hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Informasjon om de siste sårbarheter

     

    HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Lisensavtale

LES NØYE: BRUK AV PROGRAMVAREN SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE NETTSTEDET ER UNDERLAGT VILKÅRENE OG BETINGELSENE NEDENFOR. HVIS DU GODTAR DISSE VILKÅRENE, KAN DU VELGE ALTERNATIVET "GODTA" PLASSERT VED SIDEN AV SKJERMBILDET DER DENNE AVTALEN VISES. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE LISENSVILKÅRENE, KAN DU VELGE ALTERNATIVET "IKKE GODTA" OG IKKE LASTE NED PROGRAMVARE FRA DETTE NETTSTEDET.
LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en person eller en enkelt bedrift) og (b) HP Inc. ("HP") som styrer din bruk av et programvareprodukt, installert på eller gjort tilgjengelig fra HP for bruk med ditt HP-produkt ("HP-produktet"), som ikke er underlagt en separat lisensavtale mellom deg og HP eller deres leverandører. Annen programvare kan inneholde en EULA i den elektroniske dokumentasjonen. Termen "programvareprodukt" betyr programvare for datamaskiner, og kan inneholde tilhørende media, utskrevne materialer og Internett- eller elektronisk dokumentasjon. En endring eller et tillegg til EULA kan forekomme med HP-produktet.
RETTIGHETER I PROGRAMVAREN TILBYS KUN HVIS DU ER ENIG I ALLE VILKÅRENE I DENNE EULA. VED Å INSTALLERE, KOPIERE, LASTE NED, ELLER PÅ ANNET VIS BRUKE PROGRAMVAREN FOR PRODUKTET, GODTAR DU VÆRE BUNDET VED VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE LISENSVILKÅRENE, ER DEN ENESTE LØSNINGEN Å RETURNERE HELE DET UBRUKTE PRODUKTET (MASKINVARE OG PROGRAMVARE) INNEN 14 DAGERS FOR REFUSJON UNDERLAGT POLICYEN FOR REFUSJON FOR DER DU KJØPTE DET.
1. TILDELING AV LISENS. HP gir deg følgende rettigheter forutsatt at du overholder alle vilkårene og betingelsene i denne EULA:
a. Bruk. Du kan bruke programvaren for produktet på en enkelt datamaskin ("datamaskinen"). Hvis programvaren er levert til deg via internett, og ble opprinnelig lisensiert for bruk på mer enn én datamaskin, kan du bare installere og bruke programvaren på disse datamaskinene. Du kan ikke fraskille komponenter av programvaren for bruk på mer enn én datamaskin. Du har ikke rett til å distribuere programvaren. Du kan laste inn programvaren i din datamaskins midlertidige minne (RAM) for bruk av programvaren.
b. Lagring. Du kan kopiere programvaren til det lokale minnet eller lagringsenheten for HP-produktet.
c. Kopiering. Du kan lage sikkerhets- eller arkiveringskopier av programvaren, forutsatt at et slikt eksemplar inneholder alle de opprinnelige proprietære merknadene for programvaren og at det brukes kun for sikkerhetskopiformål.
d. Forbehold av rettigheter. HP og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i denne EULA.
e. Freeware. Uten hensyn til vilkårene og betingelsene i denne EULA, er hele eller deler av programvaren som utgjør ikke-proprietær HP-programvare eller programvare levert under offentlig lisens fra tredjeparter ( "Freeware"), lisensiert til deg i henhold til vilkårene og betingelsene i programvarelisensavtalen som følger med slik Freeware uansett om de følger egen avtale, shrink wrap-lisens, eller elektroniske lisensvilkår godtatt ved nedlasting. Bruk av Freeware skal styres fullstendig av vilkårene og betingelsene i en slik lisens.
f. Gjenopprettingsløsning All programvaregjenopprettingsløsninger som følger med / for HP-produktet, enten i form av en harddiskbasert løsning, en ekstern mediebasert gjenopprettingsløsning (f.eks. diskett, CD eller DVD) eller en tilsvarende løsning levert i noen annen form kan bare brukes til å gjenopprette harddisken på HP-produktet med / hvor gjenopprettingsløsningen opprinnelig ble kjøpt. Bruk av programvare for Microsoft-operativsystemet som er plassert i slike gjenopprettingsløsninger skal styres ved Microsoft lisensavtalen.
2. OPPGRADERING. For å bruke et programvareprodukt identifisert som en oppgradering, må du først være lisensiert for den originale programvaren som HP identifiserer som berettiget for oppgraderingen. Etter oppgraderingen kan du ikke lenger bruke den opprinnelige programvaren som dannet grunnlaget for retten til oppgradering.
3. TILLEGGSPROGRAMVARE. Denne EULA gjelder for oppdateringer eller tillegg til det opprinnelige programvareproduktet levert av HP med mindre HP gir andre vilkår for oppdateringen eller tillegget. I tilfelle en konflikt mellom slike vilkår, skal de andre vilkårene gjelde.
4. OVERFØRING.
a. Tredjepart. Den første brukeren av programvaren kan gjøre en engangsoverføring av programvareproduktet til en annen sluttbruker. En slik overføring må omfatte alle komponenter, medier, trykt materiale, denne EULA og hvis aktuelt, ekthetsbevis. Overføringen kan ikke være en indirekte overføring, for eksempel en forsendelse. Før overdragelsen må sluttbrukeren som mottar det overdratte produktet godta alle EULA-betingelsene. Ved overføring av programvareproduktet, blir din lisens automatisk avsluttet.
