solution Contentsolution Content

מדפסות הזרקת דיו של HP - הדפסה כשמחסנית דיו אחת לפחות ריקה

בדוק בהנחיות אם באפשרותך להמשיך להדפיס כאשר הדיו אוזל באחד או יותר מהצבעים הללו, אך יש דיו זמין במחסניות אחרות.

הערה:

הידעת שיותר מ-80% ממחסניות הדיו המקוריות של HP ו-100% ממחסניות הטונר המקוריות של HP מיוצרות כעת עם תוכן ממוחזר? כל המחסניות של HP מתוכננות מתוך מחשבה על קיימות. למידע נוסף, עבור אל HP Planet Partners - תוכנית המיחזור של חומרים מתכלים.

הדפסה כאשר מחסנית דיו בשחור או בצבע ריקה

מדפסות מסוימות יכולות להדפיס כשמחסנית אחת ריקה, ואילו באחרות חייב להיות קצת דיו בכל המחסניות. זהה את סוג המחסנית שלך לקבלת פרטים.

סוגי מחסניות הזרקת דיו

מחסניות 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935:

באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסנית ריקה אחת או יותר, אך HP ממליצה להחליף אותן בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.

מחסניות 932, 933, 950, 951-959, 962-969:

כדי להדפיס ולבצע תיקון תקופתי למניעת סתימות ובעיות אחרות באיכות ההדפסה, צריך להיות דיו בכל המחסניות. אין דרך לעקוף תכונה זאת.

אם מוצגת אחת מההודעות הבאות, החלף את המחסנית שצוינה כדי להמשיך בהדפסה.

  • יש להחליף את המחסניות שצוינו לעיל כדי לחדש את ההדפסה

  • מחסניות שהתרוקנו

  • יש להחליף מחסניות שהתרוקנו כדי לחדש את ההדפסה

מחסניות 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901:

מדפסות המשתמשות בשתי מחסניות (מחסנית שחור, מחסנית שלושה צבעים) עשויות להדפיס אם אחת המחסניות ריקה.

כדי להמשיך בהדפסה, הוצא את המחסנית הריקה מהמדפסת. אם מוצגת הודעה על מצב מחסנית בודדה, בחר אישור.

אם אתה משתמש במחסנית להדפסה בשחור, התדפיסים יוצאים בשחור-לבן (גווני אפור). אם נעשה שימוש במחסנית הצבע, הצבעים מודפסים בצורה רגילה אך ההדפסה בשחור בהירה מהרגיל. תוכל להמשיך להדפיס עד שאיכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה.