תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Inkjet - שגיאות של מחסניות דיו

אחת מהשגיאות או ההודעות הבאות מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת או של המחשב, והמדפסת לא מדפיסה.

 • שגיאת מחסנית

 • מחסניות בחריץ הלא נכון

 • חסרה מחסנית

 • בעיה במחסנית

 • מחסנית דיו מרוקנת

 • מחסנית לא תואמת

 • ‏‎Ink Cartridge Failure (כשל מחסנית דיו)

 • מחסניות הדפסה חסרות או שלא זוהו

זיהוי סוג המחסנית כדי לקבל פירוט של שלבי פתרון השגיאה.

סוגי מחסניות הדיו

פתור שגיאות של מחסנית דיו (מחסניות 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

פתור בעיות כמו 'מחסנית חסרה', 'מחסנית דיו התרוקנה' ו'מחסנית שאינה תואמת' עבור מדפסות המשתמשות במחסניות HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 ו-901.

שלבים אלה חלים על מדפסות עם שני חריצי מחסניות (שחור ובשלושה צבעים). אם אין ברשותך מחסנית חלופית זמינה ואתה צריך להדפיס, הסר את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה. אשר הנחיות כלשהן ליזום מצב של מחסנית בודדת, ואז נסה שוב להדפיס. דאג להשלים את השלבים הבאים לפני שתתקין מחסניות חדשות כלשהן.

דוגמה למחסניות דיו HP 63

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מספרי מחסנית הדיו

ודא שמספרי דגם המחסנית תואמים למדפסת שברשותך ולמדינה/אזור שלך.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש את מספר הדגם בכל אחת מהמחסניות.

 3. גש אל חנות HP כדי לאמת שהן תואמות למדפסת ולמדינה/לאזור שלך.

  אם מחסנית כלשהי מבין המחסניות אינה תואמת, החלף אותן.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

נקה את המגעים החשמליים של מחסנית הדיו ושל הגררה

הספר כל פסולת או הצטברות מהמגעים במחסניות ובגררה.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. הוצא מהגררה את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה.

  • גררות עם תפסי מחסניות: פתח את התפס ומשוך את המחסנית בעדינות מעלה ואל מחוץ לתושבת.

   הוצאת מחסניות דיו בעלות תפסים מן הגררה
  • גררות ללא תפסי מחסניות: דחף את המחסנית מטה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן שלוף אותה מתוך התושבת.

   הסרת מחסנית דיו מתוך הגררה
 3. תוך החזקת המחסנית בצדדיה, הסר את הסרט המגן שעשוי להיות עדיין על המגעים.

  זהירות:

  אל תיגע בחרירי הדיו או בפס החשמלי בצבע נחושת. נגיעה בחלקים אלה או נסיון להסיר אותם עלולים לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.

  הסרת סרט ממחסנית הדיו
 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, ולאחר מכן נגב את המגעים בצבע נחושת במחסנית.

  ניקוי מגעי מחסנית הדיו
 5. הרטב קלות מטלית נטולת מוך או מטוש במים מזוקקים, ולאחר מכן נקה את המגעים החשמליים בגררה.

  ניקוי המגעים בתוך הגררה
 6. המתן 10 דקות עד שהמגעים יתייבשו, ואז הכנס חזרה את המחסנית לתוך החריץ שלה בהתאם לקידוד-הצבע.

 7. חזור על שלבים אלה עבור המחסנית השנייה אם כך צוין בהודעת השגיאה.

 8. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

  אם השגיאה נמשכת, נקה את המגעים של המחסנית והגררה פעם נוספת.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

פתור שגיאות מחסנית דיו (מחסניות 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

פתור שגיאות כמו 'מחסנית חסרה', 'מחסנית דיו התרוקנה' ו'מחסנית לא תואמת' עבור מדפסות שמשתמשות במחסניות HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,ו-969.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

דוגמה למחסניות דיו HP 950

בדוק את מספרי מחסנית הדיו

ודא שמספרי דגם המחסנית תואמים למדפסת שברשותך ולמדינה/אזור שלך.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש את מספר הדגם בכל אחת מהמחסניות.

