hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Angi faksinnstillinger

Innstillinger for fakssending

Angi spesielle ringesymboler og -alternativer

Du kan sette inn pauser i et faksnummer som skal slås. Du trenger ofte pauser når du skal ringe til utlandet eller først må få en ekstern linje. Berør *-tegnet på tastaturet for å få tilgang til disse symbolene.
Spesialsymbol
Knapp
Beskrivelse
Pause for summetone
W-knappen er tilgjengelig på kontrollpaneltastaturet for å oppgi et faksnummer. Dette tegnet fører til at produktet venter på en summetone før resten av telefonnummeret blir slått.
Gaffelkontakt
R-knappen er tilgjengelig på kontrollpaneltastaturet for å oppgi et faksnummer. Dette tegnet får produktet til å sette inn en gaffelkontakt.

Angi et oppringingsprefiks

Et oppringingsprefiks er et tall eller en gruppe med tall som automatisk legges til først i hvert faksnummer du angir på kontrollpanelet eller fra programvaren. Det maksimale antallet tegn for et oppringingsprefiks er 50.
Standardinnstillingen er Av. Det kan være lurt å aktivere denne innstillingen og angi et prefiks hvis du for eksempel må taste et tall som 9 for å få en telefonlinje utenfor bedriftens telefonsystem. Når denne innstillingen er aktivert, kan du ringe opp et faksnummer uten oppringingsprefikset ved å bruke manuell oppringing.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Velg Enkelt oppsett-menyen.
 4. Bla til og velg Oppringingsprefiks-knappen, og velg deretter -knappen.
 5. Bruk tastaturet til å oppgi prefikset, og berør deretter Ferdig-knappen. Du kan bruke tall, pauser og ringesymboler.

Angi tone- eller pulsoppringing

Bruk denne fremgangsmåten til å sette produktet i modus for toneoppringing eller pulsoppringing. Standardinnstillingen er Toneringing. Ikke endre denne innstillingen med mindre du vet at telefonlinjen kan bruke toneoppringing.
merknad:
Alternativet for pulsoppringing er ikke tilgjengelig i alle land/regioner.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Enkelt oppsett-menyen.
 4. Bla til og velg Oppringingstype-knappen, og velg deretter Toneringing-knappen eller Pulsringing-knappen.

Angi automatisk ny oppringing og tid før oppringingen gjentas

Hvis produktet ikke kunne sende en faks fordi faksmaskinen som skulle motta den, ikke svarte eller var opptatt, prøver produktet å ringe på nytt basert på alternativene for å ringe på nytt ved opptatt, ikke svar og kommunikasjonsfeil.
Angi alternativet for å ringe på nytt hvis opptatt
Hvis dette alternativet er på, ringer produktet automatisk på nytt ved opptattsignal. Standardinnstillingen for alternativet for å ringe på nytt hvis opptatt er .
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Berør Repetisjonsoppsett-knappen.
 5. Bla til og velg Hvis opptatt, ring på nytt-knappen, og velg deretter -knappen.
Angi alternativet for å ringe på nytt ved ikke svar
Hvis dette alternativet er på, ringer produktet automatisk på nytt hvis mottakermaskinen ikke svarer. Standardinnstillingen for alternativet for å ringe på nytt ved ikke svar er Av.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Berør Repetisjonsoppsett-knappen.
 5. Bla til og velg Rep. v/ikke svar-knappen, og velg deretter -knappen.
Angi alternativet for å ringe på nytt ved kommunikasjonsfeil
Hvis dette alternativet er på, ringer produktet automatisk på nytt hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil. Standardinnstillingen for alternativet for å ringe på nytt ved kommunikasjonsfeil er .
merknad:
Ring på nytt ved kommunikasjonsfeil-funksjonaliteten er bare tilgjengelig med metodene Skann og faks, Send faks senere og Kringkast faks.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Berør Repetisjonsoppsett-knappen.
 5. Bla til og velg Kommunikasjonsfeil ved repetisjon-knappen, og velg deretter -knappen.

Angi lys/mørke og oppløsning

Angi lys/mørk-innstillingen

Denne innstillingen påvirker lysheten og mørkheten til en utgående faks når den blir sendt.
Standardinnstillingen for lys/mørk blir vanligvis brukt på elementer som fakses. Glidebryteren er som standard stilt inn på midten.
 1. Berør Faks-knapp på startskjermbildet.
 2. Berør Innstillinger-menyen.
 3. Velg Lysere/mørkere-knappen, og bruk deretter en av pilene til å justere glidebryteren.

