solution Contentsolution Content

הגדרת מדפסת HP (האפליקציה HP Smart)

האפליקציה HP Smart היא התוכנה העיקרית עבור המדפסת. התקן אותה בהתקן שממנו ברצונך להדפיס ואז השתמש בה כדי להגדיר את חיבור המדפסת. באמצעות התקנת האפליקציה HP Smart, תתקין גם את כל מנהלי ההתקנים הדרושים כדי להדפיס ולסרוק.

התקן את האפליקציה HP Smart

הורד את האפליקציה HP Smart מחנות האפליקציות שלך.

הערה:

נתקל בבעיות בהורדת האפליקציה? למידע נוסף, עבור אל לא ניתן להוריד ולהתקין את אפליקציית HP Smart של המדפסת.

למידע נוסף על התקנת המדפסת גש אל התקנת מדפסת HP (אפליקציית HP Smart).

הגדר את המדפסת שלך באמצעות האפליקציה HP Smart

השתמש בהתקנת המדפסת המונחית הנמצאת באפליקציה HP Smart כדי לחבר את המדפסת שלך באמצעות USB או דרך האינטרנט.

הערה:

אם יש לך מדפסת HP+, גש אל הגדרת מדפסת HP+ (האפליקציה HP Smart) כדי ללמוד כיצד להפעיל את התכונות המתקדמות שלך במהלך ההגדרה. למדפסות HP+ יש 'e' במספר הדגם. כך למשל, מדפסת HP OfficeJet Pro 9020e או ENVY Inspire 7200e.

 1. אם אתה מגדיר את המדפסת ברשת Wi-Fi, הכן את המדפסת להתקנה.

  • ודא שמערכת ההפעלה של המחשב או ההתקן הנייד שלך מעודכנת.

  • הנח את המדפסת ואת המחשב או המכשיר הנייד בסמוך לנתב ה-Wi-Fi.

  • הפעל את ה-Wi-Fi במחשב או במכשיר הנייד שלך, וחבר אותו לרשת. אם המחשב מחובר לרשת באמצעות כבל Ethernet, נתק את הכבל באופן זמני והשתמש בשיטת החיבור Wi-Fi במהלך ההגדרה.

  • הפעל את ה-Bluetooth כדי שהאפליקציה HP Smart תוכל לגלות את המדפסת במהלך ההגדרה.

  • עבור התקנים ניידים, דאג לאפשר את שירות מיקום ההתקן הנייד כאשר תתבקש לעשות זאת ואפשר לאפליקציה להשתמש במיקום שלך כדי לגלות את המדפסת ולהציע פתרונות במהלך ההגדרה.

 2. פתח את האפליקציה HP Smart.

 3. אם מוצג מסך 'ברוכים הבאים אל HP Smart', לחץ על קבל הכל.

  מסך ברוכים הבאים של HP Smart
 4. בהתאם למה שמוצג בחלון האפליקציה HP Smart, לחץ על הגדר מדפסת חדשה או הוסף מדפסת.

  לחיצה על 'התקן מדפסת חדשה' או 'התקן מדפסת'
 5. אם אתה מוסיף מדפסת לרשת שלך, בחר להגדיר מדפסת חדשה או לחבר מדפסת שכבר נמצאת ברשת שלך.

  • אם המדפסת שלך מעולם לא הוגדרה בעבר, לחץ על התחל לעבוד. אם תתבקש לבחור סוג חיבור, לחץ על סוג החיבור ואז על המשך.

   לחיצה על 'תחילת עבודה'
  • אם המדפסת שלך הוגדרה בעבר והיא מחוברת לרשת, לחץ על הוסף מדפסת או השלם עכשיו.

   לחץ על 'הוסף מדפסת' או על 'השלם עכשיו'
 6. אתר את המדפסת ברשימה, לחץ על שם המדפסת או על הגדרה ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי לסיים את ההגדרה. ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמדפסת תוצג.

  דוגמאות של מדפסות שנמצאו באפליקציה HP Smart
 7. אם אתה משתמש בחיבור Wi-Fi והמדפסת שלך לא נמצאה, המשך אל השלב הבא.

 8. שחזר את מצב הגדרת ה-Wi-Fi.

  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: בלוח הבקרה, פתח את התפריט אלחוט או התפריט התקנה, בחר הגדרת רשת או הגדרות ולאחר מכן בחר שחזר הגדרות רשת.

