solution Contentsolution Content

מדפסות HP - לא ניתן למצוא את התכונות המתקדמות של האפליקציה HP Smart

לאחר התקנת המדפסת, לא ניתן למצוא את מאפייני הסריקה המתקדמים באפליקציית HP Smart, כגון 'חילוץ טקסט', 'שרבוט', 'ספר', 'פריטים מרובים' ו'כרטיס מזהה'.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

ודא שסביבת ההדפסה עומדת בדרישות

עיין בדרישות הבאות של HP Smart Advance כדי לוודא שהמדפסת וההתקן תומכים בה:

 • מדפסת של HP (HP Smart Advanced מצריכה מדפסת HP+‎ או מדפסת העומדת בדרישות)

 • חשבון HP Smart

 • מחשב או מכשיר נייד עם:

  • Windows 10 Redstone 5 (גרסה 1809) ואילך

  • macOS Big Sur (11.0) או מאוחר יותר

  • ‏‎Android Pie ‏(9.0) ואילך

  • Apple iOS, iPadOS 15 ואילך

היכנס לחשבון HP Smart

עליך להיות מחובר לחשבון HP Smart כדי להשתמש בתכונות HP Smart Advance, כגון סריקה מתקדמת ו'הדפס בכל מקום'.

 1. ודא שהמחשב או ההתקן הנייד מחוברים לאינטרנט.

 2. פתח את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן היכנס לחשבון.

  • אם התכונות המתקדמות זמינות, סיימת.

  • אם התכונות המתקדמות עדיין חסרות, המשך בשלבים הבאים.

עדכן את האפליקציה HP Smart

מתוך חנות האפליקציה שלך, בדוק ועדכן את האפליקציה HP Smart לגרסה העדכנית ביותר. פעולה זו יכולה לתקן את ההגדרה או את בעיות החיבור.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart בחנות האפליקציות שלך.

 2. לחץ עדכן כדי להשיג את גרסת HP Smart האחרונה.

  אם רק פתח מוצג, האפליקציה היא מעודכנת. המשך בפתרון הבעיות.

  לחיצה על עדכון באפליקציה HP Smart ב-Google Play Store

הסר את המדפסת מאפליקציית HP Smart

הסר את המדפסת מאפליקציית HP Smart כדי לסייע בפתרון בעיות קישוריות של האפליקציה.

הערה:

הסרת המדפסת מתוך האפליקציה HP Smart אינה מסירה את המדפסת מחשבון HP Smart או מבטלת את המינוי ל-Instant Ink (אם קיים).

 1. פתח את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ארוכה על תמונת המדפסת.

 2. לחץ על הסתר מדפסת.

  דוגמה להקשה על 'הסתר מדפסת' ב-HP Smart
 3. כאשר תתבקש, לחץ שוב על הסתר מדפסת כדי לאשר את ההסרה.

  לחיצה על 'הסתר מדפסת'

  המדפסת לא מוצגת עוד במסך הבית של האפליקציה.

הסר את המדפסת ממדפסות וסורקים (Windows, Mac)

השתמש בתפריט המדפסות והסורקים כדי להסיר את המדפסת ממחשב Windows או Mac.

 • Windows: חפש ופתח מדפסות וסורקים, בחר את המדפסת שלך ברשימה, ואז לחץ על הסר התקן > כן כדי להשלים את ההסרה.

 • macOS: לחץ על הסמל Spotlight, ולאחר מכן חפש ופתח את מדפסות וסורקים. בחר את שם המדפסת שלך, לחץ הסר מדפסת או על הלחצן הסר, ואז לחץ על הסר מדפסת או מחק מדפסת כשתתבקש לעשות זאת, על מנת להשלים את ההסרה.

הסר את התקנת אפליקציית HP Smart

הסר את אפליקציית HP Smart מהמחשב או מהמכשיר הנייד.

 • Android: פתח את חנות Google Play, הקש על הסמל תפריט ואז הקש על , האפליקציות והמשחקים שלי > HP Smart > הסר את ההתקנה.

 • iOS: במסך הבית, לחץ לחיצה ארוכה על האפליקציה, ולאחר מכן הקש על הסר אפליקציה > מחק אפליקציה > מחק.

 • Windows: חפש ופתח את הוסף או הסר תוכנות. ברשימת התוכנות שהותקנו, לחץ על HP Smart > הסר התקנה.

