solution Contentsolution Content

מחשבי HP - הבנה ושימוש ב-Windows 11

Windows 11 מציעה סביבה דינמית שבה תוכל בקלות להגדיר את התצורה של שולחן העבודה כדי להתאים להעדפות שלך. השתמש במידע זה כדי ללמוד ולגלות עוד על התכונות של Windows 11.

למידע נוסף על Windows 11, עיין במחשבי HP - תמיכה עבור Windows 11.

שדרוג ל-Windows 11

עליך לבצע פעולות מסוימות לפני ביצוע שדרוג ל- Windows 11 ואחריו, כגון גיבוי הקבצים החשובים שלך או עדכון מנהלי ההתקן של החומרה.

המסמך הבאים מספקים הוראות עבור ביצוע השדרוג:

תפריט 'התחל' וסרגל המשימות

לתפריט 'התחל' של Windows 11 יש פריסה חדשה. סרגל המשימות ממורכז עתה בתחתית המסך.

סרגל חיפוש בראש תפריט 'התחל' מאפשר לך לחפש במהירות אפליקציות או מסמכים. אזור אפליקציות מוצמד הניתן להתאמה אישית תחת סרגל החיפוש. אין גבול למספר האפליקציות שתוכל להצמיד, אך המספר המרבי שיוצג הוא 18. רשימת כל האפליקציות מציגה את כל האפליקציות המותקנות, מוצמדות או לא מוצמדות.

כדי להצמיד אפליקציה, לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה ובחר הצמד להתחל. כדי לבטל את ההצמדה של אפליקציה, לחץ לחיצה ימנית על האפליקציה ובחר בטל את הצמדה להתחל. לחץ וגרור כדי לסדר מחדש את האפליקציות, או לחץ לחיצה ימנית על אפליקציה ובחר העבר למעלה כדי להצמיד אפליקציה כפריט הראשון ברשימה.

מתחת לאפליקציות המוצמדות יש אזור מומלצים שמציג את מסמכי Office שפתחת לאחרונה ואת האפליקציות המותקנות שלך. אזור זה מקל לקפוץ חזרה לתוך מסמך שעבדת עליו לאחרונה או להצמיד אפליקציה חדשה שהותקנה לראש תפריט 'התחל'. אזור מומלצים החדש מחליף את תכונת ציר הזמן של Windows. האזור המומלץ יכול להציג עד שישה פרטים. לחצן עוד שייקח אותכם לרשימה של פריטים עדכניים נוספים.

תחתית תפריט 'התחל' מציג את תמונת הפרופיל שלך, השם, ובקרות חשמל. תוכל להתאים אישית את האזור התחתון הזה עם מספר קיצורי דרך של תיקיית סייר הקבצים, כגון הורדות, תמונות, סרטים ועוד.

כדי להגדיר את התצורה של תפריט 'התחל', בחר הגדרות, בחר התאמה אישית, ואז בחר תפריט 'התחל'.

כדי להגדיר את התצורה של סרגל המשימות, בחר הגדרות, בחר התאמה אישית, ואז בחר סרגל המשימות.

כדי להעביר את סרגל המשימות לצד שמאל של תחתית המסך, בחר התנהגויות סרגל המשימות, בחר יישור סרגל המשימות, ובחר שמאל.

על מנת להוסיף קיצורי דרך נוספים אל סרגל המשימות, השתמש בגלישת פינת סרגל המשימות.

סמלי פינת סרגל המשימות

Windows 11 מציעה סמלי פינת סרגל משימות בצד הימני של סרגל המשימות.

על מנת להציג או להסתיר את הסמלים, גש אל תפריט הגדרות, בחר התאמה אישית, ואז להחליף את המצב של הסמלים הזמינים.

הסמלים הזמינים כוללים את הבאים:

 • תפריט עט (מרחב עבודה דיו)

  תוכל להצמיד עד ארבע אפליקציות לסרגל הכלים של מרחב עבודה דיו.

  בחר את סמל העט סמל העט כדי לפתוח את תפריט העט.

  כדי להוסיף אפליקציות נוספות אל תפריט העט, בחר הגדרות, ואז בחר ערוך תפריט עט.

  על מנת להגדיר את תצורת העט והגדרות הדיו של Windows יש לגשת אל תפריט ההגדרות, לבחור Bluetooth והתקנים, ואז לבחור עט ודיו של Windows.

