תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאת חיבור הרשת של הסורק (Mac)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות רב-תכליתיות של HP המחוברות למחשב Mac ברשת קווית או אלחוטית.
כשמנסים לסרוק, המחשב או המדפסת אינם נמצאים. מוצגת אחת משגיאות התקשורת או החיבור שלהלן והסריקה נכשלת.
 • התרחשה שגיאה במהלך ההתקשרות עם הסורק
 • לא נמצא מחשב
 • אין אפשרות לתקשר עם הסורק
 • לא זוהה מחשב
 • לא הייתה אפשרות לאתחל את הסורק
 • לא נמצא סורק
 • התקן ההדמיה של HP לא נמצא

שלב 1: ודא שהבעיה גם קשורה להדפסה

השלבים במסמך זה פותרים שגיאות תקשורת וחיבור בעת סריקה בלבד.
אם יש לך בעיית חיבור בעת הדפסה וסריקה, השתמש במשאבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:
 • עבור חיבורים קוויים, ודא שהכבל מחובר ליציאת Ethernet של המדפסת וליציאה זמינה בנתב. אם הקישור הירוק אינו קבוע ונורית הפעילות הכתומה אינה מהבהבת, הפעל מחדש את הנתב, המדפסת והמחשב כדי לפתור מצבי שגיאת רשת שקיימים.
אם אתה נתקל בבעיית חיבר רק בעת הסריקה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: הפעל מחדש את ההתקנים ובדוק את הגדרות הסריקה של מנהל ההתקן

הפעלה מחדש של המחשב והמדפסת יכולה לשחזר את חיבור הסריקה ואפשרויות הסריקה, ולאחר מכן בדוק את הגדרות הסריקה ב-Mac.
 1. כבה את המדפסת.
 2. ודא שכבל המתח של המדפסת מחובר ישירות לשקע חשמל בקיר ולא דרך יחידת אל-פסק או מפצל חשמלי.
 3. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 4. הפעל את המדפסת.
 5. בשולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על Macintosh HD, לחץ על Applications (יישומים), לחץ על התיקייה Hewlett-Packard או HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על HP Utility.
  הערה:
  אם HP Utility לא נמצא בתיקייה, דלג לשלב ההתקנה של תוכנת HP במדפסת.
 6. תחת הגדרות סריקה, לחץ על סרוק למחשב ולאחר מכן ודא שבחרת את תיבת הסימון אפשר סריקה למחשב.
 7. נסה לסרוק.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: בדוק מהו מצב החיבור של הרשת והמדפסת

ודא שהרשת אכן פועלת כראוי ושהמדפסת מוכנה לסריקה.
 1. אם אתה משתמש בנתב אלחוטי, עיין בתיעוד של הנתב שלך או באתר התמיכה שלו כדי לוודא שהוא עומד בדרישות אלה:
  • לנתבים רבים יכולים לפעול פסים בתדר 2.4 GHz ו- 5.0 GHz, אך לא כל המדפסות של HP תומך שני פסים. ודא ש2.4 ghz בנתב מופעל ומשדר. אם הנתב שידורי שמות נפרד רשתות (זיהויי Ssid) עבור כל רצועה, חבר את המדפסת לפס 2.4 GHz של ה-SSID.
  • ודא שהנתב תומך ב-Bonjour, תוכנת גילוי הרשת של Apple. הוא חייב לתמוך גם בהעברת מנות של Bonjour.
  אם הנתב שלך אינו עומד בדרישות אלה, חיבורי הסריקה עלולים להיכשל.
 2. ודא שהמדפסת מוכנה לסריקה ברשת.
  • חיבור רשת אלחוטית: במדפסת, פתח את תפריט הרשת האלחוטית או ההגדרות כדי לוודא שהאות האלחוטי מופעל. ודא שנורית החיווי הסמוכה לסמל האלחוט דולקת ביציבות.
  • חיבור רשת קווית: ודא שהכבל מחובר ליציאת Ethernet של המדפסת , וליציאה זמינה בנתב. נורת הקישור הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.
   חבר את כבל ה-‏Ethernet‏ למדפסת ולנתב
 3. במחשב, לחץ על סמל הרשת בשורת התפריטים כדי להציג את שם הרשת ואת מצב החיבור.
  • אם הרשת המוצגת אינה שלך (לדוגמה, אם אתה מחובר לרשת של שכן או אורח), עליך להתחבר מחדש לרשת שלך כדי לסרוק.
  • אם עוצמת אות הרשת חלשה, קרב את המחשב והמדפסת לנתב, מקם את ההתקנים הרחק מחפצים מתכתיים גדולים כגון כונניות ספרים והתרחק מהתקנים שפולטים אותות רדיו כגון תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים.
  • אם מצב הרשת לא מחובר, ודא שהרשת פועלת כראוי, ולאחר מכן בדוק שוב את המצב. ודא שמופיע סימן ביקורת לצד שם הרשת.
 4. אם אתה משתמש ברשת פרטית וירטואלית (VPN), התנתק ממנה לפני הסריקה.
 5. נסה לסרוק.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: בדיקת הגדרות של תוכנת חומת אש של צד שלישי

