תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP ‏- המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי

כשאתה מפעיל את המחשב, הוא מבצע בדיקת חומרה כדי לבדוק את ביצועי הרכיבים. אם המחשב מזהה את השגיאה, ייתכן שהוא לא יופעל והנוריות פולטות הדיודות (LED) יהבהבו או שהמחשב הנייד ישמיע צפצוף משמיע.

בצע איפוס קשיח לחשב

בצע איפוס קשיח (או אתחול קשיח) כדי לנקות את כל המידע מזיכרון המחשב מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

איפוס קשיח של מחשב נייד עם סוללה נשלפת

בצע איפוס קשיח במחשב מחברת בעל סוללה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. הסר את הסוללה מהמחשב.

 4. בזמן שהסוללה וכבל החשמל מנותקים, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-15 שניות.

 5. לאחר שתרוקן את הקבלים, הכנס מחדש את הסוללה, ולאחר מכן חבר את כבל החשמל. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 6. הפעל את המחשב.

איפוס הפעלת מחשב נייד בעל סוללה נשלפת

בצע איפוס הפעלה במחשב מחברת עם סוללה שאינה נשלפת.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל.

 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את המחשב מכל משכפל יציאות או תחנת עגינה.

 3. בעוד כבל המתח מנותק, לחץ על לחצן הפעלה במשך כ-15 שניות.

 4. לאחר שתרוקן את הקבלים, חבר את כבל המתח. השאר את ההתקנים ההיקפיים מנותקים.

 5. הפעל את המחשב.

זהה את נורית החיווי של המחשב הנייד או את קוד הצפצוף

תבניות מסוימות של דיודות שפולטות אור ארוך או קצר (LED) מהבהבות, או צפצוף קולי קצר, יכולים לעזור לזהות מגוון של בעיות.

הערה:

קודים של צפצוף שמע אינם נתמכים בכל הדגמים.

סקור את הפרטים הבאים כדי להתייחס לרצף הבהובי החיווי או רצפי הצפצופים של המחשב.

 • הבהובי נורית החיווי האדומה של מקש Caps Lock מייצגים קטגוריית שגיאה חמורה (הבהובים ארוכים).

 • הבהובי נורית החיווי הלבנה של מקש Caps Lock מייצג קטגוריית שגיאה קלה (הבהובים קצרים)

 • במערכות שאינן כוללות נורית חיווי בת שני צבעים, גם ההבהובים הארוכים וגם ההבהובים הקצרים הם בלבן.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים שני הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

המצב מציין שהאזור הראשי (DXE) של ה-BIOS נפגם ואין תמונת שחזור בינארית זמינה. שחזר את ה-BIOS.

אתר את מספר המוצר של המחשב

אתר את שם המוצר, מספר המוצר והמספר הסידורי במחשב או על האריזה שבה הוא נשלח.

 • בתחתית המחשב הנייד

  תוית זיהוי של המחשב הנייד בצד שמאל למטה
  תוית זיהוי של המחשב הנייד בצד ימין למעלה
 • תווית בתא הסוללה

  תווית זיהוי בתא הסוללה
 • באריזה שבה נשלח המחשב

  תווית זיהוי באריזת המשלוח
 • על הזרוע המתקפלת

  תוית זיהוי ברגלית המחשב הנייד

צור קובץ שחזור BIOS בכונן USB

צור קובץ שחזור BIOS בכונן הבזק מסוג USB עבור מחשב המחברת שלך.

הערה:

תצורות ‏BIOS משתנות בהתאם לדגם המחשב. למידע נוסף על גישה לתפריט ה-BIOS וניווט בו, עיין בתיעוד עבור דגם המחשב שברשותך.

 1. ודא שיש ברשותך מחשב פועל נוסף עם חיבור אינטרנט פעיל.

 2. עבור אל הדף הורדות תוכנה ומנהלי התקנים של HP.

 3. נווט אל דף המוצר עבור המחשב שברשותך.

 4. בחר BIOS, ולאחר מכן סקור את הפרטים של הגרסה הזמינה העדכנית ביותר או הגרסה הספציפית שהומלצה עבור השחזור. אשר שמדובר בעדכון BIOS הנכון לפני שתמשיך.

  זהירות:

  קרא את סעיף ה'פרטים' כדי לוודא שהוא חל על המחשב. התקנת ה-BIOS הלא נכון עלולה לגרום למחשב שלך להפסיק לפעול.

