solution Contentsolution Content

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SOFTWARE OF OP EEN HP PRODUCT BESCHIKBARE SOFTWARE GEBRUIKT:

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA') is een wettelijke overeenkomst tussen (a) u (een individu of een enkele entiteit) en (b) HP Inc. ('HP') die het gebruik van elk softwareproduct dat is geïnstalleerd of beschikbaar is gemaakt door HP voor gebruik als een op zichzelf staand product of met uw HP product ('HP product') beheert dat niet op een andere manier onderhevig is aan afzonderlijke licentieovereenkomsten tussen u en HP of leveranciers van HP. De term 'Softwareproduct' omvat applicatiesoftware, firmware, besturingssystemen, stuurprogramma's en andere softwaretypen en kan verwante media, geprinte materialen en online of elektronische documentatie bevatten.

EEN AANPASSING VAN OF ADDENDUM OP DEZE EULA KAN WORDEN MEEGELEVERD MET HET HP PRODUCT OF HET SOFTWAREPRODUCT. IN HET GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN EEN DERGELIJKE AANPASSING OF DERGELIJK ADDENDUM EN DEZE EULA, ZIJN DE VOORWAARDEN VAN DE AANPASSING OF HET ADDENDUM BEPALEND.

RECHTEN IN HET SOFTWAREPRODUCT WORDEN ALLEEN AANGEBODEN ONDER DE VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN OF OP EEN ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, IS UW ENIGE OPLOSSING OM HET VOLLEDIGE ONGEBRUIKTE PRODUCT (HARDWARE EN SOFTWARE) BINNEN 14 DAGEN TE RETOURNEREN VOOR EEN TERUGBETALING DIE ONDERWORPEN IS AAN HET TERUGBETALINGSBELEID VAN UW AANKOOPLOCATIE.

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) IS EEN WERELDWIJDE OVEREENKOMST EN IS NIET SPECIFIEK BEDOELD VOOR EEN BEPAALD LAND, STAAT OF GEBIED. ALS U HET HP PRODUCT OF SOFTWAREPRODUCT HEBT GEKOCHT ALS CONSUMENT IN DE ZIN VAN DE BETREFFENDE CONSUMENTENWETGEVING IN UW LAND, STAAT OF GEBIED, GAAT NIETS IN DEZE EULA, NIETTEGENSTAANDE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EULA, TEN KOSTE VAN NIET-UITSLUITBARE WETTELIJKE RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE U MOGELIJKERWIJZE HEBT ONDER DERGELIJKE CONSUMENTENWETGEVING; DEZE EULA IS ONDERWORPEN AAN DEZE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. LICENTIEVERLENING. Op voorwaarde dat u zich houdt aan alle voorwaarden en bepalingen in deze EULA verleent HP u de volgende rechten:

a. Gebruik. U mag het Softwareproduct gebruiken op één HP product. Als het Softwareproduct aan u geleverd is via internet en oorspronkelijk gelicentieerd is voor gebruik op meer dan één HP product, kunt u het Softwareproduct enkel op die HP producten installeren en gebruiken. U mag componenten van het Softwareproduct niet scheiden om deze op meer dan één HP product te gebruiken. U beschikt niet over het recht om het Softwareproduct te distribueren. U mag het Softwareproduct in het tijdelijke geheugen (RAM) van uw HP product laden om het Softwareproduct te kunnen gebruiken.

b. Opslag. U mag het Softwareproduct naar het lokale geheugen of opslagapparaat van het HP product kopiëren.

c. Kopiëren. U mag archief- of back-upexemplaren maken van het Softwareproduct, op voorwaarde dat het exemplaar alle originele eigendomsvermeldingen van het Softwareproduct bevat en dat deze enkel wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

d. Voorbehoud van rechten. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving behouden HP en zijn leveranciers alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze EULA.

