תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – קביעת הגדרות בקרת הגישה עבור מאפייני walk-up (EWS)

למד כיצד להגדרת את תצורת Access Control (בקרת גישה) עבור מאפייני הדפסה נגישים.

הקדמה

השתמש בדף Access Control (בקרת גישה) לניהול מאפייני ההדפסה שהמשתמשים יורשו לגשת אליהם:

 • Enable and Configure Sign-In Methods – (הפעל והגדר שיטות כניסה) קבע את אופן הכניסה של משתמשים דרך לוח הבקרה של המדפסת או מהמחשב כדי לקבל גישה למאפייני הדפסה

 • Sign-In and Permission Policies – (מדיניות כניסה והרשאות) הגדר הגבלות גישה לפי סוגי משתמשים, סוגי גישה ושיטות כניסה

 • Device User Accounts – (חשבונות משתמשים בהתקן) צור, ערוך, יבא, יצא ומחק חשבונות אישיים וקבוצתיים לקבלת גישה אל מאפייני המדפסת

השלבים הבאים מסבירים כיצד להשתמש במאפיין Access Control (בקרת גישה).

שלב 1: הגדרת שיטות הכניסה

ניתן להפעיל עבור המדפסת את כל שיטות הכניסה ב-Access Control (בקרת גישה) אולם רק אחת מהן יכולה לשמש כשיטת הכניסה המוגדרת כברירת מחדל. אם מופעלת יותר משיטה אחת, הגישה לשיטה שאינה מוגדרת כברירת המחדל זמינה מלוח הבקרה של המוצר בנגיעה באפשרות Sign In (כניסה) ולאחר לאחר מכן באפשרות Advanced (מתקדם).

שיטות כניסה:

הערה:

אם מותקן פתרון קורא כרטיסים חכמים של HP, יש להשבית את כל שיטות הכניסה האחרות בדף זה משום שעבור פתרון זה נדרשת כניסה למערכת. במקרה הצורך, התקן אישורים בדף ניהול אישורים.

 • Windows

 • LDAP

 • פתרונות כניסה מותקנים של צד שלישי - לקבלת מידע על הגדרת שיטת הכניסה הרלוונטית, עיין בתיעוד שהגיע עם פתרון הצד השלישי.

הגדרת כניסה באמצעות Windows

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר כניסה ל-Windows:

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על Security (אבטחה).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Access Control (בקרת גישה).

 3. כדי להגדיר את שיטת הכניסה באמצעות Windows, לחץ על הקישור הגדר עבור שיטה זו בדף בקרת גישה.

 4. בחר את תיבת הסימון הפעל כניסה ל-Windows‏ (Kerberos ו-NTLM).

 5. הוסף דומיינים של Windows שהמדפסת תזהה:

  1. הזן את כתובת ה-FQDN (שם דומיין מלא) או ה-IP בשדה Trusted Domains (דומיינים מהימנים).

  2. לחץ על Add (הוסף).

  הזן את שם המארח המלא או כתובת IP בתבנית עשרונית עם נקודות.

  הערה:

  אם הגדרות ה-DNS אינן מוגדרות כהלכה, ייתכן שיידרש שם דומיין מלא.

  כברירת מחדל, הדומיין הראשון שנוסף לרשימת הדומיינים המהימנים נבחר באופן אוטומטי לשמש כדומיין Windows שהוגדר כברירת מחדל. אם נוספו דומיינים מהימנים נוספים, ניתן לבחור אותם כדומיין ברירת המחדל בשדה דומיין Windows שהוגדר כברירת מחדל.

 6. בחר בתיבת הסימון Show Preferred Domain Servers (הצג שרתי דומיין מועדפים) כדי ליצור רשימה של שרתי הדומיין המועדפים.

  יתבצע ניסיון להשתמש בשרתי הדומיין המועדפים שצוינו תחילה ואם הם אינם פועלים, הקושחה תמצא שרתי דומיין המבוססים על אותה רשימת דומיינים מהימנה.

  1. הזן את כתובת ה-FQDN (שם דומיין מלא) או ה-IP בשדה Preferred Domain Servers (שרתי דומיין מהימנים).

