Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet, Photosmart i PSC All-in-One - Podczas drukowania w sieci lokalnej LAN na ekranie komputera z systemem Windows XP wyświetlany jest komunikat „Bufor druku nie mógł nawiązać połączenia z drukarką"

Ten dokument dotyczy drukarek HP Officejet, Photosmart i PSC wyprodukowanych przed 2010 r., tylko systemem Windows XP.
Podczas próby drukowania w sieci lokalnej, drukarka nie drukuje, a na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat: „Bufor druku nie mógł nawiązać połączenia z drukarką. Przyczyną tego problemu może być niepodłączenie drukarki do zasilania lub podłączenie drukarki do sieci VPN, która blokuje dostęp do sieci lokalnej..”
Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony zarówno w przypadku drukowania w sieci przewodowej (Ethernet), jak i w sieci bezprzewodowej.
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że ustawienia drukarki są prawidłowe
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy ustawienia drukarki są prawidłowe.
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, () naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Jeśli drukarka jest już włączona, naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby wybudzić drukarkę z uśpienia (tryb energooszczędny).
 2. Na pasku zadań systemu Windows kliknij opcję Start, a następnie opcję Drukarki i faksy. Zostanie otwarty folder Drukarki i faksy.
    Uwaga:
  Nie zamykaj folderu Drukarki i faksy. Będzie on jeszcze przydatny podczas korzystania z niniejszego dokumentu.
 3. Odszukaj ikonę drukarki, odpowiadającą Twojej drukarce, a następnie określ, czy jest ona ustawiona jako drukarka domyślna, zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Jeżeli obok ikony drukarki znajduje się czarny znacznik wyboru (), drukarka jest już ustawiona jako drukarka domyślna. Nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności i należy przejść do następnego rozwiązania opisanego w tym dokumencie.
  • Jeżeli obok ikony drukarki nie znajduje się czarny znacznik wyboru, drukarka nie jest ustawiona jako drukarka domyślna. Aby ustawić ją jako drukarkę domyślną, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, a następnie wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. Drukarka zostanie ustawiona jako domyślna, a przy jej ikonie pojawi się czarny znacznik wyboru.
 5. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 2: Sprawdź stan drukarki
Aby ustawić prawidłowy stan drukowania, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wróć do folderu Drukarki i faksy, który został otwarty przy okazji wykonywania poprzednich czynności.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, (), a następnie zgodnie z poniższymi wskazówkami sprawdź stan drukowania urządzenia:
  • Jeżeli w liście rozwijanej wyświetlana jest opcja Użyj drukarki online drukarka jest odłączona. Wybierz Użyj drukarki online, aby podłączyć drukarkę.
  • Jeżeli w iście rozwijanej widoczna jest opcja Wznów drukowanie drukarka jest w stanie wstrzymania. Kliknij Wznów drukowanie, aby wydrukować ponownie.
 3. Uruchom ponownie zadanie drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Sprawdź połączenia elektryczne i sieciowe
Sprawdź wszystkie połączenia pomiędzy drukarką a gniazdkiem sieci elektrycznej. Upewnij się, że wszystkie kable są należycie podłączone, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
Zadanie drukowania może zakończyć się błędem także w przypadku drukowania z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Spróbuj wydrukować zadanie z komputera podłączonego bezpośrednio do drukarki.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Rozwiązanie 2: Skonfiguruj port drukarki
Aby prawidłowo skonfigurować port drukarki, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Drukowanie strony konfiguracji sieci
Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci, należy wykonać poniższe czynności. Strona ta zostanie wykorzystana w dalszej części tego dokumentu.
 1. Naciśnij przycisk Ustawienia na panelu drukarki.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Sieć, a następnie naciśnij OK.
 3. Naciśnij ponownie przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Pokaż ustawienia sieci, a następnie naciśnij OK.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Wydrukuj stronę z konfiguracją sieci, a następnie naciśnij OK. Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci.
  Rys. : Przykład strony konfiguracji sieci - w Twoim przypadku strona może wyglądać inaczej
 5. Na stronie konfiguracji sieci odszukaj wartości dla Adresu sprzętowego (MAC) (Media Access Control) oraz Adresu IP (Internet Protocol address).
