תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - המדפסת לא נמצאה במהלך התקנת מנהל התקן רשת (Windows)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות של HP עם חיבורי רשת אלחוטית או קווית ומחשבי Windows.
מנהל התקן של HP עם כל המאפיינים שנמצא בתקליטור התוכנה או הורד מאתר HP משתמש בתוכנית התקנה מודרכת כדי להגדיר את המדפסת שלך עבור חיבור Wi-Fi או חיבור רשת קווית. אם תוכנית ההתקנה אינה מזהה את המדפסת לאחר בחירת סוג החיבור, אחת מהשגיאות הבאות עשויות להופיע:
 • לא נמצאה מדפסת
 • לא ניתן לאתר את המדפסת
 • לא נמצאו התקנים
 • לא ניתן לאתר את המדפסת ברשת האלחוטית שלך
בצע את השלבים במסמך זה כדי לפתור בעיות שעלולות לגרום לבעיות התקנה של המדפסת ברשת.

שלב 1: הפעל מחדש את המחשב, המדפסת והנתב

הפעל מחדש את המחשב, המדפסת והנתב כדי לפתור מצבי שגיאה שקיימים במהלך ההגדרה של המדפסת.
הערה:
השלבים הבאים מנתקים באופן זמני את החיבורים לרשת ולאינטרנט, ומחייבים הפעלה מחדש של המחשב. השלם את כל המשימות או ההורדות שמתבצעות לפני שתמשיך.
 1. נתק את כבל החשמל מהנתב.
 2. כבה את המדפסת.
 3. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, לרבות חלון ההתקנה של תוכנת HP, ולאחר מכן כבה את המחשב.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לנתב, ולאחר מכן המתן עד שנורית פעילות האינטרנט תציג מצב מחובר רגיל.
 5. הפעל את המדפסת.
 6. הפעל את המחשב.
 7. נסה להתקין שנית את מנהל ההתקן ותוכנת HP.

שלב 2: בדוק מהו מצב החיבור של הרשת והמדפסת

ודא שהרשת אכן פועלת כראוי ושהמדפסת מוכנה להגדרת רשת.
 1. ודא שהמדפסת מוכנה להגדרת רשת.
  • חיבור רשת אלחוטית: במדפסת, פתח את תפריט הרשת האלחוטית או ההגדרות כדי לוודא שהאות האלחוטי מופעל. ודא שהנורית לצד סמל האלחוט דולקת בצורה יציבה, או מהבהבת.
  • חיבור רשת קווית: ודא שהכבל מחובר ליציאת Ethernet של המדפסת , וליציאה זמינה בנתב. אם הכבל מחובר, נורת הקישור הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.
   איור : חבר את הכבל למדפסת ולנתב
   חבר את כבל ה-‏Ethernet‏ למדפסת ולנתב
 2. ודא שהמדפסת אינה מחוברת לרשת אורחת או מארחת, כגון רשתות שנמצאות בבתי ספר, בתי מלון או רשתות ביתיות שמאפשרות כניסות אורחים. לקבלת מידע נוסף, ראה לא ניתן להדפיס ברשת אורחת או מארחת‏.
 3. אם יש לך נתב בעל פס כפול, ודא שהוא מוגדר לפס 2.4‎ GHz. אם הנתב שלך מוגדר לפס ‎5 GHz, המדפסת לא תוכל להתחבר לרשת.
 4. במחשב, עבור עם העכבר מעל סמל הרשת באזור ההודעות כדי להציג את שם הרשת ואת מצב החיבור.
  הערה:
  אם אתה משתמש ברשת פרטית וירטואלית (VPN), התנתק ממנה בעת התקנת המדפסת.
  איור : דוגמה של הסמל 'אלחוט' המציג את שם הרשת ומצב החיבור
  דוגמה של הסמל 'אלחוט' המציג את שם הרשת ומצב החיבור
  • אם הרשת המוצגת אינה שלך (לדוגמה, אם אתה מחובר לרשת של שכן או אורח), עליך להתחבר מחדש לרשת שלך כדי להשלים את הגדרת המדפסת.
  • אם עוצמת אות הרשת חלשה, קרב את המחשב והמדפסת לנתב, מקם את ההתקנים הרחק מחפצים מתכתיים גדולים כגון כונניות ספרים והתרחק מהתקנים שפולטים אותות רדיו כגון תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים.
  • אם מצב הרשת לא מחובר, ודא שהרשת פועלת כראוי, ולאחר מכן בדוק שוב את המצב. ודא שמופיע סימן ביקורת לצד שם הרשת.
  • אם סמל מטוס מוצג, לחץ על הסמל, החלק את המחוון של מצב טיסה למצב כבוי, ולאחר מכן התחבר לרשת האלחוטית שלך.
   איור : דוגמה ל'מצב טיסה' שהפך לזמין
   תמונה: דוגמה ל'מצב טיסה' שהפך לזמין
 5. נסה להתקין שנית את מנהל ההתקן ותוכנת HP.

שלב 3: חבר ידנית את המדפסת לרשת שלך (חיבורים אלחוטיים בלבד)

נסה לחבר את המדפסת לרשת שלך באופן ידני כך שתוכנית ההתקנה של HP תוכל לאתר את המדפסת. השתמש באשף הגדרת האלחוט אם יש ברשותך לוח בקרה מבוסס מגע או טקסט, או נסה להשתמש בהתקנת Wi-Fi מוגנת (WPS). לאחר ההתחברות, נסה להתקין שנית את מנהל ההתקן ותוכנת HP.

