solution Contentsolution Content

פתרון בעיות בחיבור Wi-Fi למדפסת HP

בדוק בעיות רשת וחיבור במידה שאינך יכול להדפיס או לסרוק עם מדפסת HP אלחוטית.

הפעל מחדש את ההתקנים

הפעל מחדש את המחשב או את ההתקן הנייד, המדפסת והנתב כדי לנקות מצב שגיאה כלשהו.

נתק את המחשב או את ההתקן הנייד משם הרשת (SSID) ולאחר מכן חבר אותו מחדש לאותו שם רשת שאליו מחוברת המדפסת.

אם המדפסת זמינה והסטטוס שלה הוא 'מוכנה', הבעיה נפתרה. אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.

 1. לחץ על לחצן הפעלה כדי לכבות את המדפסת. כאשר המדפסת דלוקה, נתק את כבל החשמל מהמדפסת ומשקע החשמל.

 2. כבה את המחשב או את ההתקן הנייד שאיתם הותקנה המדפסת.

 3. הפעל מחדש את הנתב.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל אל המדפסת ואל שקע החשמל שבקיר.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הדלק את המחשב או את ההתקן הנייד.

 6. בדוק את החיבור כדי לוודא שאותה רשת משמשת את המדפסת ואת ההתקן.

  • מחשב או התקן נייד: פתח את רשימת הרשתות הזמינות ואז ודא שהוא מחובר לרשת הנכונה.

  • מדפסת: בדוק את נורית האלחוט בלוח הבקרה. אם היא מאירה באור כחול יציב, המדפסת מחוברת.

בדוק את המדפסת ואת חיבורי הרשת

זהה בעיות בחיבורי Wi-Fi שעלולות לגרום למדפסת להיות לא זמינה או שלא נמצאה על-ידי המחשב או ההתקן הנייד.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

 • העבר את המדפסת לטווח של 8 מטר (26 רגל) מהנתב או מאריך הטווח, ולאחר מכן בדוק את נורית האלחוט. אם היא מאירה באור כחול יציב, המדפסת מחוברת לרשת. אם האור מכובה או מהבהב, המדפסת אינה מחוברת. למידע נוסף, גש אל הגדרת מדפסת HP (ברשת Wi-Fi).

 • פתח את רשימת הרשתות הזמינות במחשב או בהתקן הנייד ואז ודא שהוא מחובר לרשת הנכונה. סימן 'וי' או סטטוס מחובר מוצגים לצד שם הרשת כשיש חיבור. אל תתחבר אל DIRECT-xx-HP [שם דגם המדפסת].

  הערה:

  לא ניתן ליצור חיבור מדפסת דרך רשתות ציבוריות או רשתות אורח שמחייבות כניסת אורח או אימות של השימוש, כגון הרשתות המשמשות בבתי ספר, מלונות או בתי קפה.

 • בדוק את עוצמת אות ה-Wi-Fi במחשב או בהתקן הנייד. אם סמל האלחוט מציג אות חלש , התקרב אל הנתב או מאריך הטווח עד שיוצג אות חזק . קירות, ארוניות ספרים ממתכת ומכשירים אלקטרוניים שפולטים אותות רדיו עלולים להחליש את אות האלחוט.

 • פתח אתר אינטרנט כדי לוודא ששירות האינטרנט פועל. אם זמן טעינת הדף איטי או נטען לסירוגין, כבה או השהה התקני הזרמה אחרים המחוברים לרשת. במידת הצורך, צור קשר עם ספק שירות האינטרנט כדי לבדוק אם השירות הושבת.

 • ודא שהמדפסת אינה מחוברת למחשב עם כבל USB. חיבור USB יכול לחסום הגדרת Wi-Fi והוא משבית את חיבור האינטרנט הפנימי הדרוש עבור HP Instant Ink.

 • בדוק אתר האינטרנט התומך בנתב שלך או תיעוד הנתב כדי לוודא שהוא עומד בדרישות הבאות.

  • נתבים רבים פועלים בפסי תדר של 2.4 GHz ו- 5.0 GHz, אך לא כל המדפסות של HP תומכות בשני הפסים. ודא שפס הנתב 2.4 GHz מאופשר ומשדר. אם הנתב שידורי שמות נפרד רשתות (זיהויי SSID) עבור כל רצועה, חבר את המדפסת לפס 2.4 GHz של ה-SSID. אם המדפסת תומכת ב-5.0 GHz, חבר אותה ל-SSID של פס 5.0 GHz.

  • תמיכה ב-Bonjour ‏(Mac): HP ממליצה על נתבים שתומכים ב-Bonjour, תוכנת גילוי הרשת של Apple. התחברות ל- Bonjour היא הדרך הטובה ביותר למצוא את המדפסת ולתמוך בהדפסה אלחוטית.

שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi במדפסת

למדפסות HP רבות יש מצב הגדרת Wi-Fi שעוזר לך לחבר את המדפסת שלך לרשת. שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi אם לא ניתן למצוא את המדפסת במהלך התקנת תוכנה או כאשר אובד החיבור.

 • מרבית המדפסות עם תצוגת מסך מגע או תפריט: פתח את תפריט האלחוט או ההגדרה, בחר הגדרת רשת או הגדרות, ולאחר מכן בחר שחזר הגדרות רשת.

 • מרבית המדפסות עם תצוגת מסך מגע או תפריט: גש אל שחזר מצב הגדרת Wi-Fi במדפסת HP שברשותך כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל באמצעות לחיצה על הלחצנים במדפסת שלך.

לאחר שעתיים, חזור לאפליקציה או לתוכנה כדי לאתר ולהוסיף את המדפסת ולהשלים את ההגדרה.

הדפסת דוח בדיקת רשת אלחוטית

הדפס דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאתר מידע על חיבור הרשת של המדפסת או כדי לפתור בעיות בחיבור.

 1. הדפסת דוח בדיקת רשת אלחוטית:

  • מדפסות הזרקת דיו עם תפריט לוח הבקרה: פתח את תפריט אלחוט, הגדרות רשת, או הגדרה כדי למקם את רשימת הדוחות הזמינים.

  • מרבית מדפסות הזרקת הדיו ללא תפריט לוח בקרה: לחץ על לחצני אלחוט ומידע בעת ובעונה אחת, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בעת ובעונה אחת.

  • מדפסות LaserJet: לחץ והחזק את לחצן אלחוט במשך 10 שניות או עד שנורית 'מוכנה' מתחילה להבהב, או גש אל תפריט האלחוט ובחר בדיקת רשת אלחוטית.

  • מדפסות Laser NS ו-Neverstop Laser: לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצנים המשך וכן אלחוט.

  • מדפסות DeskJet 6000 ו-6400, ENVY 6000 ו-6400, Tango: לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן מידע עד שכל לחצני לוח הבקרה יוארו, ואז לחץ במקביל על הלחצנים מידע וחידוש פעולה.

 2. סקור את המידע בדוח, ואז פעל בהתאם להוראות שסופקו כדי לפתור בעיות קישוריות.

פתרון בעיות נוסף

אתר ופתור את סוג בעיית החיבור שבה אתה נתקל.