תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - ביצוע שחזור מערכת (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq שהגיעו כשמותקנת בהם מערכת ההפעלה Windows 10..
למד כיצד להתקין מחדש או לשחזר מחשב של HP עם Windows 10 למצב קודם. כמו כן, למד כיצד לבצע שחזור מערכת באמצעות HP Recovery Manager.
הערה:
החל משנת 2018, Recovery Manager אינו מותקן מראש במחשבים עם Windows 10. אם במחשב שלך לא מותקן Recovery Manager, עבור אל מחשבי HP - איפוס המחשב שלך (Windows 10) לקבלת מידע נוסף.
עבור מחשבים עסקיים: ייתכן שאפשרויות השחזור לא יהיו ברות-תוקף משום שתמונת הגיבוי כבר הוחלפה. כדי לוודא זאת, צור קשר עם מחלקת טכנולוגיית המידע של החברה שלך או עם השירות המקומי של טכנולוגיית מידע.
לפני שתתחיל בשחזור המערכת, עבור על הרשימה הבאה:
 • לפני ביצוע שחזור מערכת, גבה את כל הקבצים האישיים שלך וקרא את כל ההתראות. אם לא תגבה את הקבצים, תאבד קבצים ומידע חשובים.
  לקבלת הוראות לגיבוי ולשמירת הקבצים שלך, ראה גיבוי הקבצים שלך (Windows‏ 10, 8).
 • תהליך השחזור המלא עשוי להימשך 4 עד 6 שעות או יותר. לקבלת תוצאות מיטביות, על המחשב להיות מחובר לאינטרנט. המחשב מופעל מחדש מספר פעמים במהלך התהליך. אל תכבה את אספקת החשמל ואל תעצור את תהליך השחזור עד שתוצג הנחיה להיכנס ל-Windows.
 • בעקבות תהליך השחזור, יש לנקוט צעדים כדי לוודא שהמחשב שלך בטוח. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף דברים שיש לעשות אחרי ביצוע שחזור במסמך זה.

סקירה כללית - סרטון וידאו

בעיות ב-HP Recovery Manager

לאחר התקנה או עדכון של Windows 10‏, HP Recovery Manager לא פועל וייתכן שתתרחש שגיאה.
ליתר דיוק, תופיע הודעה לא ניתן לפתוח קובץ: ‏‎X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\‎ מוצגת אם מנסים לפתוח את HP Recovery Manager באחת מהשיטות האלה:
 • הקשה על מקש F11, לחיצה על פתרון בעיות, ולאחר מכן בחירה ב-HP Recovery Manager
  לחלופין
 • חיפוש HP Recovery Manager ובחירה באפשרות זו, ולאחר מכן לחיצה על סביבת השחזור של Windows
על מנת לפתור את הבעייה, הורד והתקן את אחד מעדכוני התוכנה הבאים של HP.
אם אינך בטוח איזו הורדה דרושה למחשב שלך, אנא חזור לראש הדף והזן את המספר הסידורי שלך או את שם המוצר בסרגל החיפוש על מנת שיפנו אותך לדף המוצר המתאים.
הערה:
בעת לחיצה על הקישור, הקובץ יורד באמצעות יכולות ההורדה של דפדפן האינטרנט שלך.

תחילת העבודה

השתמש בתיבת החיפוש ב-Windows 10 לאיתור HP Recovery Manager, ולחץ כדי להפעילו. המסך של Recovery Manager עשוי להשתנות בהתאם לדגם המחשב שבו אתה משתמש ולתצורתו.. לא כל האפשרויות זמינות בכל הדגמים והתצורות.
אם HP Recovery Manager נפתח, ורק אחת או שתיים מהאפשרויות הבאות זמינות, באפשרותך לשחזר את המערכת באמצעות האיפוס בלחיצה אחת של Microsoft.
בחר באחת מהאפשרויות ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך לביצוע האיפוס של Microsoft. לקבלת הוראות מפורטות, ראה מחשבי HP - איפוס המחשב שלך‏ (Windows 10).
אפשרויות השחזור הזמינות עבור המחשב שלך
האפשרויות הסטנדרטיות של Recovery Manager מוצגות בהתאם למשאבי המערכת ולתצורה של מערכת המחשב. ייתכן שהאפשרויות שאתה רואה לפניך שונות מהדוגמאות שבמסמך זה.
‏‎Recovery Manager - אפשרות סטנדרטית

