i zwiększanie poziomu skali regulacyjnej.
Auto Adjustment (Automatyczna regulacja)
Naciśnij, aby automatycznie wyregulować obraz na ekranie.
  Uwaga:
Tego elementu można użyć wyłącznie z sygnałem wejściowym VGA.
OK
Umożliwia przejście do opcji wybranej w menu ekranowym.
Menu
Umożliwia otwieranie i zamykanie menu ekranowego lub wybieranie jego pozycji.
  Uwaga:
Naciśnięcie przycisku Menu przez 10 sekund spowoduje wyłączenie działania pozostałych przycisków menu ekranowego. Ponowne przyciśnięcie na 10 sekund przywraca funkcjonalność.
Power (Zasilanie)
Umożliwia włączanie monitora lub przejście w tryb oczekiwania lub uśpienia. Przycisk zasilania znajduje się w prawej dolnej części monitora.
  Uwaga:
Naciśnięcie przycisku zasilania przez 10 sekund spowoduje wyłączenie działania tego przycisku. Ponowne przyciśnięcie na 10 sekund przywraca funkcjonalność.
Korzystanie z menu ekranowego
Za pomocą menu ekranowego można dostosować obraz do własnych preferencji.
  Uwaga:
Menu ekranowe jest dostępne tylko wówczas, kiedy wybrane zostało przynamniej jedno aktywne źródło sygnału w monitorze.
 1. Włącz monitor przyciskiem zasilania.
 2. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.
 3. W celu nawigacji w obrębie głównego menu ekranowego i jego podmenu, naciskaj przycisk + (Plus) na panelu przednim monitora, aby przewijać opcje w górę, lub przycisk – (Minus), aby przewijać opcje w przeciwnym kierunku. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybraną funkcję.
 4. Aby wyregulować skalę wybranego elementu, naciśnij przycisk Plus lub Minus.
 5. Wybierz opcję Save and Return (Zapisz i wróć). Jeśli nie chcesz zapisywać ustawienia, wybierz pozycję Cancel (Anuluj) z podmenu lub Exit (Wyjdź) z głównego menu.
 6. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ekranowego.
    Uwaga:
  Jeśli po wyświetleniu menu przyciski pozostaną niedotknięte przez 30 sekund, regulacje i ustawienia zostaną zapisane i menu zamknie się automatycznie.
Poniższa tabela zawiera listę opcji menu ekranowego oraz opisy ich funkcji. Po zmianie pozycji menu ekranowego można wybrać jedną z następujących opcji (jeśli są one dostępne na ekranie menu):
 • Cancel (Anuluj) — aby powrócić do menu poprzedniego poziomu.
 • Save and Return (Zapisz i wróć) — aby zapisać wszystkie zmiany i powrócić do głównego menu ekranowego. Opcja ta jest aktywna tylko po zmianie pozycji menu.
 • Reset (Resetuj) — aby przywrócić poprzednie ustawienie.
Ikona
Opcje menu głównego
Opcje podmenu
Opis
Brightness (Jasność)
Umożliwia regulowanie poziomu jasności ekranu.
Contrast (Kontrast)
Umożliwia regulowanie poziomu kontrastu ekranu.
Kolor
Umożliwia wybranie koloru ekranu. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 6500 K.
Warm (5000 K) (Ciepły)
Powoduje zmianę koloru białego na lekko czerwonawy.
Cool (9300 K) (Zimny)
Powoduje zmianę koloru białego na lekko niebieskawy.
Standard (6500 K) (Standardowy)
Powoduje ustawienie kolorów ekranu w celu dopasowania ich do standardów kolorów używanych w branży technologii obrazu.
