hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kopi

Enheten gir deg flere alternativer for å tilpasse utskrift av kopier. Du kan bruke dokumentmateren eller skannerglasset når du skal skanne originaldokumenter. Dette kapittelet inneholder informasjon om følgende emner:

Kopiere fra dokumentmateren

Dokumentmateren kan ta maksimalt 100 ark med papir. Legg originaldokumentet med forsiden opp i dokumentmateren og med den øverste kanten mot bakkanten av dokumentmateren eller først inn i sporet. For tosidige originaler legger du den første siden av originalen opp. Juster papirskinnene slik at de ligger inntil originaldokumentet.
merknad:
For å få raskest mulig ytelse når du bruker Letter- eller A4-papir, legger du kortsiden av dokumentet mot bakkanten av dokumentmateren.
Figur : produktillustrasjon
Hvis du vil ta kopier ved hjelp av standard kopialternativer, bruker du tastaturet på kontrollpanelet til å velge antallet kopier og trykker på Start. Hvis du vil bruke egendefinerte innstillinger, velger du Kopi. Angi innstillingene, og trykk deretter på Start. Se for å få mer informasjon om å bruke egendefinerte innstillinger.
merknad:
Du kan enten bruke den harde Start-knappen på kontrollpanelet eller Start kopi-knappen på berøringsskjermen.
Hent originaldokumentet i utskuffen som er under innskuffen for dokumentmateren. Hent kopiene i utskuffen som er på venstre side av enheten.

Kopiere originaler med blandede størrelser

Du kan kopiere originaldokumenter som er skrevet ut på papir med ulik størrelse, så lenge arkene har ett likt mål, og det målet ikke er større enn 297 mm11,7 tommer. Du kan for eksempel kombinere Letter- og Legal-størrelser, eller du kan kombinere A4- og A5-størrelser.
 1. Organiser arkene i originaldokumentet slik at alle har samme bredde.
 2. Legg arkene med forsiden opp i dokumentmateren, og sett breddeskinnene inntil dokumentet.
 3. På startskjermbildet velger du Kopi.
 4. Velg Originalstørrelse.
  merknad:
  Hvis dette alternativet ikke finnes på det første skjermbildet, velger du Flere alternativer til alternativet vises.
 5. Velg Blandede størrelser (med samme bredde), og velg deretter OK.
 6. Velg Start kopi.

Kopiere fra glasset

Legg originalen med forsiden ned på glasset. Juster hjørnet på originalen etter det øverste venstre hjørnet på glasset.
Figur : produktillustrasjon
Hvis du vil ta kopier ved hjelp av standard kopialternativer, bruker du tastaturet på kontrollpanelet til å velge antallet kopier og trykker på Start. Hvis du vil bruke egendefinerte innstillinger velger du Kopi. Angi innstillingene, og trykk deretter på Start. Se for å få mer informasjon om å bruke tilpassede innstillinger.
merknad:
Du kan enten bruke den harde Start-knappen på kontrollpanelet eller Start kopi-knappen på berøringsskjermen.