 5. לחץ על הורד ולאחר מכן לחץ על הפעל.

 6. לחץ על כן במסך 'בקרת חשבונות משתמש'.

 7. בחלון אשף InstallShield, לחץ על הבא, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להתקין את העדכון.

  לחיצה על 'הבא' כדי להתחיל בהתקנה של עדכון ה-BIOS מ-HP
 8. בחלון 'עדכון ושחזור ה-BIOS של HP' לחץ על הבא.

  לחיצה על 'הבא' במסך 'עדכון ושחזור ה-BIOS של HP'
 9. בחר באפשרות צור כונן הבזק USB לשחזור ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחירת תיבת הסימון כדי ליצור את קובץ השחזור
 10. בחר את כונן ההבזק USB שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

  בחירת כונן ההבזק מסוג USB שלך
 11. המתן עד שקובצי ה-BIOS יועתקו לכונן ההבזק USB.

 12. כאשר תוצג ההודעה The recovery flash drive was created successfully (כונן ההבזק לשחזור נוצר בהצלחה), לחץ על Finish (סיום).

  בחירה באפשרות 'סיום' לאחר שתוצג הודעת הסיום
 13. סגור את תוכנית השירות לעדכון ולאחר מכן הסר את כונן ההבזק מהמחשב.

התקנת קובץ שחזור BIOS מכונן USB

התקן קובץ שחזור BIOS בכונן הבזק USB עבור המחשב הנייד שברשותך.

 1. כבה את המחשב הנייד הזקוק לשחזור BIOS, ואז המתן 5 עד 10 שניות.

 2. ודא שכבל החשמל מחובר למחשב הנייד. השאר אותו מחובר במהלך תהליך השחזור.

 3. הכנס את כונן ההבזק USB המכיל את קובץ ה-BIOS לתוך יציאת USB זמינה במחשב הנייד.

 4. לחץ והחזק את מקש Windows ואת מקש B בו-זמנית ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצן הפעלה למשך 2-3 שניות. בדגמים מסוימים של מחשבים ניידים, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ ולהחזיק את מקש Windows ואת מקש V.

  המיקומים של לחצן ה'הפעלה' ולחיצות המקש במקלדת
 5. בחר כן כדי לאשר.

 6. שחרר את לחצן ההפעלה אך המשך להחזיק את מקשי Windows ו-B או V. יתכן שתשמע סדרה של צפצופים.

  מסך עדכון ה-BIOS של HP יוצג והשחזור יתחיל באופן אוטומטי.
 7. פעל בהתאם להוראות כלשהן כדי להמשיך את האתחול ולהשלים את השחזור.

  • אם מוצגת הודעה שהמחשב כובה באופן בלתי תקין או שנתגלתה בעיית אתחול, פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לפתור את השגיאה.

  • אם עדכון ה-BIOS של HP עדיין אינו מוצג או שהבעיה נמשכת, יתכן שהמחשב שלך אינו תומך בתכונה או שקיימת בעיה בכונן הקשיח. לקבלת סיוע עבור אל תמיכת לקוחות של HP.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מציין שמדיניות הבקר המוטבע/מבקר המקלדת מחייבת להקליד רצף מקשים. אפס את הבקר המוטבע.

 1. נתק את ספק ה-AC מהמחשב.

 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ב\למשך יותר מ-12 שניות.

 3. המתן עד שהמחשב יופעל ויתחיל לפעול כרגיל.

 4. חבר מחדש את ספק ה-AC למחשב.

הנורית האדומה מהבהבת פעמיים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שהבקר המוטבע/בקר המקלדת בודק או משחזר את מחסום האתחול. אפס את הבקר המוטבע.

 1. נתק את ספק ה-AC מהמחשב.

 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך יותר מ-12 שניות.

 3. המתן עד שהמחשב יופעל ויתחיל לפעול כרגיל.

 4. חבר מחדש את ספק ה-AC למחשב.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן יופיעו שני הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין כשל פוטנציאלי בזיכרון. הכנס את מודול הזיכרון מתוך המחשב.

זהירות:

מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). HP ממליצה להשתמש ברצועה אנטי-סטטית לפרק כף היד ובמשטח שאינו מכוסה בשטיח עם משטח קצף מוליך כדי להפחית את הסיכוי לנזק לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח ולאחר מכן הוצא את סוללה.

