תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

בצע עותקים עם מדפסת HP

העתק מסמכים או תמונות, ושנה הגדרות העתקה כגון מספר העותקים, גודל ההעתקה וגודל הנייר.

שנה הגדרות העתקה

בחר את ההגדרות הטובות ביותר עבור עבודות ההעתקה שלך. הגדרות ההעתקה הזמינות תלויות במדפסת שלך.

שנה את הגדרות ההעתקה במדפסות עם תפריט לוח בקרה

פתח את תפריט הגדרות ההעתקה מלוח הבקרה של המדפסת.

 1. בתפריט לוח הבקרה, גע בהעתק, העתק מסמך, או העתק תמונה.

 2. שנה הגדרות בסיסיות כלשהן, כגון מספר העותקים.

 3. גע בהגדרות או בסמל גלגל השיניים כדי לפתוח את אפשרויות עבודת ההעתקה.

 4. גלול כדי לגשת ולשנות את הגדרות ההעתקה הבאות.

  • ביצוע העתקה דו-צדדית: בהתאם לדגם המדפסת שלך, הגדרה זו בדרך כלל נמצאת תחת הגדרות העתקת מסמך.

  • העתקת תעודת זהות: הדפס את שני הצדדים של תעודת זהות או רישיון נהיגה על גבי צד אחד של עותק. המדפסת מבקשת ממך להפוך את תעודת הזהות כדי להשלים את עבודת ההעתקה.

  • קבע את הגודל או שנה את הגודל: האפשרויות עשויות לכלול רשימה של הגדרות קבועות מראש, גדלים מותאמים אישית בין 25 אחוז לבין 400 אחוז מגודל עותק המקור, התאם לגודל העמוד, והגדרת הגודל בפועל כדי ליצור עותק ללא שוליים.

  • גודל נייר: בחר את גודל הנייר עבור תדפיסי עבודת ההעתקה שלך, או בחר אוטומטי כדי להניח למדפסת לזהות את הנייר שהוטען לתוך המגש.

  • סוג נייר: בחר את סוג הנייר שעליו ברצונך לבצע העתקים. בחירות שגויות של סוג הנייר עלולות לגרום למהירויות העתקה איטיות יותר.

  • בחירת מגש: בחר את מגש קלט הנייר עם הנייר שבו אתה משתמש עבור ההעתקים שלך.

  • איכות: בחר רמת איכות זמינה עבור ההעתקה. זמן ההעתקה עשוי להתארך עם הגדרות איכות הדפסה גבוהה יותר.

  • בהיר יותר/כהה יותר: אם עותק המקור דהוי או רווי מדי, בצע את ההעתקה בהירה יותר או כהה יותר.

  • מטב או שיפורים: בחר את סוג הפריט שאתה מעתיק כדי להחיל שיפורי איכות הדפסה אוטומטיים, כגון חידוד שולי טקסט ותמונות או שיפור צבעים דהויים בצילומים.

  • ‏‎HP Copy Fix: הנח למדפסת לשפר באופן אוטומטי את איכות ההעתקה ולתקן עיקום.

  • איסוף: הפעל או כבה את התכונה עבור העתקות מרובות-עמודים.

  • שולי כריכה או תזוזת שוליים: גע בהפעל כדי להעתיק דפים עם שוליים מוזזים אל הצד השמאלי של הדף.

  • שחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן: מחזיר את כל הגדרות ההעתקה חזרה לערכי ברירת המחדל המקוריים שלהן.

 5. בחר שמור את ההגדרות הנוכחיות או הגדר כהגדרות ברירת מחדל חדשות כדי לשמור את ההגדרות עבור עבודות העתקה בעתיד.

שנה את הגדרות ההעתקה במדפסות עם לחצני לוח בקרה בלבד

מדפסות עם לוחות בקרה עם לחצנים בלבד תומכות בתפקודיות העתקה בסיסית עם הגדרות ברירת המחדל.

 • מדפסות Inkjet: לחץ על התחל העתקה בצבע או התחל העתקה בשחור כדי לבצע עבודת העתקה. אם אתה זקוק ליותר מעותק אחד, לחץ על הלחצן במהירות כדי לבצע מספר עותקים רב ככל הנדרש. עבודת ההעתקה מתחילה אחרי לחיצת הלחצן האחרונה.

  דוגמאות של לחצני התחל עותק צבע

  דוגמאות של לחצני התחל עותק צבע

  דוגמאות של לחצני התחל עותק שחר לבן

  דוגמאות של לחצני התחל עותק שחר לבן
 • מדפסות LaserJet: לחץ על לחצן מספר עותקים, לחצן הגדרה, או לחצן הגדרת העתקה/תפריט, בחר את מספר העותקים שאתה רוצה, ואז לחץ על הלחצן התחל העתקה כדי להתחיל את עבודת ההעתקה.