 3. גש אל חנות HP כדי לאמת שהן תואמות למדפסת ולמדינה/לאזור שלך.

  אם מחסנית כלשהי מבין המחסניות אינה תואמת, החלף אותן.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

נקה את המגעים החשמליים של מחסנית הדיו

הסר כל פסולת או הצטברות מהמגעים במחסניות.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. דחוף פנימה את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה כדי לשחרר אותה מהגררה.

  הוצאת מחסנית הדיו
 3. נגב את המגעים בצבע נחושת במחסנית בעזרת מטלית נטולת-מוך.

  ניקוי המגע במחסנית הדיו
 4. החלק את המחסנית לתוך התושבת המסומנת בקידוד-הצבע שלה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

 5. חזור על שלבים אלה עבור כל המחסניות האחרות שצוינו בהודעת השגיאה.

 6. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

פתור שגיאות מחסנית דיו (מחסניות 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935,)

פתור שגיאות כגון 'ראש הדפסה לא תואם', 'ראש הדפסה חסר או פגום', ו'בעיה בראש ההדפסה' עבור מדפסות שמשתמשות במחסניות HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 ו-935.

דוגמה למחסניות דיו HP 904

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מחסניות הדיו

ודא שמספרי דגם המחסנית מתאימים למדפסת שלך ולמדינה/אזור, ואז ודא שהם הותקנו בצורה נכונה.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש את מספר הדגם של כל מחסנית, ואז גש אל ה-חנות HP כדי לוודא שהם תואמים את המדפסת ואת המדינה/האזור שלך.

  • אם המחסניות אינן תואמות, החלף אותן.

  • אם המחסניות תואמות, המשך לשלב הבא.

 3. ודא שתווית המחסנית על גבי מחסנית הדיו תואמת לתווית שעל הגררה.

  ודא שהמחסנית מותקנת בחריץ הנכון
 4. ודא שכל המחסניות יושבות היטב במקומן. אם מחסנית בולטת יותר מאחרות, לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.

 5. אם המחסנית אינה ממוקמת היטב, הוצא אותה מהתושבת, כופף בעדינות את הלשונית הרחק מהמחסנית, 1.27 ס"מ (0.5 אינץ') פנימה לכל היותר ולאחר מכן הכנס אותה מחדש.

  כיפוף הלשונית במחסנית
 6. סגור את הדלת או המכסה לאזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת, אם תתבקש לעשות זאת.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

נקה את המגעים החשמליים של מחסנית הדיו וראש ההדפסה

הספר כל פסולת או הצטברות מהמגעים במחסניות ובגררה.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. הוצא מהגררה את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה.

 3. נגב את המגעים בצבע נחושת במחסנית בעזרת מטלית נטולת-מוך.

  מגע בצבע נחושת במחסנית הדיו
 4. הנח את המחסנית בצד שבו המגעים פונים כלפי מעלה.

 5. נגב את המגע בתוך ראש ההדפסה בעזרת מטלית נטולת-מוך.

  מגע חשמלי בתוך הגררה
 6. החזר את המחסנית למקומה בתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה, ולאחר מכן לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל בנקישה.

 7. חזור על שלבים אלה עבור כל המחסניות האחרות שצוינו בהודעת השגיאה.

 8. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

פתור שגיאות מחסנית דיו (מחסניות 02, 17, 363, 801)

פתור שגיאות כמו 'מחסנית חסרה', 'מחסנית דיו רוקנה' ו-'מחסנית בלתי תואמת' עבור מדפסות המשתמשות במחסניות HP 02, 17, 363 ו-801.

דוגמה למחסנית דיו HP 02

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מספרי מחסנית הדיו

ודא שמספרי דגם המחסנית תואמים למדפסת שברשותך ולמדינה/אזור שלך.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש את מספר הדגם בכל אחת מהמחסניות.