Custom RGB (Niestandardowy RGB)
Umożliwia wybieranie i dopasowywanie własnych skal kolorów:
 • Red Color — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru czerwonego
 • Green Color — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru zielonego
 • Blue Color — pozwala na ustawianie własnych poziomów koloru niebieskiego
Quick View (Szybki podgląd)
Wybierz jednen z następujących trybów:
 • Movie (Film)
 • Photo (Fotograficzny)
 • Gaming (Gry)
 • Text (Tekst)
 • Custom (Niestandardowy) — ustawienia zapisywane przy regulacji funkcji Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast) lub Color (Kolor) w jednej z innych opcji menu Quick View (Szybki podgląd)
Image Control (Sterowanie obrazem)
Umożliwia regulowanie obrazu na ekranie.
Auto Adjustment (Automatyczna regulacja)
Umożliwia automatyczną regulację obrazu na ekranie.
  Uwaga:
Tego elementu można użyć wyłącznie z sygnałem wejściowym VGA.
Clock (Zegar)
Umożliwia minimalizowanie wszelkich pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu. Zmiana ustawienia Clock (Zegar) powoduje również zmodyfikowanie obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Clock Phase (Faza zegara)
Umożliwia regulowanie zogniskowania obrazu. Dzięki tej funkcji można usuwać wszystkie zakłócenia mające postać poziomych pasków lub prążków, a także czyścić lub wyostrzać obraz znaków (tylko wejście VGA)..
Custom Scaling (Skalowanie niestandardowe)
Umożliwia wybranie metody formatowania informacji wyświetlanych na ekranie monitora. Wybierz:
 • Fill to Screen (Wypełnienie ekranu) — obraz wypełnia cały ekran, ale może zostać zniekształcony z powodu nieproporcjonalnego skalowania wysokości i szerokości
 • Fill to Aspect Ratio (Wypełnienie z zachowaniem proporcji) — rozmiar obrazu jest dopasowywany do rozmiaru ekranu, jednak z zachowaniem proporcji
Sharpness (Ostrość)
Umożliwia regulowanie ostrości obrazu (tak aby był on wyraźny lub rozmyty).
OverDrive (wybrane modele)
Służy do włączania i wyłączania funkcji OverDrive. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Off (Wyłączone).
Dynamic Contrast Ratio (Współczynnik kontrastu dynamicznego)
Służy do włączania i wyłączania ustawień protokołu DCR. Ustawieniem domyślnym jest Off (Wyłącz). DCR automatycznie reguluje balans między bielą i czernią, zapewniając optymalny obraz.
OSD Control (Sterowanie menu ekranowym)
Umożliwia regulowanie położenia menu ekranowego na ekranie.
Horizontal OSD Position (Położenie menu ekranowego w poziomie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w lewą lub prawą stronę.
Vertical OSD Position (Położenie menu ekranowego w pionie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w górę lub dół.
OSD Transparency (Przezroczystość menu ekranowego)
Umożliwia regulowanie stopnia widoczności informacji na ekranie poprzez menu ekranowe.
OSD Timeout (Limit czasu menu ekranowego)
Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku (w sekundach). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 30 sekund.
Zarządzanie
Umożliwia wybranie funkcji zarządzania energią monitora.
Program oszczędzania energii
Umożliwia włączanie funkcji oszczędzania energii. Zaznacz:
 • Świeci się
 • Wyłączona
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Power On Recall (Przywołanie przy włączeniu zasilania)
Umożliwia przywracanie zasilania monitora po nieoczekiwanym odłączeniu zasilania. Zaznacz:
 • Świeci się
 • Wyłączona
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Mode Display (Wyświetlanie trybu)
Powoduje wyświetlanie na ekranie informacji o rozdzielczości oraz częstotliwości i szybkości odświeżania przy każdorazowym otwarciu głównego menu ekranowego. Dostępne są następujące ustawienia:
 • Świeci się
 • Wyłączona
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Monitor Status (Stan monitora)
Powoduje wyświetlanie stanu działania monitora każdorazowo po jego włączeniu. Wybierz miejsce wyświetlania stanu:
 • Top (Góra)
 • Middle (Środek)
 • Bottom (Dół)
 • Off (Wył.)