שנה את הגדרות ההעתקה מדף האינטרנט הפנימי (מדפסות רשת בלבד)

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההעתקה. ההגדרות הזמינות תלויות בדגם המדפסת שלך.

המדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת מקומית כדי לגשת אל ה-EWS.

 1. מצא את כתובת ה-IP של המדפסת.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: מצא את כתובת ה-IP בתפריט אלחוט או בהגדרות הרשת.

   דוגמה למסך סיכום האלחוט
  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר את כתובת ה-IP.

   ברוב המדפסות יש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

   דוגמה לכתובת ה-IP בדוח תצורת רשת
 2. בדפדפן, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בסרגל החיפוש, ואז לחץ Enter או לחץ על סמל החיפוש.

  הקלדת כתובת ה-IP לתוך דפדפן אינטרנט
 3. אם מוצגת תעודת אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ המשך.

 4. שנה את הגדרות ברירת המחדל להעתקה בלשונית הגדרות או הגדרות העתקה.

  הגדרות העתקה ב-EWS
  • הקטן/הגדל או שנה גודל: שנה את גודל ההעתק. האפשרויות עשויות לכלול רשימה של הגדרות קבועות מראש, גדלים מותאמים אישית בין 25 אחוז לבין 400 אחוז מגודל עותק המקור, התאם לגודל העמוד, והגדרת הגודל בפועל כדי ליצור עותק ללא שוליים.

  • בהיר יותר/כהה יותר: הפוך את העותק לבהיר יותר או כהה יותר אם עותק המקור דהוי מדי או רווי מדי.

  • העתקה דו-צדדית: העתק משני צידי הדף. בחר באפשרות הזמינה מהתפריט הנפתח.

  • איכות: בחר רמת איכות זמינה עבור ההעתקה. זמן ההעתקה עשוי להתארך עם הגדרות איכות הדפסה גבוהה יותר.

  • אמצעי הדפסה או גדול נייר: בחר את גודל הנייר שעליו אתה מבצע את ההעתקים, או בחר אוטומטי כדי להניח למדפסת לגלות את הנייר שהוטען לתוך המגש.

  • אמצעי הדפסה או גודל נייר: בחר את סוג הנייר, רגיל או צילום, שעליו ברצונך לבצע את ההעתקים. בחירות שגויות של סוג הנייר עלולות לגרום למהירויות העתקה איטיות או איכות העתקה גרועה.

  • מגש ברירת מחדל: בחר את מגש קלט הנייר עם הנייר שבו אתה משתמש עבור ההעתקים שלך.

  • שיפור ברירת המחדל: בחר את סוג הפריט שאתה מעתיק כדי לשפר את האיכות, כגון חידוד שולי טקסט ותמונות או שיפור צבעים דהויים בצילומים.

  • איסוף: הפעל או כבה את התכונה עבור העתקות מרובות-עמודים.

  • ללא שוליים: הפעל מאפיין זה כדי להסיר את השוליים מעותקים.

 5. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות.

טען את המקור כדי להעתיק

כאשר המדפסת מופעלת, הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים.

 • משטח הסורק: הרם את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשצדו המודפס פונה כלפי מטה בהתאם למכוונים שעל המדפסת, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.

  דוגמאות להנחת פריט כשפניו כלפי מטה על משטח הסורק
 • מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): טען מסמך בן עמוד יחיד או מספר עמודים בהתאם למכוון על המגש. עבור מרבית הדגמים, טען את המסמך כשצדו המודפס פונה כלפי מעלה והקצה העליון מוכנס תחילה. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו בעדינות לקצות הנייר.

  זהירות:

  מנגנון מזין המסמכים האוטומטי עלול להזיק לתצלומים. על מנת להעתיק צילומים, השתמש בשיטה חליפית, כמו משטח הסורק או מצלמת ההתקן הנייד שלך עם האפליקציה HP Smart.

  טעינת מסמך לתוך מזין המסמכים האוטומטי, באמצעות המכוון במדפסת
 • מזין המסמכים: טען את מסמך המקור בהתאם למכוונים על המדפסת. ברוב המדפסות, יש לטעון את הפריט כשצדו המודפס פונה כלפי מעלה, אולם במדפסות ניידות טען את הפריט כשצדו המודפס פונה כלפי מטה. כדי למנוע חסימות ובעיות באיכות ההעתקה, אל תעתיק פריטים עבים או קשיחים שלא יכולים להתכופף מבלי להתקמט.