אם התקנת חומת אש של צד שלישי ב-Mac שברשותך, היא עשויה להיות הסיבה לבעיות התקשורת בעת הסריקה. חומת האש שמצורפת ל-macOS ו-OS X אינה משפיעה על תקשורת הסריקה.
ודא שפרטי היציאה הבאים נכונים בחומת האש של צד שלישי שלך. לקבלת שלבים לבדיקת יציאות, עיין בתיעוד התמיכה עבור תוכנת חומת האש שברשותך.
 • סריקה מבוססת SOAP: יציאת TCP‏ (8289, 8989)
 • סריקה מבוססת LEDM: יציאת TCP 8080
 • סריקה מבוססת ORBLite: יציאת TCP 9500
 • סריקה מבוססת HDT: יציאות TCP‏ (9290, 8290) ועבור PML/SNMP TCP‏ (161, 162) AirScan‏ (uscan) - יציאה TCP 8080 Secure AirScan‏ (uscans) - יציאה TCP 443 IPP‏ (AirScan Scanner משתמש גם ב-IPP) - יציאה TCP 631
 • Bonjour Discovery: יציאות UDP‏ (5350, 5351, 5353)

שלב 5: הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש

הוצא את המדפסת מתור ההדפסה, ולאחר מכן הוסף אותה שוב לרשימה כדי לנקות מצבי שגיאה הקיימים בהגדרה של המדפסת.
 1. חפש ב-Mac את האפשרות Print (הדפסה) ולאחר מכן לחץ על Print & Fax (הדפסה ופקס), Print & Scan (הדפסה וסריקה) או Printers & Scanners (מדפסות וסורקים) ברשימת התוצאות.
 2. בדוק אם שם המדפסת מוצג ברשימה Printers (מדפסות). בצע את אחת הפעולות הבאות בהתאם להופעת המדפסת ברשימה.
  • אם המדפסת שלך מופיעה ברשימה, הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש כדי לאשר את התקשורת עם ה-Mac ושמנהל ההתקן שבשימוש הוא מנהל ההתקן הנכון. לחץ על שם המדפסת שברשותך, לחץ על סימן המינוס ולאחר מכן מחק את המדפסת. לאחר שהסרת המדפסת, לחץ על סימן הפלוס (), לחץ על Add Printer or Scanner (הוסף מדפסת או סורק), לחץ על שם המדפסת שלך ולאחר מכן המשך לשלבים הנותרים.
  • אם המדפסת שלך אינה מופיעה ברשימה, לחץ על סימן הפלוס , לחץ על Add Printer or Scanner (הוסף מדפסת או סורק), לחץ על שם המדפסת שלך ולאחר מכן המשך לשלבים הנותרים.
  • אם המדפסת שלך אינה מופיעה ברשימה שבחלון Add Printer or Scanner (הוסף מדפסת או סורק), ודא שהמדפסת מחוברת לאותה רשת קווית או אלחוטית כמו ה-Mac שלך. עיין בשאלות נפוצות במסמך זה כדי לנסות לפתור בעיות בחיבור, לאחר מכן נסה להוסיף את המדפסת שוב.
 3. לחץ על התיבה Use (שימוש) או Print Using (הדפס באמצעות), לאחר מכן בחר את שם המדפסת שברשותך מתוך התפריט המוקפץ.
  הערה:
  בחירה באפשרות מנהל התקן אחרת עשויה להגביל את פונקציונליות המדפסת שלך.
  תמונה: בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט Use (שימוש)
 4. לחץ על Add (הוסף) כדי להוסיף את המדפסת לרשת.
 5. סגור את החלון System Preferences (העדפות מערכת).
 6. נסה לסרוק.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: הסר והתקן את מנהל ההתקן והתוכנה של המדפסת‏