  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: השתמש בלחצני לוח הבקרה כדי לשחזר את מצב התקנת ה-Wi-Fi במדפסת HP שברשותך.

 9. בתוך שעתים, סגור ופתח מחדש את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן הגדר את המדפסת כמדפסת חדשה.

הפוך את מדפסת HP שברשותך לבטוחה יותר (אלחוט בלבד)

אבטח את המדפסת שלך כדי למנוע מאחרים לגשת אליה.

 • ודא שהרשת, המדפסת וההתקן מחוברים לחיבור מאובטח. הימנע מחיבור המדפסת לרשתות פתוחות, ציבוריות.

 • השתמש בסיסמה חזקה עבור רשת ה- Wi-Fi שלך (הנתב שלך), ושנה אותה על בסיס סדיר.

 • צור שם תצוגת מדפסת ייחודי כדי לזהות בקלות את המדפסת שלך כאשר קיימות מספר מדפסות ברשת.

 • הגבל את הגישה של אחרים לתכונות מדפסת המאפשרות הדפסה מרחוק, כגון Print Anywhere או HP ePrint.

עבור מידע נוסף, גש אל אבטח את מדפסת HP נגד גישה בלתי רצויה.

השתמש באפליקציה HP Smart עבר הדפסה, סריקה, העתקה ופקס

ניתן לבצע פעולות הדפסה, סריקה, העתקה ופקס מתוך אריחי מסך הבית של האפליקציה HP Smart. ניתן גם לבדוק את סטטוס המדפסת, לפתור בעיות, להזמין חומרים מתכלים ולהגדיר העדפות מדפסת.

דוגמה של מסך הבית של האפליקציה HP Smart (התקן נייד, מחשב)

דוגמה של מסך הבית של האפליקציה HP Smart (התקן נייד, מחשב)
 • להדפסה, בחר סוג עבודת הדפסה במסך הבית, בחר את הפריט להדפסה, השתמש בכלי עריכת התמונות במידת הצורך ושנה את הגדרות עבודת ההדפסה על פי הצורך.

 • לסריקה, בחר בסריקה ממשטח הזכוכית או ממזין המסמכים;של המדפסת יבא תמונה או השתמש במצלמת המחשב או המכשיר הנייד כדי לצלם תמונה או מסמך. השתמש בכלי העריכה על פי הצורך ולאחר מכן הדפס, שמור או שתף את הפריט שנסרק. למידע נוסף, גש אל כיצד לסרוק עם מדפסת HP.

 • להעתקה (Android,‏ iOS בלבד), פתח את האריח העתקה, לכוד תמונה או מסמך בעזרת המצלמה, בחר את גודל ומספר העותקים והדפס את הפריט בצבע או בשחור-לבן.

 • לניהול המדפסת, לחץ על תמונת המדפסת שלך במסך הבית או על הגדרות מדפסת (Windows בלבד) ותוכל לשנות העדפות ואפשרויות, לבדוק את סטטוס המדפסת ועוד.

 • להוספה או הסרה של חלוניות במסך הבית, בחר באפשרות התאמה אישית של חלוניות בתחתית המסך (Android, iOS, macOS) או תחת הגדרות האפליקציה (Windows,).

 • לקבלת מידע על מאפיינים אחרים של האפליקציה, בחר את אחד הקישורים הבאים:

  • אבחן ותקן: הפעל כלי פתרון בעיות זה המובנה באפליקציה HP Smart עבור מחשבי Mac ו-Windows אם נתקלת בבעיות במדפסת שלך.

  • הדפס בכל מקום: השתמש במדפסת גם כשאינך בבית ­ אם יש לך גישה לרשת סלולרית או לרשת Wi-Fi עם גישה לאינטרנט.

  • קיצורי דרך: צור קיצורי דרך בנגיעה אחת (בעבר משימות חכמות) כדי להשלים במהירות משימות חוזרות וחדשות כגון שליחת דוא"ל, הדפסה ושמירת סריקות.

  • ‏‎פקס נייד: ניתן לשלוח מסמכים באופן מאובטח למכשיר פקס או למדפסת התומכת בפקס.

שאלות נפוצות (FAQs)

יש לך שאלה נוספת? אתר תשובות נוספות ועזרה.