solution Contentsolution Content

חבר מדפסת HP באמצעות הגדרת Wi-Fi מוגנת (WPS)

חבר מדפסת HP במהירות אל רשת ה- Wi-Fi שלך באמצעות שיטת לחצן הגדרת Wi-Fi מוגנת (WPS). אינך זקוק לשם הרשת והסיסמה כדי לחבר את המדפסת באמצעות WPS.

כמה מותגי נתבים אינם תומכים בחיבור באמצעות WPS. לפני שתתחיל, ודא שיש לנתב שלך לחצן WPS או לחצן עם סמל WPS .

אם הנתב שלך אינו תומך ב-WPS, גש אל הגדרת מדפסת HP (רשת Wi-Fi) כדי לקרוא על השלבים הדרושים כדי לחבר את המדפסת לרשת באמצעות האפליקציה HP Smart.

 1. הנח את המדפסת ואת המחשב או המכשיר הנייד סמוך לנתב ה-Wi-Fi.

 2. העבר את המדפסת למצב חיבור WPS.

  • רוב המדפסות עם לוח בקרה במסך המגע: פתח את תפריט הגדרה, רשת, או הגדרות אלחוט בחר הגדרת Wi-Fi מוגנת, בחר לחצן, ואז בחר התחל.

  • רוב המדפסות ללא לוח בקרה עם מסך מגע: לחץ והחזק את הלחצן אלחוט במשך חמש שניות או עד שנורית האלחוט תתחיל להבהב.

  • מדפסות HP DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400 ו-Tango: לחץ והחזק את הלחצן Wi-Fi ואת הלחצן הפעלה בגב המדפסת למשך חמש שניות, עד שהפס הכחול יהבהב.

 3. תוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל.

 4. חזור למדפסת ובדוק את מצב נורית או פס האלחוט.

  • אם הנורית הכחולה או הפס הכחול מפסיקים להבהב, הרי שהמדפסת התחברה בהצלחה אלא הרשת. גש אל 123.hp.com כדי להתקין את תוכנית HP על מנת של המדפסת כדי להשלים את ההתקנה והחיבור למחשב או למכשיר הנייד שלך. עבור מחשבי Chromebook, גש אל הגדרת מדפסת HP (Chromebook).

  • אם הנורית או הפס הכחול עדיין מהבהבים או כבוןיים, הרי שהחיבור נכשל. המשך לשלב הבא.

 5. שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

  • רוב המדפסות עם צג או תפריט של מסך המגע: פתח את תפריט האלחוט או ההגדרה, בחר הגדרת רשת או הגדרות, ואז בחר שחזר הגדרות רשת.

  • מדפסות ללא תצוגת מסך מגע או תפריט: עבור אל שחזר מצב הגדרת Wi-Fi במדפסת HP שברשותך כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל באמצעות לחיצה על הלחצנים במדפסת שלך.

 6. חזור על השלבים להעברת המדפסת והנתב למצב WPS כדי להשלים את החיבור.