Angi oppløsning

merknad:
Hvis du øker oppløsningen, øker du størrelsen på faksen. Større fakser tar lengre tid å sende og kan overskride det tilgjengelige minnet i produktet.
Bruk denne fremgangsmåten for å endre standardoppløsningen for alle faksjobber til en av de følgende innstillingene:
 • Standard: Denne innstillingen gir den dårligste kvaliteten og den raskeste overføringen.
 • Fin: Denne innstillingen gir en bedre oppløsningskvalitet enn Standard og passer vanligvis for tekstdokumenter.
 • Veldig fin: Denne innstillingen passer best for dokumenter med en blanding av tekst og bilder. Overføringen tar lengre tid enn for Fin-innstillingen.
 • Foto: Denne innstillingen er best for dokumenter som inneholder bilder.
Standardinnstillingen for oppløsning er Fin.
Angi standardinnstilling for oppløsning
 1. Berør Faks-knapp på startskjermbildet.
 2. Berør Innstillinger-knappen.
 3. Velg Oppløsning-knappen, og velg deretter ett av alternativene.

Forsidemaler

Flere faksforsidemaler for bedrifter og privatpersoner er tilgjengelig i HP Digital Fax-programvaren.
merknad:
Du kan ikke endre forsidemaler, men du kan redigere feltene i malene.

Innstillinger for faksmottak

Angi videresending av fakser

Du kan angi at produktet skal videresende innkommende fakser til et annet faksnummer. Når faksen kommer til produktet, lagres den i minnet. Produktet ringer deretter faksnummeret som du har angitt, og sender faksen. Hvis produktet ikke kan videresende en faks på grunn av en feil (for eksempel fordi nummeret er opptatt) og flere nye oppringingsforsøk mislykkes, skriver produktet ut faksen.
Hvis produktet går tomt for minne mens det mottar en faks, avslutter det den innkommende faksen og videresender bare sidene og de delvise sidene som er lagret i minnet.
Ved bruk av funksjonen for videresending av fakser må produktet (og ikke datamaskinen) motta faksene, og svarmodusen må være stilt inn på Automatisk.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Berør Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Berør Videresending av fakser-menyen.
 5. Velg Videresend faks-knappen, og velg deretter -knappen.
 6. Bruk tastaturet til å oppgi nummeret for videresending av fakser, og berør deretter Ferdig-knappen.

Blokkere eller oppheve blokkeringen av faksnumre

merknad:
Faksblokkering støttes bare når oppringer-ID-funksjonen støttes.
Hvis du ikke vil motta fakser fra bestemte personer eller bedrifter, kan du blokkere opptil 30 faksnumre ved hjelp av kontrollpanelet. Når du blokkerer et faksnummer og noen fra det nummeret sender en faks, viser kontrollpanelet nummeret som er blokkert, faksen skrives ikke ut, og faksen lagres ikke i minnet. Fakser fra blokkerte faksnumre vises i faksaktivitetsloggen med statusen Forkastet. Du kan oppheve blokkeringen av faksnumre individuelt eller alle samtidig.
merknad:
Avsenderen av den blokkerte faksen varsles ikke om at faksen mislyktes.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Berør Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Grunnleggende faksoppsett-menyen.
 4. Velg Blokk søppelfaks-knappen.
 5. Velg Legg til numre-knappen.
 6. Bruk tastaturet til å oppgi faksnummeret du vil blokkere, og berør deretter Ferdig-knappen.

Angi antallet ringesignaler før svar

Når svarmodusen er satt til Automatisk, fastsetter produktets innstilling for antall ringesignaler før svar hvor mange ganger telefonen skal ringe før produktet svarer på et innkommende anrop.
Hvis produktet er koblet til en telefonlinje som mottar både faks- og telefonanrop (en delt linje), og som også har en telefonsvarer, kan det hende at du må justere innstillingen for antall ringesignaler før svar. Antall ringesignaler før svar for produktet må være høyere enn antall ringesignaler før svar for telefonsvareren. Det gjør at telefonsvareren kan svare på et innkommende anrop og ta opp en melding hvis det er et taleanrop. Når telefonsvareren svarer på anropet, lytter produktet til anropet og svarer automatisk hvis den oppdager fakstoner.
Standardinnstillingen for antall ringesignaler før svar er fem for USA og Canada og to for andre land/regioner.
Bruk tabellen nedenfor til å fastsette antall ringesignaler før svar.
Type telefonlinje
Anbefalt innstilling for antall ringesignaler før svar
Dedikert fakslinje (mottar bare faksanrop)
Velg et antall ringesignaler i intervallet som vises på kontrollpanelet. (Største og minste tillatte antall ringesignaler er avhengig av land/region.)
Én linje med to separate numre og en ringemønstertjeneste
Ett eller to ringesignaler. (Hvis du har en vanlig eller databasert telefonsvarer for det andre telefonnummeret, må du passe på at du angir flere ringesignaler før svar for produktet enn for svarersystemet. Du kan også bruke funksjonen for særskilt ringemønster til å skille mellom tale- og faksanrop.)
Delt linje (mottar både faks- og taleanrop) med bare en telefon tilknyttet
Fem ringesignaler eller mer.
Delt linje (mottar både tale- og faksanrop) med en tilkoblet vanlig eller databasert telefonsvarer
To ringesignaler mer enn den vanlige eller den databaserte telefonsvareren.
Følg disse trinnene for å endre antallet ringesignaler før svar:
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Grunnleggende faksoppsett-menyen.
 4. Velg Ring før svar-knappen.
 5. Bruk tastaturet til å oppgi antall ringesignaler, og berør deretter Ferdig-knappen.

