Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Płaskie monitory HP x20LED, x22LED, x22LEDc i x23LED -- Używanie i regulacja monitora

W tym dokumencie opisano sposób używania i regulowania płaskich monitorów HP x20LED, x22LED, x22LEDc i x23LED.

Zainstaluj sterowniki

Skopiuj pliki INF i ICM sterownika monitora z płyty CD lub pobierz je z Internetu w następujący sposób:

Instalowanie sterowników z płyty CD

Aby zainstalować sterownik monitora z płyty CD:
 1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
  Zostanie wyświetlone menu dysku.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik monitora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Sprawdź, czy w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania wyświetlana jest prawidłowa rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.

Instalowanie sterowników z Internetu

Aby pobrać najnowsze wersje sterowników i oprogramowania ze strony wsparcia technicznego firmy HP:
 1. Wejdź na stronę Wsparcia technicznego HP.
 2. Wybierz kraj/region.
 3. Wybierz opcję Pobieranie sterowników i oprogramowania.
 4. Wpisz numer modelu monitora, np. x20LED.
  Strony z oprogramowaniem dla monitora do pobrania.
 5. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe.
 6. Pobierz i zainstaluj sterowniki i oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Elementy panelu przedniego

Przyciski sterujące monitora znajdują się w dolnej części przedniego panelu.
Rys. : Przyciski sterujące monitora
Zdjęcie przedstawiające przyciski sterujące monitora.
Ikona
Opis
Auto (Automatycznie)
Automatyczna regulacja ekranu do idealnych ustawień. Regulację ustawień monitora należy zawsze rozpoczynać od tej opcji.
Aby użyć funkcji automatycznej regulacji, naciśnij przycisk i zwolnij go natychmiast. Aby użyć funkcji wyboru źródła, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
-
Umożliwia nawigację wstecz po funkcjach menu ekranowego i zmniejszanie poziomu skali regulacyjnej.
+
Umożliwia nawigację do przodu po funkcjach menu ekranowego i zwiększanie poziomu skali regulacyjnej.
Menu
Umożliwia otwieranie i zamykanie menu ekranowego lub wybieranie jego pozycji.
Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora i wskazuje stan oczekiwania lub uśpienia.

Auto-Adjustment (Automatyczna regulacja)

Umożliwia zoptymalizowanie działania ekranu dla wejścia VGA za pomocą przycisku Auto/Select na monitorze i programu narzędziowego z wzorcem automatycznej regulacji, dostępnego na dołączonym dysku CD. To oprogramowanie umożliwia poprawienie następujących sytuacji:
 • mała ostrość lub nieczytelny obraz;
 • efekty zjawy, prążkowania lub cieniowania;
 • blade paski pionowe;
 • cienkie, poziome, przesuwające się linie;
 • niewyśrodkowany obraz.
Aby skorzystać z funkcji automatycznej regulacji:
 1. Przed rozpoczęciem regulacji poczekaj 20 minut, aż monitor rozgrzeje się.
 2. Naciśnij przycisk Auto i zwolnij go natychmiast.
  Alternatywnie:
 3. Naciśnij przycisk Menu na panelu monitora i wybierz opcję Image Setup (Konfiguracja obrazu). Zmień ustawienia Clock (Zegar) i Phase (Faza).
  Jeśli rezultaty nie są zadowalające, należy kontynuować wykonywanie procedury.
 4. Włóż do komputera dysk CD dołączony do monitora.
  Zostanie wyświetlone menu dysku.
 5. Wybierz język.
 6. Wybierz opcję Open Auto-Adjustment Software (Otwórz oprogramowanie do automatycznej regulacji).
  Zostanie wyświetlony obraz testowy do skonfigurowania.
  Rys. : Obraz testowy do skonfigurowania
  Zdjęcie przedstawiające obraz testowy do skonfigurowania.
 7. Naciśnij przycisk Auto na panelu monitora, aby uzyskać stabilny i wyśrodkowany obraz.

