solution Contentsolution Content

הגדרת מדפסת HP (אפליקציית HP Smart)

השתמש באפליקציית HP Smart כדי להגדיר ולהשתמש בתכונות הבלעדיות של מדפסת HP+‎.

מה זה HP+‎? השירות קיים במדפסות נבחרות של HP, ותקבל בו את כל החידושים הכלולים בחומרת הדפסה רגילה וכן הטבות ופתרונות בלעדיים הכוללים:

 • אחריות מורחבת של HP שתיתן לך ראש שקט.

 • 6 חודשים של מחסניות HP Instant Ink שיישלחו לביתך לפני שהמחסניות הקיימות יתרוקנו. אחרי 6 חודשים, יחויב שכר חודשי באופן אוטומטי, אלא אם תבטל את שירות HP Instant Ink שלך.

 • הדפסה באמצעות ענן מקושר שיזהה תקלות קישוריות ויפתור אותן באופן אוטומטי.

 • כלי הדפסה וסריקה מתקדמים קיימים לרשותך באפליקציית HP Smart.

 • על כל דף שמודפס ב-HP+‎,‏ HP Forest First מפצה בהגנה על יערות או בשיקומם.

עבור אל מערכת ההדפסה החכמה של HP+‎ - אישי למידע נוסף.

הגדר את המדפסת עם HP Smart והפעל את התכונות של HP+‎

התקן את אפליקציית HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולמחשב או למכשיר הנייד, ואז הגדר את חשבון HP+‎.

התכונן לרשת מוגדרת עם המדפסת. הגדרות חיבור USB אינן נתמכות במדפסות HP+‎.

 • מקם את המדפסת ואת המחשב או המכשיר הנייד סמוך לנתב ה-Wi-Fi. להגדרת רשת חוטית, חבר את כבל הרשת ליציאת ה-Ethernet של המדפסת וליציאה זמינה בנתב או בנקודת הגישה. ביציאת המדפסת, הנורית הירוקה צריכה לדלוק ללא הפסקה ונורית הפעילות הכתומה צריכה להבהב.

 • הפעל את ה-Wi-Fi במחשב או במכשיר הנייד שלך והתחבר לרשת שלך. אם המחשב מחובר לרשת באמצעות כבל Ethernet, נתק את הכבל באופן זמני והשתמש בחיבור ה-Wi-Fi במהלך ההגדרה.

 • אפשר Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד לשך כדי ש-HP Smart תוכל לגלות את המדפסת במהלך ההגדרה.

 • לאחר שתתקין את HP Smart עבור iOS ו-Android, הפעל את שירות המיקום של המכשיר הנייד ואפשר לאפליקציה להשתמש במיקום שלך. אפשרות זו משמשת לאיתור המדפסת, חיבור הרשת וכדי להציע שירותים אזוריים. מידע על המיקום שלך אינו נשמר ואינו נשלח ל-HP כחלק מתהליך ההגדרה.

 1. ודא שחומרת המדפסת מוגדרת. הסר את כל חומרי האריזה מהחלק החיצוני והפנימי של המדפסת, חבר והפעל את המדפסת, והתקן את מחסניות הדיו או הטונר.

  עבור אל הגדרת מדפסות של HP לקבלת מידע נוסף.

 2. הורד את האפליקציה HP Smart מ-123.hp.com (Android, Apple iOS), HP Smart – חנות Microsoft (Windows, באנגלית), או HP Smart – חנות Mac App (macOS, באנגלית).

  הערה:

  נתקל בבעיות בהורדת האפליקציה? למידע נוסף, עבור אל לא ניתן להוריד ולהתקין את אפליקציית HP Smart של המדפסת.

 3. פתח את האפליקציה, ובמסך הפתיחה לחץ על נהל אפשרויות, ואז בחר באפשרות המשך או הסכם להכול.

 4. לחץ על התקן מדפסת חדשה.

 5. בחר היכנס כדי להיכנס לחשבון HP. פעל לפי ההוראות להלן כדי לאתר את קוד האימות אם תתבקש, ולאחר מכן היכנס עם שם המשתמש (כתובת הדוא"ל) והסיסמה. לחץ על הוסף מדפסת, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות כדי להוסיף את המדפסת.

 6. בחר את שם המדפסת, הזן את סיסמת ה-Wi-Fi או אפשר לאפליקציה גישה לסיסמה ולאחר מכן לחץ על המשך.

 7. כדי להשלים את החיבור המאובטח, עבור למדפסת כדי לאפשר להתקנה של האפליקציה להמשיך.

  • מדפסות עם צג של לוח בקרה: גע בסמל האישור שבהודעה האפליקציה מנסה להגדיר מדפסת זו.

  • מדפסות ללא צג של לוח בקרה: לחץ על לחצן המידע .

 8. במסך מדפסת המחוברת ל-Wi-Fi, לחץ על המשך.

 9. במסך שירותי הדפסה מחוברים, לחץ על נהל אפשרויות, ואז בחר המשך או הסכם להכול.

 10. במסך ההצעה של HP+‎, לחץ על המשך, ולאחר מכן לחץ על הפעל את HP+‎ או על אשר.

  הפעל את HP+‎ במהלך הגדרת המדפסת באפליקציית HP Smart
 11. היכנס לחשבון HP.

  אם עדיין אין לך חשבון, פעל לפי ההוראות כדי ליצור שם משתמש וסיסמה, ובחר את האזור שלך.

 12. המשך בביצוע השלבים להגדרת החשבון שלך וכדי לקבל את הצעת ההדפסה וה-Instant Ink הניתנת ללא תשלום.

  הערה:

  HP Instant Ink הוא שירות מינוי נפרדת מ-HP+‎ שאליו אתה נרשם, משלם בכל חודש וניתן לבטלו בכל עת. גרסת הניסיון של Instant Ink היא ללא סיכונים. אם הן לא יתאימו לך, תוכל לבטל או לשנות את התוכניות בכל עת. קבל מידע נוסף בכתובת ‏‎HP Instant Ink.

  הצעת HP Instant Ink באפליקציית HP Smart
 13. במסך הזן את הפרטים שלך כדי לקבל מחסנית חדשה [טונר/דיו], בחר תוכנית, הזן את המידע על התשלום ועל המשלוח ואז לחץ על המשך.

 14. במסך הדפס ממכשירים אחרים, בחר שלח קישור או דלג על שליחת קישור. הדפסה ממכשירים ניידים או ממחשבים שולחניים אחרים מופעלת על-ידי התקנה של אפליקציית HP Smart.

ההגדרה הושלמה וניתן להתחיל בהדפסה. אם ההגדרה לא הושלמה, המדפסת לא תדפיס ותופיע התראה שתבקש לסיים את ההגדרה באפליקציה HP Smart.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.