תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

כיצד לשלוח פקס עם מדפסת HP או מכשיר פקס

השתמש במכשיר פקס של HP או במדפסת HP בעלת יכולות פקס כדי לשלוח מסמכים אל מכשיר פקס אחר.

במרבית המקרים, שליחת פקסים מחייבת שירות טלפון קווי מסורתי. שליחת פקסים נחשבת בטוחה יותר מאשר שליחת מסמכים באמצעות הדוא"ל או הדואר.

הכן את המדפסת למשלוח פקסים באמצעות חיבור טלפון קווי

חבר את מדפסת HP שלך אל קו טלפון קווי, ואז הגדר העדפות פקס.

 1. השג כבל טלפון. ודא שמדובר בכבל עם שני מוליכים ולא ארבע.

  דוגמה לכבל טלפון עם שני מוליכי תיל
 2. חבר את כבל הטלפון אל השקע בקיר ואל שקע 1-LINE בגב המדפסת.

  חיבור כבל הטלפון אל השקע בקיר ואל שקע 1-LINE בגב המדפסת
 3. אם יש לך משיבון, חבר כבל טלפון למשיבון ואל שקע 2-EXT בגב המדפסת כדי לאפשר למשיבון שלך להקליט שיחות קוליות ללא רעשי פקס.

  חיבור כבל הטלפון אל השקע בקיר ואל שקע 2-EXT בגב המדפסת והמשיבון

  הסבר

  תיאור

  1

  שקע בקיר

  2

  כבל טלפון דו-גידי

  3

  משיבון

  4

  טלפון קו-יחיד

 4. קבע הגדרות והעדפות עבור פקס. תוכנת HP כוללת כלי הגדרת פקס מודרכים, או שתוכל לנווט אל תפריטי פקס או הגדרה בלוח הבקרה של הדמפסת כדי לשנות הגדרות.

  • כותרת פקס: הקלד טקסט שברצונך שהמקבלים יראו בראש הפקסים שלך. כותרת פקס טיפוסית כוללת את שמך, את שם העסק שלך ואת מספר הפקס המלא שלך בן 10 ספרות.

  • מצב מענה/מענה אוטומטי: הפעל תכונה זו אם ברצונך שמכשיר הפקס יענה לשיחות הטלפון שלך אחרי מספר צלצולים שצוין מראש ויקבל פקסים. אם תכונה זו כבויה, עליך לקבל באופן ידני פקסים נכנסים מלוח הבקרה של המדפסת.

  • מספר צלצולים למענה: כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת ממתינה וסופרת את מספר צלצולי הטלפון לפני שהיא עונה לשיחה.

   • אם קו הטלפון שלך משותף לשיחות הקוליות שלך, בחר מספר צלצולים מספיק גדול כדי שיהיה לך זמן לענות לטלפון לפני שהמדפסת תקבל את השיחה.

   • אם קו הטלפון שלך שותף עם משיבון, הגדר את מספר הצלצולים כשנים או יותר מאשר המשיבון כדי לוודא שהמשיבון יענה לטלפון לפני המדפסת.

  • סוג צלצול: השתמש בהגדרה כל הצלצולים עבור קו פקס ייעודי, או בחר צלצול מובחן אם הגדרת תבנית צלצול מיוחד עבור קו הפקס.

  • סוג חיוג: התאם את סוג שירות הטלפון האנלוגי לזה שיש לך; צלילים או דפקים. אם סוג החיוג אינו תואם, המדפסת אינה מסוגלת לזהות צלצולים ולענות לשיחות נכנסות.

   תקן התעשייה הנוכחי הוא חיוג צלילים ברוב האזורים. אפשר שיש לך חיוג דפקים אם יש לך טלפון חוגה. אם אינך בטוח מה סוג החיוג שלך, צור קשר עם ספק שירות הטלפוניה שלך.

  • עוצמת הקול של הפקס: בחר רמת עוצמת קול לשמיעת הצלילים שמושמעים במהלך שיחת פקס, כגון צלילי חיוג וצלילי תפוס. הגדר את עוצמת הקול למצב כבוי אם אתה מעוניין בשליחת פקס שקטה.