e. Freeware. Niettegenstaande de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, beschikt u voor het Softwareproduct, voor zover dit software betreft die geheel of gedeeltelijk geen eigendom is van HP of die door een derde partij onder een openbare licentie is verstrekt ('Freeware'), over een licentie conform de voorwaarden en bepalingen van de softwarelicentieovereenkomst bij de betreffende Freeware, hetzij in de vorm van een afzonderlijke overeenkomst, een licentieverklaring in de krimpverpakking van de software dan wel in de vorm van elektronische licentiebepalingen waarmee ten tijde van het downloaden is ingestemd. Het gebruik van de Freeware door u wordt geheel bepaald door de algemene voorwaarden van de betreffende licentie.

f. Hersteloplossing. Elke oplossing voor het herstel van de software geleverd voor uw HP product, of het nu in de vorm van een oplossing op basis van een harde schijf is of gebaseerd is op een extern medium (bijv. cd of dvd) of een gelijkwaardige oplossing geleverd in enige andere vorm, mag alleen gebruikt worden voor het herstellen van de harde schijf van het HP product waarvoor de oplossing voor herstel origineel was aangekocht. Het gebruik van enige software van het Microsoft-besturingssysteem dat deel uitmaakt van zulke oplossing voor herstel zal beheerd worden door de licentieovereenkomst van Microsoft.

2. UPGRADES. Om een Softwareproduct te gebruiken dat geïdentificeerd is als een upgrade, moet u een licentie hebben voor het originele Softwareproduct dat door HP is geïdentificeerd als geschikt voor de upgrade. Na uitvoering van de upgrade mag u niet langer gebruikmaken van het oorspronkelijke Softwareproduct waaraan u het recht op de upgrade heeft ontleend.

3. AANVULLENDE SOFTWARE. Deze EULA is van toepassing op updates van of aanvullingen op het originele Softwareproduct dat is geleverd door HP, tenzij HP andere voorwaarden biedt naast de update of aanvulling. In geval van een conflict tussen zulke voorwaarden zullen de andere voorwaarden van kracht zijn.

4. OVERDRACHT.

a. Externe partij. De oorspronkelijke gebruiker van het Softwareproduct mag het Softwareproduct eenmalig overdragen naar een andere eindgebruiker. Elke overdracht moet alle componenten, media, afgedrukte materialen, deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en indien van toepassing het certificaat van authenticiteit omvatten. De overdracht mag geen indirecte overdracht zijn, zoals een consignatie. Voorafgaand aan de overdracht moet de eindgebruiker die het overgedragen product gaat ontvangen, akkoord gaan met alle voorwaarden in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Na de overdracht van het Softwareproduct wordt uw licentie automatisch beëindigd.

b. Beperkingen. U mag het Softwareproduct niet verhuren, leasen of uitlenen, noch het Softwareproduct gebruiken voor commerciële timesharing of gebruik op kantoor. U mag de licentie of het Softwareproduct niet sublicentiëren, toewijzen of overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA.

5. EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten van het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of zijn leveranciers en zijn wettelijk beschermd, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse wetgeving inzake copyright, bedrijfsgeheimen en handelsmerken, evenals andere van toepassing zijnde wetgeving en internationale verdragsbepalingen. U mag de productidentificatie, vermeldingen van auteursrecht of eigendomsbeperkingen van het Softwareproduct niet verwijderen.

6. BEPERKING OP REVERSE ENGINEERING. U mag het product niet nabouwen, decompileren of desassembleren, behalve en enkel in die mate waarin het recht om dit te doen toegestaan is onder de toepasselijke wet niettegenstaande deze beperking of uitdrukkelijk voorzien in deze EULA.

7. TERMIJN. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van kracht tenzij deze is beëindigd of is verworpen. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt ook beëindigd onder voorwaarden die elders in deze EULA zijn uiteengezet of indien u nalaat te voldoen aan de algemene voorwaarden van deze EULA.

