תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הזרקת דיו של HP-ללא דיו שחור, צבעים שגויים, בעיות אחרות באיכות ההדפסה

איכות המסמך או הצילום המודפס אינה עונה על הציפיות. המשימות הבאות מסייעות לפתור מחסור בדיו השחור, צבעים דהויים או שאינם תואמים למקור, קווים או פסים בתדפיסים.

פתרון הבעיות האלה משתנה בהתאם לסוג מחסניות הדיו שבהן משתמשת המדפסת שלך. זהה את סוג המחסנית שלך כדי לקבל פירוט של שלבי פתרון הבעיה.

סוגי מחסניות הדיו

ללא דיו שחור, צבעים שגויים, בעיות אחרות באיכות ההדפסה (מחסניות דיו 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

פתור בעיות באיכות הדפסה עבור מדפסות המשתמשות במחסניותשל HP‏ 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 ו-935.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 904

הפעל דוח אבחון איכות הדפסה

השתמש בדוח אבחון איכות הדפסה כדי לבדוק אם צריך לנקות את ראש המדפסת או מחסנית דיו, או אם יש בעיה ביישור מחסנית הדיו.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הדפס את הדוח.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת, פתח את תפריט ההגדרות או את הגדרה, גע באפשרות כלים או דוחותולאחר מכן גע באפשרות הדפס דוח איכות או אפשרות דומה.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסת שכוללות את הדוח.

  דוח איכות הדפסה
 3. בדוק אם יש בעיות שצוינו בדוח, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות כדי לפתור את הבעיה.

הפעל את הכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה או מחסניות הדיו.

נקה את ראש ההדפסה והמחסניות כדי לפתור בעיות באיכות ההדפסה, כולל צבעים שגויים, מריחות ותדפיסים דהויים.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הפעל את כלי הניקוי.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת פתח את תפריט הגדרות או הגדרה, גע באפשרות כלים או ;תחזוקת מדפסת ולאחר מכן גע באפשרות נקה את ראש ההדפסה או נקה מחסניות.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com או אל מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסות הכוללות את כלי הניקוי.

 3. אם הדף שהודפס פגום, הראש עשוי להיות סתום. הפעל עד שני מחזורי ניקוי נוספים.

בדוק אם יש בעיות במחסניות הדיו

מפלסי דיו נמוכים, שימוש במחסניות שאינן של HP, ופתחי האוורור הסתומים עלולים לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

 1. החלף מחסניות שאינן של HP או מחסניות שמולאו מחדש במחסניות מקוריות של HP. ניתן לקנות חומרים מתכלים של HP חנות HP מהמשווקים המקומיים.

  HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. עבור אל תוכנית מניעת זיופים והונאה של HP לקבלת מידע נוסף.

 2. בדוק את מפלסי הדיו מלוח הבקרה של המדפסת או מתוך אפליקציית HP Smart במחשב או במכשיר הנייד שלך.

  • אם המחסניות ריקות או שעומדות להתרוקן, החלף אותן במחסניות חדשות, ולאחר מכן נסה להדפיס.

  • אם הבעיה באיכות ההדפסה נמשכת, המשך לשלב הבא.

 3. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 4. דחוף פנימה את הלשונית במחסנית, ולאחר מכן משוך את המחסנית מהתושבת.

  זהירות:

  אין להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. הדבר עלול לגרום נזק הן למדפסת והן למחסניות.

  הוצאת מחסנית הדיו
 5. אם הלשונית הכתומה עדיין מוצמדת למחסנית, הסר אותה.

  הסרת הסרט הכתום מהמחסנית
 6. השתמש בסיכה או במהדק נייר כדי להסיר לכלוך או עודפי דבק מפתח האוורור בראש המחסנית.

  ניקוי פתח האוורור שעל המחסנית
 7. החזר את המחסנית למקומה בתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה, ולאחר מכן לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל בנקישה.

 8. חזור על שלבים אלה כדי לבחון ולנקות את פתח האוורור שעל המחסנית השנייה.

  אם הבעיה ממשיכה בצבע מסוים, החלף את המחסנית.

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

בדיקת הנייר, הגדרות ההדפסה ואיכות הקובץ המודפס

ודא שעבודת ההדפסה שלך מוגדרת להשגת תוצאות איכות הדפסה מיטבית.

