תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet M207-M212 - המדפסת לא אוספת נייר

נורית הנייר מהבהבת, שורת נוריות הסטטוס הקדמית מראה אור כתום רצוף או נורית השגיאה התראה דולקת, וההודעה אין נייר או מגש ריק מוצגת באפליקציה HP Smart.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדיקת הנייר וטען אותו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועים או קפלים שעלולים לגרום לבעיה באיסוף, ולאחר מכן טען מחדש.

בדוק את הנייר

בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.

 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.

 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.

 • אל תדפיס על נייר שכבר הדפסת עליו. דיו לח עשוי לגרום לניירות להידבק זה לזה.

 • המתן עד שהמדפסת תשלים עבודת הדפסה או הצגת ההודעה הנייר אזל או טען נייר באפליקציה HP Smart לפני שתטען שוב את הנייר.

טען מחדש את הנייר

טען את הנייר במגש ההזנה.

 1. תוך החזקת ערימת הנייר בשתי ידיים, כפוף את הערימה כך שתיווצר צורת U, ולאחר מכן כפוף את הערימה בכיוון הנגדי.

  פעולה זו יכולה לשחרר גליונות נייר תקועים.

  כיפוף ערימת הנייר
 2. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.

 3. הסט את מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט.

  הסטת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט
 4. טען את ערימת הנייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.

  הערה:

  טען עד 150 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לעבר המדפסת. אם אתה טוען נייר מחורר, טען את הנייר כך שהחורים יפנו לצד השמאלי של המגש.

  טעינת נייר
 5. החלק את מכווני האורך והרוחב של הנייר כך שינוחו כנגד ערימת הנייר.

  החלקת מכווני הנייר פנימה
 6. הסר את מכסה מגש ההזנה.

בדיקת גודל הנייר והגדרות הסוג

בהתאם להגדרות, אפשר שהמדפסת תציג הודעת שגיאה אזל הנייר, גם אם הוכנס נייר למגש הקלט. שנה את הגדרות מגש הקלט מלוח הבקרה של המדפסת או מתוך התוכנית שממנה אתה מנסה להדפיס.

אפס את המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. אם המדפסת לא נכבית, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן 60 שניות.

 4. חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

הדפס דף ניקוי יחידת ההיתוך (היישום HP Smart)

השתמש ב'הגדרות מתקדמות' באפליקציית HP Smart כדי להדפיס דף ניקוי יחידת היתוך ולפתור בעיות באיכות ההדפסה, כולל כתמי טונר או נתזי טונר, כתמים, פסים, קווים או סימנים חוזרים.

 1. ודא שהוטען נייר במגש ההזנה ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

 2. פתח את אפליקציית HP Smart ולאחר מכן לחץ על התמונה של המדפסת שלך כדי לפתוח את ההגדרות ואת כלי הניהול.

 3. תחת 'הגדרות' או 'מתקדם', לחץ על הגדרות מתקדמות כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת.

 4. מתוך דף הבית של שרת האינטרנט של EWS, לחץ על הכרטיסייה מערכת ולאחר מכן לחץ על שירות.

 5. אם תתבקש להיכנס, הקלד מנהל עבור שם המשתמש ובמידת הצורך הזן את מספר הזיהוי האישי מתווית המדפסת, ואז לחץ הגש. בדרך כלל נמצאת תווית זו בתוך אזור הגישה למחסנית.

  המיקום של ה-PIN על גבי תווית המדפסת
 6. תחת 'מצב ניקוי יחידת ההיתוך', לחץ על התחל.

  במדפסות מסוימות יש צורך ללחוץ על לחצן בלוח הבקרה, שבדרך כלל מסומן על-ידי נורית התראה מהבהבת. לדוגמה, לחץ על הלחצנים התחל/המשך עותק , התחל/המשך , או על חידוש הפעולה כדי להתחיל את נקיון יחידת ההיתוך.

  לחיצה על 'התחל' תחת מצב ניקוי מחסנית ב-EWS

  המדפסת משתמשת בדף נייר אחד לנקות את מנגנון ההיתוך. השלמת פעולת ניקוי המדפסת עשויה להימשך עד 3 דקות.

ניקוי גלגלת האיסוף

יתכן שאבק, סיבי נייר ופסולת אחרת יצטברו על גלגלת האיסוף ויגרמו לבעיות בהזנת הנייר. נקה את גלגלת האיסוף בתוך המדפסת.

אסוף את הפריטים הבאים:

 • מטלית נטולת מוך או מטוש

 • מים מזוקקים, מסוננים, או מבוקבקים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל מגב המדפסת והמתן עד להתקררות המדפסת.

 3. הוצא את ערימת הנייר ממגש ההזנה.

 4. הטה המדפסת על צדה.

  הטיית המדפסת על צדה
 5. שחרר ולאחר מכן החזק בתפס הכחול כדי להסיר את הלוח.

  שחרור ולאחר מכן החזקת התפס הכחול כדי להסיר את הלוח
 6. הרטב קלות במים את המטוש או המטלית, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים.

 7. נקה את גלגלת האיסוף באמצעות מטוש, תוך הפעלת כמות מתונה של לחץ.

  איתור גלגלת האיסוף
 8. הנח לגלגלת האיסוף להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 9. תוך כדי ההחזקה בתפס הכחול, ישר והכנס את הלוח, ולאחר מכן שחרר את התפס הירוק כדי לנעול אותו במקומו.

  הכנסת הלוח
 10. החזר את המדפסת למצבה המקורי.

  החזרת המדפסת למצבה המקורי
 11. טען ערימת נייר.

גלגלת האיסוף נקייה ומוכן לשימוש כעת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