Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP -- Informacje wyświetlane w narzędziu Menedżer urządzeń w systemie Vista

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows Vista.
Dokument zawiera informacje dotyczące korzystania z narzędzia Menedżer urządzeń oraz wyświetlanych kodów błędów.
Rys. : Menedżer urządzeń
Menedżer urządzeń udostępnia informacje dotyczące urządzeń zainstalowanych w komputerze. Obejmują one między innymi:
 • Stan prawidłowego działania urządzenia lub komunikaty o błędach w przypadku nieprawidłowej pracy
 • Zainstalowane urządzenia
 • Porty IRQ
 • Przydziały pamięci
 • Sterowniki
Menedżer urządzeń umożliwia wprowadzanie zmian we właściwościach urządzeń.
Jak uruchamiać Menedżera urządzeń i wyświetlać kody błędów
Aby wyświetlić kody błędów w Menedżerze urządzeń, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz wyraz urządzenie, a następnie z wyświetlonej listy wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia (na przykład Karty graficzne), aby wyświetlić urządzenia w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Ogólne, aby wyświetlić stan urządzenia.
  Rys. : Przykład komunikatu o prawidłowym stanie urządzenia
  Rys. : Przykład komunikatu o wystąpieniu problemu
    Uwaga:
  Jeśli wystąpił problem z urządzeniem, zostaje wyświetlony rodzaj tego problemu. Może zostać także wyświetlony kod i numer z proponowanym rozwiązaniem. Aby wysłać raport o błędzie systemu Windows do firmy Microsoft, można to zrobić, klikając przycisk Wyszukaj rozwiązania, jeśli jest on wyświetlany.
Omówienie kart Menedżera urządzeń
 • W Menedżerze urządzeń kliknij znak plus (+) obok urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy określone urządzenie, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno właściwości dla wybranego urządzenia. W oknie właściwości znajduje się karta Ogólne.
 • Okno właściwości urządzenia, oprócz karty Ogólne, może zawierać inne rodzaje kart. W oknach niektórych urządzeń mogą być wyświetlane karty Zasoby, Sterownik, Szczegóły lub inne karty.
 • Opis urządzenia. Po kliknięciu karty Zasoby w obszarze na środku karty są wyświetlane typy zasobów dostępnych dla wybranego urządzenia.
  Rys. : Karta Zasoby
 • W dolnej części karty znajduje się pole Lista urządzeń powodujących konflikty. W przypadku wystąpienia konfliktu w tym polu jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Jeśli system Windows wykrywa prawidłowo urządzenie, zaznaczone jest pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Urządzenie powinno działać prawidłowo.
 • Jeśli ustawienia zasobów urządzenia są dostępne jako Konfiguracja podstawowa <n> (gdzie <n> jest liczbą z zakresu od 0000 do 0009), można zmienić konfigurację, wybierając inne ustawienia zasobów z listy.
 • Jeśli ustawienia urządzenia nie są dostępne jako Konfiguracja podstawowa, kliknij przycisk Zmień ustawienie i ręcznie dostosuj wartości zasobów. Na przykład aby zmienić ustawienie Zakres We/Wy, wykonaj poniższe czynności.
  1. Kliknij pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby usunąć jego zaznaczenie.
  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienie.
  3. Kliknij odpowiedni zakres We/Wy dla urządzenia.
  4. Zapisz nowe ustawienie i kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
  5. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia zostały wprowadzone.
Pasek narzędzi Menedżera urządzeń
Pasek narzędzi w Menedżerze urządzeń służy do wykonywania różnych funkcji dotyczących urządzeń znajdujących się w systemie. Opis jego elementów znajduje się w poniższej tabeli.
Rys. : Przyciski na pasku narzędzi Menedżera urządzeń
Symbol
Opis
Pokazuje/ukrywa drzewo konsoli Menedżera urządzeń po lewej stronie okna.
Wyświetla właściwości urządzenia. Wskazuje stan prawidłowego działania lub problemu z urządzeniem.
Otwiera pliki Pomocy Menedżera urządzeń (programu Microsoft Management Console).
Wyświetla po prawej stronie Menedżera urządzeń okienko Akcje zawierające możliwe działania służące rozwiązaniu problemu.
Skanuje w poszukiwaniu zmian sprzętu i problemów.