 1. בדוק את סוג הנייר ואת המצב: ודא שהנייר מתאים לעבודת ההדפסה

  • ייתכן שחלק מהניירות לא סופגים דיו באופן זהה, תנאי שיכול לגרום להדפסים דהויים או מרוחים. נייר רגיל עם טכנולוגיית ColorLok פועל היטב עבור טקסט ומסמכים שכוללים גרפיקה. עבור תמונות, השתמש בנייר צילום HP sprocket לקבלת תוצאות מיטביות.

  • השתמש בנייר נקי ונטול קמטים. נייר מקומט או מקופל עלול לגרום לפגמים אופקיים כהים.

 2. הנח את הנייר בהתאם לצד הדפסה: בדרך כלל, הצד החלקלק או המבריק הוא הצד המיועד להדפסה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה אחורי, הנח את הצד המודפס כשהוא פונה כלפי מעלה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה קדמי, הנח את הצד המודפס פונה כלפי מטה.

 3. בדוק את הגדרות איכות ההדפסה: מהאפליקציה שממנה את מדפיס, לחץ על קובץ > הדפס, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות, הגדרת מדפסת או העדפות, או פתח את תפריט סוג/איכות נייר או אמצעי ואיכות.

  ודא שהצבע, סוג הנייר, גודל הנייר והגדרות האיכות מתאימים עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. בדוק את איכות התמונה או המסמך: השתמש בכלים לעריכת תמונות כדי לשפר את הצבעים, הבהירות, הניגודיות והגדרות מראה אחרות. תמונות וגרפיקה ברזולוציה גבוהה יותר מופיעים בתדפיסים בהירים יותר עם צבעים מדויקים יותר.

ניקוי או החלפה של ראש ההדפסה

אם המדפסת שברשותך כוללת ראש נשלף, תוכל לנקות אותו באופן ידני. אם לא, בצע את השלבים המוצעים כדי להחליף את ראש ההדפסה.

זהירות:

שלבים אלה כוללים את הוצאת ראש ההדפסה מהמדפסת. התכונן להשלים את שלבי הניקוי תוך 30 דקות, כדי למנוע נזק הן למדפסת והן למחסניות.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש תפס על הגררה.

  ראש הדפסה עם מנעול
  • אם אין תפס, ראש ההדפסה אינו ניתן להחלפה. עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

  • אם יש תפס, המשך לשלב הבא.

 3. עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP כדי לאשר את מצב האחריות של המדפסת.

  • אם המדפסת שלך עדיין נמצאת במסגרת האחריות, כך גם ראש ההדפסה. בנוסף לכך, ראש שהוחלף לאחרונה מכוסה באחריות במשך 90 יום, ללא קשר לאחריות של המדפסת. עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה.

  • אם המדפסת אינה מכוסה באחריות, המשך לשלב הבא.

 4. אסוף את הפריטים הבאים.

  • מכולה נקייה לשימוש חד-פעמי מספיק גדולה כדי להתאים לראש ההדפסה

  • מגבות נייר

  • מים מסוננים או מזוקקים (מי ברז עלולים להכיל חומרים מזהמים שיכולים לגרום נזק לראש ההדפסה)

  • מטלית נקייה נטולת סיבים

  • מחבת או מיכל לחימום מים

  • כפפות לשימוש חד-פעמי (כדי למנוע העברה של דיו לעור ולבגדים)

 5. ערימה של מגבות נייר אחדות 6.5 מ"מ (1/4 אינץ') עמוק בחלק התחתון של המיכל החד-פעמי.

 6. חמם את המים עד שיהיו חמים מאוד למגע. אל תרתיח אותם.

 7. עטה את הכפפות.

 8. שפוך את המים החמים אל המכל לשימוש חד-פעמי, כך שיהיו בגובה 5 ס"מ (2 אינץ') ויכסו את מגבות הנייר.

 9. הסר את כל המחסניות. דחוף פנימה את הלשונית בכל מחסנית, ולאחר מכן שלוף אותה מחוץ למחסנית.

  הוצאת המחסנית מהגררה
 10. הנח את מחסנית הדיו על גבי פיסת נייר כאשר החרירים פונים מעלה.

 11. הרם את התפס של הגררה עד שייעצר.

  הרמת תפס ראש ההדפסה
 12. אחוז בראש ההדפסה מצידיו כדי להוציאו אות מהגררה.