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Top (Góra).
DDC/CI Support (Obsługa SMART)
Umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami menu ekranowego, np. jasnością, kontrastem i temperaturą kolorów, przez komputer. Zaznacz:
 • Świeci się
 • Off (Wył.)
Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Bezel Power LED (Dioda LED zasilania)
Włącza i wyłącza diodę LED przycisku zasilania. Po wyłączeniu kontrolka pozostanie wyłączona przez cały czas.
Sleep Timer (Czasomierz stanu wstrzymania)
Udostępnia następujące opcje menu regulacji czasomierza:
 • Set Current Time (Ustaw bieżący czas) — umożliwia ustawienie bieżącego czasu w postaci godzin i minut.
 • Set Sleep Time (Ustaw czas wstrzymania) — umożliwia ustawienie czasu wprowadzenia monitora do trybu wstrzymania.
 • Set On Time (Ustaw czas włączenia) — umożliwia ustawienie czasu wyprowadzenia monitora ze stanu wstrzymania.
 • Timer (Czasomierz) — umożliwia ustawienie funkcji Sleep Timer (Czasomierz stanu wstrzymania) na opcję On (Włącz) lub Off (Wyłącz). Ustawieniem domyślnym jest Off (Wyłącz).
 • Sleep Now (Wstrzymaj teraz) — powoduje natychmiastowe wprowadzenie monitora do trybu wstrzymania.
Język
Umożliwia wybranie języka, w którym będzie wyświetlane menu ekranowe. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest język angielski.
Informacja
Umożliwia wybranie i wyświetlenie ważnych informacji o monitorze.
Current Settings (Bieżące ustawienia)
Przedstawia tryb wideo bieżącego wejścia.
Recommended Settings (Zalecane ustawienia)
Przedstawia zalecany tryb rozdzielczości i częstotliwości odświeżania monitora.
Numer seryjny
Podaje numer seryjny monitora. Numer ten jest potrzebny podczas kontaktowania się ze wsparciem technicznym HP.
FW Version (Wersja systemu BIOS)
Podaje numer wersji oprogramowania układowego monitora.
Backlight Hours (Liczba godzin podświetlenia)
Przedstawia całkowitą liczbę godzin podświetlenia.
Service Support (Pomoc techniczna)
Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do: strony pomocy technicznej HP.
Factory Reset (Przywróć ustawienia fabryczne)
Przywrócenie ustawieniom wartości domyślnych.
Source Control (Sterowanie źródłem)
Umożliwia wybór sygnału wejścia wideo. Domyślna wartość fabryczna wg priorytetu to DVI, VGA, a następnie HDMI.
DVI
Wybór wejścia DVI jako sygnału wejścia wideo.
VGA
Wybór wejścia VGA jako sygnału wejścia wideo.
Złącze HDMI (wybrane modele)
Wybór wejścia HDMI jako sygnału wejścia wideo.
Default Source (Źródło domyślne)
Umożliwia wybranie domyślnego lub podstawowego sygnału wejścia wideo, jeśli monitor został podłączony do dwóch aktywnych, prawidłowych źródeł sygnału wideo. Format wideo dla monitora jest określany automatycznie.
Auto-Switch Source (Automatycznie przełącz źródło)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego wybierania wejścia sygnału wideo. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On (Włącz).
Exit (Zakończ)
Zamyka menu ekranowe.
Identyfikowanie stanów monitora
W określonych sytuacjach na ekranie monitora wyświetlane są specjalne komunikaty:
 • Monitor Status (Stan monitora) — po włączeniu zasilania monitora lub w przypadku zmiany źródła sygnału wejściowego przez pięć sekund jest wyświetlany komunikat o stanie monitora. Komunikat zawiera informacje na temat wejścia, przez które jest aktualnie przesyłany aktywny sygnał, stanu ustawienia automatycznego przełączania źródła (On/Off (Włączone/Wyłączone)), domyślnego sygnału źródłowego, bieżącej wstępnie wybranej rozdzielczości ekranu oraz zalecanej wstępnie wybranej rozdzielczości ekranu.
