solution Contentsolution Content

שימוש בתוכנית השירות של HP עם מדפסת של HP‏ (MacOS)

התוכנה של תוכנית השירות של HP עבור MacOS מספקת מידע על המדפסת וכלי ניהול, כגון רמות דיו או טונר, הגדרות חיבור ומשימות תחזוקה ואבחון.

הערה:

החל משנת 2020, מנהלי התקן עם כל התכונות של Mac עם תוכנית השירות של HP כבר לא זמינים עבור רוב מדפסות HP לצרכן. לחלופין, השתמש ב-אפליקציית HP Smart כדי להגדיר ולנהל את המדפסת או השתמש במנהל ההדפסה המובנה של Mac לעבודות הדפסה וסריקה בסיסיות.

 1. ב-Mac, לחץ על הסמל זרקור כדי לחפש ולפתוח את מדפסות וסורקים.

 2. בחר את שם המדפסת שברשותך, לחץ על אפשרויות וחומרים מתכלים, ולאחר מכן לחץ על פתח את תוכנית השירות של המדפסת בכרטיסיית 'תוכניות שירות'.

  אם כרטיסיית 'תוכנית שירות' חסרה, עבור אל 123.hp.com/setup כדי להוריד את HP Easy Start והתקן את מנהלי ההדפסה עם כל התכונות. אם HP Smart היא מנהל ההתקן היחיד שזמין, תוכנית השירות של HP אינה זמינה עבור המדפסת שברשותך.

 3. בדוק את אפשרויות התפריטים הזמינות בשורת התפריטים של תוכנית השירות של HP.

  הערה:

  התכונות וההגדרות הזמינות משתנות בהתאם לדגם המדפסת והמדינה/אזור.

  דוגמה לשורת התפריטים של תוכנית השירות של HP
  • כרטיסיית מכשירים: מפרטת את המדפסות המחוברות ואת הסטטוס שלהן.

  • כרטיסיית כל ההגדרות: מידע וכלים ספציפיים למדפסת.

   • סטטוס חומרים מתכלים: מפלסי דיו או טונר משוערים לכל מחסנית.

   • מידע על חומרים מתכלים: צפה במספרי הדגמים של המחסניות ובאפשרויות החלופיות.

   • מידע על המכשיר: צפה בשם, במספר, בגרסת מנהל ההתקן ובסוג החיבור של המדפסת.

   • ישר: מדפיס דף יישור מחסנית, וזה מומלץ לאחר החלפת המחסניות או כדי לשפר את איכות ההדפסה.

   • ניקוי מריחות דיו בגב הדף: כלי אוטומטי לניקוי חלקי המדפסת כדי להסיר כתמי דיו או טונר.

   • נקה את ראשי ההדפסה: כלי אוטומטי שמנקה את ראשי ההדפסה ומשפר את איכות ההדפסה.

   • ניקוי מזין הנייר: כלי אוטומטי שמנקה את גלילי נתיב הנייר ומתקן בעיות בהזנת נייר ובאיכות ההדפסה.

   • אבחון איכות ההדפסה: מדפיס דף בדיקה שמזהה בעיות באיכות הדיו או הטונר.

   • בדיקה: כלי אבחון שבודק את חיבור המדפסת ואת איכות ההדפסה באמצעות הדפסה של דף יישור ודף איכות הדפסה.

   • מרכז ההודעות: צפה בהודעות שגיאה, באזהרות או בהודעות על חומרים מתכלים של המחסנית.

   • כיבוי אוטומטי: כשהוא מופעל, הוא מכבה את המדפסת באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר.

   • הגדרות רשת: מסייעות לקבוע את תצורת הגדרות הרשת או לשנות אותן.

   • הגדרת אלחוט: מספק הגדרת מדפסת אלחוטית מודרכת וכיצד לשנות חיבור USB לאלחוטי.

   • סריקה למחשב: מפעיל את התכונה 'סריקה למחשב' עבור HP Easy Scan או לוח הבקרה של המדפסת.

  • כרטיסיית HP Support: מספקת מידע על פתרון בעיות ותמיכה מקוונים.

  • כרטיסיית חומרים מתכלים: אתר והזמן חומרים מתכלים עבור המדפסת של HP באינטרנט.

  • כרטיסיית רישום: רשום את המדפסת באופן מקוון.

  • כרטיסיית מיחזור: אתר מידע על המדפסת ומיחזור המחסניות.

  • כרטיסיית שיפור המוצר: תוכנית חיפוש אנונימית ללקוחות HP.