 3. גש אל חנות HP כדי לאמת שהן תואמות למדפסת ולמדינה/לאזור שלך.

  אם מחסנית כלשהי מבין המחסניות אינה תואמת, החלף אותן.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

נקה את המגעים החשמליים של מחסנית הדיו

הסר כל פסולת או הצטברות מהמגעים במחסניות.

 1. הפעל המדפסת ופתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

 2. לחץ והרם את התפס עבור המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה כדי לגשת ולהסיר את המחסנית מהחריץ.

  זהירות:

  אחוז בידית של מחסנית הדיו. אל תיגע במגעים בצבע הנחושת בידיך. אין להשאיר מחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.

  הוצאת מחסנית הדיו
 3. הרטב קלות מקלון צמר גפן במים מזוקקים, ואז נקה את המגעים בצבע נחושת שעל המחסנית.

  ניקוי מגעי המחסנית
 4. המתן 10 דקות עד שהמגעים יתייבשו, הכנס חזרה את המחסנית לתוך החריץ שלה בהתאם לקידוד-הצבע, ואז סגור את התפס.

 5. חזור על שלבים אלה עבור כל המחסניות האחרות שצוינו בהודעת השגיאה.

 6. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

פתור שגיאות מחסנית דיו (מחסניות 10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 ו-940)

פתור שגיאות כמו 'מחסנית חסרה', 'מחסנית דיו התרוקנה' ו'מחסנית לא תואמת' עבור מדפסות שמשתמשות במחסניות HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 ו-940.

דוגמה למחסנית HP 10

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את מספרי מחסנית הדיו

ודא שמספרי דגם המחסנית תואמים למדפסת שברשותך ולמדינה/אזור שלך.

 1. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 2. חפש את מספר הדגם בכל אחת מהמחסניות.

 3. גש אל חנות HP כדי לאמת שהן תואמות למדפסת ולמדינה/לאזור שלך.

  אם מחסנית כלשהי מבין המחסניות אינה תואמת, החלף אותן.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. אם המדפסת שברשותך מכילה סוללה נטענת, הוצא אותה.

 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת.

 3. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 4. המתן ‏60 שניות.

 5. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 6. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

הוצא את מחסניות הדיו והכנס אותן מחדש

ודא שהמחסניות מונחות בצורה הנכונה בתוך הגררה.

 1. פתח את דלת הגישה למחסניות.

  פתיחה את דלת הגישה למחסנית
 2. משוך את המחסנית מתוך החריץ שלה.

 3. החלק את המחסנית חזרה לתוך החריץ המסומן בקידוד-צבע עד שהיא תעצור.

  התקנת המחסנית
 4. חזור על שלבים אלה כדי להוציא ולהכניס מחדש את המחסניות האחרות.

 5. פתח את הדלת אל אזור הגישה למחסנית.

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

התקנת מחסנית חדשה עשויה לפתור שגיאות הקשורות לדיו.

 1. להשגת התוצאות הטובות ביותר, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP. כדי למצוא את מספר המחסנית ולקנות חומרים מסוג דיו או טונר, היכנס אל חנות HP או פנה אל משווק מקומי.

  הערה:

  אם יש לך מחסנית דיו פגומה של HP, ייתכן שיש עליה אחריות. עבור אל אודות מחסניות מקוריות של HP לקבלת מידע על תפוקת העמודים ועל האחריות המוגבלת של HP.

 2. פתח את הדלת או המכסה של אזור הגישה למחסניות. אל תעשה שום פעולה עד שגררת ההדפסה תפסיק תיעצר.

 3. הוצא את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה ולאחר מכן הכנס את המחסנית החדשה לתוך התושבת.

 4. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את כל המחסניות האחרות המצוינות בהודעת השגיאה.

 5. סגור את הדלתית או המכסה של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי ליישר את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פניה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