hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker

LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PROGRAMVAREUTSTYRET: Denne lisensavtalen for sluttbrukere («EULA») er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en person eller en enhet) og (b) HP Inc. («HP») som styrer din bruk av et programvareprodukt, installert på eller gjort tilgjengelig av HP for bruk med ditt HP-produkt («HP-produkt»), som ikke ellers er underlagt en separat lisensavtale mellom deg og HP eller dets leverandører. Annen programvare kan innehold en lisensavtale for sluttbrukere i sin onlinedokumentasjon. «Programvareprodukt» betyr datamaskinprogramvare og kan inkludere tilknyttede medier, trykte materialer og «online» eller elektronisk dokumentasjon.
En tilføyelse eller et tillegg til denne EULA kan medfølge HP-produktet.
RETTIGHETER I PROGRAMVAREPRODUKTET TILBYS BARE MED FORBEHOLD OM AT DU GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE (EULA). VED Å INSTALLERE, KOPIERE, LASTE NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREPRODUKTET, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSVILKÅRENE, ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL Å RETURNE DET UBRUKTE PRODUKTET (MASKINVARE OG PROGRAMVARE) I SIN HELHET INNEN 14 DAGER. EN EVENTUELL REFUSJON ER UNDERLAGT KJØPESTEDETS REFUSJONSRETNINGSLINJER.
DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ER EN GLOBAL AVTALE OG ER IKKE SPESIFIKK FOR ET SPESIELT LAND, DELSTAT ELLER TERRITORIE. HVIS DU ANSKAFFET PROGRAMVAREN SOM EN FORBRUKER INNENFOR BETYDNINGEN AV RELEVANT FORBRUKERLOVGIVNING I DITT LAND, DIN DELSTAT ELLER DITT TERRITORIE, SÅ ER DET TIL TROSS FOR EVENTUELL MOTSTRID I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, INGENTING I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE SOM BERØRER IKKE-EKSKLUDERBARE LOVFESTEDE RETTIGHETER ELLER RETTSMIDLER SOM DU KAN HA UNDER SLIK FORBRUKERLOVGIVNING OG DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ER UNDERLAGT DISSE RETTIGHETENE OG RETTSMIDLENE. SE PUNKT 16 FOR MER INFORMASJON OM DINE FORBRUKERRETTIGHETER.
 1. LISENSENS OMFANG. HP gir deg følgende rettigheter forutsatt at du overholder alle vilkår og betingelser i denne EULA:
  1. Bruk. Du kan bruke programvareproduktet på samme datamaskin («Din datamaskin»). Hvis programvareproduktet leveres til deg via Internett og opprinnelig ble lisensiert for bruk på flere datamaskiner, kan du kun installere og bruke programvareproduktet på disse datamaskinen. Du kan ikke skille komponentdeler av programvareproduktet for bruk på flere datamaskinen. Du har ikke rett til å distribuere programvareproduktet, ei heller har du rett til å endre programvareproduktet eller deaktivere lisensierings- eller kontrollfunksjoner av programvareproduktet. Du kan laste programvareproduktet på datamaskinens midlertidige minne (RAM) for å bruke programvareproduktet.
  2. Lagring. Du kan kopiere programvareproduktet til lokalt enhetsminne eller lokal lagringsenhet på HP-produktet.
  3. Kopiering. Du kan lage arkiv- eller sikkerhetskopier av programvareproduktet, forutsatt at hver kopi inneholder alle originale merknader om eiendomsrettigheter for programvareproduktet samt at kopien bare brukes til sikkerhetskopieringsformål.
  4. Forbehold om rettigheter. HP og HPs leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i denne EULA.
  5. Frivare. Uavhengig av vilkårene og betingelsene i denne EULA, tilbys hele eller deler av programvareproduktet som ikke utgjør ikke merkebeskyttet HP-programvare, eller programvare som tilbys under offentlig lisens av tredjeparter ('frivare'), under lisens til deg i henhold til vilkårene og betingelsene i lisensavtalen som medfølger slik frivare, uavhengig av om denne lisensavtalen er i form av enkeltavtaler, lisenser som trer i kraft når du bryter forpakningen eller elektroniske lisensavtaler som godtas ved nedlasting. Din bruk av frivaren styres i sin helhet av vilkårene og betingelsene for en slik lisens.
  6. Gjenopprettingsløsning. Eventuell gjenopprettingsløsning for programvaren som leveres med eller til HP-produktet ditt, enten i form av en harddiskbasert løsning, en løsning basert på eksterne medier (f.eks. diskett, CD eller DVD) eller en tilsvarende løsning levert på annen måte, skal bare brukes til å gjenopprette harddisken på HP-produktet som gjenopprettingsløsningen ble levert med eller kjøpt til. Dersom en slik gjenopprettingsløsning inneholder programvare knyttet til Microsoft-operativsystemer, skal bruken av slik programvare være underlagt Microsofts lisensavtale.
