solution Contentsolution Content

מחשבי HP - שימוש ב'מחיקה מאובטחת' או ב-HP Disk Sanitizer

'מחיקה מאובטחת' HP Disk Sanitizer הם כלים המשמשים להסרה של נתונים מכונן קשיח או מכונן Solid-State לצמיתות. לא ניתן לשחזר את המידע שנמחק.

 • מחיקה מאובטחת: פועלת בכונני Solid-State ובכוננים קשיחים.

 • HP Disk Sanitizer: פועל בכוננים קשיחים בלבד. הוא מוחק נתונים מהכונן הקשיח לצמיתות, והוא אינו זמין עבור כונני Solid-State.

מתי להשתמש ב'מחיקה מאובטחת' או ב-HP Disk Sanitizer

השתמש בכלים אלה בתרחישים הבאים.

זהירות:

לפני שתתחיל, גבה את הנתונים המקומיים שלך. לא ניתן לשחזר את המידע שנמחק. למידע נוסף על גיבוי הקבצים שלך, עבור אל מחשבי HP - גבה את הקבצים שלך (Windows 11,‏ 10).

 • אבחון חומרת מחשב של HP‏ (UEFI) אינו מאתר שגיאה בכונן הקשיח לאחר שהופיע שגיאה במהלך התקנת מערכת ההפעלה.

 • ברצונך להסיר או למחוק לצמיתות את כל הנתונים מהכונן הקשיח או מכונן Solid-State.

השתמש ב'מחיקה מאובטחת' או ב-HP Disk Sanitizer

השתמש ב'מחיקה מאובטחת' או ב-HP Disk Sanitizer תלוי אם יש לך כונן קשיח או כונן Solid-State. ניתן להיכנס לשני הכלים דרך ה-BIOS.

 1. נתק את כל המכשירים החיצוניים.

 2. הפעל את המחשב או הפעל אותו מחדש.

 3. בזמן שהצג ריק, הקש על מקש F10 כדי להיכנס לתפריט הגדרות ה-BIOS.

  במחשבים מסוימים, ייתכן שתצטרך ללחוץ על F2 או על F6.

 4. לחץ על אבטחה.

 5. לחץ על תוכניות השירות של הכונן הקשיח או על כלי הכונן הקשיח.

 6. בחר מחיקה מאובטחת או Disk Sanitizer כדי לפתוח את הכלי.

 7. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להרוס את הנתונים שלך.