תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

המדפסת של HP אינה מקוונת או שאינה מגיבה

במחשב Windows או Mac, מצב המדפסת הוא לא מקוון והמדפסת לא מדפיסה.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

ודא שהמדפסת מוכנה להדפיס

המדפסת שלך צריכה לפעול, שיהיה נייר במגש ההזנה, שיהיה מספיק דיו או טונר והיא לא צריכה להציג שגיאות או נורות מהבהבות.

 1. ודא שהמדפסת אינה כבויה או במצב שינה. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

 2. ודא שנייר טעון במגש ההזנה, ושמכווני רוחב הנייר מונחים בעדינות כנגד צידי ערימת הנייר.

 3. ודא שמחסניות הדיו או הטונר הנכונות מותקנות, ושהמדפסת כוללת מספיק דיו או טונר עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. שים לב שלא מוצגות הודעות שגיאה או נורות מהבהבות בלוח הבקרה של המדפסת. פתור שגיאות לפני השימוש במדפסת.

 5. הפעל מחדש את המדפסת כדי לנקות מצבי שגיאה. כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

פתור בעיה במדפסת לא מקוונת (Windows)

פתרון בעיות במצב 'מדפסת לא מקוונת' במחשב Windows.

שימוש בכלי (Windows) HP Print and Scan Doctor

השתמש ב-HP Print and Scan Doctor במחשב עם Windows כדי לסייע באבחון ובפתרון בעיות הדפסה וסריקה.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. הורד את ‏‎HP Print and Scan Doctor, ופעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את הכלי.

 3. במסך הפתיחה, לחץ על התחל כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את האבחון.

 4. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה, ולאחר מכן בצע את ההוראות לפתרון בעיות בחיבור.

הגדר את מדפסת ברירת המחדל

הגדר את המדפסת שלך כברירת מחדל במחשב Windows 10 כדי לוודא שמשימות הדפסה וסריקה משתמשות במדפסת הנכונה.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את מדפסות וסורקים.

 2. ודא שהתיבה שליד אפשר ל-Windows לנהל את מדפסת ברירת המחדללא מסומנת.

 3. מתוך רשימת המדפסות, לחץ על שם המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על נהל. אם ישנם מספר שמות מדפסות התואמים לשלך, בחר את המדפסת במצב סרק או מקוון.

  לחיצה על 'נהל' כדי לנהל את העדפות המדפסת
 4. תחת נהל את ההתקן שלך, לחץ על הגדר כברירת מחדל.

  הגדרת המדפסת שנבחרה כברירת מחדל ב-Windows

בדוק את שירותי גילוי הפונקציות של Windows

אם המדפסת שלך משתמשת ביציאת WSD, ודא ששירותי גילוי הפונקציות מופעלים אוטומטית ופועלים כעת.

 1. ב-Windows, חפש ופתח את לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות.

 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת שלך, בחר מאפייני מדפסת, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה יציאות.

 3. חפש אחר יציאת WSD ברשימה.

  • אם אין יציאת WSD, אל תמשיך לבצע שלבים אלה. הדפס דף תצורת רשת ולאחר מכן צור חיבור IP ידני ב-EWS של המדפסת והוסף יציאת מדפסת TCP/IP רגילה ב-Windows.

  • אם יש יציאת WSD, ודא שתיבת הסימון נבחרה ולאחר מכן המשך בשלבים הבאים.

   דוגמה לאפשרות של יציאת WSD ביציאות של המדפסת כאשר תיבת הסימון מסומנת
 4. בתוך Windows, חפש ופתח את שירותים.

 5. חפש ברשימה את האפשרות מארח של ספק הגילוי של הפונקציהואת פרסום משאב של גילוי פונקציה .

 6. עבור שתי האפשרויות, שהמצב הוא פועל ושסוג ההפעלה הוא אוטומטית.

  ודא ששירותי הגילוי של הפונקציה פועלים ואוטומטיים
 7. אם סוג ההפעלה של אחד מהפריטים או שניהם יש הוא ידנית או שהוא אינו פועל, לחץ לחיצה ימנית על הפריט, בחר מאפיינים, שנה את סוג ההפעלה למצב אוטומטית, לחץ על החל, לחץ על התחלולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. סגור את החלון שירותים.