פתור בעיות בחיבור בעת הסריקה על ידי הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת לפני שתתקין מחדש את מנהל ההתקן העדכני.
 1. לחץ על Finder (מאתר) בעגינה.
 2. בשורת התפריטים, לחץ על Go (עבור), לחץ על Applications (יישומים)ולאחר מכן פתח את התיקייה של HP או של Hewlett Packard .
 3. לחץ לחיצה כפולה על מסיר ההתקנה של HP, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להסיר את התוכנה של HP מהמחשב.
  הערה:
  אם נתקלת בבעיות בעת הסרת ההתקנה של תוכנת HP, עבור אל הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת של HP‏ (Mac) לקבלת עזרה נוספת.
בסיום הסרת ההתקנה, המשך לשלב הבא.

שלב 7: התקן מחדש את מנהל התקן הסריקה והתוכנה העדכניים ביותר

התקן את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר לתמיכה בפונקציות הסריקה של המדפסת. בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה והמדפסת המותקנת במחשב ה-Mac שלך, ייתכן שהסריקה לא תפעל עוד דרך לוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
אם מנהל התקן עם כל המאפיינים או HP Easy Start אינו מוצג בדף ההורדות של HP, עבור אל התקנת מנהל מדפסת של Mac באמצעות Apple Software Update‏. לאחר מכן עיין באפשרויות סריקה במסמך זה כדי להשלים סריקות מתוך המחשב.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.
 3. אם תתבקש, בחר שיטה לזיהוי דגם המדפסת, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לעבור לדף ההורדה.
 4. לחץ על הורדה לצד HP Easy Start או לצד מנהל ההתקן עם כל המאפיינים, בהתאם לאפשרות המוצגת.
 5. בהתאם לאפשרות שבחרת, לחץ על הקובץ HP Easy Start או על הקובץ ‎.dmg‏ כדי להתחיל בהתקנה של מנהל ההתקן עם כל המאפיינים.
 6. בצע שעל-גבי המסך להוראות כדי להגדיר כלפי מעלה את חיבור המדפסת והתקן את התוכנה.
 7. אם אתה מתבקש להוסיף את המדפסת לתור המדפסות, לחץ על שם המדפסת שלך, לחץ על התפריט השתמש או הדפס באמצעות, בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על הוסף.
  איור : בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט 'השתמש'
  בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט 'השתמש'
 8. חזור אל תוכנת ההתקנה של HP כדי להשלים את ההתקנה.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 8: נסה פתרונות אחרים של סריקה

בהתאם למדפסת שברשותך ולמנהל ההתקן שהותקן, ייתכן שלחצן הסריקה בלוח הבקרה של המדפסת לא יפעל. אין פירושו שלמדפסת שלך אין אפשרות לסרוק. במקום זאת, השתמש באחת מהשיטות המפורטות בהמשך כדי לסרוק מהמחשב.

שלב 9: אפס את מערכת ההדפסה

אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, נסה לאפס את מערכת ההדפסה.
  שים לב:
איפוס מערכת ההדפסה מוחק את כל המדפסות בתור. מדובר במדפסות של HP ושאינן של HP.
 1. לחץ לחיצה ימנית במקום ריק ברשימה Printers (מדפסות), ולאחר מכן לחץ על Reset printing system… (איפוס מערכת הדפסה).
   איפוס מערכת ההדפסה
 2. לחץ על Reset (איפוס) בחלון האישור.
 3. הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת, לאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 4. המתן עד שמערכת ההדפסה תתאפס. כשתסיים, שום מדפסת אינה אמורה להופיע ברשימה.
 5. נסה שוב להתקין את התוכנה את ומנהל ההתקן של HP, ולאחר מכן הוסף את המדפסת ל-Mac.
 6. נסה לסרוק.

שאלות נפוצות

עיין בתשובות לשאלות הנפוצות בנושא בעיות סריקה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