 5. בדוק את הגדרת הפקס.

  • הפעל בדיקת פקס מלוח הבקרה של המדפסת: אתר את הפעל בדיקת פקס או דוח בדיקת פקס בתוך תפריטי פקס או הגדרות. דוח מודפס עם תוצאות בדיקה וכל ההנחיות לפתרון בעיות.

  • שלח פקס בדיקה: שלח פקס עם טקסט שחור-לבן בן עמוד אחד למספר 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.). השירות מקבל פקסים ומחזיר פקסים בתוך 5 עד 7 דקות למספר הפקס שהוזן בכותרת הפקס.

שליחת פקס

טען מסמך לתוך המדפסת שלך, חייג את מספר הפקס המקבל בלוח הבקרה של המדפסת, ואז שלח את הפקס שלך.

 1. אם אתה יודע שהמקבל נמצא בבית או במשרד ביתי ושיש לו קו טלפון משותף עם מכשיר הפקס, טלפן אליו כדי להודיע לו שאתה שולח פקס.

 2. טען את המסמך שברצונך לשלוח בפקס.

  • משטח הסורק: הרם את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשצדו המודפס פונה כלפי מטה בהתאם למכוונים שעל המדפסת, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.

   דוגמאות של מכווני משטח הסריקה
  • מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): טען מסמך בן עמוד יחיד או מספר עמודים בהתאם למכוון על המגש. עבור מרבית הדגמים, טען את המסמך כשצדו המודפס פונה כלפי מעלה והקצה העליון מוכנס תחילה. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו בעדינות לקצות הנייר.

   דוגמאות של מכווני טעינה במזיני מסמך אוטומטיים
 3. ודא שהוטען נייר ריק לתוך מגש הקלט עבור דווחי פקס כלשהם שאולי יודפסו.

 4. מתוך המדפסת, חייג את מספר הפקס המקבל, כולל קוד הגישה לקו חיצוני, קוד המדינה לשיחות בינלאומיות וקוד האזור. אם אתה משתמש בחיוג מהיר, אמת את המספר שנשמר כולל המקפים בין המספרים.

 5. לחץ על לחצן שחור, צבע, או שלח כדי לשלוח את הפקס.

  • אם אתה שומע צליל תפוס, קו הטלפון של הפקס תפוס. נסה להעביר את הפקס שוב בשלב מאוחר יותר.

  • אם תשמע קול של מישהו עונה לטלפון, המתן עד שיקבלו את הפקס שלך באופן ידני, או בטל את הפקס מתוך לוח הבקרה אם אתה חושד שמספר הטלפון שגוי.

  • אם תשמע קולות בעלי צליל גבוה, הפקס שלך נשלח.

  מודפס דו"ח פקס.

 6. קרא את דוח הפקס כדי לאשר שהפקס הושלם בהצלחה או למד כיצד לפתור את הבעיה אם אירעה שגיאה.

קבל פקס

קבל פקס נכנס באופן ידני באמצעות לחיצה על לחצן פקס במדפסת. אחרת, המדפסת או מכשיר הפקס יקבלו אוטומטית את הפקסים הנכנסים, ואז ידפיסו אותם, יעבירו אותם לדוא"ל או ישמרו אותם בתיקיה במחשב שלך, בהתאם להגדרות קבלת הפקס שלך.

ההגדרות הבאות נמצאות בתפריט פקס או הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת או בתוכנת HP.

 • מצב מענה/מענה אוטומטי: הפעל תכונה זו אם ברצונך שמכשיר הפקס יענה לשיחות הטלפון שלך אחרי מספר צלצולים שצוין מראש ויקבל פקסים. אם תכונה זו כבויה, עליך לקבל באופן ידני פקסים נכנסים מלוח הבקרה של המדפסת.

 • מספר צלצולים למענה: הגדר את מספר הפעמים שהטלפון יצלצל לפני שהמדפסת עונה לשיחה. אם קו הטלפון משותף לשיחות הקוליות שלך, בחר מספר שמשאיר לך זמן לענות לטלפון. אם קו הטלפון שלך משותף עם משיבון, בחר מספר צלצולים הגדול בשני צלצולים מצלצולי המשיבון כדי לוודא שהמשיבון יענה לטלפון לפני המדפסת.

