solution Contentsolution Content

הדפס על מעטפות עם מדפסת של HP

הדפס שם וכתובת על מעטפה באמצעות אפליקציות עיבוד תמלילים, רשימת אנשי הקשר שלך או תבניות מעוצבות מראש.

טען מעטפות במדפסת

אופן טעינת המעטפות תלוי בסוג המדפסת שברשותך ובמקום בו נמצא מגש ההזנה של הנייר.

זהירות:

כדי למנוע חסימות ונזק למדפסת, אל תדפיס על מעטפות עם סגרים מתכתיים, חלונות, משטחים מבריקים או ריפודים מצופים. אם אתה מדפיס במדפסת LaserJet, אל תשתמש במעטפות עם דבקים נדבקים מעצמם או חומרים אחרים הרגישים לחום.

 1. טעינת המעטפות במגש ההזנה הראשי.

  • מדפסות Inkjet בעלות מגש קדמי: חזית המעטפה פונה כלפי מטה והדש בצד שמאל

   טעינת מעטפות במדפסת הזרקת דיו עם מגש נייר קדמי
  • מדפסות Inkjet בעלות מגש אחורי: חזית המעטפה פונה כלפי מעלה והדש בצד שמאל

   טעינת מעטפות במדפסת הזרקת דיו עם מגש נייר אחורי
  • מדפסות LaserJet עם מגש קדמי: חזית המעטפה פונה כלפי מעלה והדש בצד שמאל

   טעינת מעטפות במדפסת LaserJet עם מגש נייר קדמי
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות המעטפות.

הדפס את המעטפות

השתמש באפליקציה של Windows או Mac כדי להגדיר עבודת הדפסה עבור מעטפות.