 2. OPPGRADERINGER. For å bruke et programvareprodukt identifisert som en oppgradering må du først være lisensiert for det originale programvareproduktet identifisert av HP som kvalifisert for oppgraderingen. Etter at du har oppgradert, kan du ikke lenger bruke det originale programvareproduktet som dannet grunnlag for dine oppgraderingskvalifikasjoner. Ved å bruke programvareproduktet godtar du også at HP automatisk får tilgang til ditt HP-produkt når du er koblet til Internett for å sjekke versjonen eller statusen for visse programvareprodukter og kan automatisk laste ned og installere oppgraderinger eller oppdateringer til slike programvareprodukter til ditt HP-produkt for å levere nye versjoner eller oppdateringer som kreves for å opprettholde funksjonaliteten, ytelsen eller sikkerheten til programvareproduktet og ditt HP-produkt og gjøre lettere klargjøring av støtte eller andre tjenester levert til deg. I visse tilfeller og avhengig av type oppgradering eller oppdatering, vil varsler bli gitt til deg (via popup eller andre måter), som kan kreve at du setter i gang oppgraderingen eller oppdateringen.
 3. EKSTRA PROGRAMVARE. Denne EULA gjelder for oppdateringer eller tillegg til det opprinnelige programvareproduktet levert av HP, med mindre HP angir andre vilkår sammen med oppdateringen eller tillegget. Ved en eventuell konflikt mellom slike vilkår, skal de andre vilkårene gjelde.
 4. OVERDRAGELSE.
  1. Tredjepart. Den opprinnelige brukeren av programvareproduktet kan gjøre en engangs overdragelse av programvareproduktet til en annen sluttbruker. En eventuell overdragelse skal inkludere alle komponenter, medier, trykt materiell, denne EULA og (hvis det er aktuelt) ekthetsgarantien. Overdragelsen kan ikke være en indirekte overdragelse, for eksempel en konsignasjon. Før overdragelsen må sluttbrukeren som mottar programvareproduktet, godta vilkårene i denne EULA. Ved overdragelse av programvareproduktet opphører lisensen din automatisk.
  2. Begrensninger. Du kan ikke leie ut eller låne ut programvareproduktet eller bruke programvareproduktet til kommersielle andelsopplegg eller byråbruk. Du kan ikke viderelisensiere, tilordne eller på annen måte overføre lisensen eller programvareproduktet, med unntak av slik det uttrykkelig fremgår av denne EULA.
 5. EIENDOMSRETTIGHETER. Alle immaterielle rettigheter i programvareproduktet og brukerdokumentasjonen, eies av HP eller HPs leverandører og er lovbeskyttede, inkludert, men ikke begrenset av, amerikanske lover om opphavsrett, forretningshemmeligheter og varemerker, i tillegg til gjeldende lover og internasjonale handelsbestemmelser. Du skal ikke fjerne produktidentifikasjon, merknader om opphavsrett eller eiendomsbegrensninger fra programvareproduktet.
 6. BEGRENSNING AV RETTEN TIL OMVENDT UTVIKLING ('REVERSE ENGINEERING'). Du skal ikke dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling av programvareproduktet, med unntak av og bare i den utstrekning denne retten er underlagt gjeldende lovgivning, uavhengig av denne begrensningen, eller slik det uttrykkelig fremgår av denne EULA.
 7. VARIGHET. Denne EULA er effektiv frem til den opphører eller avslås. Denne EULA vil også opphøre ved forhold som fremgår andre steder i avtalen, eller dersom du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne EULA.
 8. VARSEL OM INNHENTING AV DATA.
  1. Du godtar at HP og dets tilknyttede selskaper kan innhente, kombinere og bruke enhets- og individuell brukerinformasjon du oppgir i forbindelse med støttetjenester relatert til programvareproduktet. HP godtar å ikke bruke denne informasjonen for å markedsføre til deg uten ditt samtykke. Lær mer om HPs datainnhentingspraksiser på www.hp.com/go/privacy
  2. Innsamling/bruk av tredjeparter. Enkelte programmer som er inkludert i HP-produktet tilbys av tredjeparter og er underlagt egne lisenser ('tredjepartsprogramvare'). Tredjepartsprogramvare kan være installert og i drift på HP-produktet selv om du valgte ikke å aktivere/kjøpe denne programvaren. Tredjepartsprogramvare kan samle inn og overføre teknisk informasjon om systemet ditt (dvs. IP-adresse, unik enhets-ID, programvareversjon som er installert osv.) og andre systemdata. Denne informasjonen brukes av tredjeparten til å identifisere tekniske systemattributter og kontrollere at den nyeste versjonen av programvaren er installert på systemet. Hvis du ikke vil at tredjepartsprogramvare skal samle inn denne tekniske informasjonen eller sende deg versjonsoppdateringer automatisk, bør du avinstallere programvaren før du kobler til Internett.