שלב 4: הפעל את HP Print and Scan Doctor

‏HP‏ מספקת כלי חינמי הנקרא HP Print and Scan Doctor‏ כדי לאבחן בעיות בהדפסה ובסריקה ולפתור אותן. הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor כדי לבצע במהירות ובאופן אוטומטי כמה משימות פתרון בעיות שידוע שהן פותרות בעיה זו. בעת לחיצה על קישור זה, HP Print and Scan Doctor יורד באמצעות יכולות ההורדה של דפדפן האינטרנט שלך.
 1. לאחר ש-HP Print and Scan Doctor נפתח, לחץ על התחל במסך ברוכים הבאים.
 2. אם המדפסת שלך אינה מופיעה ברשימה, ודא שהמדפסת מופעלת ומחוברת, לחץ על המוצר שלי אינו מופיע ברשימה, ולאחר מכן לחץ על נסה שנית.
 3. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הוסף.
  איור : בחר את המדפסת שלך
  בחר את המדפסת שלך
 4. אם זוהתה בעיית חיבור, לחץ על השיטה המשמשת לחיבור המדפסת, פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך ולאחר מכן לחץ על נסה שנית.
  הכלי מספק מידע יעיל להגדרת מדפסת העבודה ברשת, לרבות מידע אודות כניסה לרשת ומידע אודות הרשת הנוכחית עבור המחשב.

שלב 5: השבת זמנית את תוכנת חומת האש במחשב

תוכנת חומת אש מסייעת בחסימת איומים מחוץ לרשת שלך, אך הגדרות או תצורות מסוימות יכולות לחסום את התקשורת עם מדפסות רשת. השתמש ב-Print and Scan Doctor כדי לזהות ולהשבית באופן זמני את תוכנת חומת האש במחשב שלך.
 1. חזור אל החלון HP Print and Scan Doctor, ולאחר מכן לחץ על Network (רשת).
  איור : לחץ על Network (רשת) בחלון HP Print and Scan Doctor
  לחץ על Network (רשת) בחלון HP Print and Scan Doctor.
 2. בתפריט הנפתח, לחץ על Troubleshooting Firewalls (פתרון בעיות בחומות אש).
  איור : לחץ על Troubleshoot Firewalls (פתור בעיות בחומות אש) בתפריט הנפתח
  לחץ על Troubleshooting Firewalls (פתרון בעיות בחומות אש) בתפריט הנפתח.
 3. לחץ על השם של תוכנות חומת אש במערכת שלך שמצבן מאופשר, ולאחר מכן לחץ על השבת.
  איור : דוגמה לחלון Troubleshooting Firewalls (פתרון בעיות בחומות אש)
  תמונה: דוגמה לחלון Advanced Info (מידע מתקדם)
 4. נסה להתקין שנית את מנהל ההתקן ותוכנת HP.
  • אם ההתקנה הושלמה, עיין בתמיכה עבור תוכנת חומת האש כדי לשנות הגדרות כגון רמת האבטחה, אזורים מהימנים ויציאות פתוחות כדי לאפשר תקשורת עם אתרי אינטרנט ותוכנה של HP. לאחר שינוי ההגדרות, הפעל מחדש את חומת האש דרך Print and Scan Doctor.
  • אם ההתקנה נכשלה, תוכנת חומת האש אינה גורמת לבעיה. הפעל מחדש את חומת האש דרך Print and Scan Doctor, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.

שלב 6: הסר והתקן את מנהל ההתקן והתוכנה של HP‏

ייתכן שחלק מרכיבי התוכנה של HP לא הותקנו כראוי, גם אם הגדרת מנהל ההתקן והמדפסת לא הושלמה.
 1. אם המדפסת שלך מתחברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת.
 2. חפש ב-Windows את המילה תוכנות ותכונות, ואז לחץ על תוכנות ותכונות ברשימת התוצאות.
 3. ברשימת התוכנות המותקנות, לחץ על שם מדפסת HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה או כן.
 4. השלם את הסרת התוכנה בהתאם להנחיות המופיעות במסך.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

שלב 7: התקן מחדש את התוכנה של HP

לאחר שתסיר את התקנת התוכנה, גש לתמיכה בלקוחות של HP כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מנהל ההתקן של המדפסת שלך עם כל המאפיינים. כך תוודא שלמדפסת שלך יש פונקציונליות מלאה.
הערה:
כאפשרות חלופית, תוכל להשתמש בתקליטור התוכנה, אם הוא תומך במערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. במידת הצורך, נתק את כבל ה-USB מהמדפסת. במידת הצורך, התקנת התוכנה מבקשת ממך לחבר את הכבל.
 3. אם מוצג עמוד הבה נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל לחץ על מדפסת, הקלד את מספר דגם המדפסת שלך, ואז לחץ על הגש.
 4. אם אתה רוצה לשנות את מערכת ההפעלה, לחץ על שנה, בחר את הגרסה שלך, ואז לחץ על שנה.
 5. תחת הכותרת מנהל התקן לחץ על הורד עבור חבילת התוכנה המלאה, או לחץ על מנהלי התקנים בסיסיים עבור אפשרויות אחרות של מנהלי התקנים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