תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שפר את איכות הפקס

לפקסים שנשלחו או התקבלו יש פסים אנכיים או אופקיים, קווים, או רזולוציה גרועה.

דוגמאות לאיכות פקס ירודה
הערה:

פקס מהווה אמצעי בטוח לשליחת מסמכים, אך אפשר שאין זו הבחירה הטובה ביותר אם מעוניינים לשלוח תמונות באיכות גבוהה. אם איכות הפקסים לקויה באופן עקבי, שקול לבצע במקום זאת סריקה.

תוכל להשתמש בתוכנת המדפסת כדי לסרוק עם המדפסת שלך, או באפליקציה HP Smart כדי לסרוק עם המדפסת שלך או עם מצלמת המכשיר הנייד שלך, ואז לשלוח את הסריקה באמצעות הדוא"ל. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ123.hp.com או מחנות האפליקציות שלך.

שפר את איכות הפקסים שהתקבלול

פתור בעיות בהגדרות הפקס ועדכן את קושחת המדפסת כאשר איכות הפקסים המתקבלים אינה משביעה רצון.

הערה:

אם מתרחשת אותה בעיה כאשר אתה מעתיק או שולח עבודת הדפסה, הבעיה אינה קשורה לפקס. גש אל תמיכת לקוחות של HP, הקלד את דגם המדפסת שלך, ואז חפש את המסמך תיקון איכות הדפסה ירודה כדי לקרוא על הצעדים הדרושים על מנת לפתור את הבעיה.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. בדוק את שידור הפקס אחרי כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה. תוכל לשלוח פקס בדיקה אל שירות בדיקת הפקס של HP במספר 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). שירות חינם זה שולח פקס חזרה בתוך 5 עד 7 דקות כאשר הפקס פועל כשורה. מספר הפקס שלך חייב להיות תואם למספר הפקס שהזנת בכותרת הפקס כדי לקבל את הפקס החוזר.

הפחת את מהירות השידור של הפקס

הפחת את מהירות השידור של הפקס כדי להגדיל את הסבירות של פקס מוצלח וכדי לשפר את איכות הפקס, במחיר זמני שידור ארוכים יותר.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את הגדרות פקס בסיסיות, הגדרות פקס מתקדמות, או תפריט העדפות.

 2. בחר במהירות ולאחר מכן בחר איטית.

הפעל את מצב תיקון השגיאות

מצב תיקון שגיאות (ECM) מגלה שגיאות שידור ומבקש באופן אוטומטי שידור מחדש של נתונים שגויים. בהתאם לאיכותם של קווי הטלפון, יכול מצב תיקון השגיאות לשפר את איכות הפקס. ודא שמצב תיקון השגיאות מופעל.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את הגדרות פקס בסיסיות, הגדרות פקס מתקדמות, או תפריט העדפות.

 2. בחר מצב תיקון שגיאות, וודא שההגדרה מופעלת.

עדכון קושחת המדפסת

‏HP מוציאה באופן שגרתי גרסאות חדשות של קושחות ובהן שיפורי מדפסת או פתרונות לבעיות. עדכן את הקושחה באופן שוטף כדי לוודא שאתה מפיק את המרב מהמדפסת שלך.

 • עדכון מלוח הבקרה של המדפסת: מדפסות רבות של HP עם מסכי מגע או תפריטים יכולות להתחבר ישירות ל-HP כדי למצוא ולהתקין עדכונים. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת עם חיבור אינטרנט פעיל. אם המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, השתמש באחת מהאפשרויות האחרות.

  במדפסת, אתר את התפריט עדכון מוצר או חפש עדכונים , על-ידי לחיצה על הסמל או הלחצן HP ePrint ( או ). בחר את התפריט הגדרה, שירות, או הגדרות, בחר העדפות, תחזוקת מדפסת או כלים, ולאחר מכן בחר שירותי אינטרנט, עדכוני מדפסת או עדכון LaserJet.

 • הורדת עדכונים מאתר תמיכת הלקוחות של HP: כאשר המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP כדי לחפש ולהתקין עדכונים זמינים, המופיעים תחת קושחות.

 • התקן את העדכונים דרך אפליקציית HP Smart: פתח את היישום HP Smart. אם HP Smart לא נמצא ברשותך, הורד אותו מ 123.hp.com או מחנות האפליקציות שלך. לאחר הוספת המדפסת, לחץ על תמונת המדפסת, לחץ על דף הבית של המדפסת (EWS) או על הגדרות מתקדמות, לחץ על כלים או על שירותי אינטרנט, ולאחר מכן לחץ על עדכוני מדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכת לקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

שפר את האיכות של הפקסים שנשלחו

נקה את הסורק, פתור בעיות בהגדרות הפקס, עדכן את קושחת המדפסת כאשר האיכות של הפקסים שנשלחו אינה משביעה הרצון.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. בדוק את שידור הפקס אחרי כל משימה, ואז בדוק עם מקבל הפקס כדי לברר אם הבעיה נפתרה.

נקה את משטח הסורק וחלקים

טביעות אצבעות, מריחות, אבק או לכלוך על זכוכית הסורק, מתחת למכסה הסורק, או בפתח הזנת המסמכים יכולים לגרום קווים ופסי צבע. נקה חלקים אלה במטלית רכה ונטולת מוך שרוססה במנקה זכוכית.

דוגמאות לסוגי סורקים

הסבר

תיאור

1.

מדפסת עם זכוכית סורק שטוחה ומכסה

2.

