Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Funkcje sterownika drukarki systemu Macintosh

Uwaga:
Ustawienia sterownika i programu zwykle zastępują ustawienia wprowadzone z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Wybieranie podajnika

Można drukować wszystkie strony na tym samym papierze albo tylko pierwszą stronę na papierze określonego rodzaju, a pozostałe na innym.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Paper Feed (Podawanie papieru).
 3. Aby wydrukować wszystkie strony na tym samym papierze, wybierz opcję All pages from (Wszystkie strony z), a następnie otwórz rozwijaną listę i wybierz pożądany podajnik.
 4. Aby wydrukować pierwszą stronę na papierze innego rodzaju, wybierz opcję First page from (Pierwsza strona z), otwórz rozwijaną listę i wybierz podajnik. Wybierz podajnik dla opcji Remaining pages from (Pozostałe strony z).

Wybieranie pojemnika wyjściowego

 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Finishing (Wykończenie).
 3. Na karcie Finishing (Wykończenie), obok opcji Output Destination (Miejsce docelowe) wybierz pożądany pojemnik wyjściowy.
  Uwaga:
  Wszystkie zszyte wydruki są dostarczane do pojemnika wyjściowego 5.

Wybór rodzaju papieru

Lepiej określić, że zlecenie ma być wydrukowane na konkretnym typie papieru, niż wskazywać, który podajnik ma zostać użyty. Urządzenie użyje podajnika zawierającego określony rodzaj papieru albo wyświetli monit o jego załadowanie.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Finishing (Wykończenie).
 3. Na karcie Finishing (Wykończenie) obok opcji Media Type (Typ materiałów) wybierz rodzaj papieru.

Ustawianie jakości kolorów

 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Color/Quality Options (Opcje kolorów/jakości) i wybierz kartę Basic (Podstawowe).
 3. Aby drukować w kolorze, wybierz opcję Color Print (Druk w kolorze). Obok opcji Color Quality (Jakość koloru) wybierz wartość Professional (Profesjonalna) lub General Office (Robocza).

Przechowywanie zleceń

Można przechowywać zlecenia w urządzeniu i wydrukować później. Można udostępnić przechowywane zlecenia innym użytkownikom lub ustawić jako poufne.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Job Storage (Przechowywanie zleceń).
 3. Obok opcji Job Storage Mode (Tryb przechowywania zleceń) wybierz rodzaj przechowywanego zlecenia.
 4. W przypadku wybrania opcji Stored Job (Przechowywanie zleceń) lub Personal Job (Zlecenie osobiste) w poprzednim kroku i wybrania opcji Use PIN To Print (Wprowadź numer PIN, aby wydrukować) wpisz 4-cyfrowy numer. Przy każdej próbie wydrukowania tego zlecenia urządzenie poprosi o wpisanie numeru PIN.

Tworzenie i stosowanie ustawień wstępnych

Korzystając ze wstępnych ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.
Tworzenie ustawienia wstępnego
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Wybierz ustawienia drukowania.
 3. Puknij opcję Save As... (Zapisz jako) w polu Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia.
 4. Puknij przycisk OK.
Stosowanie ustawienia wstępnego
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Z menu podręcznego Presets (Wstępne ustawienia) wybierz pożądane ustawienie.
Uwaga:
Aby skorzystać z domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz pozycję Standard (Standardowe).

Korzystanie ze znaków wodnych

Znak wodny (np. „Poufne”) jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).
 3. W pobliżu opcji Mode (Tryb) wybierz rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczystą informację. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczystą informację.
 4. Obok opcji Pages (Strony) wybierz, czy drukować znak wodny na wszystkich stronach, czy tylko na pierwszej.
 5. Obok opcji Text (Tekst) wybierz jedną ze standardowych informacji lub wybierz opcję Custom (Niestandardowy) i wpisz w polu nowy tekst.
 6. Określ pozostałe ustawienia.

Zmiana rozmiaru dokumentów

Można zmieniać rozmiar dokumentu tak, aby dopasować go do innego formatu papieru.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Paper Handling (Obsługa papieru).
 3. W obszarze Destination Paper Size (Docelowy format papieru) wybierz opcję Scale to fit paper size (Skaluj do formatu papieru), następnie wybierz format z listy rozwijanej.
 4. Jeśli chcesz używać tylko papieru mniejszego od dokumentu, wybierz opcję Scale down only (Tylko zmniejszaj).

Drukowanie na papierze w formacie niestandardowym

Można drukować na papierze w formacie niestandardowym.
 1. W menu File (Plik) kliknij polecenie Page Setup (Ustawienia strony).
 2. Z listy rozwijanej Settings (Ustawienia) wybierz Custom Paper Size (Niestandardowy format papieru).
 3. Określ wymiary.