צור חיבור IP ידני (אלחוטי בלבד)

הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית, ולאחר מכן השתמש במידע שמופיע בו כדי לחבר את המדפסת באופן אלחוטי.

 1. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 2. בתדפיס, אתר את המצב האלחוטי, כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער ברירת המחדל וכתובת ה-URL.

  • מצב אלחוטי: תחת 802.11 אלחוטי, המצב אמור להיות מחובר. אם לא, המדפסת שלך אינה מחוברת לרשת האלחוטית. חבר את המדפסת שלך לרשת. לקבלת מידע נוסף, עבור אל Connect to a Wireless HP Printer.

   מצב אלחוטי של החיבור בדף תצורת הרשת
  • כתובת IP, מסיכת רשת משנה, שער ברירת מחדל: תחת 802.11 אלחוטי, אתר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ומספרי השער של המדפסת. אם אתה מוצא מספרים שונים עבור IPv4 ו-IPv6, דרוש לך רק מספר ה-IPv4.

   זיהוי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל בדוח תצורת הרשת
  • כתובות URL: תחת מידע כללי, אתר את כתובות URL לשרת אינטרנט מוטבע. ייתכן שלמדפסת שלך יש יותר מכתובת URL אחת.

   איתור כתובת ה-URL עבור שרת אינטרנט מוטבע בדף תצורת הרשת
 3. במחשב המחובר לרשת, פתח דפדפן אינטרנט, הקלד את אחת מכתובות ה-URL בשדה הכתובת ולאחר מכן הקש על Enter כדי לפתוח את ה- EWS של המדפסת. אם ה-EWS לא מופיע, נסה דפדפן אחר.

 4. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה רשת או עבודה ברשת, פתח את אפשרות התפריט קווי ולאחר מכן לחץ על תצורת IPv4.

 5. בחר -IP ידני ולאחר מכן ספק את פרטי המדפסת שברשותך.

  הגדרה ישנית של כתובת IP של מדפסת ב-EWS
  • כדי למלא באופן אוטומטי את כל השדות, לחץ על הצע כתובת Ip ידנית, ולאחר מכן ודא שהשדות עבור כתובת ip ידנית, מסיכת רשת משנה ידנית ו שער ברירת מחדל ידני תואמים את מידע המדפסת שברשותך בדף תצורת הרשת.

  • אם כתובת Ip ידנית אינה זמינה, הקלד את המידע מתוך דף תצורת הרשת לשדות כתובת Ip, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל .

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן המתן לאישור השינויים.

צור יציאת TCP/IP ב-Windows (אלחוטיות בלבד)

הוסף יציאת מדפסת ל-Windows שתואמת לכתובת ה-IP של המדפסת שברשותך.

 1. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 2. בדף תצורת הרשת, אתר את כתובת ה-IP של המדפסת.

 3. ב-Windows, חפש ופתח את מדפסות וסורקים.

 4. לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן לחץ על נהל.

 5. לחץ על מאפייני מדפסת.

 6. בכרטיסייה יציאות , לחץ על הוסף יציאה.

 7. בחר יציאת TCP/IP תקנית, ולאחר מכן לחץ על יציאה חדשה.

  יצירת יציאת TCP/IP רגילה חדשה
 8. הזן את כתובת ה-IP של המוצר ולחץ על הבא.

 9. בחר את היציאה התקנית החדשה מסוג TCP/IP מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה:

  ייתכן שתראה שתי מדפסות ברשימת ההתקנים. אל תסיר או תסיר את ההתקנה של אף אחת מהמדפסות.

פתרון בעיות חיבור במדפסת שלך

זהה ופתור בעיות בחיבור המדפסת.

פתור בעיות של חיבור מדפסת USB

בדוק את כבל ה-USB כדי לאתר את הנזק והאורך, החלף אותו במידת הצורך, והפעל מחדש את המדפסת והמחשב.

 1. כבה את המדפסת ואת המחשב.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמחשב ומהמדפסת ולאחר מכן בדוק את הכבל.

  • אם הכבל פגום או אורכו עולה על 3 מטרים (), החלף אותו.

