תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY 7800 - מופיעה ההודעה 'אזל הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

המדפסת לא מזינה נייר ממגש ההזנה, ממגש הצילום או ממזין המסמכים האוטומטי (ADF).

הנייר אינו מוזן ממגש ההזנה או ממגש הצילום

המדפסת לא אוספת נייר בעת ההדפסה. ייתכן גם שתוצג ההודעה 'טען נייר במגש' או 'הנייר אזל'.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. נסה להשתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדיקת הנייר וטעינתו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועות או מקופלות שעלולות לגרום לבעיה באיסוף.

 1. הסר את הנייר ממגש הנייר.

 2. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.

 3. בדוק אם יש חסימות בתוך מגש הנייר. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים.

 4. ודא שערימת הנייר ישרה מכל הצדדים.

 5. טען את ערימת הנייר במגש הנייר עד שהנייר ייעצר, ולאחר מכן החלק את מכווני רוחב הנייר עד שייעצרו בצמוד לקצות הנייר.

  דחיפת מכווני רוחב הנייר ומגש ההזנה
 6. דחף את מגש הנייר קדימה עד שיינעל במקומו בנקישה.

 7. בחר את גודל הנייר בצג לוח הבקרה.

ניקוי גלילי מגש הנייר

נקה אבק מגלילי מגש הנייר בחלקה התחתון של המדפסת.

 1. הרם בעדינות את המדפסת והנח אותה על צידה.

 2. תוך תמיכה במדפסת ביחד אחת, משוך ופתח את מגש הנייר כדי לחשוף את גלילי הנייר שבחלקה התחתון של המדפסת.

  מיקום גלילי איסוף הנייר
 3. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 4. נקה כל גליל במטלית הלחה.

 5. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 6. סגור את מגש הנייר והעמד חזרה את המדפסת.

ניקוי הגלילים להדפסה דו-צדדית

נקה אבק מהגלילים להדפסה דו-צדדית מאחורי אזור הגישה למחסנית הדיו.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.

 2. פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו.

  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. שלוף את הכיסוי של נתיב הנייר.

  שליפת הכיסוי של נתיב הנייר
 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 5. נקה את הגלילים במטלית הלחה.

  מיקום הגלילים להדפסה דו-צדדית
 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 7. הכנס את כיסוי נתיב הנייר חזרה לתוך המדפסת.

 8. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.

 9. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מכשלים או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנייה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

מזין המסמכים האוטומטי לא אוסף נייר או מזין יותר מדי גיליונות

בעת סריקה או העתקה, מזין המסמכים האוטומטי (ADF) אוסף יותר מדי גיליונות נייר או שאינו מזין את מסמך המקור. ייתכן שתוצג הודעת השגיאה 'טען את מסמך המקור' או 'שגיאה באיסוף במזין המסמכים'

ניקוי גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה

נקה את גלילי הזנת הנייר ואת משטח ההפרדה בתוך מזין המסמכים האוטומטי.

 1. הסר את המסמכים המקוריים ממזין המסמכים האוטומטי.

 2. הרם את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי.

  הרמת כיסוי; מזין המסמכים האוטומטי
 3. בדוק אם יש חסימות בתוך מזין המסמכים האוטומטי, כגון פיסות נייר קטנות.

 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 5. נקה את הגלילים במטלית הלחה.

  הסברים שמציגים את גלילי הנייר של מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה

  הסבר

  תיאור

  1.

  הגלילים

  2.

  משטח ההפרדה

 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 7. סגור היטב את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי משני הצדדים.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מכשלים או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנייה לתמיכה בלקוחות של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות של מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