Drukowanie okładki

Można również wydrukować osobną okładkę dla dokumentów zawierającą określony komunikat (np. „Poufne”).
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. W menu podręcznym Cover Page (Okładka) określ, czy drukować okładkę Before Document (Przed dokumentem) czy After Document (Po dokumencie).
 3. W menu podręcznym Rodzaj okładki wybierz komunikat, który ma zostać wydrukowany na okładce.
  Uwaga:
  Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję Standard (Standardowa) jako Cover Page Type (Rodzaj okładki).

Drukowanie po obu stronach arkusza papieru

Można drukować automatycznie po obu stronach arkusza.
 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go na całe zlecenie druku.
 2. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 3. Otwórz menu Layout (Układ) w menu podręcznym.
 4. Obok opcji Two-Sided (Dwustronnie) wybierz Long-Edge Binding (Łączenie wzdłuż długiej krawędzi) lub Short-Edge Binding (Łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi).
 5. Puknij opcję Print (Drukuj).

Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób drukowania wydruków roboczych.
Rys. : ilustracja produktu
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Puknij opcję Layout (Układ) w menu podręcznym.
 3. Obok opcji Pages per Sheet (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
 4. Obok opcji Layout Direction (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia stron na arkuszu.
 5. Obok opcji Border (Obramowanie) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego arkusza.

Tworzenie broszur

Można kopiować dwie strony na jednym arkuszu papieru, a następnie zgiąć strony pośrodku i stworzyć broszurę. Urządzenie układa strony w odpowiedniej kolejności. Na przykład, jeśli oryginał liczy osiem stron, urządzenie wydrukuje strony 1 i 8 na tym samym arkuszu.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Finishing (Wykończenie).
 3. Na karcie Booklet Printing (Drukowanie broszury) wybierz Format Output As Booklet (Formatuj jako broszurę).
 4. Jeśli ostatnia strona oryginału ma być tylną okładką broszury, wybierz opcję Last Page Is Back Cover (Ostatnia strona to tylna okładka).
 5. Obok opcji Page Order (Kolejność stron) wybierz, czy łączyć strony wzdłuż lewej czy prawej krawędzi.
 6. Obok opcji Scaling (Skalowanie) wybierz Proportional (Proporcjonalnie) lub Fit To Page (Dopasuj do strony).
 7. Obok opcji Paper for Booklet (Papier na broszurę) wybierz pożądany format papieru.

Przesuwanie obrazów na stronie

Można dostosować pozycję obrazu na stronie, przesuwając go w kierunku dowolnej krawędzi.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Finishing (Wykończenie).
 3. Na karcie Image Shift (Przesunięcie obrazu) wybierz odpowiednie ustawienia.
  • Można oddzielnie dostosować przesunięcie na przedniej i tylnej stronie za pomocą opcji Front Side Shift (Przesunięcie przedniej strony) i Back Side Shift (Przesunięcie tylnej strony).
  • Można dostosować przesunięcie na przedniej i tylnej stronie według tych samych wartości, ale w przeciwnych kierunkach. Za pomocą tej opcji można stworzyć szerszy margines wzdłuż krawędzi przeznaczonej do łączenia. Wybierz opcję Front Side Shift (Przesunięcie przedniej strony), określ ustawienia, a następnie wybierz Mirror front side (Odbij przednią stronę).
  • Wybierz opcję Reduce to Fit (Zmniejsz, aby dopasować), aby zmniejszyć obraz i zmieścić większe marginesy.

Ustawianie opcji zszywania

Jeżeli wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP jest zainstalowane, można zszywać dokumenty.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Finishing (Wykończenie) i wybierz opcję Output Bin 5 (Pojemnik wyjściowy 5) dla opcji Output Destination (Miejsce docelowe).
 3. Na karcie Finishing (Wykończenie), obok funkcji Finishing Options (Opcje wykończenia) lub Staple (Zszywacz) wybierz pożądaną opcję zszywania.

Ustawianie opcji kolorów

Użyj menu Color/Quality Options (Opcje kolorów/jakości), aby kontrolować sposób interpretacji i drukowania kolorów w oprogramowaniu.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Color/Quality Options (Opcje kolorów/jakości).
 3. Wybierz opcje kolorów.

Korzystanie z menu Services (Usługi)

Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, można wykorzystać menu Services (Usługi) do uzyskania informacji o urządzeniu i stanie materiałów.
 1. W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).
 2. Otwórz menu Services (Usługi).
 3. Wybierz usługę serwisową z listy rozwijanej i kliknij przycisk Launch (Uruchom). Wbudowany serwer internetowy zostanie otwarty na stronie z informacjami na temat wybranej usługi.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...