Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - menu Zachowania urządzenia

Uwaga:
Menu to jest też dostępne za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego. We wbudowanym serwerze internetowym wybierz kartę Ustawienia, a następnie wybierz opcję Konfiguruj urządz. z menu z lewej strony ekranu.
Uwaga:
Wartości oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami fabrycznymi. Niektóre pozycje menu nie mają wartości domyślnych.
menu Zachowania urządzenia
Pozycja menu
Pozycja menu podrzędnego
Pozycja menu podrzędnego
Opcje
Opis
Język
Wybierz język z listy.
Ta funkcja umożliwia zmianę języka komunikatów panelu sterowania. Wybór nowego języka spowodować może również zmianę układu klawiatury.
Ustawienia języka ulegną zmianie dopiero po powrocie panelu sterowania do ekranu głównego.
Układ klawiatury
Wybierz układ klawiatury z listy.
Istnieje możliwość dostosowania układu wirtualnej klawiatury służącej do edycji informacji za pomocą panelu sterowania.
Dźwięki klawiszy
Wł.*
Wyłączony
Ta funkcja umożliwia określenie, czy po dotknięciu ekranu lub naciśnięciu przycisku panelu sterowania słyszalny jest dźwięk.
Limit czasu nieaktywności
Wpisz wartość pomiędzy 10 a 300 sekund. Ustawieniem fabrycznym jest 60 sekund.
Ta funkcja umożliwia określenie ilości czasu, jaki ma upłynąć od wykonania ostatniej czynności na panelu sterowania do powrotu urządzenia do ustawień domyślnych. Po upływie tego czasu wszyscy użytkownicy zalogowani na urządzeniu zostaną automatycznie wylogowani.
Zachowanie ostrzegawcze/przy błędzie
Usuwalne ostrzeżenia
Wł.
Zlecenie*
Ta funkcja umożliwia ustalenie okresu czasu przez jaki usuwalne ostrzeżenie jest widoczne na panelu sterowania.
Błędy z możliwością kontynuacji
Autom. kontynuacja (10 sek.)
Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować*
Ta opcja umożliwia konfigurację zachowania urządzenia po napotkaniu błędu.
Usuwanie zacięcia
Auto*
Wyłączony
Wł.
Ta funkcja umożliwia konfigurację sposobu postępowania z zaciętymi stronami.
Czynności podajn.
Użyj żądan. podaj.
Wyłącznie*
Pierwszy
Ta funkcja umożliwia sterowanie sposobem obsługi zleceń, dla których określono konkretny podajnik.
Po wybraniu opcji Wyłącznie urządzenie korzystać będzie wyłącznie z podajnika wskazanego przez użytkownika, nawet jeśli podajnik ten będzie pusty.
Po wybraniu opcji Pierwszy urządzenie nie pobierze nigdy papieru z żadnego innego podajnika, nawet jeśli wskazany podajnik będzie pusty.
Papier długoziarnisty
Pokaż ostrzeżenia dotyczące papieru długoziarnistego*
Ukryj ostrzeżenia dotyczące papieru długoziarnistego
Ta funkcja umożliwia pokazanie lub ukrycie ostrzeżeń, pojawiających się po skonfigurowaniu podajnika do korzystania z papieru długoziarnistego.
Skonfigurowanie podajnika pod kątem użycia papieru długoziarnistego i załadowanie papieru innego rodzaju może zmniejszyć niezawodność i obniżyć jakość wydruku.
Komunikat ręcznego podawania
Zawsze*
Jeśli niezaładowane
Ta funkcja dotyczy zleceń drukowania. Umożliwia wskazanie, czy na ekranie powinien pojawiać się komunikat, gdy rodzaj lub format zlecenia nie są zgodne z określonym podajnikiem i urządzenie pobierze papier z podajnika wielofunkcyjnego.
Wybierz opcję Zawsze, aby komunikat ten pojawiał się zawsze, gdy załadowany papier nie odpowiada papierowi wybranemu w opcjach podajnika. Wybierz opcję Jeśli niezaładowane, aby komunikat pojawiał się tylko wtedy, gdy podajnik jest pusty.
Model obsługi papieru PS
Włączony*
Wyłączony
Ta funkcja pozwala wybrać pomiędzy modelami obsługi papieru PostScript (PS) oraz HP.
Użyj innego podajnika
Włączony*
Wyłączony
Ta funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie komunikatów panelu sterowania o konieczności wyboru innego podajnika, gdy wybrany jest pusty.
Monit formatu/typu
Wyświetl*
Nie wyświetlaj
Ta funkcja służy do kontrolowania, czy komunikat o konfiguracji podajnika będzie wyświetlany po otwarciu lub zamknięciu podajnika.
Drukuj dwustronnie puste strony
Auto*
Tak
Ta funkcja umożliwia sterowanie sposobem obsługi zleceń dwustronnych (dupleksowych).