  טעינת מסמך לתוך מזין המסמכים

שנה את הגדרות גודל הנייר והגדרות הסוג

טען מחדש את הנייר כך שהמדפסת תזהה את גודל הנייר ולאחר מכן ודא שהגדרות גודל העותק נכונות.

טען מחדש את הנייר

ודא שהנייר נטען בצורה נכונה לתוך המדפסת.

 1. הוצא את ערימת הנייר ממגש ההזנה.

 2. טען מחדש את הנייר, ודא שמכווני רוחב הנייר נחים בעדינות כנגד הקצוות של הערימה.

 3. אם מוצגת הודעה בלוח הבקרה של המדפסת המבקשת לאשר את סוג וגודל הנייר, גע ב-אישור אם הגודל נכון, או גע בשנה או שינוי כדי לשנות אותו.

שנה הגדרות גודל העתקה

התאם את הגדרות גודל הנייר וההעתקה בתפריט לוח הבקרה של המדפסת כדי להגדיל או להקטין את גודל העותקים.

הערה:

מדפסות רבות ללא תפריט לוח בקרה, משתמשות בהגדרות ברירת המחדל להעתקה שלא ניתן לשנותן. על מנת לשפר את מהירות ההדפסה או את איכות ההדפסה, או לשנות את גודל העותקים שלך, סרוק את מסמך המקור, עורך את ההגדרות באמצעות תוכנת הסריקה של HP, ואז הדפס עותקים רבים של המסמך או התמונה הסרוקים.

 1. גע בהעתק, העתק מסמך, או העתק צילום בלוח הבקרה של המדפסת, ואז בחר כל הגדרה בסיסית זמינה החלה על עבודת ההעתקה שלך.

 2. גע בהגדרות או בסמל גלגל השיניים כדי לפתוח את אפשרויות עבודת ההעתקה.

 3. גלול כדי לגשת ולשנות את הגדרות ההעתקה הבאות.

  • שנה גודל או גודל: שנה את גודל ההעתק. האפשרויות עשויות לכלול רשימה של הגדרות קבועות מראש, גדלים מותאמים אישית בין 25 אחוז לבין 50 אחוז מגודל עותק המקור, התאם לגודל העמוד, והגדרת הגודל בפועל כדי ליצור עותק ללא שוליים.

  • גודל נייר: בחר את גודל הנייר הרגיל או נייר הצילום עבור ההעתקים שלך, או בחר אוטומטי כדי להניח למדפסת לזהות את הנייר שהוטען בתוך המגש.

  • סוג נייר: בחר את סוג הנייר הרגיל או נייר הצילום עבור ההעתקים שלך.

  • בחירת מגש: בחר את מגש הזנת הנייר עם הנייר שבו אתה משתמש עבור ההעתקים שלך.

 4. בחר שמור את ההגדרות הנוכחיות או הגדר כהגדרות ברירת מחדל חדשות כדי לשמור את ההגדרות עבור עבודות העתקה בעתיד.

ביצוע העתקים דו-צדדיים (מדפסות עם תפריטי לוח בקרה)

בצע העתקים דו-צדיים ממשטח הסריקה השטוח או מזין המסמכים האוטומטי (ADF). המדפסת תנחה אותך להפוך את הדפים.

הערה:

אם המדפסת שברשותך אינה תומכת בהעתקה דו-צדדית, באפשרותך להעתיק באופן ידני משני הצדדים. צור עותק בצד הראשון ולאחר מכן טען את העותק לתוך מגש הנייר. בצע הדפסת ניסיון של הצד השני כדי לוודא מהו קצה העותק שיש לטעון קודם ומהו הצד שצריך לפנות כלפי מעלה.

 1. טען את מסמך המקור בסורק.

  • משטח הזכוכית של הסורק: הרם את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשצדו המודפס פונה כלפי מטה בהתאם למכוון שבמדפסת, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.

   דוגמאות למכווני יישור משטח הזכוכית של הסורק
  • מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): הנח מסמך בן עמוד יחיד או מספר עמודים בהתאם למכוון על מגש הנייר. ברוב הדגמים, טען את המסמך כשצדו המודפס פונה כלפי מעלה וראשו נכנס ראשון. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו בעדינות לקצות הנייר.

   זהירות:

   מנגנון מזין המסמכים האוטומטי עלול להזיק לתצלומים. כדי להעתיק או לסרוק תצלומים, השתמש בשיטה חלופית, כגון משטח הזכוכית של הסורק או מצלמת ההתקן הנייד שברשותך באמצעות היישום HP Smart.