Korzystanie z menu ekranowego

Wykonaj poniższe kroki, aby wyregulować ustawienia monitora za pomocą menu ekranowego.
 1. Włącz komputer i monitor.
 2. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu ekranowe.
  Główne menu ekranowe zostanie otwarte na ekranie jasności.
  Rys. : Menu ekranowe
  Zdjęcie przedstawiające menu ekranowe.
 3. W celu nawigacji w obrębie głównego menu ekranowego lub jego podmenu naciskaj przycisk + (plus) na panelu przednim monitora, aby przewijać pozycje w górę, lub przycisk - (minus), aby przewijać pozycje w przeciwnym kierunku.
 4. Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać wskazany element.
 5. Po wybraniu elementu menu i wyświetleniu odpowiadającego mu menu użyj przycisku + lub - do ustawienia skali elementu.
 6. Wybierz Menu, aby zapisać wybór.
 7. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ekranowego.
  Uwaga:
  Jeśli po wyświetleniu menu przyciski pozostaną niedotknięte przez 30 sekund, regulacje i ustawienia zostaną zapisane i menu zamknie się automatycznie.
W poniższej tabeli znajduje się lista funkcji menu ekranowego:
Opcje menu głównego
Opcje podmenu
Opis
Luminance (Jasność)
Contrast (Kontrast)
Umożliwia regulację poziomu kontrastu na ekranie między ciemnym a jasnym.
Brightness (Jasność)
Umożliwia regulowanie poziomu jasności ekranu.
Eco Mode (Tryb eko)
Umożliwia wybranie najlepszych ustawień do oglądania. Wybierać można spośród opcji Standard (Standardowy), Text (Tekst), Internet, Game (Gry), Movie (Filmy) i Sports (Sporty).
DCR
Współczynnik kontrastu dynamicznego mierzy najczarniejszą czerń na jednym obrazie z najbielszą bielą na innym obrazie, a następnie reguluje ekran w celu uzyskania najlepszego obrazu. Możliwe ustawienia to On (Włącz) lub Off (Wyłącz).
Image Setup (Konfiguracja obrazu)
Clock (Zegar)
Umożliwia minimalizowanie wszelkich pionowych pasków lub prążków widocznych w tle ekranu. Zmiana ustawienia zegara powoduje również zmodyfikowanie obrazu w poziomie (tylko wejście VGA). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Każdy krok zwiększa lub zmniejsza wartość o 1.
Phase (Faza)
Umożliwia regulację ostrości. Dzięki tej funkcji można usuwać wszystkie zakłócenia mające postać poziomych pasków lub prążków, a także czyścić lub wyostrzać obraz znaków (tylko wejście VGA). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Każdy krok zwiększa lub zmniejsza wartość o 1.
Horizontal Position (Położenie w poziomie)
Zmiana ustawienia położenia obrazu w poziomie (tylko wejście VGA).
Vertical Position (Położenie w pionie)
Zmiana ustawienia położenia obrazu w pionie (tylko wejście VGA).
Image Ratio (Współczynnik obrazu)
Do wyboru jest współczynnik obrazu Wide (Szeroki) i 4:3.
Color temperature (Temperatura kolorów)
Warm (Ciepłe)
Powoduje zmianę koloru białego na lekko czerwonawy.
Normal (Normalny)
Powoduje zmianę na równe wartości koloru ciepłego i zimnego.
Cool (Chłodny)
Powoduje zmianę koloru białego na lekko niebieskawy.
sRGB
Powoduje ustawienie kolorów ekranu w celu dopasowania ich do standardów kolorów używanych w branży technologii obrazu.
Czerwony
Reguluje poziom czerwieni obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Każdy krok zwiększa lub zmniejsza wartość o 1.
Zielony
Reguluje poziom zieleni obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Każdy krok zwiększa lub zmniejsza wartość o 1.
Niebieski
Reguluje poziom błękitu obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100. Każdy krok zwiększa lub zmniejsza wartość o 1.
OSD Setup
Horizontal Position (Położenie w poziomie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w lewą lub prawą stronę. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 50.
 • OSD Transparency (Przezroczystość menu ekranowego) — umożliwia regulowanie stopnia widoczności informacji na ekranie przez menu ekranowe.
 • OSD Timeout (Czas wyświetlania menu ekranowego) — umożliwia ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego od momentu ostatniego naciśnięcia przycisku (w sekundach). Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 30 sekund.
Vertical Position (Położenie w pionie)
Umożliwia zmianę położenia menu ekranowego przez przesunięcie go w górę lub dół. Zakres domyślny to 50.
Timeout (Limit czasu)
Umożliwia regulowanie czasu, po którym menu ekranowe zostaje zamknięte.
Language (Język)
Umożliwia wybranie języka, w którym będzie wyświetlane menu ekranowe. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest język angielski.
Extra (Dodatkowe)
Wybór wejścia
Umożliwia wybór sygnału wejścia wideo. Wybrać można opcję D-SUB (analogowy) i DVI.
DDC/CI
DDC/CI to kanał komunikacji między ekranem i kartą graficzną. To ustawienie umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami menu ekranowego, np. jasnością, kontrastem i temperaturą kolorów, przez komputer.
Możliwe ustawienia to On (Włącz) lub Off (Wyłącz).
Reset (Resetuj)
Przywrócenie ustawieniom ekranu wartości fabrycznych.
Informacja
Powoduje wyświetlanie stanu działania monitora każdorazowo po jego włączeniu, włacznie z rozdzielczością oraz częstotliwością poziomą i pionową.

Blokowanie i odblokowanie menu ekranowego

Wykonaj odpowiednie działania, aby zablokować lub odblokować menu ekranowe.

Blokowanie menu ekranowego

 1. Wyłącz monitor.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, jednocześnie naciskając przycisk zasilania.
  Monitor zostanie włączony wraz z komunikatem o zablokowaniu menu ekranowego. Menu ekranowe jest teraz zablokowane.

Odblokowywanie menu ekranowego

 1. Wyłącz monitor.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu.
 3. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.
 4. Zwolnij przycisk Menu.
  Menu ekranowe jest teraz odblokowane.