 • Input Signal Out of Range (Sygnał poza zakresem) — oznacza, że monitor nie obsługuje sygnału wejściowego karty graficznej, ponieważ ustawienia rozdzielczości i/lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor.
  Zmień ustawienia karty graficznej na niższą rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania. Aby nowe ustawienia zostały zastosowane, należy uruchomić ponownie komputer.
 • Power Button Lockout (Blokada przycisku zasilania) — oznacza, że przycisk zasilania został zablokowany. Jeśli przycisk zasilania został zablokowany, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy Power Button Lockout.
  • Aby odblokować zablokowany przycisk zasilania, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund.
  • Aby zablokować odblokowany przycisk zasilania, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund.
 • Monitor Going to Sleep (Monitor przechodzi w tryb wstrzymania) — oznacza, że monitor przechodzi do trybu wstrzymania.
 • Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo) — oznacza, że kabel wideo nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub monitora.
 • OSD Lockout (Blokada menu ekranowego) — menu ekranowe można włączać lub wyłączać, naciskając przycisk Menu na panelu przednim i przytrzymując go przez 10 sekund. Jeżeli menu ekranowe jest zablokowane, na ekranie przez dziesięć sekund jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy OSD Lock-Out (Blokada menu ekranowego).
  • Aby odblokować zablokowane menu ekranowe, należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez 10 sekund.
  • Aby zablokować odblokowane menu ekranowe, należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez 10 sekund.
 • Dynamic Contrast Ratio On (Funkcja dynamicznej zmiany kontrastu włączona) — wskazuje, że funkcja dynamicznej zmiany kontrastu została włączona.
 • Dynamic Contrast Ratio OFF (Funkcja dynamicznej zmiany kontrastu wyłączona) — wskazuje, że funkcja dynamicznej zmiany kontrastu została wyłączona w menu ekranowym lub została automatycznie wyłączona po dokonaniu zmian w ustawieniach jasności, kontrastu lub Quick View w menu ekranowym.
 • No Input Signal (Brak sygnału wejściowego) — oznacza, że monitor nie odbiera sygnału wideo z komputera przez złącze wejścia wideo monitora. Należy sprawdzić, czy komputer lub źródło sygnału wejściowego zostało włączone i nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.
Problem
Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci się.
Sprawdź, czy przycisk zasilania jest włączony i czy kabel zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka i do urządzenia.
Wybierz menu Management (Zarządzanie), a następnie wybierz opcję Bezel Power LED (Dioda LED zasilania). Sprawdź, czy opcja Bezel Power LED (Dioda LED zasilania) została ustawiona na Off (Wył.), jeśli tak jest, ustaw ją na On (Wł.).
Dioda LED zasilania nie jest włączona. Dioda LED zasilania znajduje się w tylnej części monitora, obok złącza zasilania.
Monitor nie jest zasilany. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HP w celu wymiany zasilacza.
Ekran jest pusty.
Podłącz przewód zasilający. Włączanie zasilania.
Podłącz kabel wideo w prawidłowy sposób.
Naciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby wyłączyć wygaszasz ekranu.
Obraz jest rozmyty, niewyraźny lub zbyt ciemny.
Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz menu Brightness (Jasność) w celu ustawieia poziomu jasności i menu Contrast (Kontrast) w celu ustawienia poziomu kontrastu.
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo).
Podłącz odpowiedni kabel sygnału wideo (VGA, DVI lub HDMI) między komputerem a monitorem. Podczas podłączania kabla wideo komputer musi być wyłączony.
  Uwaga:
Wejście HDMI jest dostępne jedynie w niektórych modelach.
Na ekranie jest wyświetlany komunikat Input Signal Out of Range (Zakres sygnału wejściowego poza zakresem).