 9. FRASKRIVELSE AV GARANTIER. I MAKSIMAL GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, LEVERER HP OG DETS LEVERANDØRER PROGRAMVAREPRODUKTET «SOM DET ER» OG MED ALLE FEIL, OG FRASKRIVER SEG HERVED ALLE ANDRE GARANTIER, PLIKTER OG BETINGELSER, ENTEN UTTRYKT, IMPLISERT ELLER LOVFESTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER: (I) OM TITTEL OG UKRENKELIGHET; (ii) OM SALGBARHET; (iii) OM EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL; (iv) OM AT PROGRAMVAREPRODUKTET VIL FUNGERE MED ANDRE REKVISITA ELLER TILBEHØR ENN FRA HP; OG (v), OM MANGEL PÅ VIRUS ALLE MED HENSYN TIL PROGRAMVAREPRODUKTET. Noen stater/domsmakter tillater ikke utelukkelse av impliserte garantier eller begrensninger av varigheten av impliserte garantier, så fraskrivelsen over vil kanskje ikke gjelde deg i sin helhet.
 10. ANSVARSBEGRENSNING. Underlagt lokal lov, uansett hvilke skader du måtte pådra deg, skal hele ansvaret til HP og eventuelle leverandører under enhver bestemmelse av denne lisensavtalen for sluttbrukere og ditt eneste rettsmiddel for alt det foregående skal være begrenset til det som er mest av beløpet faktisk betalt av deg separat for programvareproduktet eller 5 USD. I MAKSIMAL GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV, SKAL IKKE HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRUDD, FOR PERSONSKADE, ELLER FOR TAP AV PERSONVERN) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREPRODUKTET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE I FORBINDELSE MED NOEN BESTEMMELSE AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, SELV OM HP ELLER EN LEVERANDØRER HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SAKER OG SELV OM RETTSMIDDELET MISLYKKES I SITT ESSENSIELLE FORMÅL. Noen stater/domsmakter tillater ikke fraskrivelser eller begrensninger av ansvar for tilfeldig tap eller følgetap, noe som kan medføre at den foregående begrensningen eller fraskrivelsen ikke gjelder for deg.
 11. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I USA. I henhold til FAR 12.211 og FAR 12.212, er kommersiell programvare, programvaredokumentasjonen og tekniske data for kommersielle artikler lisensiert under den gjeldende lisensavtalen fra HP for kommersielt bruk.
 12. OVERHOLDELSE AV EKSPORTLOVGIVNING. Du skal overholde alle lover og forskrifter i USA og andre land ("eksportlovgivning") for å sikre deg om at programvareproduktet ikke (1) blir eksportert, direkte eller indirekte, i strid med eksportlovgivning, eller (2) blir brukt til ethvert formål som er forbudt i henhold til eksportlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, spredning av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen.
 13. KAPASITET OG AUTORITET TIL KONTRAKTSINNGÅELSE. Du erklærer at du er myndig i henhold til lovene der du er bosatt og, hvis aktuelt, at du er autorisert av arbeidsgiveren din til å inngå denne kontrakten.
 14. GJELDENDE LOVVERK. Denne lisensavtalen for sluttbrukere styres av lovene i delstaten California.
 15. FULLSTENDIG AVTALE. Med mindre du har inngått en separat lisensavtale for programvareproduktet, er denne lisensavtalen for sluttbrukere (inkludert vedlegg eller tillegg til denne lisensavtalen for sluttbrukere som følger med HP-produktet) hele avtalen mellom deg og HP relatert til programvareproduktet og den erstatter all tidligere eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikasjon med hensyn til programvareproduktet eller ethvert annet innhold dekket av denne lisensavtalen for sluttbrukere. I den grad vilkårene i HP-retningslinjer eller -programmer for støttetjenester er i konflikt med vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere, skal vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere styre.
 16. FORBRUKERRETTIGHETER. Forbrukere i visse land, delstater eller territorier kan ha fordelen av visse lovfestede rettigheter og rettsmidler under forbrukerlovgivning med hensyn til HPs ansvar kan ikke lovlig utelukkes eller begrenset. Hvis du anskaffet programvaren som en forbruker innenfor betydning av relevant forbrukerlovgivning i ditt land, delstat eller territorie, må bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere (inkludert fraskrivelser av garantier, begrensninger og utelukkelse av ansvar) leses i henhold til gjeldende lovverk og gjelder kun i maksimal grad tillatt av det gjeldende lovverket.