Aktualizuje sterownik urządzenia, jeśli jest on dostępny.
Odinstalowuje urządzenie z systemu.
Włącza urządzenie w systemie.
Symbole błędów w Menedżerze urządzeń
W Menedżerze urządzeń do powiadamiania o określonym stanie błędu są stosowane następujące symbole:
Symbol
Opis
Wskazuje stan problemu z urządzeniem. Urządzenie będące w stanie problemu może działać. Zostaje wyświetlony także kod razem z objaśnieniem problemu z urządzeniem.
Wskazuje na wyłączenie urządzenia. Wyłączone urządzenie jest fizycznie dostępne w komputerze, wykorzystuje zasoby, ale nie ma w systemie załadowanego sterownika trybu chronionego dla tego urządzenia.
W zasobach komputera w oknie właściwości wskazuje, że dla urządzenia nie zaznaczono pola wyboru Użyj ustawień automatycznych i wybrano ustawienia ręczne. Nie wskazuje na problem lub stan wyłączenia urządzenia.
Wskazuje na brak dostępności sterownika przeznaczonego dla urządzenia oraz że został zainstalowany inny zgodny sterownik.
Szczegółowe informacje o kodach błędów
W poniższej tabeli sugerowanym rozwiązaniem kilku błędów jest aktualizacja sterownika. W przypadku aktualizacji sterowników, poprawek systemu BIOS i oprogramowania należy skorzystać ze strony wyszukiwania sterowników i programów do pobrania w witrynie firmy HP w sieci Web. Wyszukaj numer modelu komputera, aby uzyskać listę dostępnych aktualizacji.
  Uwaga:
Aby usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia na liście, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
Sterownik można także zaktualizować z poziomu karty Sterownik w oknie Właściwości urządzenia. W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, aby wyświetlić okno Właściwości, kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
Kody błędów w Menedżerze urządzeń
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 1
Urządzenie nie jest skonfigurowane poprawnie.
Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie Stan urządzenia. Dodatkowo problem ten można rozwiązać, usuwając urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchamiając Kreatora dodawania nowego sprzętu w Panelu sterowania.
Kod 2
W zależności od tego, które urządzenie uległo awarii, może pojawić się jeden z dwóch różnych komunikatów. Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia (DevLoader) nie załadował urządzenia. Gdy urządzenie jest ładowane przez program ładowania magistrali głównej (na przykład ISAPNP, PCI lub BIOS), zostanie wyświetlony następujący komunikat: System Windows nie może załadować sterownika dla tego urządzenia, ponieważ komputer wykazuje <typ> typy magistrali. (Kod 2)
Gdy urządzenie nie jest ładowane przez program ładowania magistrali głównej, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Nie można załadować sterownika urządzenia za pomocą programów ładujących <typ>. (Kod 2)
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 3
Urządzenie może być uszkodzone lub systemowi może brakować wolnej pamięci lub innych zasobów.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia. Problem ten można także spróbować rozwiązać, uruchamiając ponownie komputer lub usuwając pliki z dysku twardego.
Kod 4
Plik INF dla urządzenia jest niepoprawny lub rejestr jest uszkodzony, na przykład jeśli w pliku .inf określone jest pole, które powinno być polem tekstowym, ale jest binarne.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 5
Wystąpiła awaria urządzenia z powodu braku arbitra.
Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj sterownik zgodnie z sugestią, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 6
Między tym urządzeniem a innym urządzeniem istnieje konflikt.
Kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 7
Skonfigurowanie urządzenia jest niemożliwe.
Jeśli urządzenie działa poprawnie, nie jest konieczne wykonywanie czynności w celu usunięcia kodu błędu. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 8
Nie można znaleźć programu ładowania urządzenia (DevLoader). Na przykład plik .inf urządzenia może wskazywać na brakujący lub nieprawidłowy plik.
W większości przypadków problem można rozwiązać, instalując ponownie lub aktualizując sterownik. Jako rozwiązanie alternatywne, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten błąd będzie pojawiać się nadal, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika.
Kod 8
Jeśli program DevLoader jest systemowym programem DevLoader, wyświetlany jest następujący tekst: To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować pliku <nazwa>, który ładuje sterowniki dla urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj procedurę przywracania systemu.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 9
Informacje w Rejestrze dotyczące tego urządzenia są nieprawidłowe.