Angi særskilt ringemønster

Tjenester for særskilte ringemønstre er tilgjengelig gjennom noen lokale telefonselskaper. Med en slik tjeneste kan du ha mer enn ett telefonnummer på én enkelt linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, slik at du kan svare på taleanrop, og produktet kan svare på faksanrop.
Hvis du abonnerer på en ringemønstertjeneste fra et telefonselskap, må du stille inn enheten til å svare på riktig ringemønster. Støtte for unike ringemønstre er ikke tilgjengelig i alle land/regioner. Kontakt telefonselskapet for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig i ditt land / din region.
merknad:
Hvis du ikke har en ringemønstertjeneste, og du endrer innstillingene for ringemønster til noe annet enn standard, som er Alle ring, kan det hende at produktet ikke kan motta fakser.
Innstillingene er som følger:
 • Ringemønsterdeteksjon: Slå produktets funksjon for ringemønsterdeteksjon av eller på
 • Alle ring: Produktet svarer på alle anrop som kommer gjennom telefonlinjen.
 • Enkle: Produktet svarer på alle anrop som har et mønster med enkle ringesignaler.
 • Doble: Produktet svarer på alle anrop som har et mønster med doble ringesignaler.
 • Triple: Produktet svarer på alle anrop som har et mønster med tredoble ringesignaler.
 • Doble og triple: Produktet svarer på alle anrop som har et mønster med doble eller tredoble ringesignaler.
Følg disse trinnene for å endre ringemønstre for å svare på anrop:
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Velg Særegen ringing-knappen, og velg deretter navnet på et alternativ.

Bruke automatisk forminskning for innkommende fakser

Standardinnstillingen for autoreduksjon av innkommende fakser er .
Hvis du har aktivert alternativet Faksstempling, kan du med fordel også slå på automatisk reduksjon. Dette forminsker størrelsen på innkommende fakser noe, slik at sidestempelet ikke fører til at faksen går over to sider.
merknad:
Kontroller at standardinnstillingen for papirstørrelsen samsvarer med størrelsen på papiret i skuffen.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Berør Autoreduksjon-knappen og deretter -knappen.

Angi fakslydvolumet

Kontroller volumet på fakslydene fra kontrollpanelet.

Angi at mottatte fakser skal stemples

Produktet skriver ut identifikasjonsinformasjonen om avsenderen øverst på hver mottatte faks. Du kan også stemple innkommende fakser med din egen topptekstinformasjon, slik at du kan bekrefte datoen og tidspunktet da faksen ble mottatt. Standardinnstillingen for å stemple mottatte fakser er Av.
merknad:
Hvis du slår på innstillingen for å stemple mottatte fakser, kan det øke sidestørrelsen og gjøre at produktet skriver ut en side til.
merknad:
Dette alternativet gjelder bare for mottatte fakser som produktet skriver ut.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Velg Faksoppsett-menyen.
 3. Berør Avansert faksoppsett-menyen.
 4. Bla til og berør Faksstempling-knappen, og berør deretter - eller Av-knappen.

Angi faksspørring

Hvis noen andre har konfigurert spørring etter en faks (behovsstyrt sending), kan du be om at faksen blir sendt til ditt produkt. (Dette kalles spørring mot en annen maskin.)
 1. Berør Faks-knapp på startskjermbildet.
 2. Berør Faksmetoder-knappen.
 3. Velg Poll for å motta-knappen.
 4. Bruk tastaturet til å oppgi nummeret på faksmaskinen du vil sende spørring til, og berør deretter Start faks-knappen.
Produktet ringer opp den andre faksmaskinen og spør etter faksen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...