solution Contentsolution Content

מדפסות HP – סרוק עם HP Scan and Capture (מערכת הפעלה Windows)

התקן את HP Scan and Capture כדי לסרוק, לערוך ולשתף פריטים עם מחשב Windows.

הערה:

בתאריך 1 במאי 2024, האפליקציה HP Scan and Capture לא תהיה זמינה עוד (תוצא משימוש) בחנות Microsoft ו-HP לא תוציא עדכוני אפליקציה נוספים. לחליפין, תוכל להוריד את HP Smart מ-Microsoft Store. לקבלת מידע נוסף על התקנת המדפסת שלך באמצעות אפליקציית HP Smart, גש אל התקנת מדפסת HP (אפליקציית HP Smart).

 1. אם לא הגדרת את המדפסת עם מנהלי ההתקן בעלי התכונות המלאות, גש אל 123.hp.com/setup כדי להוריד ולהתקין את מנהלי ההתקנים.

 2. במחשב שלך, גש אל HP Scan and Capture (באנגלית) כדי להתקין את האפליקציה מהחנות של Microsoft.

 3. אחרי התקנת האפליקציה, לחץ השק או פתח.

 4. אם תתבקש לבחור התקן, לחץ על הגדרות. אחרת, לחץ על הסמל תפריט, ואז לחץ על הגדרות.

 5. לחץ על בחר התקן ולאחר מכן לחץ על המדפסת שלך או מצלמה.

  בחירת מצלמת המחשב באפליקציה HP Scan and Capture
 6. הכן את הפריט המיועד לסריקה.

  • סריקת מדפסת: הנח את מסמך המקור על גבי משטח הסריקה של המדפסת (מסמכים או תמונות) או טען אותו לתוך מזין המסמכים האוטומטי (מסמכים בלבד).

  • סריקת מצלמה: הנח את מסמך המקור על משטח שטוח ומואר היטב, כך שמצלמת המחשב תוכל לצלם צילום ברור.

 7. לחץ על אפשרויות סריקת מסמך או על אפשרויות סריקת תמונה כדי לשנות הגדרות סריקה כלשהן, ולאחר מכן לחץ על החץ אחורה.

 8. לחץ מחוץ לתפריט הגדרות ולאחר מכן לחץ על צלם מסמכים או על צלם תמונות.

 9. התאם את השוליים כרצונך ואז הקש על בוצע.

 10. שמור או שתף את הסריקה שלך.

  • שמור: לחץ על הסמל שמור, ואז בחר את מיקום השמירה.

  • שתף: לחץ על הסמל תפריט, ואז על שתף, ואז בחר את האפליקציה שבה ברצונך להשתמש כדי לשתף את המסמך או התמונה.