solution Contentsolution Content

מדפסות HP - סרוק כטקסט הניתן לעריכה (OCR) באמצעות HP Scan ‏(Windows)

שמור סריקות כטקסט הניתן לעריכה עם זיהוי תווים אופטי (OCR) ב-HP Scan עבור Windows.

הערה:

HP Scan כלולה בתוכנה ובמנהלי ההתקן המלאים שהורדת מ-123.hp.com/setup, והיא אינה נכללת באפליקציית HP Smart.

עבור מנהלי התקן ההדפסה של HP שהורדת לאחר יוני 2022, תוכנת הסורק האוניברסלי של HP נדרשת כדי להפעיל את קיצור הדרך של 'שמור כטקסט הניתן לעריכה' (OCR) ב-HP Scan. מנהלי התקן ההדפסה של HP שהורדו לפני יוני 2022 אינם צריכים להתקין את הסורק האוניברסלי של HP.

התקן את הסורק האוניברסלי של HP ‏(Windows)

התקן את תוכנת הסורק האוניברסלי של HP כדי לאפשר שמירת סריקות כטקסט הניתן לעריכה עם זיהוי תווים אופטי (OCR) ב-HP Scan.

 1. בחר מדפסת, ולאחר מכן הזן את שם המדפסת ובחר אותו.

 2. בדף האינטרנט של התוכנות ומנהלי ההתקן, חפש את מנהל ההתקן של הסורק האוניברסלי ברשימה.

  • אם מנהל ההתקן של הסורק האוניברסלי מופיע ברשימה, בחר בו, לחץ על הורד ליד הסורק האוניברסלי של HP ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי להתקין את התוכנה.

  • אם מנהל ההתקן של הסורק האוניברסלי אינו מופיע ברשימה, המדפסת שלך אינה תומכת בו. למידע נוסף אודות אפשריות סריקה, עבור אל כיצד לסרוק עם מדפסת HP.

שמור סריקה כטקסט הניתן לעריכה (OCR)

השתמש ב-HP Scan עבור Windows כדי לשמור קובצי סריקה כטקסט הניתן לעריכה עם זיהוי תווים אופטי (OCR).

 1. הנח את המקור על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים האוטומטי (ADF).

  זהירות:

  אל תטען תמונות במזין המסמכים האוטומטי כדי למנוע נזק לתמונות או למדפסת.

 2. ב- Windows, חפש ופתח את HP Scan.

 3. מתוך HP Scan, בחר באפשרות שמור כטקסט הניתן לעריכה (OCR) מרשימת קיצורי הדרך, ולאחר מכן שנה את הגדרות הסריקה הרצויות.

  בחירה באפשרות שמור כטקסט הניתן לעריכה (OCR) ב-HP Scan
 4. לחץ על סרוק.

  המדפסת סורקת את מסמך המקור ומציגה תצוגה מקדימה של כל דף.
 5. בשדה 'יעד', בחר כיצד ברצונך לשמור את הטקסט הניתן לעריכה באמצעות התפריט הנפתח 'סוג קובץ'.

  • כדי לשמור את הטקסט עם העיצוב המקורי, בחר טקסט עשיר (.rtf) (ברירת מחדל).

  • כדי לשמור טקסט ללא העיצוב המקורי בלבד, בחר טקסט (.txt).

 6. לחץ על שמור.

 7. כאשר תתבקש, בחר היכן ברצונך לשמור את הקובץ במחשב ולאחר מכן לחץ על שמור.

  HP Scan תשמור את הקובץ במחשב.