  Przykład adresu sprzętowego (MAC)
  Przykład adresu IP
  Adres sprzętowy (MAC): 001CC4116234
  Adres IP: 129.234.49.01
 6. Odłóż tą stronę na bok, aby wykorzystać ją podczas wykonywania kolejnych czynności.
 1. Wróć do folderu Drukarki i faksy, który został otwarty wcześniej.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia (), a następnie kliknij Właściwości.. Zostanie otwarte okno Właściwości urządzenia.
 3. Kliknij kartę Porty.
 4. W kolumnie Drukarka wybierz Twoje urządzenie, a następnie kliknij Konfiguruj port. Otwarte zostanie okno dialogowe Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP.
    Uwaga:
  Jeżeli przycisk Konfiguruj port nie jest dostępny, lub gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie, nie masz uprawnień administratora na tym komputerze. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z administratorem systemu lub osobą, która skonfigurowała sieć.
 5. Sprawdź pola Nazwa drukarki lub adres IP. Wartość powinna odpowiadać albo adresowi MAC alboAdresowi IP wydrukowanym na stronie konfiguracji sieci.
  • Jeżeli wartości sobie odpowiadają , przerwij wykonywanie tej procedury i przejdź do Rozwiązania trzy w tym dokumencie, aby usunąć urządzenie z sieci a następnie ponownie je dodać przy pomocy Kreatora dodawania portu w systemie Windows.
  • Jeżeli wartości sobie nie odpowiadają, wykonaj kolejne czynności opisane w tej procedurze w celu poprawnego skonfigurowania portów.
    Uwaga:
  Sprawdź, czy adres IP ze strony konfiguracji sieci znajduje się w tym samym zakresie co wszystkie inne urządzenia w sieci.
 6. Kliknij wewnątrz pola Nazwa drukarki lub adres IP, a następnie wprowadź właściwe wartości zgodnie z następującymi wskazówkami:
    Uwaga:
  Wprowadź wartości dokładnie takie same jak wydrukowane na stronie konfiguracji sieci. Jeżeli pierwsza z podanych poniżej opcji nie działa, spróbuj kolejnej.
  • Adres IP
  • adres MAC
  • adres MAC z numerem poprzedzonym literami „HP”
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Usuń, a następnie ponownie dodaj port
Postępuj po kolei zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie dodać port drukarki przy pomocy Kreatora dodawania portu w systemie Windows.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (), która jest widoczna w dolnym, prawym rogu ekranu komputera (w obszarze powiadomień).
  Rys. : Ikona drukarki w obszarze powiadomień
  Zostanie otwarta kolejka drukowania.
 2. Jeżeli w kolumnie Nazwa dokumentu wymienione są jakiekolwiek zadania drukowania, w kolejce drukowania znajdują się oczekujące zadania. Na pasku zadań kolejki drukowania kliknij Drukarka, a następnie wybierz Anuluj wszystkie dokumenty.
 3. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie zadań drukowania.
Krok 2: Usuń aktualny port drukarki
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć aktualny port drukarki. W następnym kroku port ten zostanie ponownie dodany.
 1. Powróć do okna kolejki wydruku, które otwarłeś w poprzednim kroku.
 2. Na pasku zadań kolejki drukowania kliknij Drukarka, a następnie wybierz Właściwości. Zostanie otwarte okno Właściwości urządzenia.
 3. W karcie Porty, w kolumnie Port odszukaj port o adresie IP odpowiadającym adresowi IP wydrukowanemu na stronie konfiguracji sieci. Jeżeli port nie został jeszcze wybrany, wybierz go klikając na niego, a następnie kliknijUsuń port.
    Uwaga:
  Jeżeli przycisk Usuń port nie jest dostępny, lub gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie, nie masz uprawnień administratora na tym komputerze. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.
 4. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie portu.
 5. Po usunięciu portu, wróć do folderu Drukarki i faksy, który został otwarty wcześniej.
 6. W oknie Zadania drukarki kliknij Dodaj drukarkę. Pojawi się okno systemu Windows Kreatora dodawania drukarek.
 7. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić kreatora.
 8. Kliknij Drukarka lokalna podłączona do tego komputera.
 9. Usuń zaznaczenie pola Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play, a następnie kliknijDalej.
 10. Kliknij Utwórz nowy port, wybierz Standardowy port TCP/IP z rozwijanej listy Typ portu, a następnie kliknij Dalej. Otwarte zostanie nowe okno Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki.