   דוגמאות למכווני טעינה במזיני מסמכים אוטומטיים
 2. בתפריט לוח הבקרה, גע בהעתק או העתק מסמך.

 3. גע בהגדרות או בסמל גלגל השיניים כדי לצפות בהגדרות העתקה.

 4. פתח את תפריט העתקה דו-צדדית ואז אפשר את התכונה.

  • גע בהפעל או בחר את התיבה שלצד שם ההגדרה.

  • גע בתפריט כדי להציג רשימה של אפשרויות העתקה דו-צדדית.

 5. התחל את עבודת ההעתקה. טען את הצד השני או הפוך את המסמך אם תתבקש לעשות זאת.

שפר את איכות ההעתקה

עותקים דהויים, מטושטשים, או שיש בהם צבעים שגויים בהשוואה למסמכי המקור עלולים להיגרם כתוצאה מהגדרות העתקה שגויות, בעיות בחשמל, או תקלות בדיו או בטונר.

הערה:

ודא שמסמך המקור הוא באיכות גבוהה מספיק. אם הרזולוציה של עותק המקור נמוכה או שהאיכות שלו גרועה, השתמש בתוכנת הסריקה של HP כדי לסרוק אותו למחשב, לערוך אותו כדי לשפר את איכות התמונה, ואז הדפס את המספר העותקים הדרוש לך.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

שנה את הגדרות ההעתקה כדי לשפר את איכות ההדפסה

התאם את הגדרות הצבע, הניגודיות ושיפור הצבע מלוח הבקרה של המדפסת כדי לשפר את איכות ההעתקה.

הערה:

מדפסות רבות ללא תפריט לוח בקרה, משתמשות בהגדרות ברירת המחדל להעתקה שלא ניתן לשנותן. על מנת לשפר את מהירות ההדפסה או את איכות ההדפסה, או לשנות את גודל העותקים שלך, סרוק את מסמך המקור, עורך את ההגדרות באמצעות תוכנת הסריקה של HP, ואז הדפס עותקים רבים של המסמך או התמונה הסרוקים.

 1. בתפריט לוח הבקרה, גע בהעתק, העתק מסמך, או העתק תמונה.

 2. גע בהגדרות או בסמל גלגל השיניים כדי לפתוח את אפשרויות עבודת ההעתקה.

 3. גלול כדי לגשת ולשנות את הגדרות ההעתקה הבאות.

  • סוג נייר: בחר את סוג הנייר הרגיל או נייר הצילום עבור ההעתקים שלך.

  • איכות: בחר רמת איכות זמינה עבור ההעתקה.

  • בהיר יותר/כהה יותר או ניגודיות: אם עותק המקור דהוי או רווי מדי, בצע את ההעתקה בהירה יותר או כהה יותר.

  • מטב או שיפורים: בחר את סוג הפריט שאתה מעתיק כדי להחיל שיפורי איכות הדפסה אוטומטיים, כגון חידוד שולי טקסט ותמונות או שיפור צבעים דהויים בצילומים.

  • ‏‎HP Copy Fix: הנח למדפסת לשפר באופן אוטומטי את איכות ההעתקה ולתקן עיקום.

 4. בחר שמור את ההגדרות הנוכחיות או הגדר כהגדרות ברירת מחדל חדשות כדי לשמור את ההגדרות עבור עבודות העתקה בעתיד.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

בדוק את תפקודיות סרגל הסורק

אם יש לך סורק שטוח, הבט בסרגל הסורק בעת הסריקה כדי לראות אם הוא פועל כראוי.

 1. הסר מסמכי מקור כלשהם ממשטח הזכוכית של הסורק.

 2. הרם מעט את מכסה הסורק ואז לחץ על הסמל או הלחצן של העתקה.

 3. הבט בסורק. סרגל הסורק אמור להאיר ולנוע על פני אורך הזכוכית.

  אם אור הסורק אינו מאיר או זז, פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לתת למדפסת שירות.

פתור בעיות הקשורות לאיכות הדפסה

למד כיצד לתק בעיות באיכות ההדפסה באתר האינטרנט של HP.

כדי לאתר צעדים לשיפור את איכות ההדפסה, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP, ולאחר מכן הקלד את דגם המדפסת שברשותך בשורת החיפוש. חפש בדף המדפסת שלך מסמך איכות הדפסה.