 2. הפוך את המחשב, ולאחר מכן הסר את המכסה כדי לגשת אל הזיכרון.

  ייתכן שבחלק מהמחשבים אין מכסה המספק גישה לזיכרון. מסור את המחשב לתיקון אם אינך יכול לגשת אל הזיכרון.

  הסרה של מכסה תא מודול הזיכרון.
 3. אתר את מודול הזיכרון.

  כדי לאתר את מיקומו של מודול הזיכרון, עבור אל תמיכת לקוחות של HP ולאחר מכן פתח את מדריך התחזוקה והשירות לקבלת מידע אודות הזיכרון המותקן עבור המחשב שלך.

 4. כדי להאריק את גופך ולפרוק מטען חשמל אלקטרוסטטי, גע ביד אחת במארז המחשב ולאחר מכן, ביד השנייה גע במשטח מתכת או בעצם המחובר להארקה, כגון חלק מתכת או מנורה.

 5. הכנס מחדש את מודולי הזיכרון למחשב, תוך שאתה מיישר את החריצים במודולים בעזרת הלשוניות שבחריץ הזיכרון. לחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה כדי לאבטח אותו במקומו.

  מיקום מחדש של מודול הזיכרון
 6. החזר למקום את המכסה, ולאחר מכן חבר את כבל המתח.

 7. הפעל את המחשב.

 8. ודא שניתן להפעיל את המחשב ושהוא יכול לפעול במערכת ההפעלה Windows.

  פניה לתמיכת לקוחות של HP אם המחשב אינו מתחיל לפעול ב-Windows.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מופיעים שלושה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מעיד על כשל פוטנציאלי של שבב גרפי.

פניה לתמיכת לקוחות של HP לקבלת תיקון בשל כשל של הגרפיקה או הווידאו.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין כשל פוטנציאלי של מערכת ההפעלה.

 1. בדוק את חיבורי כבל המתח.

 2. ודא שלכל מתאם מתח חיצוני יש קיבולת מספיקה עבור המערכת.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן מופיעים חמישה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שהמחשב אינו מזהה את המעבד (CPU).

פניה לתמיכת לקוחות של HP לקבלת תיקון עקב כשל בלוח המערכת או ב-CPU.

הנורית האדומה מהבהבת שלוש פעמים, ולאחר מכן יופיעו שישה הבהובים קצרים של הנורית הלבנה

מצב זה מצביע על כך שהמעבד אינו תומך במאפיין מופעל.

 1. נקה את ה-CMOS ולאחר מכן אל תשתמש בהגדרה שנבחרה.

 2. אם תאשר שה-CPU תומך בהגדרה, החלף את ה-CPU.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר מכן הנוריות הלבנות מהבהבות פעמיים בקצרה

מצב זה מציין שייתכן שהמעבד (CPU) התחמם יתר על המידה. כאשר הטמפרטורות בתוך המחשב עולות מעל C° ‏35 (F° ‏95), הסיכון של נזק לרכיבים פנימיים חשובים גדל. הפחת את הסיכון באמצעות הפחתת החום בתוך המחשב.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ופסולת שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להסיר את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. הרחק כל חפץ מסביבת המחשב.

 3. מצא את פתחי האוורור במחשב הנייד שלך. הם ממוקמים בדרך כלל מתחת לצידי המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלקו החיצוני של המחשב הנייד
 4. השתמש באוויר דחוס כדי להוציא את האבק מפתחי האוורור.

  ניקוי פתחי האוורור באמצעות אויר דחוס
 5. המתן עד להתקררות שהמחשב, כ-10 דקות.

 6. חבר שוב את כבל המתח והפעל את המחשב.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר יופיעו שלושה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מצביע על כך שטמפרטורת הסביבה עלולה להיות גבוהה מדי. כאשר הטמפרטורות בתוך המחשב עולות מעל C° ‏‏35 (F° ‏95), הסיכון של נזק לרכיבים פנימיים חשובים גדל. הפחת את הסיכון באמצעות הפחתת החום בתוך המחשב.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ופסולת שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להסיר את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. הרחק כל חפץ מסביבת המחשב.