Justere kopiinnstillingene

Enheten har flere funksjoner for å optimalisere kopiene. Alle disse funksjonene finnes på Kopi-skjermbildet.
Kopi-skjermbildet består av flere sider. Fra den første siden velger du Flere alternativer for å gå til neste side. Deretter velger du opp- eller nedpilknappene til å bla til andre sider.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker et alternativ, velger du alternativet og deretter Hjelp-knappen () øverst til høyre på skjermbildet. Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over kopialternativene.
merknad:
Det kan tenkes at noen av disse alternativene ikke vises, det avhenger av hvordan systemadministratoren har konfigurert enheten. Alternativene i tabellen står oppført i den rekkefølgen de kan vises.
Alternativer for kopijobber
Navn på alternativ
Beskrivelse
Sider
Bruk denne funksjonen til å angi om originaldokumentet er skrevet ut på begge sider, og om kopiene skal skrives ut på én eller begge sider.
Farge / svart-hvitt
Bruk denne funksjonen til å velge om kopiene skrives ut i svart-hvitt eller farger. Velg Autoregistrering for å registrere automatisk om hver side i originalen er i svart-hvitt eller farger og lage kopier som er like.
Hvis du velger Farger eller Autoregistrering, kan du også velge Fargekvalitet. Velg Generell kontor eller Profesjonell. For noen papirtyper kan fargekvaliteten bare settes til Profesjonell.
Stift/sorter eller Sorter
Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) er koblet til, er alternativet Stift/sorter tilgjengelig. Bruk denne funksjonen til å angi alternativer for å stifte og samle sidene i kopisett.
Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) ikke er koblet til, er alternativet Sorter tilgjengelig. Bruk denne funksjonen til å samle hvert kopisett med samme rekkefølge som originaldokumentet (123, 123, osv.), eller samle sett som inneholder kopier av hver originalside (111, 222, osv.).
Forminsk/forstørr
Bruk denne funksjonen til å forminske eller forstørre det kopierte bildet. Velg boksen under Skalering: for å angi en egendefinert prosent. Hvis du vil forminske bildet, velger du en verdi som er mindre enn 100 %. Hvis du vil forstørre bildet, velger du en verdi som er større enn 100 %.
Papirvalg
Bruk denne funksjonen til å velge skuffen som har den papirstørrelsen og -typen du vil bruke.
Bildejustering
Bruk denne funksjonen til å forbedre den generelle kvaliteten på kopien. Du kan for eksempel justere Mørkhet, Skarphet og Kontrast, og du kan bruke innstillingen Bakgrunnsrens til å fjerne svakt synlige bilder fra bakgrunnen eller fjerne en lys bakgrunnsfarge.
Retning på innhold
Bruk denne funksjonen til å angi hvordan innholdet på originalsiden skal plasseres på siden: stående eller liggende.
Hvis du kopierer et dokument som er skrevet ut på begge sider, kan du også angi retningen på den andre siden.
Utskuff
Bruk denne funksjonen til å velge en utskuff for kopiene. Hvis HPs flerfunksjonsetterbehandler (ekstrautstyr) er koblet til, leveres stiftede kopier alltid til utskuff 5.
Optimaliser tekst/bilde
Bruk denne funksjonen til å optimalisere utskriften for en bestemt type innhold. Du kan optimalisere utskriften for tekst, utskrevne bilder, fotografier eller en blanding.
Sider per ark
Bruk denne funksjonen til å kopiere flere sider på ett papirark.
Originalstørrelse
Bruk denne funksjonen til å beskrive sidestørrelsen på originaldokumentet.
Vannmerke
Bruk denne funksjonen til å skrive ut delvis gjennomsiktig tekst diagonalt over midten av hver side. Du kan angi fargen, teksten og typestilen som skal brukes, og du kan justere gjennomsiktighetsnivået.
Negativbilde
Bruk denne funksjonen til å reversere alle fargene i et dokument. Denne funksjonen endrer rød til cyan, blå til gul, grønn til magenta og hvit til svart.
Fargejustering
Bruk denne funksjonen til å justere innstillingene for metning og temperatur for å endre det generelle utseendet til fargekopier.
Fargebalanse
Bruk denne funksjonen til å justere farger individuelt for å endre fargebalansen på kopiene. Hvis du for eksempel øker mengden cyan, blir kopiene mer blå og mindre røde.
Én/to farger
Bruk denne funksjonen til å konvertere alle fargene i et dokument til nyanser av én farge eller nyanser av én farge pluss svart. Du kan for eksempel konvertere alle farger til ulike nyanser av blått.
Overlegg
Bruk denne funksjonen til å skrive ut et delvis gjennomsiktig bilde på hver side. Overlegg ligner vannmerker, men overlegg kan bestå av et hvilket som helst bilde, for eksempel en firmalogo.
Kapittelsider
Bruk denne funksjonen til å kopiere dokumenter som har kapitler. Du kan angi at kapitlene alltid skal begynne på enten venstre eller høyre side. Om nødvendig setter enheten inn tomme bilder, slik at den første siden i hvert kapittel kommer på riktig side.
Stemple sidetall
Bruk denne funksjonen til å skrive sidetall på kopiene. Du kan bestemme nummereringsstilen og plasseringen.
Stempeldato/-tid
Bruk denne funksjonen til å skrive ut dato og klokkeslett på kopier. Du kan bestemme nummereringsstilen og plasseringen av informasjonen.
Stempeltekst
Bruk denne funksjonen til å skrive ut en forhåndsdefinert tekstmelding på kopiene eller skrive ut en melding du har angitt. Et tekststempel ligner et vannmerke, men du kan bestemme plasseringen på siden og vinkelen.
Stempelsett (nummer)
Bruk denne funksjonen til å skrive ut settnummeret på kopiene. Hvis du for eksempel tar fem kopier av et dokument, stemples hver side i det første sette med samme nummer. Du kan velge mellom flere nummereringsformater, og du kan angi det første settnummeret.
Kant-til-kant
Hvis originaldokumentet har trykk nær kantene, bruker du denne funksjonen for å sikre at mest mulig innhold kopieres. Det kan imidlertid vises skygger langs kantene.
Jobbygg
Bruk denne funksjonen til å kombinere flere sett med originaldokumenter i én kopijobb. Bruk også denne funksjonen til å kopiere et originaldokument som har flere sider enn dokumentmateren kan ta imot på én gang.
Automatisk oppsett
Bruk denne funksjonen når du kopierer fra skannerglasset. Legg originaldokumentet hvor som helst på glasset. Enheten registrerer kantene på dokumentet og sentrerer bildet på kopien.
Automatisk beskjæring
Bruk denne funksjonen til å fjerne mørke områder fra bakgrunnen når du kopierer med skannerdekselet åpent. Enheten merker kanten på objektet på skanneren, og fjerner det svarte området rundt bildet.
Bildejustering
Bruk denne funksjonen til å flytte bildet til en kant, til et hjørne eller til midten av siden.
Bildeforskyvning
Bruk denne funksjonen til å forskyve bildet på siden. Denne funksjonen ligner Bildejustering, men den flytter bildet med et bestemt mål.
Gjenta bilde
Bruk denne funksjonen til å kopiere det samme bildet flere ganger på ett enkelt papirark. Hvis du vil bruke denne funksjonen, plasserer du originalen på skannerglasset og lar dekselet stå åpent.
Slett kanter
Bruk denne funksjonen til å fjerne mørke linjer langs kantene på kopier.
Slett innermarg
Bruk denne funksjonen til å fjerne skyggene som vises på midten av kopier når du kopierer en åpen bok, eller når du kopierer to sider ved siden av hverandre.