צור עותקים במדפסות ללא תפריט לוח בקרה

מדפסות עם לוחות בקרה בסיסיים (ללא מסכי מגע או תצוגת תפריט טקסט) תומכות בתפקדויות העתקה בסיסית, כגון מספר עותקים או העתקה בצבע או בשחור לבן.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. טען את מסמך המקור בסורק.

  • משטח הזכוכית של הסורק: הרם את מכסה הסורק, הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשצדו המודפס פונה כלפי מטה בהתאם למכוון שבמדפסת, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.

   דוגמאות למכווני יישור משטח הזכוכית של הסורק
  • מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏): הנח מסמך בן עמוד יחיד או מספר עמודים בהתאם למכוון על מגש הנייר. ברוב הדגמים, טען את המסמך כשצדו המודפס פונה כלפי מעלה וראשו נכנס ראשון. הסט את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו בעדינות לקצות הנייר.

   זהירות:

   מנגנון מזין המסמכים האוטומטי עלול להזיק לתצלומים. כדי להעתיק או לסרוק תצלומים, השתמש בשיטה חלופית, כגון משטח הזכוכית של הסורק או מצלמת ההתקן הנייד שברשותך באמצעות היישום HP Smart.

   דוגמאות למכווני טעינה במזיני מסמכים אוטומטיים
 3. הגדר והתחל את עבודת ההעתקה.

  • מדפסות Inkjet: לחץ על התחל העתקה בצבע או התחל העתקה בשחור כדי לבצע עבודת העתקה. אם אתה זקוק ליותר מעותק אחד, לחץ על הלחצן במהירות כדי לבצע מספר עותקים רב ככל הנדרש. עבודת ההעתקה מתחילה אחרי לחיצת הלחצן האחרונה.

   דוגמאות של לחצני התחל עותק צבע

   דוגמאות של לחצני התחל עותק צבע

   דוגמאות של לחצני התחל עותק שחר לבן

   דוגמאות של לחצני התחל עותק שחר לבן
  • מדפסות LaserJet: לחץ על לחצן מספר עותקים, לחצן הגדרה, או לחצן הגדרת העתקה/תפריט, בחר את מספר העותקים שאתה רוצה, ואז לחץ על הלחצן התחל העתקה כדי להתחיל את עבודת ההעתקה.

אם איכות ההעתקה אינה מקובלת כאשר משתמשים בהגדרות ההעתקה הבסיסיות הזמינות במדפסת שלך, השתמש בתוכנת סריקת HP כמו אפליקציית HP Smart כדי לסרוק את עותק המקור לתוך המחשב, ואז השתמש בכלי עריכה כדי לשפר את איכות מסמך המקור. לאחר מכן תוכל להדפיס עותקים של הקובץ הסרוק.

שמור הגדרות ברירת מחדל עבור העתקה

התאם את הגדרות ההעתקה ולאחר מכן שמור אותן כברירות המחדל לעבודות העתקה עתידיות. שמור את ההגדרות מתפריט לוח הבקרה של המדפסת או בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) עבור מדפסות המחוברות ברשת.

שמור את הגדרות ההעתקה בלוח הבקרה של המדפסת

התאם ושמור את הגדרות ההעתקה המשמשות כברירת מחדל באמצעות תצוגת תפריט לוח הבקרה.

 1. בתפריט לוח הבקרה, גע בהעתק, העתק מסמך, או העתק תמונה.

 2. גע בהגדרות או בסמל גלגל השיניים כדי לגשת ולשנות את ההגדרות המועדפות.

 3. גלול לתחתית הרשימה ולאחר מכן בחר בשמור את ההגדרות הנוכחיות או הגדר כהגדרות ברירת מחדל חדשות כדי לשמור את ההגדרות לעבודות העתקה עתידיות.

שמור הגדרות העתקה עם ה-EWS (מדפסות רשות בלבד)

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההעתקה.

המדפסת חייבת להיות מחוברת לרשת מקומית כדי לגשת לדף הבית.

 1. מצא את כתובת ה-IP של המדפסת.

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: מצא את כתובת ה-IP בתפריט אלחוט או בהגדרות הרשת.

   דוגמה למסך סיכום האלחוט
  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר את כתובת ה-IP.

   ברוב המדפסות יש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

   דוגמה לכתובת ה-IP בדוח תצורת רשת
 2. בדפדפן, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בסרגל החיפוש, ואז לחץ Enter או לחץ על סמל החיפוש.

  הקלדת כתובת ה-IP לתוך דפדפן אינטרנט
 3. אם מוצגת תעודת אבטחה של אתר אינטרנט, לחץ המשך.

 4. שנה את הגדרות ברירת המחדל להעתקה בלשונית העתק או הגדרות.

 5. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