  2. לחץ על Add (הוסף).

 7. אמת את תכונות ברירת המחדל לאימות ואחזור, עדכן אותן במקרה הצורך.

  הערה:

  האפשרות אפשר בדיקות DNS הפוכות נבחרת כברירת מחדל. האפשרות השתמש בחיבור מאובטח (SSL) מושבתת כברירת מחדל.

  השדות של תכונות ההתאמה והאחזור

  • התאם את השם שהוזן עם תכונה זו: התכונה sAMAccountName כבר מוזנת כברירת מחדל. תכונה זו מאחזרת את שם החשבון של Windows Active Directory לאימות שמות המשתמשים.

  • אחזר את כתובת הדוא"ל של המשתמש בעזרת תכונה זו: התכונה דואר מוזנת כברירת מחדל וזוהי גם התכונה המומלצת. תכונה זו מאחזרת את כתובת הדוא"ל של המשתמש ב-Windows Active Directory לאכלוס מראש של שדות כתובת כנדרש.

  • אחזר את שם משתמש המכשיר בעזרת תכונה זו: התכונה displayName (שם תצוגה) כבר מוזנת כברירת מחדל. תכונה זו מאחזרת את שם התצוגה של Windows Active Directory.

 8. כדי לוודא ששיטת הכניסה עובדת כהלכה, הזן שם משתמש וסיסמה חוקיים באזור בדוק את הכניסה ל-Windows ולאחר מכן לחץ על בדוק.

 9. בחלק התחתון של הדף, לחץ על אישור לשמירת ההגדרות.

הערה:

כדי להסיר דומיין, בחר את הדומיין, ולאחר מכן לחץ על הסר.

הגדרת כניסה באמצעות LDAP

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר כניסת LDAP.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על Security (אבטחה).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Access Control (בקרת גישה).

 3. כדי להפעיל את שיטת הכניסה באמצעות LDAP, לחץ על הקישור הגדר עבור שיטה זו בדף בקרת גישה.

 4. בחר את תיבת הסימון אפשר כניסה ל-LDAP באזור הגדר.

 5. הזן כתובת LDAP בשדה כתובת שרת LDAP. הכתובת יכולה להיות שם מארח מלא או כתובת IP בתבנית עשרונית עם נקודות.

 6. בחר באפשרות השתמש בחיבור מאובטח (SSL) לשימוש ב-SSL במהלך ההתחברות, ולאחר מכן הזן את מספר היציאה בשרת ה-LDAP בשדה יציאה.

  הערה:

  בעת שימוש ב-TSL או SSL, נעשה שימוש ביציאה מספר 636 כברירת מחדל.

 7. ציין את דרישות האימות באזור דרישות אימות השרת.

  1. בחר באפשרות השתמש באישורי כניסה של משתמשי ההתקן, ולאחר מכן הזן ערך בשדה אגד קידומת.

  2. בחר באפשרות השתמש באישורי כניסה של מנהל LDAP, ולאחר מכן הזן ערכים בשדות שם דומיין של מנהל LDAP וסיסמה.

 8. באזור הגדרות חיפוש במסד הנתונים של LDAP, הזן ערך בשדה אגד וחפש בספריית הבסיס, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 9. אמת את תכונות ברירת המחדל לאימות ואחזור, עדכן אותן במקרה הצורך.

  שדות תכונות של התאמה ואחזור:

  • התאם את השם שהוזן עם תכונה זו: הזן שם של תכונה

  • אחזר את כתובת הדוא"ל של המשתמש בעזרת תכונה זו: הזן שם של תכונה

  • אחזר את שם משתמש המכשיר בעזרת תכונה זו: הזן שם של תכונה

  • אחזר את הקבוצה של משתמש המכשיר בעזרת תכונה זו: התכונה objectClass כבר מוזנת כברירת מחדל.

   הערה:

   האפשרות התאמה מלאה בתכונה 'קבוצה' נבחרת כברירת מחדל.

 10. כדי לוודא ששיטת הכניסה עובדת כהלכה, הזן שם משתמש וסיסמה חוקיים באזור בדוק את הכניסה אל ה-LDAP, ולאחר מכן לחץ על בדוק.