Bruke jobbyggfunksjonen

Bruk Jobbygg-alternativt til å dele en kompleks jobb inn i mindre segmenter. Det er nyttig når du kopierer et originaldokument som har flere sider enn dokumentmateren kan ta, eller når du vil kombinere sider med ulike størrelser i én jobb, slik at du kan ta flere kopier. Du kan bruke glasset eller dokumentmateren til å skanne originaldokumentene.
merknad:
Jobbygg-alternativet er også tilgjengelig for funksjonene E-post og Nettverksmappe.
 1. Legg det første segmentet av jobben inn i dokumentmateren eller på skannerglasset.
  merknad:
  Hvis du bruker glasset, er det første segmentet én side.
 2. Velg Kopi, og angi deretter kopialternativene du vil bruke.
 3. Velg Jobbygg, og velg deretter Jobbygg på. Velg OK.
 4. Trykk på Start for å skanne det første segmentet.
 5. Enheten ber deg om å legge i neste segment.
  • Hvis du vil bruke andre kopialternativer på dette segmentet, velger du Alternativer.
  • Hvis du har flere segmenter å skanne, velger du Skann.
  • Hvis du er ferdig med å skanne alle segmentene, velger du Fullfør.
  • Hvis du trenger å starte på nytt, velger du Avbryt jobb.
 6. Når du har valgt Fullfør, velger du kopialternativene som gjelder for hele jobben, for eksempel antall eksemplarer eller et stiftealternativ.
 7. Trykk på Start for å ta kopi av hele jobben.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...