8. KENNISGEVING OVER HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS. HP en haar relaties mogen gegevens over het apparaat en persoonlijke gebruikersinformatie die u verstrekt met betrekking tot ondersteunende services in verband met het Softwareproduct, verzamelen, combineren en gebruiken. HP zal deze informatie niet verhandelen zonder uw toestemming. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door HP vindt u op www.hp.com/go/privacy.

9. VRIJWARING VAN GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, BIEDEN HP EN HAAR LEVERANCIERS HET SOFTWAREPRODUCT 'AS IS' EN MET ALLE FOUTEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, PLICHTEN EN VOORWAARDEN, OFWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES: (i) VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (ii) VAN VERKOOPBAARHEID; (iii) VAN EIGENDOM, (iv) VAN NIET-INBREUK, (v) DAT HET SOFTWAREPRODUCT WERKT MET NIET-HP SUPPLIES OF ACCESSOIRES; EN (vi) VAN EEN GEBREK AAN VIRUSSEN, ALLEMAAL MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT. Sommige landen/rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen van de duur van impliciete garanties niet toe, waardoor de bovenstaande vrijwaring mogelijk niet in zijn geheel op u van toepassing is.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, ongeacht de eventuele schade die u oploopt, is de volledige aansprakelijkheid van HP en zijn leveranciers onder de bepalingen van deze gebruiksrechtovereenkomst en uw enige rechtsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u werkelijk voor het afzonderlijke Softwareproduct hebt betaald of 5,00 Amerikaanse dollar. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, ZAL HP OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ENIG WINSTVERLIES, ZAKEN, OMZET, VERWACHTE BESPARINGEN, GOODWILL, GEGEVENS OF CONTRACTEN, (B) ELK SOORT BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, (C) BEDRIJFSONDERBREKING, (D) PERSOONLIJK LETSEL OF (E) VERLIES VAN PRIVACY DIE VOORTKOMT UIT OF OP DE ENE OF ANDERE MANIER VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN OF ANDERSZINS IN VERBINDING MET EEN BEPALING VAN DEZE EULA, ZELFS ALS HP OF EEN LEVERANCIER WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN ZELFS ALS DE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN DE DOELSTELLING BEANTWOORDT. Sommige landen/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele, gevolgschade, productaansprakelijkheid of bepaalde directe schade niet toe en dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

11. KLANTEN BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID. In overeenstemming met FAR 12.211 en 12.212 worden commerciële computersoftware, documentatie voor computersoftware en technische gegevens voor commerciële items gelicentieerd aan de Amerikaanse overheid volgens de standaard commerciële licenties van HP.

12. NALEVING VAN EXPORTWETGEVING. U zult voldoen aan alle wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en andere landen ('exportwetgeving') om te zorgen dat het Softwareproduct niet wordt (1) geëxporteerd, direct of indirect, in overtreding van exportwetgeving, of (2) gebruikt voor een doeleinde dat verboden is onder exportwetgeving, onder andere, een nucleaire.

13. VERMOGEN EN CONTRACTBEVOEGDHEID. U verklaart dat u meerderjarig bent in uw staat of land van verblijf en dat u, indien van toepassing, door uw werkgever gemachtigd bent dit contract aan te gaan.

14. TOEPASBARE WETGEVING. Als het Softwareproduct geleverd wordt als onderdeel van een HP product, valt deze EULA onder de wetten van het land, de staat of het gebied waarin het HP product is gekocht. Als het Softwareproduct aan u in licentie wordt gegeven als een op zichzelf staand product, valt deze EULA onder de wetten van de staat Californië, VS.

