תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

לא נמצאה מדפסת HP במהלך התקנת מנהל ההתקן (Windows, Mac)

התוכנה של HP אינה יכולה לגשת למדפסת במהלך תהליך הגדרת החיבור במחשב עם מערכת הפעלה Windows או macOS.

כמו כן עשויה להופיע הודעת שגיאה.

 • לא נמצאה מדפסת

 • לא ניתן לאתר את המדפסת

 • לא נמצאו התקנים

 • לא ניתן לאתר את המדפסת ברשת האלחוטית שלך

פתור בעיות אי-איתור מדפסת (Windows)

פתרון בעיות ב-Windows כאשר המדפסת שלך לא נמצאה במהלך ההתקנה.

שימוש בכלי (Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את ‏‎HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

התקנה מחדש של מנהל ההדפסה של HP‏ (Windows)

הסר ולאחר מכן התקן מחדש את מנהל התקן ההדפסה במחשב עם Windows.

 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח הוסף או הסר תוכניות.

 3. חפש את שם המדפסת של HP שברשותך ברשימת התוכניות.

  • אם אתה מוצא את המדפסת שברשותך, לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  • אם אינך מוצא את המדפסת, חפש את מדפסות וסורקים, לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על הסר התקן.

 4. אם נפתחת הודעה בנוסח בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן.

 5. פעל בהתאם להוראות כדי להשלים את הסרת התוכנה, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

 6. עבור אל 123‏.hp.com כדי להוריד ולהתקין את מנהל התקן ההדפסה העדכני.

פתרון בעיות חיבור במדפסת שלך

זהה ופתור בעיות בחיבור המדפסת.

פתור בעיות של חיבור מדפסת USB

בדוק את כבל ה-USB כדי לאתר את הנזק והאורך, החלף אותו במידת הצורך, והפעל מחדש את המדפסת והמחשב.

 1. כבה את המדפסת ואת המחשב.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמחשב ומהמדפסת ולאחר מכן בדוק את הכבל.

  • אם הכבל פגום או אורכו עולה על 3 מטרים (), החלף אותו.

  • אם הכבל אינו פגום או קצר יותר מ- 3 מטרים (), חבר את הכבל ליציאת USB שונה במחשב. היציאה צריכה להיות USB 2.0 לפחות. אם אתה משתמש ברכזת USB או בתחנת עגינה, חבר את הכבל ישירות למחשב.

 3. חבר את הכבל למדפסת שברשותך, ולאחר מכן ודא שהכבל מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המחשב והמתן עד לסיום ההפעלה.

 5. הפעל את המדפסת ולאחר מכן הוסף את המדפסת שברשותך (Mac) או המתן עד שהמחשב יתקין את ההתקן החדש (Windows).

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • החיבור לרשת גרוע: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

פתור בעיות בחיבור רשת קווי

ודא שאתה משתמש בכבל Ethernet לא פגום, בדוק אם יש אור ירוק ליד יציאת ה-Ethernet במדפסת, ולאחר מכן הדפס דף תצורת רשת כדי לוודא שיש החיבור.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל ה-Ethernet מהנתב ומהמדפסת.

 2. בדוק אם הכבל פגום, ולאחר מכן ודא שהוא כבל Ethernet ולא כבל טלפון.

  הערה:

  כבלי Ethernet וכבלי טלפון דומים למראה, אבל כבלי Ethernet בדרך כלל גדולים יותר ויש להם שמונה גידים גלויים בקצה.

 3. חבר את הכבל אל יציאת Ethernet או LAN אחרת בנתב, ולאחר מכן חבר אותו לתוך המדפסת, וודא שהוא מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המדפסת.

 5. בדוק את הנוריות ביציאת ה-Ethernet של המדפסת כדי לוודא שהחיבור בוצע בהצלחה. הנורה הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.

 6. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 7. תחת הסעיף מידע כללי section, ודא כי מצב הרשת שמופיע הוא מוכן.

  תחת הסעיף 'מידע כללי', מצב הרשת מוצג כמוכן

פתור בעיות אי-איתור מדפסת (Mac)

פתרון בעיות במחשב Mac כאשר המדפסת שלך לא נמצאה במהלך ההתקנה.

אפס את מערכת ההדפסה (Mac)

איפוס מערכת ההדפסה עלול למחוק את כל מצבי השגיאה באמצעות הסרת כל מדפסות HP ומדפסות ושאינן HP, עבודות הדפסה ממתינות והעדפות הדפסה.