 11. בחלק התחתון של הדף, לחץ על אישור לשמירת ההגדרות.

שלב 2: הגדרת הרשאות למאפיין ההדפסה

ההנחיות הבאות מסבירות כיצד לקבוע הגבלות גישה לפי סוגי משתמשים, סוגי גישה ושיטות כניסה.

הערה:

כברירת מחדל, ההגדרה בכל מאפייני ההדפסה עבור Device Guest (אורח בהתקן) היא Access Granted (הגישה אושרה) וכן Device User (משתמש בהתקן) עם הרשאת Full Access (גישה מלאה) שאינה מחייבת שיטת כניסה. לא נדרשת כניסה, אלא אם כן יחול שינוי בשיטת הגישה בעמודה Sign In Method (שיטת כניסה): מהערך Use Default (השתמש בברירת המחדל) לאחת משלוש שיטות הכניסה (Local Device, ‏LDAP או Windows).

 1. קבע רמת גישה מתאימה לאורח דרך העמודה Device Guest (אורח בהתקן).

  • הגישה אושרה: מאפשר לאורח בהתקן (Device Guest) להשתמש במאפיין ההדפסה שצוין בלי צורך בכניסה

  • נדרשת כניסה למערכת: אורח בהתקן (Device Guest) נדרש להיכנס למערכת כדי להשתמש במאפיין ההדפסה שצוין

  1. השבת את כל מאפייני ההדפסה על ידי לחיצה על תיבת הסימון שמתחת ל-Device Guest (אורח בהתקן). הגדרת תיבות הסימון היא עכשיו Requires Sign In (נדרשת כניסה) כדי להשתמש במאפייני ההדפסה.

   לחלופין

  2. כדי להשבית מאפיין הדפסה ספציפי, לחץ על תיבת הסימון שמימין לאותו מאפיין בעמודה Device Guest (אורח בהתקן). הגדרת מאפיין ההדפסה היא כעת Requires Sign In (נדרשת כניסה) כדי להשתמש באותו מאפיין.

  אפשרויות עבור הרשאות בדף Access Control (בקרת גישה)

  הדף Access Control (בקרת גישה)
 2. קבע את רמת הגישה עבור משתמש בהתקן (Device User).

  • גישה מלאה: מאפשר למשתמש בהתקן (Device User) להשתמש במאפיין ההדפסה שצוין בלי צורך בכניסה

  • הגישה נדחתה: משתמש בהתקן (Device User) נדרש להיכנס למערכת כדי להשתמש במאפיין ההדפסה שצוין

  1. השבת את כל מאפייני ההדפסה על ידי לחיצה על תיבת הסימון שמתחת ל-Device User (משתמש בהתקן). הגדרת תיבות הסימון היא עכשיו Access Denied (הגישה נדחתה). אם ההגדרה של מאפיין הדפסה היא Access Denied (הגישה נדחתה) בעמודה Device User (משתמש בהתקן), הגישה בעמודה Device Guest (אורח בהתקן) משתנה באופן אוטומטי לערך Requires Sign In (נדרשת כניסה).

  2. כדי להשבית מאפיין הדפסה ספציפי, לחץ על תיבת הסימון שמימין לאותו מאפיין בעמודה Device User (משתמש בהתקן). הגדרת מאפיין ההדפסה היא עכשיו Access Denied (הגישה נדחתה). אם ההגדרה של מאפיין הדפסה היא Access Denied (הגישה נדחתה) בעמודה Device User (משתמש בהתקן), הגישה בעמודה Device Guest (אורח בהתקן) משתנה באופן אוטומטי לערך Requires Sign In (נדרשת כניסה).

 3. קבע את שיטת הכניסה (Sign In Method) למאפייני הדפסה עבור משתמשים מזדמנים בלוח הבקרה של המדפסת.

