תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 8010‏, Pro 8020 ו-8030 - שגיאת חסימת נייר

בעת ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים והודעת השגיאה חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. הדבר מעיד על האפשרות שיש נייר תקוע בתוך המדפסת.

הערה:

חסימות נייר עשויות להיות אמתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וגם לכוזבות.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

הסר נייר ממגש ההזנה

הסר נייר חופשי או חסום כלשהו הנגיש מתוך אזור מגש ההזנה.

הערה:

אל תשתמש בנייר שעוביו עולה על 105 גרם כשמדובר בנייר רגיל או על 200 גרם כשמדובר בכרטיסים.

 1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.

 2. לחץ על שני לחצני מגש הפלט והחזק אותם, ולאחר מכן הוצא את מגש הפלט.

  לחיצה על שני לחצני מגש הפלט, ואז הסרת המגש.
 3. משוך החוצה את מגש הקלט.

  משוך את מגש ההזנה
 4. הסר בעדינות את הנייר שנתקע ואת פיסות הנייר הקרועות מאזור המגש. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.

  הסרת נייר תקוע כלשהו מאזור המגש
 5. ודא שאין עצמים זרים בנתיב הנייר, ולאחר מכן טען נייר חדש במגש ההזנה.

 6. הכנס את מגש ההזנה חזרה לתוך המדפסת ולאחר מכן התקן מחדש את מגש הפלט.

שחרור נייר תקוע מהמדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את הנייר התקוע.

שחרר נייר חסום מתוך פנים המדפסת

הסר נייר משוחרר או תקוע הנגיש מתוך אזורי הגישה למחסנית הדיו והתקן ההדפסה הדו-צדדית.

 1. פתח את הדלת הקדמית, ואז הרם את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  פתיחת הדלת הקדמית ולאחר מכן הרמת דלת ה גישה למחסניות הדיו.
 2. המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.

 3. כשהמדפסת דולקת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

  אזהרה:

  כדי למנוע סיכון של פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.

 4. הזז את הגררה עד הקצה השמאלי, ולאחר מכן הוצא נייר תקוע או פיסות נייר תקועות.

  הזזת הגררה שמאלה, ואז הסרת נייר תקוע כלשהו
 5. הסר את מכסה ההתקן להדפסה דו-צדדית.

  הסרת מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית
 6. הסר בעדינות את הנייר שנתקע ואת פיסות הנייר הקרועות מאזור ההתקן להדפסה דו-צדדית. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.

  הסרת נייר תקוע כלשהו מאזור התקן ההדפסה הדו-צדדית
 7. החזר את מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית למקומו.

 8. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואת הדלת הקדמית.

 9. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

הוצא את הנייר שנתקע ממזין המסמכים האוטומטי

הסר את כל הנייר המשוחרר או התקוע ממזין המסמכים האוטומטי (ADF).

 1. הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

  הרמת מכסה מזין המסמכים האוטומטי
 2. יש להשתמש בשתי ידיים כדי לסלק נייר חסום כלשהו מאזור מגש הקלט של מזין המסמכים האוטומטי.

  משיכת הנייר התקוע מתוך אזור מגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי.
 3. הורד את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.

  הורדת המכסה של מזין המסמכים האוטומטי
 4. פתח את מגש מזין המסמכים.

  הרמת המגש של מזין המסמכים
 5. הסר בעדינות את הנייר שנתקע ואת פיסות הנייר הקרועות מתוך אזור מגש הפלט של מזין המסמכים האוטומטי. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.

  הוצאת נייר תקוע מאזור מגש הפלט של מזין המסמכים האוטומטי
 6. הורד את מגש מזין המסמכים.

  הורדת מגש מזין המסמכים

ניקוי של גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים כדי לסייע במניעת חסימות נייר בעתיד.

נקה את הגלילים בתוך אזור הגישה למחסנית הדיו

נקה את הגלילים בתוך אזור הגישה למחסניות הדיו.

אזהרה:

כדי למנוע סיכון של פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 2. פתח את הדלת הקדמית, ואז הרם את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  פתיחת הדלת הקדמית ולאחר מכן הרמת דלת ה גישה למחסניות הדיו.
 3. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים או מסוננים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.

 4. נקה בעדינות את הגלילים בעזרת המטלית הלחה.

  מיקום גלגלות נתיב הנייר של אזור הגישה למחסנית הדיו
 5. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 6. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואת הדלת הקדמית.

 7. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

ניקוי גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה

נקה את גלילי הזנת הנייר ורפידת ההפרדה במזין המסמכים האוטומטי (ADF).

 1. הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

  הרמת מכסה מזין המסמכים האוטומטי
 2. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מסוננים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחוט את הנוזלים העודפים מהמטלית.

 3. נקה בעדינות את משטח ההפרדה והגלילים בעזרת המטלית הלחה.

  מיקום לוחית ההפרדה והגלגלות של מזין המסמכים האוטומטי

  הסבר

  תיאור

  1.

  הגלילים

  2.

  משטח ההפרדה

 4. הנח לגלילים ולמשטח ההפרדה להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).

 5. הורד את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.

  הורדת המכסה של מזין המסמכים האוטומטי

הוצאת פסולת מתוך נתיב הנייר

כשפיסות נייר קטנות נתקעות בנתיב הנייר, הדבר מגביר את הסיכון לחסימות נייר. כדי להסיר פסולת מנתיב הנייר וגלילי הפלט, העבר במדפסת נייר עבה יותר, כגון נייר תמונות.

 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה, ואז טען דף אחד בגודל מלא של נייר צילום (קווארטו או A4).

 2. שלח עבודת הדפסה האו העתקה ריקה.

 3. לאחר שהנייר יצא, הוצא את מגש ההזנה.

  משוך את מגש ההזנה
 4. הרם את חזית המדפסת, ולאחר מכן הוצא את הנייר הקרוע או הפסולת מתוך המגש והגלילים.

  דוגמה של נייר ופסולת בתוך אזור המגש והגלגלת
 5. החלף את המגש, ואז טען מחדש נייר רגיל.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