15. GEHELE OVEREENKOMST. Deze EULA (inclusief alle addenda of amendementen aan deze EULA die bij het HP-product geleverd is) is de volledige overeenkomst tussen u en HP met betrekking tot het Softwareproduct en deze EULA komt in de plaats van alle eerdere, gelijktijdige mondelinge of geschreven communicaties, voorstellen en verklaringen met betrekking tot het Softwareproduct of elk ander onderwerp dat in deze EULA staat. Voor zover de voorwaarden van het beleid of de programma's van HP voor ondersteunende diensten die in strijd zijn met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, zijn de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers bepalend. Mocht een voorwaarde of bepaling van deze EULA ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard met betrekking tot een partij of omstandigheid, dan heeft een dergelijke uitspraak geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

16. CONSUMENTENRECHTEN. Voor consumenten in sommige landen, staten of gebieden geldt mogelijk dat zij bepaalde wettelijke rechten en rechtsmiddelen, lokalisaties en beperkingen onder de consumentenwetgeving hebben waarvoor de aansprakelijkheid van HP niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze EULA moeten, als u het HP Product hebt gekocht of het Softwareproduct in licentie hebt gekregen als consument in de zin van de relevante consumentenwetgeving in uw land, staat of gebied, moeten de bepalingen van deze EULA (inclusief de afwijzingen van garanties, beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid) worden gelezen krachtens de toepasselijke wetgeving en enkel worden toegepast voor zover maximaal toegestaan op grond van dergelijke toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld:

AUSTRALIË: Als u het Softwareproduct hebt gekocht als consument in de zin van de 'Australian Consumer Law' (Australisch consumentenrecht) onder de Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth), geldt ondanks enige andere bepaling van deze EULA het volgende:

(1) het Softwareproduct gaat vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht, inclusief dat goederen van aanvaardbare kwaliteit moeten zijn en services worden geleverd met de nodige zorgvuldigheid en vaardigheid. Als HP niet voldoet aan een dergelijke consumentengarantie, is de aansprakelijkheid van HP of de licentiegevers van HP beperkt tot het volgende:

(A) in verband met de levering van garantie- en ondersteuningsservices voor het Softwareproduct, op een of meer van de volgende zaken (naar goeddunken van HP): (i) het opnieuw verlenen van de diensten; of (ii) de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren; en

(B) in verband met de levering van het Softwareproduct, op een of meer van de volgende zaken (naar goeddunken van HP): (i) de vervanging van het Softwareproduct of de levering van gelijkwaardige software; (ii) de reparatie van het Softwareproduct; (iii) de betaling van de kosten voor het vervangen van het Softwareproduct of voor het aanschaffen van gelijkwaardige software; of (iv) de betaling van de kosten om het Softwareproduct te laten herstellen; en

(C) anderszins, voor zover wettelijk toegestaan;

(2) niets in deze EULA vormt een uitsluiting, beperking of wijziging van enig recht of rechtsmiddel, enige garantie, waarborg of andere bepaling of voorwaarde, impliciet aanwezig in of opgelegd door het Australische consumentenrecht, die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt; en

(3) uw voordelen die voortvloeien uit de garanties in deze EULA vormen een aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u ter beschikking hebt onder toepasselijk recht met betrekking tot de goederen of diensten waarop de garantie betrekking heeft.

Als u denkt dat u recht hebt op enige garantie op grond van deze EULA of een van de bovenstaande rechtsmiddelen, neemt u contact op met HP:

HP PPS Australia Pty Ltd

353 Burwood Hwy

Forest Hill

VIC 3131

Australië

Voor een steunverzoek of garantieclaim belt u met 13 10 47 (binnen Australië) of +61 2 8278 1039 (als u internationaal belt) of ga naar www.hp.com.au en selecteer de optie 'Klantenservice' voor de meest recente lijst van telefoonnummers voor ondersteuning.

NIEUW-ZEELAND: Als u goederen koopt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of verbruik en niet voor een bedrijfsmatig doel als Nieuw-Zeelandse consumenten, hebt u recht op reparatie, vervanging of restitutie voor een storing en op compensatie voor andere redelijkerwijs te voorziene verliezen of schade als gevolg van de storing.

© Copyright 2015, 2021 HP Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en -diensten worden uiteengezet in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten zijn meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in dit document.

Derde editie: juni 2021

Eerste editie: augustus 2015

Onderdeelnummer van document: 817678-003