 3. מצא את פתחי האוורור במחשב הנייד שלך. הם ממוקמים בדרך כלל מתחת לצידי המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלקו החיצוני של המחשב הנייד
 4. השתמש באוויר דחוס כדי להוציא את האבק מפתחי האוורור.

  ניקוי פתחי האוורור באמצעות אויר דחוס
 5. המתן עד להתקררות שהמחשב, כ-10 דקות.

 6. חבר שוב את כבל המתח והפעל את המחשב.

הנורית האדומה מהבהבת ארבע פעמים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים קצרים של נורית לבנה

מצב זה מציין שייתכן שחידת העיבוד הגרפית (GPU) התחממה יתר על המידה. כאשר הטמפרטורות בתוך המחשב עולות מעל C° ‏35 (F° ‏95), הסיכון של נזק לרכיבים פנימיים חשובים גדל. הפחת את הסיכון באמצעות הפחתת החום בתוך המחשב.

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד

נקה את פתחי האוורור של המחשב הנייד כדי להסיר אבק ופסולת שעלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי להסיר את החום.

 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח והמתן עד להתקררות המחשב.

 2. הרחק כל חפץ מסביבת המחשב.

 3. מצא את פתחי האוורור במחשב הנייד שלך. הם ממוקמים בדרך כלל מתחת לצידי המחשב.

  איתור פתחי האוורור בחלקו החיצוני של המחשב הנייד
 4. השתמש באוויר דחוס כדי להוציא את האבק מפתחי האוורור.

  ניקוי פתחי האוורור באמצעות אויר דחוס
 5. המתן עד להתקררות שהמחשב, כ-10 דקות.

 6. חבר שוב את כבל המתח והפעל את המחשב.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן שתי נוריות לבנות מהבהבות בקצרה

מצב זה מציין שבקר המקלדת/בקר המוטבע לא מצליח למצוא קושחה חוקית. אפס את הבקר המוטבע.

 1. נתק את ספק ה-AC מהמחשב.

 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך יותר מ-12 שניות.

 3. המתן עד שהמחשב יופעל ויתחיל כרגיל.

 4. חבר מחדש את ספק ה-AC למחשב.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן מופיעים שלושה הבהובים לבנים קצרים

מצב זה מציין שהבקר המוטבע אינו יכול להגיע ל-BIOS בתוך מגבלת הזמן שנקבעה.

 1. הסר את כל התקני האביזרים מהמחשב הנייד.

 2. פניה לתמיכת לקוחות של HP אם הבעיה ממשיכה.

הנורית האדומה מהבהבת חמש פעמים, ולאחר מכן מופיעים ארבעה הבהובים לבנים קצרים

מצב זה מציין שהבקר המוטבע הגיע למגבלת הזמן של המתנה להחזרה של ה-BIOS מאתחול לוח המערכת.

 1. הסר את כל התקני האביזרים מהמחשב הנייד.

 2. פניה לתמיכת לקוחות של HP אם הבעיה ממשיכה.

נורית ההפעלה של סוללת המחשב הנייד כבויה או מהבהבת

נורית החיווי של מתח הסוללה כבויה או מהבהבת, ובכך מציינת את מצב ספק המתח.

חיבור מתאם מתח ה-‏AC

חבר את מתאם מתח ה-AC של HP למחשב נייד של HP כדי לטעון את הסוללה ולהפעיל את המחשב הנייד.

 1. ודא שמתאם המתח והמחשב הנייד הם חלקים מקוריים של HP.

  זהירות:

  אל תשתמש במתאם מתח של HP בציוד שאינן מתוצרת HP‏, ואל תשתמש במתאם מתח שאינו מתוצרת HP בציוד של HP.

  מתאם מתח AC עם סמל HP מודגש
 2. חבר את מחבר ה-DC ליציאת החשמל במחשב הנייד, וודא שהמחבר הוכנס עד הסוף ליציאת המתח.

  מתאם ה-AC הוכנס במלואו ליציאת המתח
  מתאם ה-AC לא הוכנס במלואו ליציאת המתח
 3. חבר את כבל המתח למתאם המתח ולאחר מכן חבר את כבל החשמל לשקע חשמל תקין בקיר.

  הערה:

  המראה של כבלי מתח משתנה בין אזורים ומדינות.

  רכיבי מתאם AC

  מספר

  תיאור

  1.

