hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - Installere minne-DIMM-er

Installere minne-DIMM-er

Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer den valgfrie minne-DIMM-en.
  forsiktig:
Elektrostatisk sensitive (ESD) deler. Berør alltid metallplaten på produktet for å jorde produktet før du berører en del som er følsom for statisk elektrisitet.
 1. Ta minne-DIMM-en ut av esken. Bekreft at innholdet i esken samsvarer med denne illustrasjonen.
  Figur : Minne-DIMM
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren.
  Figur : Slå av skriveren
 3. Koble strømledningen fra stikkontakten, og koble deretter fra eventuelle USB- eller nettverkskabler.
  Bare faksmodeller: Koble fra telefonledningen for faksen.
  Figur : Koble fra skriveren
 4. Løsne de to vingeskruene på dekselet til formatereren.
  merknad:
  Bruk kanten av en mynt til å dreie vingeskruene.
  Figur : Løsne to vingeskruer
 5. Ta av dekselet til formateringsenheten ved å skyve det mot bakre del av skriveren.
 6. Knip låsemekanismen, og frigjør deretter låsekontakten (bilde 1 og bilde 2). Flytt harddisken litt bort fra formatereren (bilde 3) for å frigjøre den.
  Figur : Løsne harddisken
 7. Drei kontaktenden på harddisken ut og bort fra formateringsenheten (bildeforklaring 1), og fjern deretter harddisken ved å skyve den (bildeforklaring 2).
  Figur : Ta ut harddisken
 8. Sett den øvre kanten av DIMM-modulen inn i holderen.
  merknad:
  DIMM-enheten kan bare settes inn i én retning på formateringsenheten.
  Figur : Sett inn DIMM-modulen
 9. Drei den nedre kanten av DIMM-modulen mot holderen.
  Figur : Drei DIMM-modulen
 10. Kontroller at de to låsearmene klikker på plass.
  Figur : Installer DIMM
 11. Finn sporet i metallplaten der holdertappen for harddisken må settes inn.
    forsiktig:
  Denne delen av metallplaten er en utsparing. Ikke dytt den så hardt at den løsner når du installerer harddisken.
  Figur : Finn sporet
 12. Sett holdertappen for harddisken i sporet på metallplaten (bildeforklaring 1), og drei deretter kontaktenden (bildeforklaring 2) på harddisken mot formatereren.
  Figur : Sett inn harddisken
 13. Kontroller at låsekontakten festes, og at avstandsstykket låses til sporet i formatereren (det kan være du må knipe låsemekanismen for å få den til å sitte i sporet).
  Figur : Installer HDD
 14. Skyv dekselet til formatereren til skriveren for å sette det inn.
  merknad:
  Kontroller at tappene på dekselet til formatereren er på linje med sporene i skriveren.
  Figur : Sett på plass dekselet til formatereringsenheten
 15. Stram de to vingeskruene
  merknad:
  Bruk kanten av en mynt til å dreie vingeskruene.
  Figur : Bytt ut to skruer
 16. Koble til strømledningen fra stikkontakten, og koble deretter fra eventuelle USB- eller nettverkskabler.
  Bare faksmodeller: Koble til telefonledningen for faksen.
  Figur : Koble til skriveren
 17. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
  Figur : Slå på skriveren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...