זהירות:

איפוס מערכת ההדפסה מסיר את כל המדפסות. לאחר איפוס מערכת ההדפסה, הוסף מחדש את המדפסות שלך לתור.

 1. לחץ על הסמל Apple, לחץ על העדפות מערכת ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 2. לחץ לחיצה ימנית או control+לחיצה בכל מקום בחלון מדפסות, ואז לחץ על איפוס מערכת הדפסה .

  לחיצה על איפוס מערכת ההדפסה
 3. לחץ על איפוס כדי לאשר.

 4. הזן את שם המנהל ואת הסיסמה, ואז לחץ אישור כדי להשלים את האיפוס.

 5. לאחר סיום האיפוס, הוסף מחדש את המדפסת שברשותך. לחץ על סימן הפלוס, בחר את המדפסת שברשותך מהרשימה, ואז לחץ על הוסף.

הסר את מנהל התקן ההדפסה של HP והוסף את המדפסת שלך באמצעות AirPrint ‏(Mac)

הסר את מנהל התקן ההדפסה והתוכנה המותקנים ב-Mac שלך, ולאחר מכן הוסף את המדפסת באמצעות AirPrint.

 1. הורד ופתח את HP Easy Start.

 2. מתוך התפריט הנפתח HP Easy Start, לחץ על הסרת התקנה של תוכנת HP.

  לחיצה על הסרת התקנה של תוכנת HP ב-HP Easy Start
 3. פעל על פי ההוראות להסרת כל תוכנות HP.

 4. לחץ על הסמל Apple, לחץ על העדפות מערכת, ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 5. לחץ על סימן הפלוס.

 6. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.

 7. לחץ על השדה השתמש ב- או הדפסה באמצעות , בחר את AirPrint מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  בחירת המדפסת שברשותך מהרשימה ופתיחת השדה 'השתמש ב-'
 8. אם AirPrint אינו זמין או אם דרושה לך תכונה ספציפית של HP בלבד, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקן של HP כדי להוריד את התוכנה של HP עבור המדפסת שברשותך.

פתרון בעיות חיבור במדפסת שלך

זהה ופתור בעיות בחיבור המדפסת.

פתור בעיות של חיבור מדפסת USB

בדוק את כבל ה-USB כדי לאתר את הנזק והאורך, החלף אותו במידת הצורך, והפעל מחדש את המדפסת והמחשב.

 1. כבה את המדפסת ואת המחשב.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמחשב ומהמדפסת ולאחר מכן בדוק את הכבל.

  • אם הכבל פגום או אורכו עולה על 3 מטרים (), החלף אותו.

  • אם הכבל אינו פגום או קצר יותר מ- 3 מטרים (), חבר את הכבל ליציאת USB שונה במחשב. היציאה צריכה להיות USB 2.0 לפחות. אם אתה משתמש ברכזת USB או בתחנת עגינה, חבר את הכבל ישירות למחשב.

 3. חבר את הכבל למדפסת שברשותך, ולאחר מכן ודא שהכבל מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המחשב והמתן עד לסיום ההפעלה.

 5. הפעל את המדפסת ולאחר מכן הוסף את המדפסת שברשותך (Mac) או המתן עד שהמחשב יתקין את ההתקן החדש (Windows).

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • החיבור לרשת גרוע: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

פתור בעיות בחיבור רשת קווי

ודא שאתה משתמש בכבל Ethernet לא פגום, בדוק אם יש אור ירוק ליד יציאת ה-Ethernet במדפסת, ולאחר מכן הדפס דף תצורת רשת כדי לוודא שיש החיבור.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל ה-Ethernet מהנתב ומהמדפסת.

 2. בדוק אם הכבל פגום, ולאחר מכן ודא שהוא כבל Ethernet ולא כבל טלפון.

  הערה:

  כבלי Ethernet וכבלי טלפון דומים למראה, אבל כבלי Ethernet בדרך כלל גדולים יותר ויש להם שמונה גידים גלויים בקצה.

 3. חבר את הכבל אל יציאת Ethernet או LAN אחרת בנתב, ולאחר מכן חבר אותו לתוך המדפסת, וודא שהוא מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המדפסת.

 5. בדוק את הנוריות ביציאת ה-Ethernet של המדפסת כדי לוודא שהחיבור בוצע בהצלחה. הנורה הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.

 6. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 7. תחת הסעיף מידע כללי section, ודא כי מצב הרשת שמופיע הוא מוכן.

  תחת הסעיף 'מידע כללי', מצב הרשת מוצג כמוכן


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