 11. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić kreatora.
 12. W polu Nazwa drukarki lub adres IP, wpisz adres IP dokładnie taki sam jak wydrukowany na stronie konfiguracji sieci, a następnie kliknij Dalej.
 13. Jeżeli otwarty zostanie ekran Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu, kliknij Niestandardowe, a następnie kliknij Dalej. Komputer wyszuka urządzenia.
 14. Po zakończeniu przeszukiwania, kliknij Z dysku, a następnie kliknij OK.
    Uwaga:
  Nawet, jeśli nie posiadasz już dysku z oprogramowaniem kliknij opcję Z dysku. Opcja ta działa, ponieważ oprogramowanie HP zostało już zainstalowane na komputerze, bez względu na metodę instalacji.
 15. Z listy produktów wybierz Twoje urządzenie, a następnie kliknij Dalej aby kontynuować. Po zakończeniu kreatora, kliknij przycisk Zakończ. Urządzenie zostało dodane do sieci i używa prawidłowego portu. Problemy z wydrukiem nie powinny występować.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Odinstaluj oprogramowanie, uruchom wbudowany serwer internetowy, przypisz drukarce statyczny adres IP i ponownie zainstaluj oprogramowanie
Aby odinstalować oprogramowanie, uruchomić wbudowany serwer internetowy, przypisać drukarce statyczny adres IP i ponownie zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Aby uprościć proces dezinstalacji, do sterownika urządzenia firma HP dołącza narzędzie do dezinstalacji. Ten dezinstalator usuwa sterownik urządzenia, ale nie dodatkowe oprogramowanie zainstalowane ze sterownikiem.
 1. Odłącz kabel USB łączący urządzenie z komputerem.
 2. Kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, następnie przesuń wskaźnik na pozycję HP, a potem kliknij folder urządzenia, który jest oznaczony zgodnie z numerem seryjnym produktu.
 3. Kliknij opcję Odinstaluj. Program do usuwania oprogramowania uruchomi się w oknie z wierszem poleceń.
 4. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż do zakończenia dezinstalacji.
    Przestroga:
  Jeżeli system zapyta o usunięcie plików współdzielonych, należy wybrać Nie. Po ich usunięciu inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać.
Krok 2: Otwórz wbudowany serwer internetowy
Wbudowany serwer internetowy (EWS) to przypominający stronę internetową interfejs, który umożliwia przeglądanie informacji o stanie drukarki, zmianę jej ustawień i zarządzanie nią z poziomu komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić wbudowany serwer internetowy (EWS).
 1. Uruchom przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer lub Firefox.
 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP, który znajdziesz na wydrukowanej uprzednio stronie konfiguracji sieci, a następnie naciśnij klawisz Enter. Upewnij się, że wpisany adres jest dokładnie taki, jak na stronie konfiguracji sieci.
  Rys. : Przykładowy adres IP na stronie konfiguracji sieci
  Przykładowy adres IP na stronie konfiguracji sieci
  Rys. : Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej
  Przykładowy adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej
Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) to usługa świadczona przez router, która może zmienić adres protokołu internetowego (IP) urządzenia marki HP. To z kolei może zakłócić instalację sieciową. Adres IP pozwala jednoznacznie zidentyfikować drukarkę w sieci.
Wykonaj poniższe czynności, aby przypisać urządzeniu statyczny adres IP za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  Uwaga:
EWS to interfejs podobny do strony internetowej. Umożliwia przeglądanie informacji o stanie urządzenia, pozwala zmienić ustawienia i zarządzać drukarką za pomocą komputera.
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej.
 2. Wpisz adres URL wbudowanego serwera internetowego, który jest widoczny na stronie testowej, w oknie adresu przeglądarki.
    Uwaga:
  Upewnij się, że adres URL został wpisany w oknie adresu przeglądarki internetowej. Jeśli błędnie wpiszesz go w polu narzędzia wyszukiwania, serwer EWS nie zostanie otwarty.
  Rys. : Przykładowy adres IP w oknie adresów przeglądarki internetowej
  Ilustracja: Przykładowy adres IP w oknie adresów przeglądarki internetowej.