  הערה:

  כברירת מחדל, האפשרות Sign In Method (שיטת כניסה) מוגדרת למצב Local Device (התקן מקומי); עם זאת, אפשרות זו אינה מחייבת כניסה כדי להשתמש במאפיין ההדפסה, אלא אם שיטת הכניסה השתנתה למאפיין הדפסה ספציפי מתוך האפשרות Use Default (השתמש בברירת המחדל) עבור Local Device (התקן מקומי).

 4. כדי לחייב את המשתמשים להשתמש בשיטת הכניסה שנקבעה לכל מאפיין הדפסה, אל תסמן בתיבה Allow users to choose alternate sign-in methods (אפשר למשתמשים לבחור שיטות כניסה חלופיות).

שלב 3: קביעת הגדרות 'סטטוס עבודה והתנהגות מסך'

בצע את הפעולות הבאות כדי לקבוע את התצורה של יציאה אוטומטית מהמדפסת.

 1. לחץ על תיבת הסימון Automatically sign out (יציאה אוטומטית) ולחץ על לחצן הברירה Sign out immediately when job starts (יציאה מידית עם תחילת העבודה) או Sign out after 10 seconds with option to stay signed in (יציאה לאחר 10 שניות עם אפשרות להישאר במערכת).

 2. תחת Default Retain Settings Behavior (ברירת מחדל להשארת הגדרות ללא שינוי), בחר את סוגי העבודות שבהם ההגדרות יישמרו ללא שינוי, על ידי לחיצה על תיבות הסימון הבאות:

  • העתק

  • שליחה דיגיטלית

  • פקס

שלב רביעי: הגדרת הרשאות ברירת מחדל עבור כל שיטת כניסה

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את ברירת המחדל עבור ערכת ההרשאות במסגרת שיטות הכניסה ל-Windows או LDAP.

 1. הגדר הרשאות ברירת מחדל עבור כל המשתמשים והקבוצות על ידי לחיצה על הרשימות הנפתחות עבור LDAP ו-Windows ובחר באפשרות המתאימה.

 2. אם עליך להקצות לקבוצות או למשתמשים ספציפיים הרשאות שונות מהרשאות ברירת המחדל, לחץ על New... (חדש). כעת ייפתח הדף New User or Group to Permission Set Relationship (קישור חדש בין משתמש או קבוצה לבין ערכת הרשאות).

  1. ברשימה User or Group (משתמש או קבוצה), בחר User (משתמש) או Group (קבוצה).

  2. ברשימה הנפתחת Permission Set (ערכת הרשאות), בחר Device Administrator (מנהל התקן) או Device User (משתמש בהתקן).

  3. ברשימה Sign In Method (שיטת כניסה), בחר LDAP או Windows.

  4. בשדה Network User or Group Name (שם משתמש או קבוצה ברשת), הזן שם של משתמש או של קבוצה.

  5. לחץ על OK (אישור).

שלב 5: הגדרת חשבונות משתמשים בהתקן

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר חשבונות משתמשים נפרדים שעושים שימוש בקוד גישה עבור שיטת הכניסה Local Device (התקן מקומי).

 1. ברשימה הנפתחת Default Permission Set for new accounts (ערכת הרשאות ברירת מחדל עבור חשבונות חדשים), בחר Device Administrator (מנהל ההתקן) או Device User (משתמש בהתקן).

 2. לחץ על New... (חדש) כדי ליצור חשבון חדש של משתמש בהתקן והזן את הפרטים הבאים:

  • Display Name (שם תצוגה): הזן שם עבור חשבון משתמש בהתקן

  • E-mail Address‏ (כתובת דוא"ל): הזן את כתובת הדוא"ל של המשתמש

  • Network Name (שם רשת): הזן את שם הרשת

  • Access Code‏ (קוד גישה): השתמש בקוד הגישה שהופק או הקצה קוד חדש

  • Permission Set (ערכת הרשאות): ברשימה הנפתחת, בחר Device Administrator (מנהל ההתקן או Device User (משתמש בהתקן)

 3. לחץ על OK (אישור).

שלב 6: השלמת תהליך ההגדרה

בדף Access Control (בקרת גישה), עבור על ההגדרות שנבחרו ולחץ על ולחץ על Apply (החל) כדי להשלים את תהליך ההגדרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