  מתאם מתח AC

  2.

  מחבר DC

  3.

  כבל מתח

ודא שהמחשב הנייד מקבל מתח

חפש בשקע החשמל בקיר, במתאם מתח ה-AC ובמחשב הנייד סימנים לכך שהמערכת מקבלת מתח.

 1. נתק את כבל המתח משקע החשמל בקיר.

 2. בדוק את השקע בקיר על-ידי חיבור מנורה קטנה או מכשיר אחר שידוע לך שהוא תקין.

  אם השקע בקיר אינו מספק מתח, בדוק את המנורה או את המכשיר השני בשקעים שונים בקיר עד שתמצא שקע תקין שניתן להשתמש בו.

 3. ודא שכבלי מתאם המתח מחוברים היטב למתאם המתח ולמחשב הנייד.

 4. חבר מחדש את מתאם המתח לשקע החשמל בקיר, ולאחר מכן ודא שנורית החיווי במתאם המתח דולקת. אם נורית החיווי אינה דולקת, ייתכן שיש בעיה במתאם המתח.

  הערה:

  לא בכל מתאם מתח יש נורית חיווי.

 5. בדוק את יציאת המתח במחשב כדי לוודא שנורית החיווי דולקת. אם נורית החיווי אינה דולקת, ייתכן שמתאם המתח אינו פועל בצורה תקינה, או שלוח המערכת של המחשב הנייד פגום. פניה לתמיכת לקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף.

  דוגמה של נורית חיווי דולקת במתאם AC
 6. בדוק את סמל הסוללה של Windows.

  הערה:

  Windows מציג סמל של פעילות טעינת סוללה במגש המערכת. בדוק את הסמל בשולחן העבודה של Windows, לצד השעה והתאריך.

  • אם סמל טעינת הסוללה מוצג, מתאם המתח פועל בצורה תקינה ומפעיל את המחשב הנייד.

   סמל סוללה נטענת
  • אם סמל מד צריכת החשמל של הסוללה מוצג, מתאם המתח אינו פועל בצורה תקינה ויש להחליפו.

   סמל מד צריכת החשמל של הסוללה

הזמן מתאם מתח AC

מתאמי מתח AC מתוכננים עבור דגמים ספציפיים של מחשבים ניידים. אתר את מספר המוצר שלך, ואז השתמש בו על מנת להזמין מתאם מתח AC מחנות החלפים של HP.

הערה:

בעת הזמנה של חלקים דרך HP.com, ייתכן שלא תהיה תמיכה במדינות ואזורים מסוימים. על מנת לרכוש מתאמי מתח נוספים, סוללות נוספות או חלקים אחרים, פנה למשווק המקומי של HP או צור קשר ישיר עם HP.

 1. מצא את מספר המוצר עבור המחשב הנייד שלך. חפש במחשב הנייד תגית מידע על המוצר או לחץ על המקשים Fn ו-Esc כדי לפתוח את חלון מידע המערכת של HP. ב-Windows 10, יהיה עליך להוריד את מידע המערכת של HP מהחנות של Windows.

 2. ראה חנות החלקים של HP.

 3. בשדה מצא את החלק שלך הזן את שם המוצר שלך ואז לחץ על מקש Enter.

  הערה:

  הסר את הסיומת ממספר המוצר. לדוגמה, DZ357U#ABA מוזן בתור DZ357U.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את מספר הדגם שלך.

 5. בתיבת חיפוש קטגוריה בחר סוללות ומתאמים מהתפריט הנפתח. מתאם מתח תואם אחד או יותר מוצג ברשימת החלפים.

  הערה:

  אם הדבר לא כתוב במפורש בתיאור, מתאם המתח אינו מגיע עם כבל מתח (כבל המחבר בין מתאם המתח לבין שקע החשמל בקיר).

 6. על מנת לבחור מתאם מתח, הקלד את הכמות, ואז בחר את תיבת הסימון בעמודה האחרונה.

 7. לחץ המשך אל הקופה כדי לסיים את הזמנת החלק, או לחץ על הוסף לעגלת הקניות, כדי להוסיף את החלק ולהמשיך בקנייה של חלקים אחרים.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף לפתרון הבעיה.

 1. עבור אל תמיכה בלקוחות של HP-יצירת קשר.

 2. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 3. בחר אפשרות תמיכה. התמיכה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