סוגים של שחזורי מערכת

ייתכן שלמחשב שלך יש שלושה סוגים זמינים של שחזור מערכת, או אולי רק שניים. השתמש בסוג השחזור שפותר את הבעיה מבלי לבצע שינויים מעבר לצורך.
 • שחזור המערכת: אפשרות זו מבצעת אתחול מחדש של כונן המערכת (בדרך כלל C:‎), מתקינה מחדש את מערכת ההפעלה המקורית ואת כל התוכנות ומנהלי התקני החומרה המקוריים.
    אזהרה:
  אם גודל מחיצת מערכת ההפעלה (בדרך כלל C:‎) ירד מתחת לדרישת הנפח המינימלי, מחיצות אחרות שנוצרו על-ידי המשתמש יוסרו והנתונים השמורים בהן יושמדו.
 • איפוס להגדרות היצרן: איפוס להגדרות היצרן מפרמט את הכונן הקשיח במלואו, ומתקין מחדש את מערכת ההפעלה המקורית ואת כל התוכנות ומנהלי ההתקן המקוריים של החומרה. אפשרות זו גם מביאה ליצירה מחדש של מחיצת השחזור הדרושה (בדרך כלל D:‎) ולהתקנה מחדש של התוכנה הדרושה. האיפוס להגדרות היצרן גם מביא ליצירה מחדש של מחיצת השחזור הדרושה (בדרך כלל D:‎) ואת כל שאר המחיצות הדרושות.
  אפשרות זו של איפוס להגדרות היצרן מחזירה את כל התוכנות במחשב למצב שבו היו במועד הרכישה. כל השינויים או התוספות שבוצעו על-ידי המשתמש מוסרות.

בצע שחזור מערכת

אם תרצה להחזיר את המחשב למצב קודם, בצע שחזור מערכת לביצוע פעולות כגון:
 • פרמוט מחדש של כונן המערכת
 • התקנה מחדש את מערכת הפעלה המקורית
 • התקנה מחדש של התוכנות המקוריות ומנהלי ההתקן המקוריים של החומרה
כדי לבצע שחזור במחשב שלך עם Windows 10 באמצעות אחת מהשיטות האלה:
 • שחזור כאשר Windows נפתח כהלכה
 • שחזור כאשר Windows אינו נפתח כהלכה
 • שחזור באמצעות מדיית שחזור, כגון תקליטורים או כונן הבזק USB
לפני ביצוע שחזור מערכת, גבה את כל הקבצים האישיים שלך וקרא את כל ההתראות.

השבת את האפשרות Secure Boot (אתחול מאובטח)

ייתכן שיהיה עליך להשבית את האתחול המאובטח ב-BIOS כדי להפעיל את המחשב באמצעות מדיית שחזור (כונני USB או תקליטור/DVD). בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את האתחול המאובטח ב-BIOS.
הערה:
פעל בהתאם לנוהל הבא רק כאשר אין ביכולתך לבחור את מדיית השחזור מתפריט אפשרויות האתחול או כאשר אתה משתמש בכונן אופטי חיצוני. בין אם הצלחת לבצע אתחול מתוך מדיית שחזור בין אם לאו, חשוב מאוד להחזיר לקדמותם את השינויים שנערכו ב-BIOS, ומשמעות הדבר היא שיהיה עליך לטעון את הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS. אחרת עלול הדבר לגרום לחוסר יציבות במערכת בעת ביצוע עדכונים שהומלצו על ידי HP.
השתמש באחת מהשיטות להלן לפתיחת תוכנית השירות הגדרות המחשב:
 • הפעל את המחשב והקש מיד על המקש F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שהתפריט 'תוכנית השירות להגדרת המחשב' ייפתח.
 • הפעל את המחשב והקש מייד על מקש Escape שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט האתחול ייפתח. לאחר מכן הקש על F10.
בחר במסכי תפריטים על-ידי הקשה על מקשי החצים שמאלה או ימינה. השתמש במקשי החצים למעלה או למטה על מנת לעבור ברשימת הפריטים שבמסך התפריט. הקש על מקש Enter כדי לבחור פריט ולפתוח תפריט משנה. לאחר מכן השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לשנות את ההגדרות. הקש על F10 כדי לשמור את השינויים ולצאת מתפריט משנה, או הקש על Esc כדי לצאת מתפריט משנה מבלי לשמור את השינויים.

