תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 8010, Pro 8020 ו-8030 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הסר את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, התקן את מחסניות הדיו, טען נייר ואז יישר את ראש ההדפסה.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה.

 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.

 2. הסר את הסרט מלוח הבקרה של המדפסת.

  הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת
 3. הרם את מכסה הסורק, ואז הסר את חומר האריזה ממשטח הסריקה.

  הסרת חומרי האריזה ממשטח הסריקה
 4. סגור את מכסה הסורק.

  סגירת מכסה הסורק

חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל שקע חשמל, הפעל אותה והגדר את העדפותיך.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.

  חיבור כבל המתח
 2. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן הפעלה.

 3. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה המועדפת עליך, ואז גע באשר.

 4. גע במדינה/באזור שלך ואז גע באשר.

התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו מסוג HP שסופקו עם המדפסת שלך.

 1. פתח את הדלת הקדמית, ואז הרם את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  פתיחת דלתות המדפסת
 2. המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.

 3. הסר את מכסה המגן הפלסטי מהגררה.

  הסרת חומרי האריזה מהגררה
 4. הוצא מחסנית דיו מאריזתה, ואז משוך ישר לאחור את לשונית המשיכה הכתומה כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.

  זהירות:

  הסר לחלוטין את הלשונית ואת הכיסוי הפלסטי לפני שתסיר את מכסה המגן הכתום בשלב הבא. אחרת, הדיו עלול לדלוף.

  משיכת הלשונית הכתומה שעל העטיפה ישירות לאחור
 5. אחוז בצידי מחסנית הדיו ואז סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון על מנת להסיר אותו ממחסנית הדיו.

  סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו מהמחסנית
 6. החלק את המחסנית לתוך החריץ שלה, ודחף אותה כלפי מטה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  התקנת מחסנית הדיו
 7. חזור על צעדים אלה כדי להתקין את מחסניות הדיו האחרות.

 8. סגור את דלת הגישה הקדמית ואת דלת הגישה של המחסניות.

 9. כאשר המדפסת גומרת לאתחל, גע באישור.

טען נייר במגש ההזנה

טען נייר רגיל בגודל קווארטו או A4 במגש הקלט, ואז יישר את ראש ההדפסה עם כלי אוטומטי.

 1. החלק החוצה את מגש הקלט, הסר חומר אריזה כלשהו, ואז החלק החוצה את מדריכי הנייר.

  פתיחת מגש הקלט והחלקתם החוצה של מכווני הנייר
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

  טעינת נייר במגש ההזנה
 3. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה
 4. הכנס את מגש ההזנה לתוך המדפסת.

 5. בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרות אישור.

  כעת יודפס דף היישור.

 6. פתח את מכסה הסורק, ואז הנח את דף היישור על משטח הסריקה. שים את הדף כשפניו כלפי מטה כך שראש העמוד יהיה מיושר עם המדריכים החרוטים בסמוך לפניה האחורית של משטח הסריקה.

  הנחת דף היישור על משטח הסריקה
 7. סגור את מכסה הסורק ואז גע ב סריקה.

  המדפסת סורקת את דף היישור, והודעת היישור הצליח מוצגת בלוח הבקרה.

 8. מחזר את דף היישור ואת חומרי האריזה.

חבר את כבלי הפקס (דגמי 8020 ו-8030)

אם אתה מתכוון להשתמש באפשרות הפקס, השתמש בכבל הפקס שהגיע עם המדפסת כדי להתחבר לקו טלפון נייח זמין.

חבר קצה אחד של כבל הפקס לשקע הטלפון בקיר, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע LINE בגב המדפסת.

אם אתה משתמש במשיבון, חבר את כבל הפקס למכשיר, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע EXT.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל כיצד לשלוח פקס.

התקן את תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה ותוכל להתקין כעת את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת עד שתונחה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה או אפליקציית HP Smart מ-123.hp.com.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