 • מקלדת מגע

  בחר את סמל המקלדת כדי לפתוח את מקלדת המגע. קיימים 13 נושאים חדשים עבור מקלדת המגע. מנוע נושא מאפשר לך ליצור נושא שהותאם אישית באופן מלא, כולל תמונות רקע. תוכל גם לשנות את הגודל של מקלדת המגע.

 • לוחית מגע וירטואלית

  מחוות מגע על גבי המסך, הדומות למחוות לוחית מגע, מאפשרות לך להחליף בין אפליקציות ושולחנות עבודה.

  מחוות של שלוש-אצבעות כוללות:

  • החלקה שמאלה/ימינה: מעבר לחלון האפליקציה האחרון שהיה בשימוש.

  • החלקה כלפי מטה: חזור אל שולחן העבודה. המשך בהחלקה כלפי מעלה כדי לשחזר את חלון האפליקציה.

  • החלקה כלפי מעלה: פתח את תצוגת המשימות כדי לעיין בכל חלונות האפליקציות וכל שולחנות העבודה.

  מחוות של ארבע-אצבעות כוללות:

  • החלקה שמאלה/ימינה: עבור אל שולחן העבודה הקודם/הבא.

  • החלקה כלפי מטה: חזור אל שולחן העבודה. המשך בהחלקה כלפי מעלה כדי לשחזר את חלון האפליקציה.

  • החלקה כלפי מעלה: פתח את תצוגת המשימות כדי לעיין בכל חלונות האפליקציות וכל שולחנות העבודה.

הודעות והגדרות מהירות

ההודעות ממוקמות מעל ללוח השנה. תפריט ההגדרות המהירות מכיל את כל הפעילויות המהירות של מרכז הפעולה.

על מנת לגשת להודעות וללוח השנה, לחץ על התאריך והשעה בסרגל המשימות. תוכל לפעול ביחס להודעות, לנקות אותן ולנהל אותן. לא תוכל להתאים הודעות באופן אישי.

על מנת להתאים באופן אישי את הפעולות המהירות של מרכז הפעולה, לחץ על סמל העט שהוא סמל הגדרות העריכה המהירה. תוכל להקצות עד 12 פעולות בתפריט הפעולות המהירות.

רכיבים גרפיים

רכיבים גרפיים הם הזנה שמציגה תוכן מותאם אישית כמו חדשותך, מזג אוויר או הודעות.

תוכל לגשת אל לוח הרכיבים הגרפיים באמצעות סמל הרכיבים הגרפיים הייעודי בסרגל המשימות, באמצעות החלקה שמאלה מקצה התצוגה, או באמצעות לחיצה על המקשים Windows + w. לוח הבקרה נפתח בצד שמאל של המסך ולא ניתן לשנות את הסדר שלו או את גודלו. לאורך ראש הלוח נמצא הזמן הנוכחי ותפריט להתאמה אישית של הנושאים ותחומי ההתעניינות שיוצגו בתוך הלוח.

על מנת להציג או להסתיר רכיבים גרפיים, גש אל תפריט הגדרות, בחר התאמה אישית, ואז החליף את המצב של האפשרות רכיבים גרפיים.

כדי להתאים אישית את הרכיבים הגרפיים שלך הוסף רכיבים גרפיים בלוח הרכיבים הגרפיים.

פקדים מרובי-צגים

כאשר אתה מחבר צג שני, Windows 11 משקפת את התצוגה הראשית כברירת מחדל. תוכל לשנות הגדרה זו כדי להשתמש בצג השני למטרות אחרות.

Windows 11 מציעה לך ארבע אפשרויות כאשר אתה מחבר צגים רבים למחשב. לחץ על המקשים Windows + p כדי להציג הגדרות צג.

 • מסך מחשב: הצג את תמונת המסך במחשב בלבד.

 • שכפל: הצג את תמונת המסך בו זמנית במחשב ובהתקן החיצוני.

 • הרחב: הצג את תמונת המסך כשהיא מורחבת על פני המחשב וההתקן החיצוני כאחד.

 • מסך שני בלבד: הצג את תמונת המסך בהתקן החיצוני בלבד.

על מנת להציג את סרגל המשימות בצגים מרובים, גש אל התפריט הגדרות, בחר התאמה אישית, בחר סרגל משימות, ואז בחר הצג את סרגל המשימות שלי בכל הצגים.

על מנת להשתמש בצג שני, לחץ על המקשים Windows + p.

על מנת לשנות את הגדרת הרזולוציה עבור צג שני, גש אל תפריט הגדרות, בחר מערכת, בחר צג, ואז עדכן את ההגדרות תחת רזולוציית צג.

תצוגת משימות ושולחנות עבודה וירטואליים

שולחנות עבודה וירטואליים של Windows 11 הם שולחנות עבודה נפרדים שמשתמש יכול ליצור כדי לארגן סוגים שונים של אפליקציות.

על מנת ליצור שולחן עבודה וירטואלי חדש, רחף עם הסמן מעל לסמל תצוגת המשימות סמל תצוגת המשימות בסרגל המשימות, ואז בחר שולחן עבודה חדש. שולחן העבודה הפעיל הנוכחי רשום בתור שולחן עבודה 1. רחף עם הסמן מעל לסמל תצוגת המשימות כדי להציג את כל שולחנות העבודה הווירטואליים הפעילים. לחץ על המקשים Windows + ctrl + חץ ימני כדי לעבור אל שולחן העבודה הווירטואלי מצד ימין. לחץ על המקשים Windows + ctrl + חץ שמאלי כדי לעבור אל שולחן העבודה הווירטואלי מצד שמאל.

לחלופין, בחר את סמל תצוגת המשימות או לחץ על המקשים Windows + tab כדי להציג את כל החלונות הפעילים בראש הרשימה ואת כל שולחנות העבודה בתחתית הרשימה.

על מנת לשנות את השם של שולחן עבודה וירטואלי, לחץ לחיצה ימנית על התמונה הממוזערת בתפריט תצוגת המשימות, ואז בחר שנה שם.

על מנת לשנות את הרקע של שולחן עבודה וירטואלי, לחץ לחיצה ימנית על התמונה הממוזערת בתפריט תצוגת המשימות, ואז בחר בחר רקע.

הגדרות תצוגה

Windows 11 מציעה את הגדרות התצוגה טווח דינמי גבוה (HDR) וקצב רענון דינמי (DRR).

Windows 11 תומכת ב-HDR אוטומטי. בהגדרות, הפעל את HDR אוטומטי כדי לוודא שמשחקים שיש עבורם תמיכה ישודרגו באופן אוטומטי ושמשחקים שאינם תומכים ברזולוציה גבוהה יותר ישתמשו ב-SDR. הפעל את השתמש ב-HDR כדי לוודא ש- HDR מופעל כאשר אתה מפעיל משחק.

Windows 11 תומכת בקצב רענון דינמי (DRR), המאפשר למחשב שלך להאיץ באופן אוטומטי את קצב הרענון כאשר אתה מבצע סימון בדיו או גלילה, כדי להבטיח חוויה חלקה יותר ולהוריד את קצב הרענון כאשר אינך זקוק לו כדי שהמחשב שלך יוכל לחסוך בחשמל.

הזמינות של קצב הרענון הדינמי (DRR) עשויה להשתנות. הפונקציה הזו מוצעת במחשב ניידים נבחרים עם צגים שתומכים בקצב רענון משתנה (VRR) וקצב רענון של לפחות 120 הרץ. DRR גם מחייב מנהל התקן גרפיקה WDDM 3.0, הזמין באמצעות Windows Update.

תחת הגדרות > מערכת > תצוגה > תצוגה מתקדמת, תוכל לבחור קצב רענון.

הצמד

חוויית ההצמדה החדשה מאפשרת לך להפעיל אפליקציות אחת-לצד-השנייה בצג הראשי או המשני שלך. תוכל הפעיל עד ארבע אפליקציות בכל צג.

Windows מסוגלת לשנות באופן אוטומטי את גודל החלונות כאשר אתה גורר את החלונות לאזורים שונים של המסך.

ב-Windows 11, תוכל לרחף עם הסמן מעל לסמל ההגדלה של חלון האפליקציה כדי לגשת אל הצמד.

Snap מציעה שש פריסות (בהתאם לרזולוציה של המסך).

Microsoft גם שיפרה את הזכרון של האפליקציות שצולמו. אם יש לך פריסה מוצמדת במצב אופקי ואתה מסובב את התצוגה שלך, Windows תסובב את חלונות האפליקציה ותשאיר אותם במיקומיהם המוצמדים. Windows גם זוכרת את המיקומים של חלונות שהוצמדו כאשר אתה מעגן ומשחרר עגינה מצגים חיצוניים.

חיפוש

תכונת החיפוש כלולה ב-Windows 11, אבל כבר אין סרגל חיפוש בסרגל המשימות.

לחץ התחל, התחל להקליד ו-Windows תעביר אותך באופן אוטומטי אל ממשק המשתמש המשופר לחיפוש.

Microsoft Store

Microsoft Store החדשה עוזרת לכם לגלות ולהתקין אפליקציות, משחקים, סרטים והצעות מיוחדות.

עם החנות הנפתחת החדשה, תוכל להתקין אפליקציות מתוך הדפדפן. כאשר אתה לוחץ על תג הורדה של Microsoft Store בעמוד אינטרנט, Microsoft Store פותחת חלון כדי לנהל את ההתקנה בלא לסגור את עמוד האינטרנט שלך.

עם חנות האפליקציות שתוכננה מחדש, תהיה לך גישה לקטלוג של אפליקציות Android המונע באמצעות ה-Appstore של Amazon. Amazon כבר אישרה שה-Appstore שלה תתמוך ב-Android App Bundles (AAB), הדור הבא של העיצוב הסטנדרטי של אפליקציות Android שיחליף בסופו של דבר את עיצוב APK הנוכחי.

כדי לסייע למשתמשים להפעיל את אפליקציות Android החביבות עליהם ב-Windows 11, חברת Microsoft משתמשת בתת-מערכת Windows עבור Android (WSA), הדומה לתת-המערכת של Linux עבור Linux (WSL).

Windows 11 גם כוללת טכנולוגיית מחשבים וירטואלית חדשה שמטפלת בבעיות התאמה עם פרויקט המקור הפתוח של Android (פרויקט AOSP), שהיא מחסנית תוכנה מקור-פתוח.

עם פרויקט המקור הפתוח של Android (פרויקט AOSP), מערכת Windows 11 אינה זקוקה לתמיכה של Google Play Services ומרבית האפליקציות פועלות במערכת ההפעלה השולחנית.

אסור לך להעלות אפליקציות צדדיות ב-Windows 11. העלאת אפליקציות צדדיות היא התהליך של התקנת אפליקציות Android במכשיר שלך שלא קיבלו אישור של Microsoft Store או Amazon Appstore. תוכל להוריד קבצי APK מאתרים כמו APKMirror וללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי להתקין את האפליקציה במכשיר Windows.

Cortana והפעלה קולית

Cortana כלולה אך לא מופעלת כברירת מחדל.

כדי להפעיל את Cortana, חפש ופתח את Cortana. לחלופין, תוכל לבחור התחל > כל האפליקציות > Cortana.

אחרי שתיכנס למערכת, Cortana מוצגת בחלון נפתח קטן מעל למרכז סרגל המשימות של Windows. במידת הצורך, היא עשויה גם לפתוח אפליקציות אחרות, כמו דפדפן האינטרנט Microsoft Edge או אפליקציות Microsoft Office.

עם זאת, Cortana כבר לא משתלבת בחוויית החיפוש של Windows גם אחרי שתיכנס אל האפליקציה Cortana. Cortana לא תגיב לשום דבר שתקליד לתוך החיפוש של Windows. במקום זאת, עליך להפעיל את האפליקציה Cortana ולהקליד את השאילתה שלך לתוך חלון הצ'אט של האפליקציה.

תחת פרטיות והגדרות, תוכל להתאים את הגדרות ההפעלה הקולית שלך עבור Cortana.

מפעיל ההקלדה הקולית החדש הוא דרך מהירה וקלה להתחיל להקליד לתוך שדה טקסט נבחר באמצעות דיבור. כברירת מחדל, המפעיל אינו פועל, אך תוכל להפעילו באמצעות לחיצה על המקשים Windows + h, ואז תוכל למקם את חלון ההקלדה-הקולית בכל מקום שתרצה במסך שלך.

צ'אט Teams

עם Windows 11, הצ'אט של Microsoft Teams משולב בסרגל המשימות.

תוכל להתחבר באמצעות טקסט, צ'אט, קול או וידאו עם כל אנשי הקשר האישיים שלך, בכל מקום, על פני מערכות ההפעלה Windows, Android, או iOS. אם האדם שאתה מנסה להתחבר אליו בצד השני לא הוריד עדיין את האפליקציה Teams, תוכל עדיין להתחבר אליו באמצעות SMS דו-כיווני.

הצ'אט של Teams אינו לקוח מלא של Microsoft Teams. הוא רק לאפשר לך לנהל צ'אט ושיחות וידאו (ידוע בשם "Meet"). על מנת להפעיל את הצ'אט של Teams בתוך Windows 11, לחץ על סמל הצ'אט סמל צ'אט בסרגל המשימות, או לחץ על המקשים Windows + c.

Teams 2.0 כוללת את התכונות הבאות:

 • סמל סרגל המשימות של הצ'אט החדש

 • קיצור המקשים Windows + c כדי להפעיל את צ'אט

 • הודעות עם תשובות מוטבעות

 • הוסף אנשי קשר באמצעות כתובת דוא"ל או מספר טלפון

 • שלח דוא"ל או SMS אל אנשי קשר שאין להם Teams מתוך Teams

 • תמיכת SMS מאפשרת למשתמשי טלפונים ניידים/סלולריים להצטרף בפועל וליצור אינטראקציה באמצעות צ'אט ב-SMS (בארה"ב, קנדה, מקסיקו, ברזיל, קולומביה, הודו ובריטניה בלבד)

 • סנכרן את צרכן ה-Skype הקודם או את אנשי הקשר האישיים מתוך Outlook.com לתוך Teams (אופציונלי)

 • סמל סרגל המשימות תומך במצבים/ערכות נושא בהירים וכהים במערכת Windows

סייר הקבצים

יש כמה שינויים בסייר הקבצים של Windows 11, כולל סרגל כלים חדש וסמלים חדשים עבור קבצים ואפליקציות.

סרגל הכלים פושט. סמלים פשוטים מסייעים לך לבצע משימות בסיסיות, כמו יצירת תיקיות חדשות, העתקה, הדבקה, שינוי שם, מחיקה, מיון סמלים, או שנה את התצוגה.

פתח את תפריט 'עוד' סמל 'עוד' עבור פריטים נוספים כמו מיפוי כונן רשת, בחירת כל הפריטים בחלון ופתיחת אפשרויות.

ב-Windows 11, לכל חלונות סייר הקבצים יש פינות מעוגלות.

הגדרות מערכת

תפריט הגדרות המערכת כולל אפשרויות של שינויים בקול, בחשמל ובסוללה, אחסון ולוח הזכרון.

ניתן עכשיו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות כדי לקבוע איך אפליקציות שהותקנו מראש פועלות ברקע: תמיד, ממוטבות לחסכון בחשמל, לעולם לא.

Windows 11 מציעה כמעט 100 קולות חדשים.

על מנת להוסיף או לשייך התקני פלט או קלט חדשים כמו התקני שמע Bluetooth, בחר הגדרות > מערכת > קול, ואז בחר הוסף התקן.

כדי להגדיר את התצורה של הגדרות התקן שמע, או לשנות את השם של התקן שמע, בחר את ההתקן בתוך הגדרות > מערכת > קול.

כדי לעדכן התקנים עבור התקן שמע, מתוך הגדרות הקול, בחר בדוק אם קיימים עדכוני התקנים.

חלון המיקסר של עוצמת הקול זמין עתה בהגדרות שמע.

Windows 11 מאפשרת לך לשלוט בקול על בסיס של כל אפליקציה בנפרד.

על מנת לשנות את ביצועי הסוללה, בחר הגדרות > מערכת > חשמל וסוללה, ואז בחר אחת מבין האפשרויות הבאות תחת מצב חשמל: יעילות החשמל הטובה ביותר, מאוזנת, הביצועים הטובים ביותר.

על מנת לגבות את הקבצים שלך בהתקן אחסון חיצוני או לבצע גיבוי מלא, גש אל מערכת > אחסון > הגדרות אחסון מתקדמות > אפשרויות גיבוי. גם אפשרויות הגיבוי ממוקמות בלוח הבקרה.

פונקציית ההסטוריה של לוח הזכרון זוכרת עד 25 תמונות, טקסט, script, קישורים, מסמכים וסרטים שהם פחות מ-4 מ"ב. אחרי שתגיע לסוף המכסה, הפריט האחרון שהועתק יוסר מהלוח כאשר תעתיק פריט חדש. אם לא מצמידים פריט ללוח, רשימת ההיסטוריה של הלוח מתאפסת בכל פעם שמפעילים מחדש את המחשב.

פונקציית ההיסטוריה של הלוח מושבתת כברירת מחדל.

רשת ואינטרנט

Wi-Fi 6E זמין ב-Windows 11. Windows 11 גם מאפשרת לך להפעיל או להשבית Wi-Fi או מתאמי Ethernet בלחיצת כפתור ולגשת לסקירה כללית של הסטטוס הנוכחי של כל מתאם.

Wi-Fi 6E מאפשר מהירויות גדולות יותר, קיבולת גדולה יותר, השהייה ואבטחה טובה יותר.

הערה:

Wi-Fi 6E מחייב מחשב המצויד בהתקן Wi-Fi 6E ומנהל התקן בעל יכולת.

אפליקציות

הגדרות האפליקציות ב-Windows 11 מאפשרות לך לבחור או לשנות אלו אפליקציות פותחות אלו סוגי קבצים.

כדי לפתוח הגדרות Windows לחץ על המקשים Windows + i, או לחץ לחיצה-ימנית על הלחצן התחל ובחר הגדרות.

על מנת לשנות אפליקציית ברירת מחדל, חפש על פי סוג קובץ. בחר הגדרות > אפליקציות > אפליקציות ברירת מחדל, בחר הגדר ברירת מחדל עבור סוג קובץ או סוג קישור, ואז הקלד את השם של סיומת הקובץ כדי לשייך עם אפליקציה. כך למשל, הקלד txt עבור קבצי טקסט או jpg עבור תמונות jpeg.

אם תקליד סיומת שאינה רשומה, בחר בחר ברירת מחדל כדי להגדיר את אפליקציית ברירת המחדל עבור סיומת זו.

חשבונות

הגרסה של Windows 11 קובעת את דרישות ההתקנה. Windows 11 Home מחייבת חיבור אינטרנט וחשבון Microsoft להתקנה. Windows 11 Home מאפשרת לך ליצור חשבון מקומי אחרי ההתקנה. תוכל להתקין מהדורות אחרות של Windows 11 ללא חיבור אינטרנט או חשבון Microsoft.

תוכל להיכנס לתוך Windows באמצעות Windows Hello, מפתח אבטחה או סיסמה.

Windows Hello מאפשרת לך להיכנס באמצעות פניך, טביעת אצבע או PIN. תוכל להשתמש ב-Windows Hello כדי להיכנס להתקן שלך במסך הנעילה ולהיכנס לחשבון שלך באינטרנט.

מפתח אבטחה הוא התקן פיזי, כגון מפתח USB, טלפון חכם או כרטיס גישה שבהם תוכל להשתמש במקום שם המשתמש שלך והסיסמה כדי להיכנס למערכת. השימוש במפתחות אבטחה הוא בנוסף לטביעת אצבע או PIN.

גיימינג

אפליקציות ההגדרות של Windows 11 כוללת לשונית גיימינג ייעודית שממנה ניתן לאפשר את מצב גיימינג. הלשונית כוללת קיצור דרך כדי להגדיר את התצורה של ה-GPU עבור כל אפליקציה במכשיר.

על מנת להאיץ את ביצועי הגיימינג, אם יש למחשב שלך כרטיס גרפי ייעודי, תוכל להגדיר למערכת להשתמש בכרטיס בעת משחק.

על מנת להגדיר את התצורה של המחשב שלך עבור גיימינג:

 1. בחר הגדרות > גיימינג > מצב משחק > גרפיקה.

 2. חפש את המשחק שתרצה להגדיר את תצורתו.

 3. בחר אפשרויות, ואז בחר ביצועים גבוהים.

נגישות

Windows 11 מציעה טכנולוגיות סיוע כמו קורא טקסטים, זכוכית מגדלת, כתוביות סגורות, זיהוי דיבור של Windows, קוראי מסך, תוכניות הגדלה, שירותי CART, פקודות בדיבור וחוויות אחרות.

‏‎Windows Update

Windows Update בתוך Windows 11 מספקת את הזמן המשוער שעדכון עשוי לארוך. מידע זה זמין בעמוד Windows Update ובמגש המערכת כאשר עדכון נמצא בהמתנה.

הפעלה

עליך להפעיל את Windows כדי להתאים אותה אישית ולהשתמש בכל התכונות.