Identyfikowanie stanów monitora

W określonych sytuacjach na ekranie monitora wyświetlane są specjalne komunikaty:
 • Input Signal Out of Range: Oznacza, że monitor nie obsługuje sygnału wejściowego, ponieważ ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor. Zalecane są następujące wartości odświeżania:
  • Dla monitora x20LED: 1600 x 900 przy 60 Hz
  • Dla monitorów x22LED/ x22LEDc: 1920 x 1080 przy 60 Hz
  • Dla monitora x23LED: 1920 x 1080 przy 60 Hz
 • No Signal: Oznacza, że monitor nie odbiera sygnału wideo z komputera przez złącze wejścia wideo monitora. Należy sprawdzić, czy komputer lub źródło sygnału wejściowego zostało włączone i nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
 • Auto Adjustment in Progress: Wskazuje, że funkcja automatycznej regulacji jest aktywna i używana.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań.
Problem
Rozwiązanie
Dioda LED zasilania nie świeci się.
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do uziemionego gniazdka i do urządzenia.
Brak obsługi technologii Plug and Play.
Aby funkcja Plug and Play monitora mogła działać, potrzebny jest komputer i karta graficzna zgodna ze standardem Plug and Play. Skontaktuj się z producentem komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Sprawdź, czy sterowniki HP zostały zainstalowane.
Obraz jest nieostry i ma problemy z efektem zjawy lub cieniowania.
Zmień ustawienia kontrastu i jasności.
Upewnij się, że nie korzystasz z przedłużacza lub przełącznika. Firma HP zaleca podłączanie monitora bezpośrednio do karty graficznej w tylnej części komputera.
W przypadku wejścia VGA użyj funkcji automatycznej regulacji, aby rozwiązać ten problem.
Obraz odbija się i miga lub widać na nim wzór fali.
Odsuń jak najdalej od monitora urządzenia elektryczne, które mogą wywoływać zakłócenia elektryczne.
Użyj maksymalnego odświeżania, jakie można ustawić dla wybranej rozdzielczości.
Monitor jest zablokowany w trybie „Active Off-Mode”.
Sprawdź komputer:
 • Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji włączonej.
 • Karta graficzna komputera powinna być poprawnie zamontowana w gnieździe.
 • Upewnij się, że komputer działa, naciskając klawisz Caps Lock na klawiaturze i obserwując diodę LED Caps Lock. Dioda LED powinna się włączyć i wyłączyć.
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Komunikat “Out of Range. Set Monitor to [optymalna rozdzielczość monitora]” jest wyświetlony na ekranie.
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Zmień ustawienia na zalecaną rozdzielczość. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały zastosowane.
Brak jednego z podstawowych kolorów (czerwonego, zielonego lub niebieskiego).
Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź kabel sygnału wideo monitora i upewnij się, że żaden ze styków nie jest wygięty.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub nie ma właściwego rozmiaru.
Ustaw położenie poziome i pionowe lub naciśnij przycisk AUTO.
W przypadku wejścia VGA użyj funkcji automatycznej regulacji, aby rozwiązać ten problem.
Na obrazie są defekty kolorów (biały nie wygląda jak biały).
Ustaw kolor RGB lub wybierz temperaturę kolorów.
Nie można ustawić optymalnej rozdzielczości monitora.
Upewnij się, że karta graficzna obsługuje optymalną rozdzielczość (1920 x 1080).
Sprawdź, czy sterowniki HP zostały zainstalowane.
Poziome lub pionowe zakłócenia na ekranie
Ustaw zegar i fazę lub naciśnij przycisk Auto, aby wyświetlić idealne ustawienie. W celu zoptymalizowania wydajności ekranu dla wejścia VGA można użyć przycisku Auto na monitorze i narzędzia wzorca automatycznej regulacji, które jest dostępne na dołączonym dysku CD. W przypadku wejścia DVI wyreguluj kartę graficzną zainstalowaną w komputerze.

Funkcja oszczędzania energii

W normalnym trybie pracy monitora kontrolka zasilania świeci się na niebiesko i monitor pobiera normalną liczbę watów energii. Monitor obsługuje również stan obniżonego zużycia energii, który jest uruchamiany, gdy monitor wykryje brak sygnału synchronizacji pionowej i/lub sygnału synchronizacji poziomej. Po wykryciu braku tych sygnałów ekran monitora jest wygaszany, podświetlenie jest wyłączane, a dioda zasilania zaczyna świecić w kolorze bursztynowym. Po „wybudzeniu” monitora przed powrotem monitora do normalnego trybu pracy zachodzi krótki okres rozgrzewania.
Funkcja oszczędzania energii musi zostać włączona na komputerze, aby tak funkcja mogła działać. Informacje o ustawianiu funkcji oszczędzania energii (zwanych też funkcjami zarządzania zasilaniem) można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
Uwaga:
Funkcja oszczędzania energii działa tylko po podłączeniu monitora do komputera z funkcją oszczędzania energii.

Wskazówki i zalecenia

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Wyczyść plastikowe elementy monitora za pomocą czystej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Wyczyść ekran monitora za pomocą antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora (zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze).
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć jego okres eksploatacji.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...