 • הדפסת פקס דו-צדדית: בהתאם לדגם המדפסת שלך, הפעל את האפשרות הדפסת פקס דו-צדדית כדי להדפיס פקסים נכנסים משני צידי הנייר.

 • שמור פקסים במחשב או בדוא"ל: הגדר פקס דיגיטלי HP מתוך תוכנת מדפסת HP כדי לשמור פקסים נכנסים בתיקיה במחשב או ברשת שלך או כדי להעביר אותם לתיבת הדוא"ל הנכנס שלך.

שאלות נפוצות

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.

מה קורה אם אני לא יכול לשלוח או לקבל פקסים או אם אני מקבל הודעת שגיאה?

רוב בעיות הפקס קשורות לחיבור הטלפון הנייח, ציוד טלפון לא תואם, איכות קו גרועה או הגדרות פקס מסוימות.

דוח פקס עשוי לזהות בעיות במדפסת, חיבור קו הטלפון או הגדרות הפקס. תוכל להדפיס דוח פקס מתוך תפריט פקס או הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת, ואז חפש ב-תמיכה בלקוחות של HP עבור צעדים לפתירת הבעיה.

אם יומן המדפסת או הפקס מציג התראת טקסט או שגיאה מספרית בעלת 3, 12 או 15 ספרות, חפש את השגיאה כדי למצוא שלבים לפתרון הבעיה.

האם ניתן לשלוח פקס אם יש לי רק שירות טלפון סלולרי (שליחת פקס אלחוטית)?

מכשרי פקס של HP ומדפסות בעלות יכולת פקס מחייבים שירות טלפוניה קווי מסורתי. אפשר שיהיה ביכולתך לשלוח פקס באמצעות VoIP ו-DSL עם ההגדרה והציוד הנכונים. רשתות סלולריות אינן תומכות כרגע במשלוח פקס ממחשב.

כדי לשלוח פקס מהמכשיר הנייד שלך, הורד והתקן את האפליקציה HP Smart מ-‏‎123.hp.com ואפשר פקס נייד.

כיצד ניתן לשלוח ולקבל פקסים באמצעות המחשב שלי?

השתמש במחשב המחובר למדפסת HP או למכשיר הפקס שלך כדי לשלוח ולקבל פקסים.

שלח וקבל פקסים באמצעות מחשב Windows

שלח פקסים מתוך תפריט הדפסת המסמכים או מסייע מדפסת של HP וקבל פקסים עם פקס דיגיטלי של HP.

לפני שתתחיל, ודא כי המדפסת שלך מחוברת לקו הטלפון וכי באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים, וכן כי מנהל ההתקן והתוכנה של HP עם כל המאפיינים מותקנים במחשב שלך. גש אל ‏‎123.hp.com (באנגלית) אם עדיין לא התקנת את התוכנה.

 • שלח פקסים מתפריט ההדפסה של המסמך (Windows): פתח את המסמך שברצונך לשלוח בפקס, לחץ על קובץ > הדפס > מדפסת, בחר את המדפסת הכוללת פקס בשם (לדוגמה: פקס - HP OfficeJet Pro 6970), ואז לחץ הדפס כדי לפתוח את חלון שלח פקס.

  שליחת פקס מתפריט הדפסת המסמך
 • שלח פקסים ממסייע המדפסת של HP (מערכת הפעלה Windows): לחץ על הכרטיסייה הדפסה, סריקה ופקס, לחץ על פקס > שלח פקס כדי לפתוח את החלון שליחת פקס שבו עליך להקליד את מספר הפקס ולבצע שינויים בהגדרות ובהעדפות.

  שליחת פקס ממסייע מדפסת של HP
 • שמור פקסים במחשב או בדוא"ל: הגדר פקס דיגיטלי HP מתוך תוכנת מדפסת HP כדי לשמור פקסים נכנסים בתיקיה במחשב או ברשת שלך או כדי להעביר אותם לתיבת הדוא"ל הנכנס שלך.