  הסרת ראש ההדפסה
 13. הרטב קלות מטלית עם המים המחוממים, ולאחר מכן נגב בעדינות את אזור החרירים עד שלא יעבור דיו עודף למטלית.

  זהירות:

  אל תלחץ על אזור החרירים. אין לגעת במגעי הנחושת באצבעות ויש למנוע מגע בין המגעים לבין משטחים.

  ניקוי החרירים של ראש ההדפסה
 14. הנח את ראש ההדפסה במכל המים כאשר החרירים פונים כלפי מטה ולאחר מכן השרה אותו במשך 10 דקות.

  הנחת ראש ההדפסה במכל של מים חמים
 15. הוצא את ראש ההדפסה מהמים, נגב את המים העודפים עם מטלית נקייה ונטולת סיבים, ולאחר מכן הנח לו להתייבש במשך 15 דקות על מגבת נייר.

 16. החלק את ראש ההדפסה בחזרה לתוך הגררה, ולאחר מכן הנמך את התפס עד שייעצר.

  סגירת תפס ראש ההדפסה
 17. הכנס מחדש כל אחת מהמחסניות לתושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה, הקפד שכל אחת מהן נכנסת למקומה.

 18. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

  הערה:

  אם מוצגת ההודעה בעיה בראש ההדפסה , הפעל מחדש את המדפסת.

 19. הפעל את הכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת, פתח את תפריט הגדרות או הגדרה, גע באפשרות כלים או תחזוקת מדפסת, ולאחר מכן גע באפשרות נקה ראש הדפסה או נקה מחסניות.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart. לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסות הכוללות את כלי הניקוי.

 20. בדוק אם יש פגמים בדף המודפס.

  • אם יש פגמים בדף, יתכן שראש ההדפסה סתום מאוד. הפעל עד שני מחזורי ניקוי נוספים, ולאחר מכן נסה להדפיס.

  • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

 21. היכנס אל חנות החלקים של HP.

  הערה:

  אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.

 22. חפש את מספר ראש ההדפסה שלך.

  • אם המדפסת שלך משתמשת בארבע מחסניות דיו, חפש את CN643A.

  • אם המדפסת שלך משתמשת בחמש מחסניות דיו, חפש את CN642A.

 23. להזמנת ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.

 24. התקן את ראש ההדפסה החלופי.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

ללא דיו שחור, צבעים שגויים, בעיות אחרות באיכות ההדפסה (מחסניות דיו 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

פתור בעיות איכות הדפסה עבור מדפסות המשתמשות במחסניות דיו 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 ו-969.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 950

בדוק אם יש בעיות במחסניות הדיו

מפלס דיו נמוך מאוד ושימוש במחסניות שאינן של HP עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

 1. החלף מחסניות שאינן של HP או מחסניות שמולאו מחדש במחסניות מקוריות של HP. ניתן לקנות חומרים מתכלים של HP חנות HP מהמשווקים המקומיים.

  ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. עבור אל תוכנית מניעת זיופים והונאה של HP לקבלת מידע נוסף.

 2. בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות ריקות או מחסניות שעומדות להיגמר.

  הערה:

  המדפסת מציגה 'מצב גיבוי' שמאפשר מספר מוגבל של הדפסות כאשר מותקנת בו מחסנית בעלת מפלס נמוך מאוד. במצב זה, הצבע השחור עשוי להיות מודפס בגוני אפור. החלף מאת המחסנית אם ההדפסה במצב גיבוי אינה מקובלת.

  מפלסי דיו
 3. טיפול גס במחסניות במהלך ההובלה או ההתקנה עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. המתן מספר שעות עד להשלמת שגרת התיקון האוטומטית, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

הפעל דוח אבחון איכות הדפסה

השתמש בדוח אבחון איכות הדפסה כדי לבדוק אם צריך לנקות את ראש המדפסת או מחסנית דיו, או אם יש בעיה ביישור מחסנית הדיו.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הדפס את הדוח.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת, פתח את תפריט ההגדרות או את הגדרה, גע באפשרות כלים או דוחותולאחר מכן גע באפשרות הדפס דוח איכות או אפשרות דומה.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסת שכוללות את הדוח.

  דוח איכות הדפסה
 3. בדוק אם יש בעיות שצוינו בדוח, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות כדי לפתור את הבעיה.

הפעל את הכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה או מחסניות הדיו.