 3. Naciśnij Enter. Wyświetli się strona serwera EWS.
 4. Kliknij kolejno opcję Sieć, Sieć przewodowa (802.3) lub Sieć bezprzewodowa, a następnie wybierz Konfigurację protokołu IPv4.
 5. Kliknij opcję Ręczna konfiguracja adresu IP. Otworzy się pole Ręcznej konfiguracji adresu IP.
 6. W polu Ręczna konfiguracja adresu IP przepisz wartości pierwszych trzech zestawów cyfr (wartości 8-bitowych) aktualnego adresu IP urządzenia (znajdziesz go na stronie konfiguracji sieci), a następnie podaj wyższą wartość (w przedziale 150-254) dla czwartego zestawu. W ten sposób zostanie utworzony statyczny adres IP w tej samej podsieci, ale poza zasięgiem protokołu DHCP.
  Przykładowo, jeżeli oryginalny adres IP drukarki to 192.168.0.1, przypisz statyczny adres IP o wartości 192.168.0.200.
  Rys. : Przykładowy adres IP - zaznaczona wartość protokołu DHCP
  Ilustracja: Przykładowy adres IP - zaznaczona wartość protokołu DHCP.
  Rys. : Przykładowy statyczny adres IP ze zmodyfikowaną wartością DHCP
  Ilustracja: Przykładowy statyczny adres IP ze zmodyfikowaną wartością DHCP.
    Uwaga:
  Nie przepisuj podanego tutaj przykładowego statycznego adresu IP. Wpisz statyczny adres IP w oparciu o adres IP swojej drukarki.
 7. Wprowadź ustawienia Maski podsieci (standardowo 255.255.255.0) oraz Bramki domyślnej zgodne ze stroną konfiguracji sieci.
 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać nowe ustawienia, a następnie kliknij Wyjście lub zamknij okno przeglądarki, aby opuścić serwer EWS.
Krok 4: Ponownie zainstaluj oprogramowanie HP
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować oprogramowanie HP. Do zainstalowania oprogramowania można użyć dysku CD dołączonego do drukarki, jednakże firma HP zaleca skorzystanie ze strony internetowej HP w celu pobrania i zainstalowania najbardziej aktualnych wersji oprogramowania dla posiadanej drukarki.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony).
 2. Włącz drukarkę.
 3. Przejdź do strony Pobierz oprogramowanie i sterowniki: Pobierz sterowniki i oprogramowanie
 4. Zapoznaj się z instrukcjami na stronie internetowej, a następnie kliknij znak (+) obok nagłówka odnoszącego do dodatkowych instrukcji:
 5. Kliknij znak plus () obok opcji Sterownik, a następnie kliknij sterownik, który chcesz pobrać.
 6. Przeczytaj informacje dotyczące minimalnych wymagań systemowych i dodatkowe instrukcje. Możesz także kliknąć opcję Wyświetl instrukcje (), aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące pobierania.
 7. Kliknij opcję Pobierz. Opcja ta umożliwia zainstalowanie oprogramowania w dowolnym czasie po pobraniu.
 8. Kliknij polecenie Zapisz, a następnie wskaż lokalizację na komputerze, w której zostanie zapisany plik.
 9. Kliknij przycisk Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane i zapisane na dysku twardym komputera.
  Wskazówka: Zapamiętaj miejsce, w którym został zapisany plik, aby później łatwo móc go odnaleźć i zainstalować.
Problem ten występuje zwykle w momencie, gdy usługa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) przypisuje urządzeniu adres IP inny niż adres początkowo używany przez urządzenie. Bufor druku, który wysyła zadania drukowania do komputera próbuje znaleźć stary adres IP. W przypadku, gdy bufor druku nie jest w stanie odszukać zadania drukowania (ponieważ początkowo używany adres IP został zmieniony), zadanie drukowania kończy się błędem.
  Uwaga:
DHCP to protokół internetowy, który automatyzuje konfigurację komputerów wykorzystujących protokół TCP/IP. DHCP automatycznie przypisuje adresy IP do urządzeń w sieci w celu przesłania parametrów konfiguracyjnych stosu protokołu TCP/IP takich jak maska podsieci oraz domyślny router. Serwer DHCP dostarcza także inne dane na temat konfiguracji takie jak adresy serwerów drukarek, czasu oraz grup dyskusyjnych.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...