  • אם הכבל אינו פגום או קצר יותר מ- 3 מטרים (), חבר את הכבל ליציאת USB שונה במחשב. היציאה צריכה להיות USB 2.0 לפחות. אם אתה משתמש ברכזת USB או בתחנת עגינה, חבר את הכבל ישירות למחשב.

 3. חבר את הכבל למדפסת שברשותך, ולאחר מכן ודא שהכבל מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המחשב והמתן עד לסיום ההפעלה.

 5. הפעל את המדפסת ולאחר מכן הוסף את המדפסת שברשותך (Mac) או המתן עד שהמחשב יתקין את ההתקן החדש (Windows).

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • החיבור לרשת גרוע: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

פתור בעיות בחיבור רשת קווי

ודא שאתה משתמש בכבל Ethernet לא פגום, בדוק אם יש אור ירוק ליד יציאת ה-Ethernet במדפסת, ולאחר מכן הדפס דף תצורת רשת כדי לוודא שיש החיבור.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל ה-Ethernet מהנתב ומהמדפסת.

 2. בדוק אם הכבל פגום, ולאחר מכן ודא שהוא כבל Ethernet ולא כבל טלפון.

  הערה:

  כבלי Ethernet וכבלי טלפון דומים למראה, אבל כבלי Ethernet בדרך כלל גדולים יותר ויש להם שמונה גידים גלויים בקצה.

 3. חבר את הכבל אל יציאת Ethernet או LAN אחרת בנתב, ולאחר מכן חבר אותו לתוך המדפסת, וודא שהוא מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המדפסת.

 5. בדוק את הנוריות ביציאת ה-Ethernet של המדפסת כדי לוודא שהחיבור בוצע בהצלחה. הנורה הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.

 6. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 7. תחת הסעיף מידע כללי section, ודא כי מצב הרשת שמופיע הוא מוכן.

  תחת הסעיף 'מידע כללי', מצב הרשת מוצג כמוכן

פתרון מדפסת לא מקוונת (Mac)

פתרון בעיות במצב 'מדפסת לא מקוונת' באמצעות ה-Mac שלך.

הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש

מחק את המדפסת מתור ההדפסה כדי לנקות את השגיאות, ולאחר מכן הוסף אותה מחדש.

 1. לחץ על הסמל Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת), ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 2. סמן את המדפסת שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על סימן המינוס בתחתית רשימת המדפסות.

 3. לחץ על מחק מדפסת.

  מחיקת מדפסת מהתור
 4. לחץ על סימן הפלוס.

 5. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה.

 6. לחץ על השדה השתמש או שימוש הדפסה , בחר את AirPrint מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בחירת המדפסת שברשותך מהרשימה ופתיחת השדה 'Use

אפס את מערכת ההדפסה (Mac)

איפוס מערכת ההדפסה עלול למחוק את כל מצבי השגיאה באמצעות הסרת כל מדפסות HP ומדפסות ושאינן HP, עבודות הדפסה ממתינות והעדפות הדפסה.

זהירות:

איפוס מערכת ההדפסה מסיר את כל המדפסות. לאחר איפוס מערכת ההדפסה, הוסף מחדש את המדפסות שלך לתור.

 1. לחץ על הסמל Apple, לחץ על העדפות מערכת ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 2. לחץ לחיצה ימנית או control+לחיצה בכל מקום בחלון מדפסות, ואז לחץ על איפוס מערכת הדפסה .

  לחיצה על איפוס מערכת ההדפסה
 3. לחץ על איפוס כדי לאשר.

 4. הזן את שם המנהל ואת הסיסמה, ואז לחץ אישור כדי להשלים את האיפוס.

 5. לאחר סיום האיפוס, הוסף מחדש את המדפסת שברשותך. לחץ על סימן הפלוס, בחר את המדפסת שברשותך מהרשימה, ואז לחץ על הוסף.

צור חיבור IP ידני (אלחוטי בלבד)

השתמש במידע בעמוד תצורת רשת כדי להגדיר כתובת IP באופן ידני עבור המדפסת שברשותך, ולאחר מכן השתמש בה כדי להתחבר ל-Mac שלך.

 1. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 2. בדף תצורת הרשת, אתר את המצב האלחוטי, כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער ברירת המחדל וכתובת ה-URL.

  • תחת 802.11 אלחוטי, המצב אמור להיות מחובר.