שלח וקבל פקסים באמצעות Mac

שלח פקסים מתוך תפריט הדפסת המסמכים וקבל פקסים עם פקס דיגיטלי של HP.

לפני שתתחיל, ודא כי המדפסת שלך מחוברת לקו הטלפון וכי באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים, וכן כי מנהל ההתקן והתוכנה של HP עם כל המאפיינים מותקנים במחשב שלך. גש אל ‏‎123.hp.com (באנגלית) אם עדיין לא התקנת את התוכנה.

 • שלח פקסים מתפריט הגדרות הדפסת מסמך (Mac): פתח את המסמך שברצונך לשלוח בפקס, לחץ על קובץ > הדפס > מדפסת, ואז בחר את המדפסת הכוללת פקס בשם (לדוגמה: ‏‎HP OfficeJet Pro 8600 [C4150D] (פקס))‎‎. הזן את מספר הפקס בשדה אל, ולאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח בחלק המרכזי של החלון כדי לגשת להגדרות נוספות.

  הערה:

  אם מדפסת הפקס לא מופיעה ברשימה, עבור אל תפריט Apple > תכונות מערכת > מדפסות וסורקים, לחץ על סימן הפלוס כדי להוסיף את המדפסת ל-Mac ולאחר מכן חזור למסמך כדי לבחור את המדפסת שלך.

  שליחת מסמך מתפריט הגדרות ההדפסה
 • שמור פקסים במחשב או בדוא"ל: הגדר פקס דיגיטלי HP מתוך תוכנת מדפסת HP כדי לשמור פקסים נכנסים בתיקיה במחשב או ברשת שלך או כדי להעביר אותם לתיבת הדוא"ל הנכנס שלך.

האם אוכל לשלוח או לקבל פקס בדיקה?

כן. שלח פקס ל-HP, ואז המתן לפקס חוזר כדי לוודא שאתה מסוגל לשלוח ולקבל פקסים.

 1. צור פקס בדיקה שחור לבן על עמוד אחד.

 2. הוסף את מספר הפקס שלך לותרת הפקס. השירות משתמש במספר שבכותרת כדי לשלוח את הפקס החוזר. ודא שמספר הפקס המלא שלך בן 10 הספרות נמצא בכותר, ושהמספר תואם למספר קו הטלפון המחובר אל הפקס.

 3. השעה או השבת זמנית שירותי קו טלפון מתנגשים כמו דואר קולי, שיחה ממתינה, דחיית שיחה אנונימית, מנהל פרטיות ומזהה שיחה משום שאלו יכולים להפריע לפקסים נכנסים. לחיצה על המספר *82 לפני החיוג לשירות בדיקת הפקס של HP מבטלת את תכונת חסימת השיחה המזוהה ברוב האזורים. צור קשר עם חברת הטלפוניה שלך אם שירות כלשהו מבין השרותים הללו מפרע לתקשורת הפקס.

 4. שלח פקס בדיקה אל 1-888-HPFaxme‏ (1-888-473-2963 בארה"ב‏)‎.

 5. המתן 5 עד 7 דקות עד שהשירות ישלח לך פקס חוזר.

אם הפקס לא מתקבל אחרי 10 דקות, בדוק את הגדרות הפקס ונסה שוב.

האם ניתן לשלוח פקס באמצעות שירות טלפון DSL?

אם יש לך מודם DSL/ADSL המחובר לקו הטלפון שלך עבור האינטרנט שלך, אפשר שתוכל לשלוח פקס באמצעות אותו קו טלפון.

מסנן מיקרו מחובר לאותו כבל טלפון שמתחבר למחבר 1-LINE של המדפסת, יכול לשפר את הסיכוי של פקסים מוצלחים. השג מיקרו-פילטרים מספק שירות האינטרט שלך. אם מודם ה-DSL שלך משותף לאותו קו טלפון כמו המדפסת, השתמש במפצל טלפון כדי לחבר את שני ההתקנים.

חיבור קו פקס עם מסנן מיקרו SDL

הסבר

תיאור

1

שקע בקיר

2

מיקרופילטר DSL/ADSL

3

מפצל מקבילי

4

מודם DSL/ADSL

האם אוכל לשלוח פקס באמצעות שירות טלפוניה אינטרנטי VoIP?

