תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הגדרת מדפסת HP (רשת אלחוטית)

חבר מדפסת HP לרשת Wi-Fi מקומית כדי להדפיס באופן אלחוטי ממחשב אישי, טלפון חכם או מחשב לוח.

הגדרת מדפסת אלחוטית

שחזר את הגדרות ברירת המחדל של הרשת במדפסת

הכן את המדפסת עבור הגדרת חיבור אלחוטי באמצעות שחזור הגדרות ברירת המחדל של הרשת.

 • מרבית המדפסות עם מסך מגע: במדפסת, בחר באפשרות שחזר את הגדרות ברירת מחדל של הרשת בתפריט אלחוט, הגדרות או שחזר הגדרות.

 • מרבית המדפסות ללא מסך מגע: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט ועל לחצן ביטול במקביל , עד שנוריות החיווי 'אלחוט' ו'הפעלה' יתחילו להבהב.

 • מדפסות לייזר של HP: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט, עד שנורית החיווי Attention תהבהב. המדפסת עשויה להפעיל את עצמה מחדש.

 • מדפסות DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400, Tango: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן אלחוט שבגב המדפסת, עד שתאורת הקצה תהבהב בכחול או סגול.

התקן את האפליקציה HP Smart והגדר את המדפסת

השג את אפליקציית HP Smart ל-Android, Apple iOS, iPadOS, Windows 10 ו-Mac כדי להגדיר מדפסת HP ולהשתמש בה להדפסה, סריקה וצילום וכדי לנהל את ההגדרות.

 1. הנח את המדפסת בסמוך לנתב ה-Wi-Fi אם אתה מגדיר חיבור אלחוטי.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. פתח את האפליקציה HP Smart. אם האפליקציה HP Smart אינה ברשותך, הורד אותה מ-‏‎123.hp.comapp store.

 4. פעל בהתאם להתקנה המודרכת כדי להשלים את ההתקנה עבור סוג החיבור שלך.

  הערה:

  אם המדפסת שלך לא ברשימה או כדי להוסיף מדפסת לאפליקציה, לחץ על סמל הפלוס ובצע את ההנחיות שיוצגו כדי להוסיף את המדפסת.

אפשרויות נוספות לחיבור אלחוטי

השתמש בשיטות אלה כדי לחבר מדפסת אלחוטית אם החלפת את הנתב שלך או את ה-ISP שלך, או שרשת מקומית אינה זמינה.

חבר את המדפסת עם אשף ההגדרה האלחוטית (מדפסות עם מסך מגע)

היעזר באשף הגדרת החיבור האלחוטי בלוח הבקרה לחיבור המדפסת לרשת המקומית.

 1. הנח את המדפסת בסמוך לנתב ה-Wi-Fi.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. בחר את אשף הגדרת החיבור האלחוטי מתפריט אלחוט, הגדרות או הגדרת הרשת.

 4. בחר את שם הרשת האלחוטית שלך והזן את הסיסמה כדי להשלים את החיבור.

  הערה:

  אם אשף הגדרת הרשת האלחוטית אינו ברשימה, בחר באפשרות הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת או WPS, בחר לחצן ובצע את ההנחיות שיוצגו כדי ליצור את החיבור לרשת.

חבר את המדפסת בעזרת 'הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת' (במדפסות ללא מסך מגע)

חבר את המדפסת לרשת האלחוטית בעזרת בלחצן 'הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת' (WPS)‎ שבנתב.

 1. הנח את המדפסת ליד נתב ה-Wi-Fi.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן אלחוט לחיצה ארוכה (לפחות 5 שניות) או עד שהנורית תתחיל להבהב. במדפסות Tango, לחץ על לחצן אלחוט ועל לחצן ההפעלה שבגב המדפסת, עד שהפס הכחול יהבהב.

 4. בתוך שתי דקות, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WPS‏ (הגדרת רשת Wi-Fi מוגנת) בנתב, עד שתהליך החיבור יתחיל.

 5. המתן עד שנורית שבמדפסת תפסיק להבהב.

הגדרת מדפסת HP (Wi-Fi Direct)

‏‎Wi-Fi Direct היא אופציית חיבור של מרבית מדפסות HP האלחוטיות שיצאו לשוק משנת 2014 ואילך. השתמש ב-Wi-Fi Direct כאשר אין רשת אלחוטית זמינה.

הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct באמצעות תוסף שירות ההדפסה של HP‏ (Android)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך לבין טלפון או מחשב לוח של Android בעזרת תוסף שירות ההדפסה של HP. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. בהתקן הנייד שלך, עבור אל תוסף שירות ההדפסה של HP ב-Google Store, ולאחר מכן ודא שהיא מותקנת ומעודכנת.