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Zmień ustawienia na wartości obsługiwane przez monitor.
Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały zastosowane.
Obraz jest nieostry i ma problemy z efektem zjawy lub cieniowania.
Zmień ustawienia kontrastu i jasności.
Upewnij się, że nie korzystasz z przedłużacza lub przełącznika. Firma HP zaleca podłączanie monitora bezpośrednio do karty graficznej w tylnej części komputera.
Nie można ustawić optymalnej rozdzielczości monitora.
Upewnij się, że karta graficzna obsługuje optymalną rozdzielczość.
Sprawdź, czy dla karty graficznej został zainstalowany najnowszy sterownik. W przypadku systemów HP i Compaq najnowsze sterowniki graficzne dla systemu można pobrać ze strony pomocy technicznej HP. W przypadku innych systemów należy przejść do witryny producenta karty graficznej.
Ekran jest czarny lub obraz jest wyświetlany w niższej rozdzielczości w przypadku treści ow jakości HD.
Sprawdź, czy monitor i komputer obsługują standard HDCP.
Brak dźwięku
Upewnij się, że kabel głośnika i kabel zasilający USB są podłączone bezpośrednio do komputera.
  Uwaga:
Zewnętrzne głośniki są dostępne jedynie w niektórych modelach.
Brak obsługi Plug and Play.
Aby funkcja Plug and Play monitora mogła działać, potrzebny jest komputer i karta graficzna zgodna ze standardem Plug and Play. Skontaktuj się z producentem komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Upewnij się, że zainstalowane zostały sterowniki monitora. Sterowniki monitora są również dostępne na stronie pomocy technicznej HP.
Obraz odbija się i miga lub widać na nim wzór fali.
Odsuń jak najdalej od monitora urządzenia elektryczne, które mogą wywoływać zakłócenia elektryczne.
Użyj maksymalnego odświeżania, jakie można ustawić dla wybranej rozdzielczości.
Podczas korzystania z połączenia HDMI nie słychać dźwięku.
Strumień audio musi zostać podłączony bezpośrednio do zewnętrznych głośników lub do odbiornika audio.
Monitor jest zawsze w trybie uśpienia (bursztynowa dioda LED).
Należy włączyć zasilanie komputera.
Karta graficzna komputera powinna być poprawnie zamontowana w gnieździe.
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Sprawdź, czy komputer działa: naciśnij klawisz Caps Lock na klawiaturze i obserwuj diodę LED Caps Lock. Dioda LED powinna się zapalić lub zgasnąć po naciśnięciu klawisza Caps Lock.
Funkcja oszczędzania energii
W normalnym trybie pracy monitora kontrolka zasilania świeci się na niebiesko i monitor pobiera normalną liczbę watów energii.
Monitor obsługuje również tryb oszczędzania energii kontrolowany przez komputer. Kiedy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, jego ekran jest czarny, podświetlenie jest wyłączone, dioda LED zasilania świeci się na bursztynowo, a monitor zużywa minimalną ilość energii. Po „wybudzeniu” monitora przed powrotem monitora do normalnego trybu pracy zachodzi krótki okres rozgrzewania. Stan obniżonego zużycia energii jest uruchamiany, gdy monitor wykryje brak sygnału synchronizacji pionowej i/lub sygnału synchronizacji poziomej. Funkcja oszczędzania energii musi zostać włączona na komputerze, aby tak funkcja mogła działać.
Informacje o ustawianiu funkcji oszczędzania energii (zwanych też funkcjami zarządzania zasilaniem) można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
  Uwaga:
«
Funkcja oszczędzania energii działa tylko po podłączeniu monitora do komputera z funkcją oszczędzania energii.
Wskazówki i zalecenia
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Wyczyść plastikowe elementy monitora za pomocą czystej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Wyczyść ekran monitora za pomocą antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora (zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze).
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć jego okres eksploatacji.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...