solution Contentsolution Content

הגדרת מדפסת HP (מנהל ההתקן המובנה של Windows)

הגדר את המדפסת שלך תוך שימוש במנהלי התקן המדפסת המגיעים עם Windows.

הערה:

HP ממליצה להתקין את HP Smart - חנות Microsoft (באנגלית), או את מנהל ההתקן בעל התכונות המלאות מ-123.hp.com כדי להפיק את המרב מהמדפסת שלך.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.