Ogólne zachowanie drukowania
Domyślny format papieru
Wybierz format papieru z listy.
Ta funkcja umożliwia konfigurację domyślnego formatu papieru wykorzystywanego do zleceń drukowania.
Zastąp A4/Letter
Nie
Tak*
Funkcja ta służy do drukowania na papierze formatu Letter, jeżeli zostało wysłane zlecenie drukowania na papierze A4, lecz do urządzenia nie załadowano takiego papieru (lub do drukowania na papierze formatu A4, jeżeli zostało wysłane zlecenie drukowania na papierze formatu Letter, lecz do urządzenia nie załadowano takiego papieru). Opcja ta zastąpi też papier formatu A3 papierem formatu Ledger i papier formatu Ledger papierem formatu A3.
Zastąpienie trybu od krawędzi do krawędzi
Włączony
Wyłączony*
Ta funkcja umożliwia drukowanie tekstu i obrazów tak blisko krawędzi strony, jak to tylko możliwe.
Czcionka Courier
Standardowy*
Ciemny
Ta funkcja umożliwia wybór wersji wykorzystywanej czcionki Courier.
Szeroki A4
Włączony
Wyłączony*
Ta funkcja umożliwia zmianę obszaru drukowania dla papieru o formacie A4. Włączenie tej opcji umożliwia wydrukowanie 80 znaków o rozmiarze 10 cpi w jednym wierszu na papierze formatu A4.
Druk błędów PS
Włączony
Wyłączony*
Ta funkcja umożliwia wybór, czy po napotkaniu przez urządzenie błędu PS drukowana ma być strona błędu PostScript (PS).
Druk błędów PDF
Włączony
Wyłączony*
Ta funkcja umożliwia wybór, czy po napotkaniu przez urządzenie błędu PDF drukowana ma być strona błędu PDF.
Język
Automatyczny*
PCL
PDF
PS
Ta funkcja umożliwia konfigurację domyślnego języka drukowania i języka urządzenia. Języka urządzenia zwykle nie powinno się zmieniać. Wybranie innej opcji spowoduje, że urządzenie nie będzie zmieniać języka automatycznie, lecz dopiero po odebraniu określonego polecenia z programu.
PCL
Długość formularza
Wpisz wartość pomiędzy 5 a 128 linii. Standardowym ustawieniem fabrycznym jest 60 linii.
PCL jest zestawem poleceń drukarki zaprojektowanym przez firmę Hewlett-Packard w celu zapewnienia dostępu o funkcji drukarki.
Orientacja
pionowa*
Poziomo
Źródło czcionki
Wybierz źródło z listy.
Ta funkcja umożliwia wybór źródła czcionek dla domyślnej czcionki użytkownika.
Numer czcionki
Wpisz numer czcionki. Dozwolonymi wartościami są liczby od 0 do 999. Domyślną wartością fabryczną jest 0.
Ta funkcja umożliwia określenie numeru domyślnej czcionki użytkownika za pomocą źródła wskazanego w pozycji menu Źródło czcionki. Urządzenie przydziela numer każdej czcionce i umieszcza ją na liście czcionek PCL (dostępnej z poziomu menu Informacje).
Rozstaw czcionki
Wpisz wartość pomiędzy 0,44 i 99,99. Domyślną wartością fabryczną jest 10,00.
Jeśli Źródło czcionki i Numer czcionki wskazują czcionkę konturową, użyj tej funkcji do wyboru domyślnego rozstawu (dla czcionek o stałej wielkości).
Rozmiar punktowy czcionki
Wpisz wartość pomiędzy 4,00 i 999,75. Domyślną wartością fabryczną jest 12,00.
Jeśli Źródło czcionki i Numer czcionki wskazują czcionkę konturową, użyj tej funkcji do wyboru domyślnego rozmiaru punktu (dla czcionek o zmiennej wielkości).
Zestaw znaków
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
Ta funkcja umożliwia wybranie jednego z wielu zestawów znaków dostępnych na panelu sterowania. Zestaw znaków to unikatowy zbiór wszystkich znaków danej czcionki.
Dołącz CR do LF
Nie*
Tak
Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie, czy do każdego polecenia przesunięcia wiersza (LF) w zadaniach PCL starszej wersji (czysty tekst bez znaków sterujących) ma być dołączony powrót karetki (CR) .
Omijaj puste strony
Nie*
Tak
Opcja ta przeznaczona jest dla użytkowników, generujących własne polecenia w języku PCL, co może oznaczać dołączenie dodatkowych kodów wysunięcia strony powodujących drukowanie jednej lub więcej pustych stron. Wybór opcji Tak powoduje, że puste strony są pomijane przy podawaniu arkuszy.
Mapowanie źródła materiału
Standardowa*
Klasyczny
Ta funkcja umożliwia wybieranie i konserwację podajników według numeru, gdy sterownik urządzenia nie jest używany lub gdy w programie komputerowym nie jest dostępna opcja wyboru podajnika.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...