נקה את ראש ההדפסה והמחסניות כדי לפתור בעיות באיכות ההדפסה, כולל צבעים שגויים, מריחות ותדפיסים דהויים.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הפעל את כלי הניקוי.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת פתח את תפריט הגדרות או הגדרה, גע באפשרות כלים או ;תחזוקת מדפסת ולאחר מכן גע באפשרות נקה את ראש ההדפסה או נקה מחסניות.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com או אל מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסות הכוללות את כלי הניקוי.

 3. אם הדף שהודפס פגום, הראש עשוי להיות סתום. הפעל עד שני מחזורי ניקוי נוספים.

בדיקת הנייר, הגדרות ההדפסה ואיכות הקובץ המודפס

ודא שעבודת ההדפסה שלך מוגדרת להשגת תוצאות איכות הדפסה מיטבית.

 1. בדוק את סוג הנייר ואת המצב: ודא שהנייר מתאים לעבודת ההדפסה

  • ייתכן שחלק מהניירות לא סופגים דיו באופן זהה, תנאי שיכול לגרום להדפסים דהויים או מרוחים. נייר רגיל עם טכנולוגיית ColorLok פועל היטב עבור טקסט ומסמכים שכוללים גרפיקה. עבור תמונות, השתמש בנייר צילום HP sprocket לקבלת תוצאות מיטביות.

  • השתמש בנייר נקי ונטול קמטים. נייר מקומט או מקופל עלול לגרום לפגמים אופקיים כהים.

 2. הנח את הנייר בהתאם לצד הדפסה: בדרך כלל, הצד החלקלק או המבריק הוא הצד המיועד להדפסה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה אחורי, הנח את הצד המודפס כשהוא פונה כלפי מעלה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה קדמי, הנח את הצד המודפס פונה כלפי מטה.

 3. בדוק את הגדרות איכות ההדפסה: מהאפליקציה שממנה את מדפיס, לחץ על קובץ > הדפס, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות, הגדרת מדפסת או העדפות, או פתח את תפריט סוג/איכות נייר או אמצעי ואיכות.

  ודא שהצבע, סוג הנייר, גודל הנייר והגדרות האיכות מתאימים עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. בדוק את איכות התמונה או המסמך: השתמש בכלים לעריכת תמונות כדי לשפר את הצבעים, הבהירות, הניגודיות והגדרות מראה אחרות. תמונות וגרפיקה ברזולוציה גבוהה יותר מופיעים בתדפיסים בהירים יותר עם צבעים מדויקים יותר.

החלפת ראש ההדפסה

אם למדפסת יש ראש נשלף, הזמן ראש הדפסה חדש. אם לא, מסור את המדפסת לתיקון לפי השלבים המפורטים.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש תווית על התפס.

  הדק את גררת מחסנית הדיו
  • אם אין תפס, ראש ההדפסה לא ניתן להחלפה. עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, תופנה למרכז שירות מקומי באזורך. כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

  • אם יש תפס, המשך לשלב הבא.

 3. היכנס אל חנות החלקים של HP. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.

 4. חפש את מספר ראש ההדפסה שלך.

  • עבור מחסניות 950 ו-951, חפש את CR322A (ביבשת אמריקה), CR324A (באירופה, במזרח התיכון, באפריקה) או את CR326A (אזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפן).

  • עבור מחסניות 952-959, חפש את M0H91A.

  • עבור מחסניות 962-969, חפש את 3JB16A.

 5. להזמנת ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.

  הערה:

  אם יש לך ראש הדפסה פגום, ייתכן שהוא במסגרת האחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP למידע על האחריות המוגבלת של HP.

 6. התקן את ראש ההדפסה החלופי.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

ללא דיו שחור, צבעים שגויים, בעיות אחרות באיכות ההדפסה (מחסניות דיו 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

פתור בעיות באיכות הדפסה עבור מדפסות שמשתמשות בדיו של HP‏22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305, ו-901

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 63

בדוק אם יש בעיות במחסניות הדיו

מפלס הדיו נמוך מאוד, שימוש במחסניות שאינן של HP, וטיפול גס עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

 1. החלף מחסניות שאינן של HP או מחסניות שמולאו מחדש במחסניות מקוריות של HP. ניתן לקנות חומרים מתכלים של HP חנות HP מהמשווקים המקומיים.

  HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. עבור אל תוכנית מניעת זיופים והונאה של HP לקבלת מידע נוסף.

 2. בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות ריקות או מחסניות שעומדות להיגמר.

  הערה:

  המדפסת מציגה 'מצב גיבוי', המאפשר הדפסה בעזרת מחסנית אחת. הוצא את מחסנית הדיו הנמוכה או הריקה כדי להמשיך להדפיס אם מחסנית חלופית אינה זמינה. בהתאם למחסנית שהוסרה, גוני השחור לא יהיו כהים והדפסי צבע יהיו באפור.

  מפלסי דיו
 3. טיפול גס במחסניות במהלך ההובלה או ההתקנה עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. המתן מספר שעות עד להשלמת שגרת התיקון האוטומטית, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

הפעל דוח אבחון איכות הדפסה

השתמש בדוח אבחון איכות הדפסה כדי לבדוק אם צריך לנקות את ראש המדפסת או מחסנית דיו, או אם יש בעיה ביישור מחסנית הדיו.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הדפס את הדוח.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת, פתח את תפריט ההגדרות או את הגדרה, גע באפשרות כלים או דוחותולאחר מכן גע באפשרות הדפס דוח איכות או אפשרות דומה.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסת שכוללות את הדוח.

  דוח איכות הדפסה
 3. בדוק אם יש בעיות שצוינו בדוח, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות כדי לפתור את הבעיה.

הפעל את הכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה או מחסניות הדיו.

נקה את ראש ההדפסה והמחסניות כדי לפתור בעיות באיכות ההדפסה, כולל צבעים שגויים, מריחות ותדפיסים דהויים.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש.

 2. הפעל את כלי הניקוי.

  • מדפסות עם מסך מגע או תפריטים: במדפסת פתח את תפריט הגדרות או הגדרה, גע באפשרות כלים או ;תחזוקת מדפסת ולאחר מכן גע באפשרות נקה את ראש ההדפסה או נקה מחסניות.

  • מדפסות ללא מסך מגע או תפריטים: עבור אל ‏‎123.hp.com או אל מאגר היישומים שלך כדי להתקין את האפליקציה HP Smart . לחץ על התמונה של המדפסת שברשותך במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות ניהול המדפסות הכוללות את כלי הניקוי.

 3. אם הדף שהודפס פגום, הראש עשוי להיות סתום. הפעל עד שני מחזורי ניקוי נוספים.

בדיקת הנייר, הגדרות ההדפסה ואיכות הקובץ המודפס

ודא שעבודת ההדפסה שלך מוגדרת להשגת תוצאות איכות הדפסה מיטבית.

 1. בדוק את סוג הנייר ואת המצב: ודא שהנייר מתאים לעבודת ההדפסה

  • ייתכן שחלק מהניירות לא סופגים דיו באופן זהה, תנאי שיכול לגרום להדפסים דהויים או מרוחים. נייר רגיל עם טכנולוגיית ColorLok פועל היטב עבור טקסט ומסמכים שכוללים גרפיקה. עבור תמונות, השתמש בנייר צילום HP sprocket לקבלת תוצאות מיטביות.

  • השתמש בנייר נקי ונטול קמטים. נייר מקומט או מקופל עלול לגרום לפגמים אופקיים כהים.

 2. הנח את הנייר בהתאם לצד הדפסה: בדרך כלל, הצד החלקלק או המבריק הוא הצד המיועד להדפסה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה אחורי, הנח את הצד המודפס כשהוא פונה כלפי מעלה.

  • למדפסות הזרקת דיו בעלות מגש הזנה קדמי, הנח את הצד המודפס פונה כלפי מטה.

 3. בדוק את הגדרות איכות ההדפסה: מהאפליקציה שממנה את מדפיס, לחץ על קובץ > הדפס, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות, הגדרת מדפסת או העדפות, או פתח את תפריט סוג/איכות נייר או אמצעי ואיכות.

  ודא שהצבע, סוג הנייר, גודל הנייר והגדרות האיכות מתאימים עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. בדוק את איכות התמונה או המסמך: השתמש בכלים לעריכת תמונות כדי לשפר את הצבעים, הבהירות, הניגודיות והגדרות מראה אחרות. תמונות וגרפיקה ברזולוציה גבוהה יותר מופיעים בתדפיסים בהירים יותר עם צבעים מדויקים יותר.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