שחזור כאשר Windows 10 אינו מופעל כראוי

אם Windows 10 אינו נפתח כראוי, בצע את השלבים הבאים כדי לשחזר את המחשב:
הערה:
אם מחיצת השחזור בכונן הדיסק הקשיח אינה פועלת כהלכה, שיטה זו אינה אפשרית ומופיעה הודעת שגיאה. אם מופיעה הודעת שגיאה המציינת שלא ניתן להפעיל את שחזור המערכת ממסך הפתיחה, שחזור המערכת דורש ערכת תקליטורי שחזור או כונן הבזק USB המשמש כגיבוי כדי לבצע את שחזור המערכת. פעל בהתאם להוראות המפורטות באחד מהסעיפים הבאים, בהתאם למדיית השחזור הזמינה: שחזור באמצעות מדיית שחזור שסופקה על-ידי HP או איפוס להגדרות יצרן באמצעות המדיה שיצרת.
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כל ההתקנים והכבלים המחוברים, כגון כונני מדיה אישית, כונני USB, מדפסות ומכשירי פקס. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
  אל תנתק את הצג, המקלדת, העכבר, או כבל המתח.
 3. הפעל את המחשב והקש שוב ושוב על מקש F11, בערך פעם בשנייה, עד שיופיע מסך בחר אפשרות, ולאחר מכן המשך.
 4. במסך 'בחר אפשרות', לחץ על פתרון בעיות.
  בחר אפשרות כאשר 'פתרון בעיות' נבחר
 5. במסך 'פתרון בעיות', לחץ על Recovery Manager.
  מסך 'פתרון בעיות' כאשר האפשרות Recovery Manager נבחרה
 6. תחת עזרה, לחץ על שחזור מערכת.
  ‏‎Recovery Manager כש'עזרה' ו'שחזור מערכת' נבחרו
 7. כאשר תתבקש על-ידי Recovery Manager לגבות את הקבצים שלך, בחר אפשרות גיבוי:
  הערה:
  בהתאם לגרסת Windows‏, המסכים הבאים עשויים להיראות מעט שונה.
  פעל בהתאם להוראות כדי לגבות את הקבצים שלך ולשחזר את המערכת.
 8. מופיע מסך הכניסה אל HP Recovery Manager‏. קרא את המידע המוצג במסך, ולאחר מכן נתק את כל ההתקנים והכבלים המחוברים, כגון כונני מדיה אישית, כונני USB, מדפסות ומכשירי פקס.
 9. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
  אל תנתק את הצג, המקלדת, העכבר, או כבל המתח.
 10. לחץ על הבא כדי להמשיך.
  מסך הכניסה של HP Recovery Manager
  ‏‎HP Recovery Manager מכין את המחשב לתהליך השחזור.
  הערה:
  תהליך זה עשוי לארוך בין 30 ל-45 דקות. אין להפסיק את HP Recovery Manager במהלך תהליך השחזור.
  הכנה לשחזור
 11. לאחר השלמת ההכנה לשחזור, לחץ על המשך כדי להמשיך את שלב ההתקנה של תהליך השחזור. המחשב מופעל מחדש מספר פעמים במהלך התהליך. זוהי תופעה רגילה. אין לסגור, לכבות או לנתק את המחשב במהלך הפעולה של HP Recovery.
  ההיערכות לשחזור הושלמה
 12. ‏Recovery Manager מאתחל מחדש את המחיצה של Windows ומתקין מחדש את התוכנה המקורית.
 13. לאחר השלמת שחזור המערכת, לחץ על ‏סיים כדי להפעיל מחדש את המחשב. השלם את מסכי ההגדרה והמתן עד שהמחשב יסיים את ההגדרה.
 14. לאחר סיום ההתקנה, כבה את המחשב, נתק את כל ההתקנים והכבלים, ואז הפעל את המחשב.
 15. לפני שתשתמש במחשב, עדכן אותו והגן עליו על-ידי התקנה מחדש של תוכנות אנטי-וירוס ואבטחה שהיו מותקנות עליו לפני ביצוע שחזור המערכת.
 16. התקן מחדש יישומי תוכנה שנוספו לאחר רכישת המחשב, והחזר למקומם את הקבצים שגיבית.

דברים שיש לעשות אחרי ביצוע שחזור

אחרי שחזור, המחשב פגיע יותר לאיומי אבטחה, מפני שאין בו עדיין את העדכונים החדישים ביותר. למידע על עדכון ואבטחת המחשב שלך, עיין ב-מחשבי HP - דברים שעליך לעשות בעת הגדרת המחשב שלך (Windows 10).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