  Australske forbrukere: Hvis du anskaffet programvaren som en forbruker innenfor betydningen av den australske forbrukerloven under den australske konkurranse- og forbrukerloven 2010 (Cth), så er det slik at til tross for bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere:
  1. kommer programvaren med garantier som ikke kan utelukkes etter australsk forbrukerlov, inkludert at varene vil være av akseptabel kvalitet og at tjenester vil leveres med aktsomhet og ferdighet. Du har rett til erstatning eller refusjon for vesentlige feil og godtgjørelse for alle andre rimelig beregnelige tap eller skader. Du har også rett til å få programvaren reparert eller erstattet hvis den ikke har akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en vesentlig feil.
  2. ingenting i denne lisensavtalen for sluttbrukere utelukker, begrenser eller endrer noen rettighet eller rettsmiddel, eller noen garanti eller annet vilkår eller annen betingelse implisert eller pålagt av australsk forbrukerlov som ikke lovlig kan utelukkes eller begrenses; og
  3. fordelene gitt til deg av de uttrykte garantiene i denne lisensavtalen for sluttbrukere er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for deg etter den australske forbrukerloven. Dine rettigheter etter den australske forbrukerloven har forrang i den grad de ikke er i samsvar med eventuelle begrensninger i den uttrykte garantien.
   Programvaren kan beholde brukergenererte data. HP gir deg herved varsel om at dersom HP reparerer programvaren din, kan den reparasjonen resultere i tap av data. I den grad loven tillater det gjelder begrensninger og utelukkelser av HPs ansvar i denne lisensavtalen for sluttbrukere med hensyn til slike tap av data.
   Hvis du mener du har rett til en garanti etter denne avtalen eller en av rettsmidlene over, må du kontakte HP:
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   Australia
  For å starte en støtteforespørsel eller et garantkrav må du ringe 13 10 47 (i Australia) or +61 2 8278 1039 (hvis du ringer internasjonalt) eller besøke www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html for den mest oppdaterte listen over telefonstøttenumre.
  Hvis du er en forbruker innenfor betydningen av den australske forbrukerloven og du kjøper programvaren eller garanti- og støttetjenester for programvaren som ikke er av en type vanligvis anskaffet for personlig, hjemlig eller husholdningsbruk eller forbruk, så begrenser HP til tross for andre bestemmelser i denne lisensavtalen for sluttbrukere sitt ansvar for manglende overholdelse med en forbrukergaranti som følger:
  1. klargjøre av garanti- eller kundestøttetjenester programvaren: til ett eller flere av følgende: ny levering av tjenestene eller betaling av kostnader for å levere tjenestene igjen;
  2. klargjøring av programvaren: til ett eller flere av følgende: erstatning av programvaren eller levering av tilsvarende programvare; reparasjon av programvaren; betaling av kostnader for å erstatte programvaren eller skaffe tilsvarende programvare; eller betaling av kostnadene av å få reparert programvaren; og
  3. ellers, i den grad det tillates av loven.
  Ny-zealandske forbrukere: I New Zealand kommer programvaren med garantier som ikke kan utelukkes under forbrukergarantiloven 1993. I New Zealand betyr forbrukertransaksjon en transaksjon som involverer en person som kjøper varer for personlig, hjemlig eller husholdningsbruk eller forbruk og ikke for forretningsformål. New Zealand-forbrukere som kjøper varer for personlig, hjemlig eller husholdningsbruk eller forbruk og ikke for forretningsformål («New Zealand-forbrukere») har rett til reparasjon, erstatning eller refusjon for en mangel eller kompensasjon for annen rimelig forutsigelig tap eller skade. En New Zealand-forbruker (som definert over) kan få tilbake kostnadene av å returnere produktet til kjøpsstedet hvis det er et brudd på New Zealand-forbrukerloven; dessuten, hvis det vil være en betydelig kostnad for New Zealand-forbrukeren å returnere varene til HP, vil HP innhente slike varer på egen kostnad. Der levering av produkter eller tjenester er for forretningsformål, godtar du at forbrukergarantiloven 1993 ikke gjelder og at gitt arten og verdien av transaksjon, er dette rett og rimelig.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle produktnavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive selskaper. I den grad det er tillatt ved gjeldede lovgivning, er de eneste garantiene som gjelder for HP-produkter og -⁠tjenester angitt i de uttrykte garantiene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. I den grad det er tillatt ved gjeldede lovgivning, skal HP ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Versjon: August 2017

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...