 2. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 3. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, ולאחר מכן הקש על הדפסה.

 4. במסך תצוגה מקדימה לפני הדפסה, בחר את המדפסת שרשותך עם DIRECT בשם.

  בחירת המדפסת שלך עם Wi-Fi Direct בשם
 5. הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct, אם תתבקש לעשות זאת.

 6. כדי לאשר את החיבור, גש אל המדפסת ולחץ על אישור, על לחצן Wi-Fi Direct המהבהב, או על לחצן מידע המהבהב.

 7. המתן עד להשלמת החיבור, ולאחר מכן הקש על הדפסה בתצוגה המקדימה של ההדפסה.

הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct‏ (iOS, iPadOS)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור מדפסת Wi-Fi Direct. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך.

 3. בהתקן הנייד שברשותך, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן בחר את המדפסת עם DIRECT בשם.

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על Join (הצטרף).

  הקשה על Join (הצטרף)
 5. פתח את הפריט שברצונך להדפיס ולאחר מכן בחר באפשרות הדפסה.

 6. בחר ב- AirPrint, אם תתבקש לעשות זאת.

 7. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן הקש על הדפסה.

 8. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

הדפסה באמצעות ‎Wi-Fi Direct‏ (Windows 10)

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך לבין מחשב עם Windows.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. ב-Windows, חפש ופתח את מדפסות וסורקים.

 3. לחץ על הוסף מדפסת או סורק.

 4. לחץ על Show Wi-Fi Direct printers (הצג מדפסות Wi-Fi Direct‎).

  לחיצה על Show Wi-Fi Direct printers (הצג מדפסות Wi-Fi Direct‎)
 5. אתר את המדפסת שלך עם DIRECT בשמה.

  בחירת המדפסת שלך עם Wi-Fi Direct בשמה
 6. לחץ על הוסף התקן.

 7. לאחר שתוצג בקשה להזין קוד PIN ל-WPS במחשב, חפש את ה-PIN בלוח הבקרה של המדפסת או בגיליון המידע שהדפסת במהלך ההגדרה.

 8. הזן את קוד ה-PIN הזה בתוך 90 שניות, ואז לחץ הבא כדי להשלים את ההתחברות.

  הערה:

  אם פג התוקף של קוד ה-PIN, הפעל את המחשב מחדש וחזור על תהליך הגדרת המדפסת.

  הזנת קוד PIN ל-WPS בעת הוספת מדפסת Wi-Fi Direct ב-Windows 10
 9. אם מוצגת ההודעה מצב מנהל ההתקן אינו זמין , עבור אל ‏‎123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את מנהל ההדפסה.

  דוגמה להודעת 'מנהל ההתקן אינו זמין'
 10. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, לחץ על קובץ, ואז לחץ על הדפסה.

 11. בחר את המדפסת שלך מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסה באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Mac)‎

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך ל-Mac. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך בשלבים הבאים.

 3. במחשב, לחץ על סמל האלחוט , ואז לחץ על המדפסת עם DIRECT בשמה.

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על Join (הצטרף).

  בחירת שם למדפסת Wi-Fi Direct מהרשימה
 5. פתח את הפריט שברצונך להדפיס לחץ על קובץ ואז לחץ על הדפסה.

 6. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 7. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.

הדפסה באמצעות ‏Wi-Fi Direct‏ ‎‎(Chromebook)‎

שלח עבודת הדפסה באמצעות חיבור אלחוטי ישיר בין המדפסת שברשותך ל-Chromebook. בצע את השלבים הבאים כשאתה ליד המדפסת.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. אם ברצונך להדפיס תוכן מקוון, כגון דואר אלקטרוני או מסמך מבוסס-ענן, פתח את הפריט לפני שתמשיך בשלבים הבאים.

 3. במחשב לחץ על סמל Wi-Fi, ואז לחץ על המדפסת עם DIRECT בשמה.

  בחירת מדפסת Wi-Fi Direct
 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את סיסמת Wi-Fi Direct , ואז לחץ על חבר.

 5. חזור אל תפריט ההגדרות הראשי, ואז לחץ על הגדרות.

 6. גלול לחלק התחתון של המסך ולחץ על מתקדם.

 7. תחת מקטע Printing (מדפיס) לחץ על מדפסות ואז לחץ על הוספת מדפסת.

 8. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  לחיצה על הוסף
 9. פתח את הפריט שאתה מדפיס, לחץ על סמל הגדרות דפדפן Chrome , ואז בחר הדפס.

 10. בחר את המדפסת שלך, ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 11. כשההדפסה תושלם, פתח את תפריט רשת ה-Wi-Fi ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת המקומית.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