Ten problem może być rozwiązany za pomocą Menedżera urządzeń przez usunięcie i ponowne zainstalowanie urządzenia.
Jeśli ten błąd będzie nadal się pojawiać, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania poprawnych ustawień rejestru.
Kod 10
Nie można uruchomić urządzenia (na przykład nie jest dostępne lub nie działa prawidłowo). Ten komunikat może różnić się znacznie od podanego, ponieważ pochodzi on ze sterownika.
Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane w komputerze. Na przykład sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a wszystkie karty zostały prawidłowo umieszczone w gniazdach.
Postępuj zgodnie z instrukcjami po naciśnięciu sugerowanego przycisku rozwiązania i zaktualizuj sterownik urządzenia. Możliwe jest usunięcie, a następnie automatyczne ponowne wykrycie urządzenia.
Kod 11
Awaria urządzenia.
Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować urządzenie, aktualizując sterownik oraz upewniając się, że urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows.
Kod 12
Do jednego zasobu są przypisane dwa urządzenia lub ustawienia systemu BIOS nie zapewniają sterownikowi wystarczających zasobów.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz lub usuń jedno z tych urządzeń. Kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 13
Nie można uruchomić urządzenia z powodu problemu ze sterownikiem urządzenia.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 14
Urządzenie napotkało problem, który może zostać rozwiązany przez ponowne uruchomienie komputera.
Uruchom ponownie komputer.
Kod 15
Zasoby urządzenia pozostają w konflikcie z zasobami innego urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 16
Urządzenie nie zostało całkowicie wykryte. Gdy urządzenie nie jest całkowicie wykryte, nie wszystkie jego zasoby mogą być zidentyfikowane.
Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play. Może także pomóc zaktualizowanie sterownika, jeśli jest on dostępny.
Kod 17
Sprzęt jest urządzeniem wielofunkcyjnym i w pliku .inf urządzenia zawarte są nieprawidłowe informacje o sposobie przydzielania zasobów urządzenia urządzeniom podrzędnym.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten błąd będzie pojawiać się nadal, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika lub plików instalacyjnych.
Kod 18
Urządzenie należy zainstalować ponownie.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 19
Rejestr zwrócił nieznany wynik.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie oznaczające uruchomienie programu Scanreg.exe.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wpisz scanreg/restore w wierszu polecenia.
Na końcu usuń urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie zainstaluj je ponownie i poczekaj na jego wykrycie w systemie.
Kod 20
Ten kod oznacza, że program ładowania sterownika VxD (Vxdldr) zwrócił nieznany wynik. Na przykład może występować niezgodność wersji między sterownikiem urządzenia i systemem operacyjnym.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie.
Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i zainstalować je ponownie.
Kod 21
Ten kod oznacza, że wystąpił problem z urządzeniem i może on być rozwiązany przez ponowne uruchomienie komputera.
Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zamknij system Windows, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
Kod 22
To urządzenie jest wyłączone.
Aby rozwiązać ten problem, włącz urządzenie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń, wybierz polecenie Włącz, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Czy urządzenie zostało wyłączone w systemie BIOS? Spróbuj włączyć urządzenie za pomocą narzędzia konfiguracji systemu BIOS.
Kod 23
Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia opóźnił uruchomienie urządzenia i nie przekazał do systemu Windows informacji o tym, kiedy będzie gotowy do uruchomienia urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, sprawdź ustawienia podstawowej karty graficznej w oknie dialogowym Właściwości ekranu. Spróbuj usunąć podstawową i dodatkową kartę graficzną w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer.
Sprawdź, czy sterowniki są aktualne i poprawnie zainstalowane.
W przypadku urządzeń innych niż karta graficzna zastosuj zalecane rozwiązanie.
Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer.
Kod 24
Urządzenie nie zostało znalezione, nie działa prawidłowo lub nie zainstalowano wszystkich sterowników.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązania.
Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera. Na przykład sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a wszystkie karty zostały prawidłowo umieszczone w gniazdach.
Kod 25
Ten problem zwykle pojawia się tylko podczas pierwszego i drugiego rozruchu po skopiowaniu wszystkich plików przez Instalatora systemu Windows. Jeśli ten kod zostanie zidentyfikowany, najprawdopodobniej oznacza niekompletną instalację.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Może być konieczne wykonanie procedury przywracania systemu.