 • macOS: לחץ על הסמל זרקור, ולאחר מכן חפש ופתח את תיקיית האפליקציות. לחץ על HP Smart וגרור אותה אל הסמל אשפה בתחנת העגינה.

  HP Smart מוסרת מהמחשב ללא קובצי האפליקציות.

  הסר את HP Smart יחד עם קובצי האפליקציות:

  1. לחץ על עבור מהתפריט העליון ולאחר מכן לחץ על עבור לתיקייה.

   פתיחת 'עבור לתיקייה'

   תיפתח תיבת דו-שיח.

  2. הקלד ~/Library, ואז לחץ על Enter.

  3. עבור אל מכלים, אתר את התיקייה HP Smart או com.hp.SmartMac ולאחר מכן הסר את התיקייה.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן במדפסת

שחזר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן באמצעות האפליקציה HP Smart או דפדפן האינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת. שחזור ברירות המחדל של היצרן יכול לעזור לפתור בעיות בהגדרת המדפסת, בעיות קישוריות והודעות שגיאה.

 1. בחר באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את ההגדרות המתקדמות עבור המדפסת.

  • אפליקציית HP Smart: לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך כדי לפתוח את כלי הניהול וההגדרות, ולאחר מכן לחץ על הגדרות מתקדמות תחת 'הגדרות'.

  • שרת האינטרנט המשובץ של המדפסת: פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של מדפסת HP באמצעות כתובת ה-IP של המדפסת.

 2. בעמוד הבית של EWS, לחץ על הכרטיסייה הגדרות או מערכת.

 3. אם אתה מתבקש להיכנס או להזין את ה-PIN של המדפסת, הזן מנהל מערכת עבור שם המשתמש (HP LaserJets בלבד), הזן את ה-PIN מתווית המדפסת ולאחר מכן לחץ על שלח או אישור. בדרך כלל נמצאת תווית זו בתוך אזור הגישה למחסניות או דלת המדפסת.

  המיקום של ה-PIN על גבי תווית המדפסת
 4. שחזר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

  • עבור רוב המדפסות של HP, לחץ על שחזר לברירות המחדל של היצרן או יצרן תחת 'שחזר לברירות המחדל'. לחץ על שחזר לברירות המחדל של היצרן > כן.

  • עבור מדפסות HP LaserJet, לחץ על שירות ולאחר מכן לחץ על שחזר לברירות המחדל > אישור.

  אחרי כ-20 שניות, המדפסת מופעלת מחדש באופן אוטומטי.

 5. חבר מחדש את המדפסת לרשת ה-Wi-Fi, במידת הצורך.

 6. בדוק אם קיימים עדכוני קושחת מדפסת.

התקן את האפליקציה HP Smart

הורד את האפליקציה HP Smart מחנות האפליקציות שלך.

הערה:

נתקל בבעיות בהורדת האפליקציה? למידע נוסף, עבור אל לא ניתן להוריד ולהתקין את אפליקציית HP Smart של המדפסת.

למידע נוסף על התקנת המדפסת גש אל התקנת מדפסת HP (אפליקציית HP Smart).

הגדר את המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart

הגדר את המדפסת שלך באמצעות אפליקציית HP Smart.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart.

 2. במסך הבית של האפליקציה, לחץ על הוסף מדפסת או על הסמל הוסף מדפסת ( או ).

  דוגמאות של 'הוסף מדפסת' ב-Windows (משמאל) ו-Android (מימין)

  דוגמאות לאפשרויות 'הוסף מדפסת' באפליקציית HP Smart
 3. עבור התקנים ניידים, הקש על תחילת העבודה תחת הגדר מדפסת חדשה. אם תתבקש לבחור סוג חיבור, לחץ על Wi-Fi או כבל Ethernet ולאחר מכן הקש על המשך. הכן את המדפסת לחיבור ולאחר מכן הקש על המשך.

  לחיצה על 'תחילת עבודה'
 4. אתר את המדפסת ברשימה, לחץ על שם המדפסת או על הגדרה ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי לסיים את ההגדרה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמדפסת תוצג.

  דוגמה של מדפסות שנמצאו באפליקציה HP Smart

  דוגמאות של מדפסות שנמצאו באפליקציה HP Smart

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.