solution Contentsolution Content

מדפסות HP - הודעת 'אין אפשרויות סריקה' (Windows)

כאשר מפעיל סריקה מלוח הבקרה של המדפסת, מוצגת הודעת אין אפשרויות סריקה או הודעה על בעיה בהגדרות הסריקה והסריקה נכשלת.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

הפעל מחדש את המחשב והמדפסת

הפעל מחדש את המחשב והמדפסת כדי לאפס מצבי שגיאה כלשהם.

 1. לחץ על לחצן הפעלה כדי לכבות את המדפסת.

 2. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

 3. המתן ‏‎30 שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת מחדש.

בדוק את HP Digital Imaging Monitor (Windows)

התוכנה HP Digital Imaging Monitor‏ ‏(DIM) עבור Windows, חייבת לפעול כדי לאפשר סריקה מלוח הבקרה של המדפסת.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את c:\Program Files (x86)\HP\digital imaging\bin.

 2. מתוך התיקיה bin מצא ולחץ לחיצה כפולה על hpqste08.exe כדי לוודא שהיא פועלת.

 3. לחץ לחיצה ימנית על hpqste08.exe, ואז בחר צור קיצור דרך.

  קיצור הדרך hpqste08.exe מוצג בתיקיית bin.
 4. חפש ופתח את shell:common startup, ואז לחץ Enter כדי לפתוח את חלון אתחול.

 5. מקם את החלון אתחול ואת חלון bin זה לצד זה.

 6. לחץ וגרור את קיצור הדרך hpqste08.exe מחלון bin ושחרר אותו לתוך חלון האתחול.

 7. הפעל מחדש את המחשב.

הסר את ההתקנה של מנהל התקן ההדפסה של HP והשתמש ב-HP Smart (Windows)

הסר את ההתקנה של מנהל התקן ההדפסה של HP והתקן והשתמש ב-HP Smart במחשב Windows.

 1. נתק את כל כבלי ה-USB מהמדפסת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח הוסף או הסר תוכניות.

 3. חפש את שם המדפסת של HP שברשותך ברשימת התוכניות.

  • אם אתה מוצא את המדפסת שברשותך, לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

  • אם אינך מוצא את המדפסת שלך, חפש את מדפסות וסורקים, לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על הסר התקן.

 4. אם נפתחת הודעה בנוסח בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן.

 5. פעל בהתאם להוראות כדי להשלים את הסרת התוכנה, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

 6. גש אל 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את HP Smart.