   מצב אלחוטי של מחובר בדף תצורת הרשת
  • תחת 802.11 אלחוטי, אתר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ומספרי השער של המדפסת. אם אתה מוצא מספרים שונים עבור IPv4 ו-IPv6, דרושים לך רק מספרי IPv4.

   זיהוי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל בדוח תצורת הרשת
  • תחת מידע כללי , אתר את כתובות URL לשרת אינטרנט מוטבע. ייתכן שלמדפסת שלך יש יותר מכתובת URL אחת.

   איתור כתובת ה-URL עבור שרת אינטרנט מוטבע בדף תצורת הרשת
 3. במחשב המחובר לרשת, פתח דפדפן אינטרנט, הקלד את אחת מכתובות ה-URL בשדה הכתובת ולאחר מכן הקש על Enter כדי לפתוח את ה-EWS של המדפסת. אם ה-EWS לא מופיע, נסה דפדפן אחר.

 4. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה רשת או עבודה ברשת, פתח את אפשרות התפריט אלחוטי, ולאחר מכן לחץ על תצורת IPv4.

 5. בחר -IP ידני ולאחר מכן ספק את פרטי המדפסת שברשותך.

  הגדרת כתובת IP של המדפסת באופן ידני ב-EWS
  • כדי למלא באופן אוטומטי את כל השדות, לחץ על הצע כתובת IP ידנית, ולאחר מכן ודא שהשדות עבור כתובת IP ידנית, מסיכת רשת משנה ידני ושער ברירת מחדל ידני תואמים לפרטי המדפסת שברשותך בדף תצורת הרשת.

  • אם כתובת IP ידנית אינה זמינה, הקלד את המידע מתוך דף תצורת הרשת בשדות כתובת IP, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל .

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן המתן לאישור השינויים.

 7. ב-Mac שלך, לחץ על הסמל Apple, לחץ על העדפות מערכת, ולאחר מכן לחץ על מדפסות וסורקים, הדפסה וסריקה, או על הדפסה ופקס.

 8. לחץ על סימן הפלוס , ולאחר מכן בחר בכרטיסייה IP בסרגל העליון של חלון 'הוספה'.

 9. הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת , בחר HP Jetdirect-Socket מתפריט ה'פרוטוקול' הנפתח, הקלד את שם המדפסת בשדה 'שם', ולאחר מכן ודא שנבחרה מדפסת PostScript כללית בשדה ה'שימוש'.

  הוספת מדפסת באמצעות כתובת ה-IP של המדפסת
 10. לחץ על הוסף ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי להשלים את התהליך.

פתרון בעיות חיבור במדפסת שלך

זהה ופתור בעיות בחיבור המדפסת.

פתור בעיות של חיבור מדפסת USB

בדוק את כבל ה-USB כדי לאתר את הנזק והאורך, החלף אותו במידת הצורך, והפעל מחדש את המדפסת והמחשב.

 1. כבה את המדפסת ואת המחשב.

 2. נתק את כבל ה-USB מהמחשב ומהמדפסת ולאחר מכן בדוק את הכבל.

  • אם הכבל פגום או אורכו עולה על 3 מטרים (), החלף אותו.

  • אם הכבל אינו פגום או קצר יותר מ- 3 מטרים (), חבר את הכבל ליציאת USB שונה במחשב. היציאה צריכה להיות USB 2.0 לפחות. אם אתה משתמש ברכזת USB או בתחנת עגינה, חבר את הכבל ישירות למחשב.

 3. חבר את הכבל למדפסת שברשותך, ולאחר מכן ודא שהכבל מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המחשב והמתן עד לסיום ההפעלה.

 5. הפעל את המדפסת ולאחר מכן הוסף את המדפסת שברשותך (Mac) או המתן עד שהמחשב יתקין את ההתקן החדש (Windows).

פתור בעיות בחיבור המדפסת האלחוטי

אם המערכת לא מזהה את המדפסת בעת התקנות התוכנה או במקרה שעבודת הדפסה אלחוטית לא מתבצעת, ודא שהחיבור לרשת תקין ובדוק את דרישות ההגדרה.