Kod 26
Ten kod oznacza, że urządzenie nie zostało załadowane. Być może wystąpił problem związany ze sterownikiem urządzenia lub nie wszystkie sterowniki zostały zainstalowane.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 27
Ten kod oznacza, że część rejestru opisująca dostępne zasoby dla urządzenia nie zawiera poprawnych wpisów. Na przykład urządzenie jest oznaczone jako konfigurowane, ale informacje o konfiguracji w pliku .inf wskazują, że urządzenia nie można konfigurować.
Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, spróbuj zaktualizować sterownik.
Kod 28
Sterowniki nie są zainstalowane.
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer.
Jeśli błąd będzie występować nadal, może być konieczne uzyskanie sterowników.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 29
Oprogramowanie układowe urządzenia nie zapewnia wystarczających zasobów.
Zaktualizuj sterownik urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows, mogła wystąpić awaria sprzętu lub błąd połączenia z urządzeniem.
Kod 30
Ten kod oznacza, że przerwanie IRQ nie może być współużytkowane.
Mogą występować dwa urządzenia przydzielone do jednego przerwania IRQ. Zmień sprzęt na zgodny z technologią Plug and Play lub popraw ustawienia zworek.
Kod 31
System Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia.
Zaktualizuj sterownik urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows, mogła wystąpić awaria sprzętu lub błąd połączenia z urządzeniem.
Kod 32
Sterownik (usługa) wymagany dla tego urządzenia został wyłączony.
W rejestrze uruchamianie tego sterownika jest wyłączone.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 33
System Windows nie może określić, jakie zasoby są wymagane.
Urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows. Może być konieczna wymiana urządzenia na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 34
System Windows nie może określić ustawień konfiguracyjnych dla instalowanego urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 35
Nie można prawidłowo skonfigurować instalowanego urządzenia.
Kod 36
Parametry żądania przerwania urządzenia (IRQ) wymagają ponownego skonfigurowania.
Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną ze sprzętem oraz zmień ustawienia przerwań (IRQ) za pomocą narzędzia konfiguracji systemu BIOS.
Kod 37
System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 38
Nie można zainstalować sterownika, ponieważ w pamięci systemowej znajduje się już kopia sterownika.
Jeśli problem będzie występować nadal, uruchom ponownie komputer i zaktualizuj sterownik.
Kod 39
System Windows nie może znaleźć sterownika urządzenia.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, zaktualizuj sterownik.
Kod 40
System Windows nie może uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ informacje klucza usługi są nieprawidłowe lub nie ma ich w rejestrze.
Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, wykonaj procedurę przywracania systemu w celu przywrócenia rejestru.
Kod 41
System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego.
Wykonaj poniższe czynności:
 1. Usuń nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń i wyłącz komputer.
 2. Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie w celu zweryfikowania prawidłowości połączenia.
 3. Włącz komputer.
Jeśli błąd jest nadal wyświetlany, sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows.
Kod 42
Nie można zainstalować sterownika urządzenia, ponieważ w pamięci systemowej urządzenie już wystąpuje.
Uruchom ponownie komputer. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania. Jeśli używasz dwóch urządzeń tego samego typu i jednego producenta, odłącz jedno z nich od komputera.
Kod 43
Sterownik urządzenia nie działa prawidłowo.
Uruchom ponownie komputer. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 44
Nastąpiło przypadkowe wyłączenie urządzenia.
Uruchom ponownie komputer. Jeśli problem występuje nadal, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 45
Obecnie urządzenie nie jest podłączone do komputera.
Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 46
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ trwa proces zamykania systemu. Urządzenie powinno działać prawidłowo po ponownym uruchomieniu komputera.
Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 47
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ działa w trybie bezpiecznego usuwania, ale nie zostało jeszcze odinstalowane.
Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie.
Aby uaktywnić ponownie urządzenie, uruchom ponownie komputer.
Kod 48
Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchamianiem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows.
Zaktualizuj sterownik lub zamień urządzenie na inny zgodny sprzęt.
Kod 49
System Windows nie może uruchomić nowego urządzenia, ponieważ został przekroczony limit rozmiaru rejestru.
Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera urządzeń do odinstalowania niepotrzebnych lub nieużywanych urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer. W celu przywrócenia rejestru może być wymagane wykonanie procedury odzyskiwania systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...