מדפסת עם סורק מזין מסמכים

נקה סורק שטוח

נקה את זכוכית הסורק ואת הצד התחתון של מכסה הסורק במטלית רכה, נטולת מוך, שרוססה בחומר לניקוי זכוכית.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 2. הרם את כיסוי הסורק.

 3. רסס מטלית רכה ונטולת מוך בחומר לניקוי זכוכית, ולאחר מכן נגב את זכוכית הסורק, פס הזכוכית (אם קיים), את המשטח הלבן שמתחת למכסה הסורק, ואת הפס הלבן שמתחת למכסה (אם קיים) עד שחלקים אלה יהיו נקיים, יבשים וללא מריחות.

  זהירות:

  על מנת להגן על חלקי המדפסת הפנימיים אל תרסס את חומר הניקוי ישירות על הזכוכית או על המשטח שמתחת למכסה.

  נקה את זכוכית הסורק ומתחת למכסה, וכל פס זכוכית או פס לבן (אם קיימים)

  הסבר

  תיאור

  1.

  משטח הגיבוי הלבן שמתחת למכסה הסורק

  2.

  הפס הלבן של מכסה מזין המסמכים האוטומטי של הסורק (אם קיים)

  3.

  פס הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי של הסורק (אם קיים)

  4.

  משטח הסורק הראשי

 4. חבר מחדש את כבל החשמל, הדלק את המדפסת, ואז סגור לחלוטין את מכסה הסורק.

נקה מזין סורק מסמכים

נקה את פסי הפלסטיק והזכוכית בתוך מזין המסמכים בעזרת מטלית רכה, נטולת מוך, שרוססה בחומר לניקוי זכוכית.

הערה:

יש מדפסות המגיעות עם מטלית לניקוי מזין המסמכים. אם קיבלת מטלית כזאת, טען אותה לתוך מזין המסמכים והתחל עבודת סריקה כדי לנקות את מנגנון הסורק.

 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל החשמל, ואז הסר את הסוללה ברת-הטעינה אם היא קיימת במדפסת שלך.

 2. בהתאם לדגם המדפסת שלך, פתח כל מכסה עליון, את מגש הזנת המסמכים, ואת מכסה מזין סורק המסמכים.

 3. הסר כל פסולת, כגון פיסות נייר או מהדקי נייר שנתקעו בתוך מזין המסמכים.

 4. רסס מטלית רכה ונטולת מוך בחומר לניקוי זכוכית, ואז נגב את זכוכית הסורק ואת הפס הלבן בצד התחתון של מזין המסמכים, עד שיהיו נקיים, יבשים וללא מריחות.

  זהירות:

  על מנת להגן על חלקי המדפסת הפנימיים אל תרסס את חומר הניקוי ישירות על המדפסת או לתוכה.

 5. סגור לחלוטין מכסים ומגשים כלשהם שפתחת.

 6. חבר מחדש את כבל החשמל, התקן מחדש את הסוללה במידת הצורך, ואז הפעל את המדפסת.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

הפחת את מהירות השידור של הפקס

הפחת את מהירות השידור של הפקס כדי להגדיל את הסבירות של פקס מוצלח וכדי לשפר את איכות הפקס, במחיר זמני שידור ארוכים יותר.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את הגדרות פקס בסיסיות, הגדרות פקס מתקדמות, או תפריט העדפות.

 2. בחר במהירות ולאחר מכן בחר איטית.

הפעל את מצב תיקון השגיאות

מצב תיקון שגיאות (ECM) מגלה שגיאות שידור ומבקש באופן אוטומטי שידור מחדש של נתונים שגויים. בהתאם לאיכותם של קווי הטלפון, יכול מצב תיקון השגיאות לשפר את איכות הפקס. ודא שמצב תיקון השגיאות מופעל.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את הגדרות פקס בסיסיות, הגדרות פקס מתקדמות, או תפריט העדפות.

 2. בחר מצב תיקון שגיאות, וודא שההגדרה מופעלת.

עדכון קושחת המדפסת

‏HP מוציאה באופן שגרתי גרסאות חדשות של קושחות ובהן שיפורי מדפסת או פתרונות לבעיות. עדכן את הקושחה באופן שוטף כדי לוודא שאתה מפיק את המרב מהמדפסת שלך.

 • עדכון מלוח הבקרה של המדפסת: מדפסות רבות של HP עם מסכי מגע או תפריטים יכולות להתחבר ישירות ל-HP כדי למצוא ולהתקין עדכונים. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת עם חיבור אינטרנט פעיל. אם המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, השתמש באחת מהאפשרויות האחרות.

  במדפסת, אתר את התפריט עדכון מוצר או חפש עדכונים , על-ידי לחיצה על הסמל או הלחצן HP ePrint ( או ). בחר את התפריט הגדרה, שירות, או הגדרות, בחר העדפות, תחזוקת מדפסת או כלים, ולאחר מכן בחר שירותי אינטרנט, עדכוני מדפסת או עדכון LaserJet.

 • הורדת עדכונים מאתר תמיכת הלקוחות של HP: כאשר המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת, עבור אל הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP כדי לחפש ולהתקין עדכונים זמינים, המופיעים תחת קושחות.

 • התקן את העדכונים דרך אפליקציית HP Smart: פתח את היישום HP Smart. אם HP Smart לא נמצא ברשותך, הורד אותו מ 123.hp.com או מחנות האפליקציות שלך. לאחר הוספת המדפסת, לחץ על תמונת המדפסת, לחץ על דף הבית של המדפסת (EWS) או על הגדרות מתקדמות, לחץ על כלים או על שירותי אינטרנט, ולאחר מכן לחץ על עדכוני מדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכת לקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