b. Begrensninger. Du kan ikke leie, lease eller låne bort programvaren eller bruke programvareproduktet til kommersiell timesharing eller byråbruk. Du kan ikke viderelisensiere, tildele eller overføre lisensen eller programvareproduktet unntatt som uttrykkelig fastsatt i denne EULA.
5. PROPRIETÆRE RETTIGHETER. Alle immaterielle rettigheter i programvaren og brukerdokumentasjonen eies av HP eller dets leverandører og er beskyttet av lov, inkludert, men ikke begrenset til USA opphavsrett, forretningshemmeligheter, og varemerkelovgivning, samt andre relevante lover og internasjonale konvensjoner . Du skal ikke fjerne produktidentifikasjon, merknader om opphavsrett eller proprietære restriksjoner fra programvaren.
6. BEGRENSNING PÅ OMVENDT UTVIKLING. Du kan ikke reversere, dekompilere eller demontere programvaren, med mindre og bare i den grad at retten til å gjøre dette er påbudt i henhold til gjeldende lov til tross for denne begrensningen, eller det er uttrykkelig fastsatt i denne EULA.
7. PERIODE. Denne EULA er effektiv med mindre avsluttet eller avvist. Denne EULA vil også opphøre når betingelsene som er beskrevet andre steder i denne EULA, eller hvis du unnlater å overholde noen av vilkårene i denne EULA.
8. VARSEL FOR INNSAMLING AV DATA. Du godtar at HP og dets tilknyttede selskaper kan samle inn, sette sammen og bruke enheten og individuell brukerinformasjon som du oppgir i forhold til å støtte tjenester knyttet til programvaren. HP samtykker i å ikke bruke denne informasjonen til markedsføring til deg uten ditt samtykke. Lær mer om HP datainnsamlingspraksis på www.hp.com/go/privacy.
9. ANSVARSFRASKRIVELSE. I DEN GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV, LEVERER HP OG DETS LEVERANDØRER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" OG MED ALLE FEIL OG FRASIER SEG HERVED ALLE ANDRE GARANTIER, OPPGAVER OG BETINGELSER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVFESTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER: (I) AV TITTEL OG IKKE-BRUDD; (ii) AV SALGBARHET; (Iii) EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL; (Iv) AT PROGRAMVAREN SKAL FUNGERE MED IKKE-HP-REKVISITA ELLER TILBEHØR; Og (iv) FRAVÆR AV VIRUS ALT MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN. Enkelte stater/jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av indirekte garantier eller begrensninger av varigheten av indirekte garantier, så det kan hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder for deg i sin helhet.
10. ANSVARSBEGRENSNING Uansett eventuelle skader du kan pådra deg, skal hele ansvaret HP og noen av deres leverandører under noen bestemmelse i denne EULA og ditt eneste krav for alle de ovennevnte være begrenset til det høyeste av det beløpet som du har betalt separat for programvaren eller US $ 5,00. I DEN GRAD TILLATT AV GYLDIG LOVGIVNING, SKAL IKKE HP ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRUDD, PERSONSKADE, FOR BRUDD PÅ PERSONVERN SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER ANNET I FORBINDELSE MED NOEN BESTEMMELSE I DENNE EULA, SELV OM HP ELLER EN LEVERANDØR HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM LØSNINGEN IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL. Enkelte stater/jurisdiksjoner tillater ikke unntak eller begrensninger i ansvaret for tilfeldige skader eller følgeskader. Det kan derfor hende at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg.
11. AMERIKANSKE STATLIGE KUNDER. I samsvar med FAR 12.211 og 12.212, er kommersiell dataprogramvare, dataprogramvare-dokumentasjon og tekniske data for kommersielle elementer lisensiert til amerikanske myndigheter i henhold til HPs standard kommersielle lisens.
12. SAMSVAR MED EKSPORTLOVER. Du skal overholde alle lover og regler i USA og andre land ( "Eksportlovene") for å sikre at programvaren ikke (1) eksporteres, direkte eller indirekte, i strid med eksportlovene, eller (2) som brukes for noe formål som er forbudt etter eksportlovgivningen, inkludert, men ikke begrenset til, spredning av atom-, kjemiske eller biologiske våpen.
13. KAPASITET OG MYNDIGHET TIL KONTRAKTEN. Du bekrefter at du har nådd myndighetsalder i bostedsstaten og, hvis aktuelt, at du også er bemyndiget av din arbeidsgiver til å inngå denne kontrakten.
14. GJELDENDE LOV. Denne EULA er underlagt lovene i delstaten California, USA
15. HELE AVTALEN. Denne EULA (inkludert eventuelle tillegg til eller endringer til denne Lisensavtalen som følger med HP-produktet) er hele avtalen mellom deg og HP knyttet til programvaren, og den erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forslag og løfter med hensyn til programvaren eller noe annet emne som dekkes av denne EULA. I den grad vilkårene i eventuelle HPs retningslinjer eller programmer for kundestøttetjenester er i konflikt med vilkårene i denne Lisensavtalen, skal vilkårene i denne EULA ha forrang.
© 2003, 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som tilhører de respektive selskaper. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Rev. 10/06 356369-001

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...