solution Contentsolution Content

השתמש ב-Diagnose & Fix ב-HP Smart לתיקון בעיות נפוצות במדפסת (Windows,‏ macOS)

הפעל כלי פתרון בעיות זה המובנה באפליקציה HP Smart עבור מחשבי Mac ו-Windows אם נתקלת בבעיות במדפסת שלך.

Diagnose & Fix מבצעת את הפעולות הבאות לפתרון בעיות:

 • מפנה עבודות הדפסה שנתקעו בתור, מחדש את הפעולה של עבודות הדפסה כלשהן שהושהו בתור ופתור שגיאות אחרות של תור הדפסה.

 • בודק אם המדפסת לא מקוונת ומחבר אותה חזרה לרשת במידת האפשר.

 • פתור שגיאות זכרון הדפסה זמני.

 • בודק ומתקין עדכונים זמינים כלשהם עבור מנהלי התקן (Windows בלבד).

 • מחבר את המדפסת ליציאה הנכונה אם קיימת אי התאמה של היציאה (Windows בלבד).

התקנת המדפסת שלך עם האפליקציה HP Smart (מערכות הפעלה Windows, macOS)

השתמש בהתקנת המדפסת המונחית הנמצאת באפליקציה HP Smart כדי לחבר את המדפסת שלך באמצעות USB או דרך האינטרנט.

 1. הורד את אפליקציית HP Smart דרך HP Smart - חנות Microsoft (Windows, באנגלית) או דרך HP Smart - חנות Mac App (macOS, באנגלית).

 2. אם מוצג מסך 'ברוכים הבאים אל HP Smart', לחץ על קבל הכל.

  מסך ברוכים הבאים של HP Smart
 3. הגדר או הוסף מדפסת.

  • אם מוצגת האפשרות להתקין מדפסת או להיכנס למערכת, לחץ על התקן מדפסת חדשה.

   לחיצה עלח 'התקן מדפסת חדשה'
  • אם מוצג מסך הבית של האפליקציה לחץ על הוסף מדפסת (Windows), התקן או הוסף מדפסת (macOS), או על הסמל הוסף מדפסת.

   דוגמאות של 'הוסף מדפסת' ב-Windows (משמאל) ו-macOS (מימין)

   דוגמאות לאפשרויות 'הוסף מדפסת' באפליקציית HP Smart
 4. עבור macOS, לחץ התחל תחת הגדר מדפסת חדשה. אם תתבקש לבחור סוג חיבור, לחץ על WiFi או כבל Ethernet ולאחר מכן הקש על המשך. הכן את המדפסת לחיבור ולאחר מכן לחץ על המשך.

  לחיצה על 'תחילת עבודה'
 5. אתר את המדפסת ברשימה, לחץ על שם המדפסת או על הגדרה ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי לסיים את ההגדרה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמדפסת תוצג.

  דוגמה של מדפסות שנמצאו באפליקציה HP Smart

  דוגמאות של מדפסות שנמצאו באפליקציה HP Smart
 6. אם אתה משתמש בחיבור Wi-Fi והמדפסת שלך לא נמצאה, המשך אל השלב הבא.

 7. שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: בלוח הבקרה, פתח את התפריט אלחוט או התפריט התקנה, בחר הגדרת רשת או הגדרות ולאחר מכן בחר שחזר הגדרות רשת.

  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: השתמש בלחצני לוח הבקרה כדי לשחזר את מצב התקנת ה-Wi-Fi במדפסת HP שברשותך.

 8. בתוך שעתים, סגור ופתח מחדש את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת.

 9. אם האפליקציה HP Smart עדיין לא מצליחה למצוא את המדפסת, גש אל התוכנה או ההתקן לא מצאו את מדפסת HP במהלך ההתקנה עבור מידע על פתרון בעיות.

הפעל את Diagnose & Fix

אתר והפעל את Diagnose & Fix באפליקציה HP Smart עבור מחשבי macOS ו-Windows.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן פתח את Diagnose & Fix.

  • Windows: לחץ על סמל Diagnose & Fix בפינה השמאלית התחתונה.

  • macOS: בחר את המדפסת שלך, לחץ על מדפסות בסרגל התפריט העליון, ולאחר Diagnose & Fix.

  לחץ על הסמל בשורה התחתונה (Windows), בחר את Diagnose & Fix מתוך תפריט המדפסות (macOS)

  פתיחת Diagnose & Fix ב-HP Smart עבור Windows ו-Mac
 2. לחץ על התחל.

  הערה:

  אל תסגור את HP Smart בזמן שפותר הבעיות פועל.

  לחיצה על 'התחל' עבור 'אבחון ותיקון' באפליקציית HP Smart
 3. אם נמצאו בעיות כלשהן, פעל בהתאם להוראות כלשהן שסופקו.

  תוצאות Diagnose & Fix באפליקציית HP Smart
 4. אם הבעיה לא נפתרה, בחר באחד המשאבים הנוספים או גש אל תמיכת הלקוחות של HP וחפש את הבעיה או את הודעת השגיאה הספציפיות שבהם נתקלת.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.