 • החיבור לרשת גרוע: נסה לקרב את המדפסת ואת המחשב או ההתקן הנייד לנתב האלחוטי ובדוק אם איכות החיבור השתפרה. נסה לפתוח אתר אינטרנט כדי לוודא שהחיבור לאינטרנט תקין. אם רשת ה-Wi-Fi איטית או לא יציבה, הפעל מחדש את הנתב על ידי ניתוק כבל המתח, המתנה של 15 שניות וחיבור הכבל מחדש.

 • המדפסת כבויה או במצב שינה: גע בתפריט לוח הבקרה או לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ולהעביר אותה למצב מוכן. לעתים האפליקציה מציגה סטטוס 'לא מקוון' למרות שהמדפסת מוכנה לשימוש.

 • בדוק את סטטוס החיבור של המדפסת: ודא שהקליטה האלחוטית מופעלת ושהמדפסת מחוברת לאותה רשת של המחשב או ההתקן הנייד שלך. אם יש במדפסת נורית חיווי ליד סמל או לחצן אלחוט, ודא שהנורית דולקת. אם הנורית כבויה או מהבהבת, סימן שאין חיבור לרשת.

 • חבר את המדפסת לרשת:

  • מדפסות עם מסכי מגע: פתח את אשף הגדרת הרשת האלחוטית דרך תפריט אלחוט, תפריט הגדרות או תפריט הגדרת הרשת. כדי להשלים את החיבור, בחר את הרשת הרצויה והזן את הסיסמה.

  • מדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה רצופה על לחצן אלחוט שבמדפסת, עד שהנורית תתחיל להבהב. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS שבנתב. הנורית שבמדפסת תפסיק להבהב כאשר יושלם ביצוע החיבור.

 • הפעל מחדש את ההתקנים: הפעל מחדש את המדפסת והמחשב (או ההתקן הנייד) כדי לנקות את כל מצבי השגיאה שאולי נותרו.

 • הדפס דוח בדיקת שידור אלחוטי: באתר התמיכה של HP, חפש את דגם המדפסות שברשותך ובמקטע המתאים, חפש את דף הבדיקה העצמית כדי לאתר את המסמך המסביר כיצד להדפיס את הדוח ולבדוק אותו.

 • הפעל Bluetooth לתהליך הגדרת המדפסת (מערכות הפעלה Android בלבד): אפליקציית HP Smart נעזרת ב-Bluetooth לאיתור המדפסת ולהגדרת החיבור האלחוטי לרשת.

פתור בעיות בחיבור רשת קווי

ודא שאתה משתמש בכבל Ethernet לא פגום, בדוק אם יש אור ירוק ליד יציאת ה-Ethernet במדפסת, ולאחר מכן הדפס דף תצורת רשת כדי לוודא שיש החיבור.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל ה-Ethernet מהנתב ומהמדפסת.

 2. בדוק אם הכבל פגום, ולאחר מכן ודא שהוא כבל Ethernet ולא כבל טלפון.

  הערה:

  כבלי Ethernet וכבלי טלפון דומים למראה, אבל כבלי Ethernet בדרך כלל גדולים יותר ויש להם שמונה גידים גלויים בקצה.

 3. חבר את הכבל אל יציאת Ethernet או LAN אחרת בנתב, ולאחר מכן חבר אותו לתוך המדפסת, וודא שהוא מקובע היטב לשתי היציאות.

 4. הפעל את המדפסת.

 5. בדוק את הנוריות ביציאת ה-Ethernet של המדפסת כדי לוודא שהחיבור בוצע בהצלחה. הנורה הירוקה אמורה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.

 6. הדפס דף תצורת רשת או דוח בדיקת רשת אלחוטית .

  • מדפסות עם תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרה.

  • מדפסות ללא תפריט לוח בקרה: הדפס את הדף באמצעות צירופי לחצנים בלוח הבקרה של המדפסת.

   ברוב המדפסותיש ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוטי ומידע, או ללחוץ במקביל על הלחצנים אלחוט והתחל צילום בשחור.

   עבור מדפסות HP DeskJet‏ 6000 ו-6400, Envy‏ 6000 ו-6400 ו-טנגו, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו, ולאחר מכן גע במקביל בלחצן מידע ובלחצן חידוש.

 7. תחת הסעיף מידע כללי section, ודא כי מצב הרשת שמופיע הוא מוכן.

  תחת הסעיף 'מידע כללי', מצב הרשת מוצג כמוכן


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