אולי, תלוי בספק השירות שלך ובאיכות השמע של מערכת הטלפוניה.

הסיכויים שנתונים יאבדו באינטרנט (מנות אבודות) גבוהים הרבה יותר מאשר בקו טלפון סטנדרטי. כדי להבטיח את הסיכויים הגדולים ביותר להצלחה, עליך לאפשר את מצב תיקון השגיאות (ECM) ולהגדיר את מהירות שידור הפקס ברמה האיטית ביותר. ניתן לשנות הגדרות פקס אלה מלוח הבקרה של המדפסת.

אתה חייב שיהיה לך מתאם טלפון אנלוגי (ATA) כדי להגדיר את הפקס שלך עבור VoIP. ה-ATA מאפשר המרה של אותות טלפון אנלוגיים (כגון אותות אנלוגיים) למערכות דיגיטליות. תוכל לרכוש ATA בחנות אלקטרוניקה או חנות ציוד משרדי.

הגדרת הפקס שלך משתנה בהתאם ל-ATA הספציפי שלך ולמודם הפס הרחב שלך. פעל בהתאם לצעדים במדריך המשתמש עבור ה-ATA כדי לחבר את החומרה שלך.

חיבור מכשיר פקס אל מתאם טלפון אנלוגי כדי להגדיר פקס עבור VoIP

הסבר

תיאור

1

שקע בקיר

2

מודם פס רחב

3

טלפון

4

מתאם טלפון אנלוגי

כיצד ניתן לשנות הגדרות של דוח אישור פקס?

הגדרות דוח פקס נמצאות בתפריט פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.

היכן אוכל למצוא את היסטוריית הפקס שלי?

תוכל להדפיס יומן עסקת פקס מתוך תפריט פקס או הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת.

כיצד אוכל לקבל פקס כאשר המשיבון שלי תמיד עונה לשיחות שלי?

לא תוכל לקבל פקסים באופן אוטומטי אם קו הטלפון מצויד במשיבון.

כדי לקבל פקסים, עליך לענות לשיחה בטלפון ולקבל את הפקס מלוח הבקרה של המדפסת.

הערה:

אם אתה מתכנן לקבל פקסים רבים, שקול רכישת קו טלפון ללא משיבון.

מדוע אין ביכולתי לשלוח פקס צבעוני?

תוכל לשלוח פקס צבעוני רק אם שני מכשירי הפקס, השולח והמקבל, תומכים בשליחת פקס בצבע.

כדי לשלוח פקס צבעוני, לחץ על אפשרות הצבע במקום שחור אחרי חיוג מספר הפקס.

האם אוכל להעביר פקס באמצעות מערכת טלפוניה PBX?

אם אתה נמצא בתוך עסק גדול, אפשר שאתה משתמש במערכת טלפוניה של רכזת שלוחה פרטית (PBX).

במערכות PBX יש קווים מקומיים רבים בתוך העסק, אך רק מספר מוגבל של קווים חיצוניים משותפים. אתה חייב שיהיה לך מתאם מסוף/ממיר PBX כדי להגדיר את הפקס במערכת טלפוניה PBX.

חיבור באמצעות מערכת טלפוניה PBX כדי לשלוח פקס

הסבר

תיאור

1

טלפון

2

מתאם מסוף

3

שקע בקיר

 1. ודא שממיר/מתאם מסוף ה-PBX מוגדר למתג הנכון עבור המדינה/אזור שלך. אם אינך יודע מה סוג המתג עבור המדינה/אזור מגוריך, בדוק עם חברת הטלפונים המקומית.

 2. חבר קצה אחד של כבל הטלפון שצורף לאריזת המדפסת ליציאת ‎1-LINE בגב המדפסת.

  הערה:

  ייתכן שיהיה עליך לחבר את כבל הטלפון למתאם המתאים למדינה/לאזור מגוריך שהגיע עם המדפסת.

 3. חבר את הקצה השני של כבל הטלפון שהגיע באריזת המדפסת ליציאה בממיר PBX/מתאם מסוף המיועד לשימוש בטלפון ופקס.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